Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2017

15. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 980x

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena. Houby lze od sebe rozlišit i makroskopicky - M. fructigena obvykle mívá konidiofory s konidiemi uspořádány spíše v soustředných kruzích a napadá častěji jádrové ovoce, zatímco M. laxa je převážně patogenem peckovin a kupky konidií pokrývají napadenou část plodu roztroušeně.

Agronutrition

Ovocné plodiny

Peckoviny a jádroviny

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena. Houby lze od sebe rozlišit i makroskopicky - M. fructigena obvykle mívá konidiofory s konidiemi uspořádány spíše v soustředných kruzích a napadá častěji jádrové ovoce, zatímco M. laxa je převážně patogenem peckovin a kupky konidií pokrývají napadenou část plodu roztroušeně.

U peckovin jsou k chemické ochraně povoleny přípravky: Prolectus - OL 1 den; Signum, Zato 50 WG - OL 7 dnů; Talent - OL 14 dnů a u broskvoní také Luna Experience - OL 7 dnů a Teldor 500 SC - OL 3 dny a u slivoní také Abilis Ultra, Lynx, Switch - OL 7 dnů. Opatření jsou u peckovin i jádrovin obdobná. Především je třeba preventivně odstraňovat napadené plody a větévky (u peckovin), zabránit poranění plodů (efektivní je ochrana proti škůdcům) a v rizikových lokalitách omezit pěstování náchylných odrůd.

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu (a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby) omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravkem Geoxe 50 WG - OL 3 dny, Bellis - OL 7 dnů, Flint Plus, Luna Experience - OL 14 dnů nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Talent, Zato 50 WG - OL 14 dnů aj. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu.

Zdravotní stav plodů a skladovatelnost zlepšuje i přidání listových vápenatých hnojiv do postřiku. Pozor na ochrannou lhůtu (OL) u raných odrůd.

Moniliniová hniloba jádrovin na jablku
Moniliniová hniloba jádrovin na jablku

Moniliniová hniloba peckovin na jablku
Moniliniová hniloba peckovin na jablku

Réva vinná

Při ohrožení porostů chorobami nebo škůdci pokračujte podle potřeby v ošetření proti plísni révy, padlí révy, obalečům (obalečíku jednopásému, obaleči mramorovanému) a případně i šedé hnilobě hroznů révy. Lokálně situaci komplikuje nestejnoměrný vývoj hroznů a bobulí, především na plochách poškozených jarním mrazem. Vývojově opožděné bobule a hrozny jsou k infekci vnímavější. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při rozhodování o intenzitě ochrany (interval, volba fungicidu).

Aktuální informace o vývoji situace a stavu výskytu chorob a škůdců lze získat na www.eagri.cz/public/web/ukzuz a podrobnosti o révě vinné (prognostické zprávy, aktuální nálet obalečů) na www.ekovin.cz.

Na ohrožených porostech (především nové výsadby a mladé porosty) sledujte poškození porostů hálčivcem révovým. V druhé dekádě srpna bývá vhodný termín pro letní ošetření významně napadených porostů před přechodem zimních samiček (deutogyne) do zimních úkrytů. K ošetření lze použít sirnaté přípravky: např. Kumulus WG, případně i akaricidy registrované na svilušku: např. Masai, Nissorun 10 WP.

Plíseň révy

Vzhledem k trvající citlivosti hroznů k napadení, až do fáze bobule velikosti hrachu, je vhodné pokračovat i v tomto období v ošetření rizikových porostů. Může docházet i k sekundárním infekcím. Od fáze bobule velikosti hrachu může dojít k napadení hroznů už jenom přes třapinu nebo stopečky bobulí. V období počátku zrání (zaměkání) končí vnímavost hroznů k napadení. Nadále však může docházet k infekcím listů. K významným primárním infekcím hroznů však již nemůže dojít. Nadále je třeba ošetřovat zejména porosty s výskytem choroby a upřednostnit v tomto období kontaktně a preventivně působící fungicidy.

