BASF
BASF
BASF

AGRA

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2018

19. 08. 2018 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 2786x

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena. Vzhledem k trvající citlivosti hroznů vinné révy k napadení, až do fáze bobule velikosti hrachu, je vhodné pokračovat i v tomto období v ošetření rizikových porostů. Může docházet i k sekundárním infekcím. Od fáze bobule velikosti hrachu může dojít k napadení hroznů už jenom přes třapinu nebo stopečky bobulí.

Proseeds

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Ovocné plodiny

Peckoviny a jádroviny

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena. Houby lze od sebe rozlišit i makroskopicky - M. fructigena obvykle mívá na napadených plodech konidiofory s konidiemi uspořádány spíše v soustředných kruzích a napadá častěji jádrové ovoce, zatímco M. laxa je převážně patogenem peckovin a kupky konidií pokrývají napadenou část plodu roztroušeně. U peckovin jsou k chemické ochraně povoleny přípravky: Prolectus - ochranná lhůta (OL) 1 den; Moon Privilege, Teldor 500 SC - OL 3 dny; Signum, Zato 50 WG - OL 7 dnů; Talent - OL 14 dnů, u broskvoní: Luna Experience - OL 7 dnů a u slivoní: Abilis Ultra, Lynx - OL 7 dnů. Opatření jsou u peckovin i jádrovin obdobná. Především je třeba preventivně odstraňovat napadené plody a větévky(u peckovin), zabránit poranění plodů (efektivní je ochrana proti škůdcům) a v rizikových lokalitách omezit pěstování náchylných odrůd. U jádrovin lze moniliniovou hnilobu (a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby) omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravky: Geoxe 50 WG - OL 3 dny, Pomax - OL 5 dnů, Bellis - OL 7 dnů, Flint Plus, Luna Experience, Moon Privilege - OL 14 dnů nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Talent, Zato 50 WG - OL 14 dnů aj. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu. Zdravotní stav plodů a skladovatelnost zlepšuje i přidání listových vápenatých hnojiv do postřiku. Pozor na ochrannou lhůtu u raných odrůd.

Moniliniová hniloba peckovin
Moniliniová hniloba peckovin

Moniliniová hnilobá jádrovin
Moniliniová hnilobá jádrovin

Réva vinná

Při ohrožení porostů chorobami nebo škůdci pokračujte podle potřeby v ošetření proti plísni révy, padlí révy, obalečům - obalečíku jednopásému, obaleči mramorovanému a případně i šedé hnilobě hroznů révy. Lokálně situaci komplikuje nestejnoměrný vývoj hroznů a bobulí, především na plochách poškozených jarním mrazem. Vývojově opožděné bobule a hrozny jsou k infekci vnímavější. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při rozhodování o intenzitě ochrany (interval, volba fungicidu).

Aktuální informace o vývoji situace a stavu výskytu chorob a škůdců lze získat na eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy a podrobnosti o révě vinné (prognostické zprávy, aktuální nálet obalečů) na www.ekovin.cz/sekce-pro-cleny/prognosticke-zpravy-pro-rok-2018 (prognostické zprávy, aktuální nálet obalečů).

Na ohrožených porostech (především nové výsadby a mladé porosty) sledujte poškození porostů hálčivcem révovým (vlnovník viničný). V druhé dekádě srpna bývá vhodný termín pro letní ošetření významně napadených porostů před přechodem zimních samiček (deutogyne) do zimních úkrytů. K ošetření lze použít sirnaté přípravky, např.: Kumulus WG, případně i akaricidy registrované na svilušku, např.: Masai, Nissorun 10 WP.

Plíseň révy (Plasmopara viticola) - Vzhledem k trvající citlivosti hroznů k napadení, až do fáze bobule velikosti hrachu, je vhodné pokračovat i v tomto období v ošetření rizikových porostů. Může docházet i k sekundárním infekcím. Od fáze bobule velikosti hrachu může dojít k napadení hroznů už jenom přes třapinu nebo stopečky bobulí. V období počátku zrání (zaměkání) končí vnímavost hroznů k napadení. Nadále však může docházet k infekcím listů. K významným primárním infekcím hroznů však již nemůže dojít. Nadále je třeba ošetřovat, zejména porosty s výskytem choroby a upřednostnit v tomto období kontaktně a preventivně působící fungicidy. Pro poslední ošetření proti plísni révy jsou vhodné především měďnaté fungicidy - nepřekročit stanovený limit množství mědi. Při rozhodování o termínu použití měďnatého fungicidu by mělo být zohledněno nejefektivnější využití jeho vysoké a dlouhodobé účinnosti k ochraně starých listů (ukončený růst) proti plísni révy a uplatnění vedlejšího vlivu na zpevnění pletiv, které může zlepšit i vyzrávání réví, a tak zvýšit odolnost vůči mrazu (pozdní použití). Současně mohou rezidua mědi také příznivě ovlivnit zdravotní stav, kvalitu vína a u modrých odrůd i vybarvení vína. Použít je možné i pomocné prostředky, např.: Alginure, Aqua Vitrin K aj. Na lokalitách, kde nebyly zjištěny první výskyty plísně révy a v minulém období nebyly splněny podmínky pro primární infekci, je možno použít kontaktně a preventivně působící fungicidy: Antre 70 WG, Areva Combi, Cabrio Top, Dithane DG Neotec, Folpan 80 WG, Manfil 80 WP, Novozir MN 80 New, Pergado F, Polyram WG aj. Přípravky s účinnou látkou folpet (Areva Combi, Folpan aj.) zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby a neomezují populace dravého roztoče Typhlodromus pyri. Při silném infekčním tlaku je vhodnější aplikovat kombinované fungicidy: Acrobat MZ WG, Cassiopee 79 WG, Curzate Gold, Curzate M WG, Drago, Fantic F, Forum Star, Melody Combi 65,3 WG, Profiler, Ridomil Gold Combi Pepite, Ridomil Gold MZ Pepite, Tanos 50 WG, Valis M, Verita, Zetanil WG aj., které při doporučené dávce zajistí dlouhou dobu účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systémové nebo hloubkové působení). Měďnaté přípravky: Cuprocaffaro Mickro, Cuproxat SC, Defender, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP/WG, Kocide 2000, Kuprikol 50/250 SC aj. je vhodnější aplikovat až v závěru vegetace.

Padlí révy (Erysiphe necator) - Ve fázi bobule velikosti hrachu končí období vysoké citlivosti mladých hroznů i k napadení padlím. Vnímavost k novému napadení však končí až v období počátku zrání (zaměkání). Při rozhodování o intenzitě ochrany je třeba zohlednit vyrovnanost vývoje hroznů a intenzitu ochrany přizpůsobit k infekci vnímavějším vývojově opožděným hroznům. Na rizikových lokalitách s výskytem choroby je vhodné i nadále upřednostnit eradikativně působící, lokálně systémové fungicidy - pronikají do povrchových pletiv rostlin, kde se dostávají do styku s patogenem a ničí ho: Dynali, Karethane New, Prosper i další: Falcon 460 EC, Impulse Super, IQ-Crystal, Talendo Extra, Vivando, eventuálně i Zato 50 WG aj., včetně jejich kombinací a ošetřovat v intervalu (podle infekčního tlaku) 7–14 dnů. Při výskytu choroby je třeba použít vyšší dávku aplikační kapaliny (minimálně 450 l/ha, optimálně 600 l/ha), při eradikativním ošetření 800–1000 l/ha. Méně ohrožené porosty je možné ošetřovat přípravky na bázi elementární síry: Kumulus WG, Sulfonac 80 WG, Sulfurus aj. Přípravky na bázi elementární síry současně omezují i výskyty hálčivce révového. U moštových odrůd dodržet delší ochranné lhůty. Případně lze použít i pomocné prostředky Cocana nebo HF Mycol aj. U odrůd s hustým hroznem náchylných k šedé hnilobě je vhodné upřednostnit pro ošetření proti plísni révy nebo padlí révy (podle reálného ohrožení) v době zapojování hroznů fungicidy s vedlejší účinností na šedou hnilobu hroznů. Významnou součástí ochrany proti padlí jsou pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost k napadení (zejména harmonická výživa - nepřehnojit dusíkem). Za velmi teplého a slunného počasí se nedoporučuje provádět toto odlistění na jižní, jihozápadní a západní straně keřů, aby nedošlo k úžehu hroznů.