Pro poslední ošetření proti plísni révy jsou vhodné především měďnaté fungicidy - nepřekročit stanovený limit množství mědi. Při rozhodování o termínu použití měďnatého fungicidu by se mělo zohlednit nejefektivnější využití jeho vysoké a dlouhodobé účinnosti k ochraně starých listů (ukončený růst) proti plísni révy a uplatnění vedlejšího vlivu na zpevnění pletiv, které může zlepšit i vyzrávání réví a tak zvýšit odolnost vůči mrazu (pozdní použití). Současně mohou rezidua mědi také příznivě ovlivnit zdravotní stav, kvalitu vína a u modrých odrůd i vybarvení vína. Použít je možné i pomocné prostředky: např. Alginure, Aqua Vitrin K.

Na lokalitách, kde nebyly zjištěny první výskyty plísně révy a v minulém období nebyly splněny podmínky pro primární infekci, je možno použít kontaktně a preventivně působící fungicidy: Antre 70 WG, Areva Combi, Cabrio Top, Dithane DG Neotec, Folpan 80 WG, Manfil 80 WP, Pergado F, Polyram WG aj. Přípravky s účinnou látkou folpet: Areva Combi, Folpan aj.) zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče Typhlodromus pyri.

Při silném infekčním tlaku je vhodnější aplikovat kombinované fungicidy: Acrobat MZ WG, Cassiopee 79 WG, Curzate Gold, Fantic F, Forum Star, Melody Combi 65,3 WG, Profiler, Ridomil Gold Combi Pepite, Ridomil Gold MZ Pepite, Tanos 50 WG, Valis M aj., které při doporučené dávce zajistí dlouhou dobu účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systémové nebo hloubkové působení). Měďnaté přípravky: Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Defender, Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50 WG, Kocide 2000, Kuprikol 250 SC, Kuprikol 50 aj. je vhodnější aplikovat až v závěru vegetace.

Padlí révy

Ve fázi bobule velikosti hrachu končí období vysoké citlivosti mladých hroznů i k napadení padlím. Vnímavost k novému napadení však končí až v období počátku zrání (zaměkání). Při rozhodování o intenzitě ochrany je třeba zohlednit vyrovnanost vývoje hroznů a intenzitu ochrany přizpůsobit k infekci vnímavějším vývojově opožděným hroznům.

Na rizikových lokalitách s výskytem choroby je vhodné i nadále upřednostnit eradikativně působící, lokálně systémové fungicidy pronikají do povrchových pletiv rostlin, kde se dostávají do styku s patogenem a ničí ho: Collis, Dynali, Luna Experience, Prosper, Sercadis, Vivando aj. Ošetřuje se v intervalu (podle infekčního tlaku) 7–14 dnů. Při výskytu choroby je třeba použít vyšší dávku aplikační kapaliny (minimálně 450 l/ha, optimálně 600 l/ha), při eradikativním ošetření 800–1000 l/ha. Případně lze použít i pomocné prostředky Cocana nebo HF Mycol aj. Méně ohrožené porosty je možné ošetřovat přípravky na bázi elementární síry: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus aj. při teplotách nad 15 °C. U moštových odrůd dodržet ochrannou lhůtu.

U odrůd s hustým hroznem náchylných k šedé hnilobě je vhodné upřednostnit pro ošetření proti padlí v době zapojování hroznů fungicidy s vedlejší účinností na šedou hnilobu hroznů. Významnou součástí ochrany proti padlí jsou pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost k napadení (zejména harmonická výživa - nepřehnojit dusíkem). Za velmi teplého a slunného počasí se nedoporučuje provádět toto odlistění na jižní, jihozápadní a západní straně keřů, aby nedošlo k úžehu hroznů.

Šedá hniloba hroznů révy

Plíseň šedá nebo botrytida (Botrytis cinerea) napadá hrozny již po odkvětu až do úplné zralosti (sklizně). U náchylných odrůd se první preventivní postřik proti šedé hnilobě provádí již při uzavírání hroznů, druhý na začátku měknutí bobulí. Ve fázi počátku zrání (zaměkání bobulí) začíná období zvýšené citlivosti hroznů k infekci a bude třeba zahájit cílené ošetření porostů náchylných odrůd proti infekci. Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření zóny hroznů! K ošetření v období zapojování hroznů se používají přípravky proti plísni révy nebo padlí révy (podle reálného ohrožení) se současnou nebo vedlejší účinností proti šedé hnilobě hroznů (folpet, kombinace s folpetem, strobiluriny, Collis, Luna Exprience, aj.).