Šedá hniloba hroznů révy (plíseň šedá; botrytida; Botrytis cinerea) napadá hrozny již po odkvětu až do úplné zralosti (sklizně). U náchylných odrůd se první preventivní postřik proti šedé hnilobě provádí již při uzavírání hroznů, druhý na začátku měknutí bobulí. Ve fázi počátku zrání (zaměkání bobulí) začíná období zvýšené citlivosti hroznů k infekci a bude třeba zahájit cílené ošetření porostů náchylných odrůd proti infekci. Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření zóny hroznů! Vzhledem k preventivní účinnosti všech doporučených přípravků je vhodné ošetření provést nejpozději před příchodem významných dešťových srážek. Pokud bude ošetřováno proti šedé hnilobě jednou, lze aplikovat přípravky: Switch - OL 35 dnů; Thiram Granuflo, Cantus, Cassiopee 79 WG, Melody Combi 65,3 WG - OL 28 dnů; Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC - OL 21 dnů nebo Prolectus - OL 14 dnů aj. Použít je možno i pomocné prostředky: AquaVitrin K, HF-Mycol, NatriSan nebo VitiSan aj. Pokud dojde od fáze počátku zaměkání k poškození hroznů krupobitím, je třeba neodkladně provést ošetření proti hnilobám. Přípravky: Minos, Mythos 30 SC Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé hnilobě. Při stanovení termínu ošetření ve fázi počátku zrání zohledněte dobu účinnosti předchozího ošetření fungicidem se současnou nebo s vedlejší účinností proti šedé hnilobě. Ošetřuje se zejména v případě trvalého deštivého počasí. Další ošetření je potřeba sladit s eventuální časnější sklizní (zohlednit ochrannou lhůtu). Výskyty šedé hniloby významně podporuje zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, vyšší vzdušná vlhkost), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupy). Významnou součástí ochrany jsou pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře. Včasné a úplné provádění zelených prací, včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů snižují vnímavost hroznů k napadení.

Příznaky poškození hálčivcem révovým
Příznaky poškození hálčivcem révovým

Plíseň révy (vlevo) a padlí révy na bobulích
Plíseň révy (vlevo) a padlí révy na bobulích

Šedá hniloba hroznů révy
Šedá hniloba hroznů révy

Zelenina

Za vlhkého teplého počasí pokračuje na venkovních kulturách škodlivost plísní. Průběžně v porostech také kontrolujte výskyty svilušek, mšic, ploštic a třásněnek.

Rajčata

Porosty rajčat je podle stupně ohrožení nutno opakovaně ošetřit proti plísni rajčat (Phytophthora infestans), případně i proti septoriové skvrnitosti rajčete (Septoria lycopersici) a alternariové skvrnitosti rajčete (Alternaria solani) některým z přípravků: Acrobat MZ WG, Banco 500 SC, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Infinito, Nautile DG, Novozir MN 80 New, Ortiva, Previcur Energy, Ridomil Gold MZ Pepite, Zekeo aj. Při ošetření platí obdobné zásady jako při ošetřování brambor. Nejdůležitější je včasná preventivní ochrana. Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů (plodů), aby se z porostu odstranily zdroje infekce, při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Ohrožené mohou být zejména porosty s pravidelnou zálivkou a dále porosty na lokalitách, kde byly zaznamenány silné bouřkové srážky. Měďnaté přípravky: Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50 aj. mohou prodloužit vegetační dobu.

Porosty napadené molicí skleníkovou možno ošetřit přípravky: Chess 50 WG, Plenum, případně Karate se Zeon technologií 5 CS aj.

Okurky (cukety)