Vzhledem k preventivní účinnosti všech doporučených přípravků je vhodné ošetření provést nejpozději před příchodem významných dešťových srážek. Pokud bude ošetřováno proti šedé hnilobě jednou, lze použít přípravky: Switch - OL 35 dnů; Cantus, Cassiopee 79 WG, Melody Combi 65,3 WG, Thiram Granuflo - OL 28 dnů; Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC - OL 21 dnů nebo Prolectus, Rovral Aquaflo - OL 14 dnů. Použít je možno i pomocné prostředky AquaVitrin K, HF-Mycol, NatriSan nebo VitiSan aj. Pokud dojde od fáze počátku zaměkání k poškození hroznů krupobitím, je třeba neodkladně provést ošetření proti hnilobám. Přípravky Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé hnilobě. Při stanovení termínu ošetření ve fázi počátku zrání zohledněte dobu účinnosti předchozího ošetření fungicidem se současnou účinností přípravku: Melody Combi 65,3 WG nebo s vedlejší účinností proti šedé hnilobě: Cabrio Top, Fantic F, Pergado F, Profiler, Ridomil Gold Combi Pepite aj. Ošetřuje se zejména v případě trvalého deštivého počasí. Další ošetření je potřeba sladit s eventuální časnější sklizní - zohlednit ochrannou lhůtu.

Výskyty šedé hniloby významně podporuje zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, vyšší vzdušná vlhkost), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupy). Významnou součástí ochrany jsou pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře. Včasné a úplné provádění zelených prací, včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů a snižují vnímavost hroznů k napadení.

Plíseň révy na hroznech
Plíseň révy na hroznech

Padlí révy na hroznech
Padlí révy na hroznech

Šedá hniloba hroznů révy
Šedá hniloba hroznů révy

Zelenina

Za vlhkého teplého počasí pokračuje na venkovních kulturách škodlivost plísní. Průběžně v porostech také kontrolujte výskyty svilušek, mšic, ploštic a třásněnek.

Rajčata

Porosty rajčat je podle stupně ohrožení nutno opakovaně ošetřit proti plísni rajčat, případně i proti septoriové skvrnitosti rajčetealternariové skvrnitosti rajčete některým z přípravků: Acrobat MZ WG, Antre 70 WG, Banco 500 SC, Dithane DG Neotec, Infinito, Nautile DG, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite aj. Při ošetření platí obdobné zásady jako při ošetřování brambor. Nejdůležitější je včasná preventivní ochrana. Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů (plodů), aby se z porostu odstranily zdroje infekce, při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Ohrožené mohou být zejména porosty s pravidelnou zálivkou a dále porosty na lokalitách, kde byly zaznamenány silné bouřkové srážky. Měďnaté přípravky: Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WG, Kocide 2000, Kuprikol 250 SC, Kuprikol 50 aj., mohou prodloužit vegetační dobu.

Porosty napadené molicí skleníkovou možno ošetřit přípravky: Chess 50 WG, Ninja, Plenum, případně pyretroidy: Karate se Zeon technologií 5 CS, Scatto aj.

Okurky (cukety)

Podle infekčního tlaku a v závislosti na intenzitě růstu, použitém přípravku a toleranci odrůdy k plísni, pravidelně ošetřujte proti plísni dýňovitých (plísni okurky; Pseudoperonospora cubensis). Za deštivého počasí v 7denních intervalech (většinou vždy po sběru plodů) při dodržení předepsaných ochranných lhůt. Za sucha postačí preventivní ošetření po 14 dnech. Z hlediska komplexní ochrany mají význam všechna opatření, která zabraňují ovlhčení nebo zkracují dobu ovlhčení listu (větrání, racionální závlaha, vertikální vedení) a využívání tolerantních odrůd. Pro zlepšení pokryvnosti je vhodné přidat ke kontaktním přípravkům smáčedlo. Můžete aplikovat přípravky: Acrobat MZ WG, Aliette 80 WG, Curzate K, Dithane DG Neotec, Flobrix, Funguran Progress, Champion 50 WG, Infinito, Kocide 2000, Kuprikol 250 SC, Ortiva, Previcur Energy, Proplant, Ridomil Gold MZ Pepite aj. Během sklizně se ošetřuje nejlépe ihned po otrhání plodů. Kromě přípravku Dithane DG Neotec, který má ochrannou lhůtu 7 dnů, mají ostatní uvedené přípravky ochrannou lhůtu 1–3 dny. Podle metodiky možno preventivně aplikovat i biopreparát Polyversum.

Věnujte pozornost také padlí okurky (Erysiphe cichoracearum). Při prvních příznacích napadení lze ošetřit sirnatými přípravky: Kumulus WG, Sulfonac 80 WG, Sulfurus; strobiluriny: Collis, Ortiva, Zato; azoly: Score 250 EC, Topas 100 EC.

Případně podle intenzity napadení porosty ošetřete i proti sviluškám, mšicím, plošticím a třásněnkám. Stejní škůdci mohou škodit i na paprikách. Pozor na dodržení ochranné lhůty! Na tyto škůdce aplikujte některý z přípravků: Calypso 480 SC, Calypso Al, Decis Al, Mospilan 20 SP, NeemAzal-T/S, Scatto; na svilušky - Nisuron 10 WP; Vertimec 1,8 EC; na molice a mšice - Chess 50 WG, Ninja, Plenum aj. s přídavkem smáčedla.

Pozor na dodržení ochranné lhůty!

Košťáloviny

Na košťálovinách škodí, kromě mšice zelné, dřepčíků (Phyllotreta spp.) a květilky zelné, rovněž molice vlaštovičníková. Molice vlaštovičníková nejvíce škodí na růžičkové kapustě, brokolici a na kadeřávku, květilka zelná na květáku a dřepčíci zejména na druzích, které nemají na listech voskovou vrstvičku (ředkve, ředkvičky a pekingské zelí). Porosty ošetřete při zjištění prvních výskytů škůdce (podle signalizace) registrovanými přípravky s přídavkem smáčedla a ošetření dle potřeby zopakujte.

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelného a běláska řepového způsobují velké škody housenky můry zelné a můry kapustové, jejichž housenky žijí skrytě a provrtávají hlávky, které následně zahnívají. Porost ošetřete, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná. Na tyto škůdce aplikujte s přídavkem smáčedla přípravky SpinTor nebo Steward, případně některý z pyretroidů: Alfametrin ME, Buldock 25 EC, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis 10 CS. Obdobně mohou vyvinuté hlávky poškodit chodbami i slimáci a slimáčci.

Na mšice jsou povoleny: Pirimor, Plenum, Calypso 480 SC aj.

Na výsevech pekingského zelí pravidelně škodí dřepčíci (Phyllotreta spp.). Dobrou ochranou proti nim je pokrýt záhony po výsevu netkanou textilií.

Z chorob značně škodí na porostech pekingského zelí a místy i na kapustě a skladovaném hlávkovém zelí alternáriová skvrnitost brukvovitých (Alternaria brassicae a A. brassicicola). Primárním zdrojem infekce je osivo z napadených porostů. Rozvoj choroby podporuje vlhké počasí, nevhodné zavlažování a přehnojení dusíkem. V místech s pravidelným výskytem této choroby je možné porost ošetřit přípravky: Rovral Aquaflo, Signum, u ostatních brukvovitých: Askon, Luna Experience, Ortiva, Zato aj. Ochranu musíte provést již při objevení se prvních příznaků choroby. Pozor na ochrannou lhůtu! Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo.

Pór

Na odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých (Puccinia alli). Ohrožené porosty možno ošetřit přípravky: Askon, Luna Experience, Ortiva, Signum aj.