Podle infekčního tlaku a v závislosti na intenzitě růstu, použitém přípravku a toleranci odrůdy k plísni, pravidelně ošetřujte proti plísni dýňovitých (plíseň okurková; Pseudoperonospora cubensis). Za deštivého počasí v 7denních intervalech (většinou vždy po sběru plodů) při dodržení předepsaných ochranných lhůt. Za sucha postačí preventivní ošetření po 14 dnech. Z hlediska komplexní ochrany mají význam všechna opatření, která zabraňují ovlhčení nebo zkracují dobu ovlhčení listu (větrání, racionální závlaha, vertikální vedení) a využívání tolerantních odrůd. Pro zlepšení pokryvnosti je vhodné přidat ke kontaktním přípravkům smáčedlo. Můžete aplikovat přípravky: Acrobat MZ WG, Aliette 80 WG, Curzate K, Dithane DG Neotec, Flobrix, Funguran OH 50 WP, Champion 50 WP, Infinito, Kuprikol 50, Ortiva, Previcur Energy, Proplant, Ridomil Gold MZ Pepite aj. Během sklizně se doporučuje ošetřovat ihned po otrhání plodů. Kromě přípravku Dithane DG Neotec, který má ochrannou lhůtu 7 dnů, mají ostatní uvedené přípravky lhůtu 1–3 dny. Podle metodiky možno preventivně aplikovat i registrovaný biopreparát Polyversum.

Věnujte také pozornost padlí okurky (Erysiphe cichoracearum). Při prvních příznacích napadení lze ošetřit sirnatými přípravky: Kumulus WG, Sulfonac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet; strobiluriny: Collis, Ortiva, Zakeo; azoly: Score 250 EC, Topas 100 EC.

Případně podle intenzity napadení porosty ošetřete i proti sviluškám, mšicím, plošticím a třásněnkám. Stejní škůdci mohou škodit i na paprikách. Pozor na dodržení ochranné lhůty! Na tyto škůdce aplikujte některý z přípravků: Calypso 480 SC, Calypso Al, Mospilan 20 SP, NeemAzal-T/S, Plenum, Scatto aj., na svilušky: Floramite 240 SC, Kanemite, NeemAzal-T/S, Nisuron 10 WP; Vertimec 1,8 EC, Voliam Targo s přídavkem smáčedla. Pozor na dodržení ochranné lhůty!

Brukvovitá zelenina - košťáloviny

Na košťálovinách škodí, kromě mšice zelné, dřepčíkůkvětilky zelné, rovněž molice vlaštovičníková. Molice vlaštovičníková nejvíce škodí na růžičkové kapustě, brokolici a na kadeřávku, květilka zelná na květáku a dřepčíci zejména na druzích, které nemají na listech voskovou vrstvičku (ředkve, ředkvičky a pekingské zelí). Porosty ošetřete při zjištění prvních výskytů škůdce (podle signalizace) povolenými přípravky s přídavkem smáčedla a ošetření dle potřeby zopakujte.

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelného a běláska řepového způsobují velké škody housenky můry zelné a můry kapustové, jejichž housenky žijí skrytě a provrtávají hlávky, které následně zahnívají. Obdobně mohou vyvinuté hlávky poškodit chodbami i slimáci a slimáčci. Porost ošetřete, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná. Na tyto škůdce aplikujte s přídavkem smáčedla přípravky: Benevia, SpinTor a Steward, případně některý z pyretroidů: Alfametrin ME, Buldock 25 EC, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis 10 CS aj. Na mšice jsou: Pirimor, Plenum, Calypso 480 SC aj.

Na výsevech pekingského zelí pravidelně škodí dřepčíci rodu Phyllotreta. Dobrou ochranou proti nim je pokrýt záhony po výsevu netkanou textilií.

Z chorob značně škodí na porostech pekingského zelí a místy i na kapustě a skladovaném hlávkovém zelí alternáriová skvrnitost brukvovitých (Alternaria brassicae a A. brassicicola). Primárním zdrojem infekce je osivo z napadených porostů. Rozvoj choroby podporuje vlhké počasí, nevhodné zavlažování a přehnojení dusíkem. V místech s pravidelným výskytem této choroby je možné porost pekingského zelí ošetřit přípravkem: Signum, u ostatních brukvovitých fungicidy: Askon, Luna Experience, Ortiva, Zato aj. Ochranu musíte provést již při objevení se prvních příznaků choroby. Pozor na ochrannou lhůtu! Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo.

Pór

Na odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých (Puccinia alli). Ohrožené porosty možno ošetřit přípravky: Askon, Luna Experience, Ortiva, Signum aj.