Na menších plochách může také silně škodit vrtalka pórová. Nejvíce bývají poškozovány pozdní odrůdy póru druhou generací tohoto škůdce. Ochrana spočívá hlavně v nepřímých agrotechnických opatřeních. Pyretroidy (Decis Mega) se aplikují s přídavkem smáčedla v době letu dospělců před vykladením vajíček. K dosažení dostatečné účinnosti je nutná cílená ochrana na základě sledování letu mušek podzimní generace (srpen, září). Ošetření je účelné jen v době hromadného letu mušek kladoucí vajíčka. Pro zajištění účinku je vhodné ošetření 2–3× opakovat. Na zahrádkách a menších plochách pěstovaného póru je poměrně dobrou ochranou včasné pokrytí rostlin (tj. před letem dospělců) netkanou textilií.

Celer

Na celeru sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Porost ošetřete při prvních příznacích choroby některým z měďnatých přípravků: Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50WP, Korzar, Kuprikol 250 SC nebo přípravky: Ortiva, Difcor 250 EC, Score 250 EC, Zato. V intervalu 10 až 14 dnů ošetření zopakovat. Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo, popřípadě osivo nejméně 3 roky staré.

Mrkev

Při pravidelných výskytech alternariové (suché) skvrnitosti mrkve (Alternaria dauci) dodržujte předepsanou agrotechniku (pěstování na stejném místě nejdříve za 3 roky) a vysévejte pouze uznané, fungicidně namořené osivo. Větší ztráty jsou způsobeny při napadení mladších rostlin. Při prvních výskytech je možné porost ošetřit přípravky: Ascon, Luna Experience, Ortiva, Signum, Zato 50 WG aj.

Při prvních výskytech padlí miříkovitých (Erysiphe umbelliferarum) aplikujte stejné přípravky, případně i Kumulus WG.

Plíseň rajčat na plodu
Plíseň rajčat na plodu

Padlí na okurce
Padlí na okurce

Molice vlaštovičníková na košťálovinách
Molice vlaštovičníková na košťálovinách

Alternáriová skvrnitost brukvovitých
Alternáriová skvrnitost brukvovitých

Vrtalka pórová - kukly
Vrtalka pórová - kukly

Septoriová skvrnitost listů celeru
Septoriová skvrnitost listů celeru

Alternariová (suchá) skvrnitost mrkve
Alternariová (suchá) skvrnitost mrkve

Padlí miříkovitých na mrkvi
Padlí miříkovitých na mrkvi

Okrasné rostliny

Padlí

Na mnoha okrasných rostlinách z houbových chorob škodí kromě listových skvrnitostí také padlí. Při prvních výskytech této choroby možno aplikovat přípravky: Discus, Domark, Falcon 460 EC, Horizon 250 EW, Ortiva, Score 250 EC, Talent, Zato 50 WG aj. Škodlivost napadení můžeme také omezit aplikací sirnatých přípravků: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus aj.

Přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a při dodržení ochranných lhůt.

Pozn.: * - do spotřebování zásob

Padlí na azalce
Padlí na azalce

Padlí na floxu
Padlí na floxu

Padlí na listech javoru
Padlí na listech javoru

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2017

Moniliniová hniloba jádrovin na jablku
Moniliniová hniloba peckovin na jablku
Plíseň révy na hroznech
Padlí révy na hroznech
Šedá hniloba hroznů révy
Plíseň rajčat na plodu
Padlí na okurce
Molice vlaštovičníková na košťálovinách
Alternáriová skvrnitost brukvovitých
Vrtalka pórová - kukly
Septoriová skvrnitost listů celeru
Alternariová (suchá) skvrnitost mrkve
Padlí miříkovitých na mrkvi
Padlí na azalce
Padlí na floxu
Padlí na listech javoru

Související články

Možnosti využití biostimulátorů pro stabilizaci výnosů obilnin

18. 05. 2018 Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.; Ditana s.r.o. Velká Bystřice Ochrana obecně Zobrazeno 499x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2018

17. 05. 2018 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1029x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2018

16. 05. 2018 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1377x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - duben a květen 2018

17. 04. 2018 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 2134x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018
DuPont
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
2%
18%
3%
46%
detail