Na menších plochách může také silně škodit vrtalka pórová. Nejvíce bývají poškozovány pozdní odrůdy póru druhou generací tohoto škůdce. Ochrana spočívá hlavně v nepřímých agrotechnických opatřeních. Pyretroidy: Decis Mega a Decis 15 EW se aplikují s přídavkem smáčedla v době letu dospělců před vykladením vajíček. K dosažení dostatečné účinnosti je nutná cílená ochrana na základě sledování letu mušek podzimní generace (srpen, září). Ošetření je účelné jen v době hromadného letu mušek kladoucí vajíčka. Pro zajištění účinku je vhodné ošetření 2–3× opakovat. Na zahrádkách a menších plochách pěstovaného póru je poměrně dobrou ochranou včasné pokrytí rostlin (tj. před letem dospělců) netkanou textilií.

Celer

Na celeru sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Původce choroby je přenášen semeny. Porost ošetřete při prvních příznacích choroby některým z měďnatých přípravků: Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50WP, Kuprikol 50/250 SC nebo přípravky: Difcor 250 EC, Ortiva, Score 250 EC, Zato 50 WG aj. V intervalu 10 až 14 dnů ošetření zopakovat. Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo, popřípadě osivo nejméně tři roky staré.

Mrkev

Při pravidelných výskytech alternariové (suché) skvrnitosti mrkve (Alternaria dauci) dodržujte předepsanou agrotechniku (pěstování na stejném místě nejdříve za 3 roky) a vysévejte pouze uznané, fungicidně namořené osivo. Větší ztráty jsou způsobeny při napadení mladších rostlin. Při prvních výskytech je možné porost ošetřit přípravky: Ascon, Luna Experience, Ortiva, Signum, Zato 50 WG aj.

Při prvních výskytech padlí miříkovitých (Erysiphe umbelliferarum) aplikujte stejné přípravky, případně i sirnaté přípravky: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus aj.

Plíseň rajčat
Plíseň rajčat

Plíseň dýňovitých na okurce
Plíseň dýňovitých na okurce

Padlí okurky
Padlí okurky

Housenky můr
Housenky můr

Dřepčíci na listu zelí
Dřepčíci na listu zelí

Alternáriová skvrnitost brukvovitých
Alternáriová skvrnitost brukvovitých

Rzivost česnekovitých na póru
Rzivost česnekovitých na póru

Vrtalka pórová
Vrtalka pórová

Septoriová skvrnitost listů celeru
Septoriová skvrnitost listů celeru

Alternariová (suchá) skvrnitost mrkve
Alternariová (suchá) skvrnitost mrkve

Padlí miříkovitých na mrkvi
Padlí miříkovitých na mrkvi

Okrasné rostliny

Na mnoha okrasných rostlinách z houbových chorob škodí kromě listových skvrnitostí také padlí. Při prvních výskytech této choroby možno aplikovat přípravky: Discus, Domark, Falcon 460 EC, Horizon 250 EW, Ortiva, Score 250 EC, Talent, Zato 50 WG aj. Škodlivost napadení můžeme také omezit aplikací sirnatých přípravků Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus,aj

Padlí na azalce
Padlí na azalce

Padlí na floxech
Padlí na floxech

Padlí na dubu
Padlí na dubu

Padlí na javoru
Padlí na javoru

Přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a při dodržení ochranných lhůt.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2018

Moniliniová hniloba peckovin
Moniliniová hnilobá jádrovin
Příznaky poškození hálčivcem révovým
Plíseň révy (vlevo) a padlí révy na bobulích
Šedá hniloba hroznů révy
Plíseň rajčat
Plíseň dýňovitých na okurce
Padlí okurky
Housenky můr
Dřepčíci na listu zelí
Alternáriová skvrnitost brukvovitých
Rzivost česnekovitých na póru
Vrtalka pórová
Septoriová skvrnitost listů celeru
Alternariová (suchá) skvrnitost mrkve
Padlí miříkovitých na mrkvi
Padlí na azalce
Padlí na floxech
Padlí na dubu
Padlí na javoru

Související články

Biologická ochrana (2): Hlístice - ochrana rostlin i lidského pohodlí

26. 06. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Ochrana obecně Zobrazeno 377x

Biologická ochrana (1) - přehled možností

23. 04. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. Ochrana obecně Zobrazeno 866x

Časné jarní ošetření s osvědčenými produkty a novinkami UPL

14. 04. 2024 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 234x

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

12. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 972x

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

11. 04. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka; Nufarm Ochrana obecně Zobrazeno 628x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail