Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2020

17. 08. 2020 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1405x

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin i jádrovin moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena. Při ohrožení vinic chorobami nebo škůdci pokračujte podle potřeby v ošetření proti plísni révy, padlí révy, obalečům - obalečíku jednopásému, obaleči mramorovanému a případně i šedé hnilobě hroznů révy.

Proseeds

Ovocné plodiny

Peckoviny a jádroviny

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin i jádrovin moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena.

U peckovin jsou k chemické ochraně povoleny přípravky: Prolectus - ochranná lhůta (OL) 1 den; Moon Privilege, Teldor 500 SC - OL 3 dny, Signum, Zato 50 WG - OL 7 dnů, Talent - OL 21 dnů; u broskvoní také Luna Experience - OL 7 dnů a u slivoní Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Lynx - OL 7 dnů. Opatření jsou u peckovin i jádrovin obdobná. Především je třeba preventivně odstraňovat napadené plody a větévky (zejména u peckovin), zabránit poranění plodů (efektivní je ochrana proti škůdcům) a v rizikových lokalitách omezit pěstování náchylných odrůd.

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravky: Geoxe 50 WG - OL 3 dny, Pomax - OL 5 dnů, Bellis - OL 7 dnů, Flint Plus, Luna Experience, Moon Privilege - OL 14 dnů nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Talent, Zato 50 WG - OL 14 dnů aj. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu. Zdravotní stav plodů a skladovatelnost zlepšuje i přidání listových vápenatých hnojiv do postřiku. Případně le použít i ekologické přípravky: Kopřiva, VitiSan, Vrbová kůra aj.

Pozor na ochrannou lhůtu u raných odrůd.

Moniliniová hniloba na broskvi
Moniliniová hniloba na broskvi

Moniliniová hniloba na jablku
Moniliniová hniloba na jablku

Moniliniová hniloba na hrušce
Moniliniová hniloba na hrušce

Réva vinná

Při ohrožení porostů chorobami nebo škůdci pokračujte podle potřeby v ošetření proti plísni révy, padlí révy, obalečům - obalečíku jednopásému, obaleči mramorovanému a případně i šedé hnilobě hroznů révy. Aktuální informace o vývoji situace a stavu výskytu chorob a škůdců a aktuální seznam přípravků na ochranu rostlin na ekovin.cz.

Škůdci

V ohrožených výsadbách (především nové výsadby a mladé porosty) sledujte poškození porostů vlnovníkem viničným (hálčivec révový). V druhé dekádě srpna bývá vhodný termín pro letní ošetření významně napadených porostů před přechodem zimních samiček (deutogyne) do zimních úkrytů. K ošetření lze použít sirnatý přípravek Kumulus WG, případně i Ortus 5 SC a další akaricidy registrované na svilušku. Případně i aplikace dravého roztoče Typhlodromus pyri vplétáním větví s roztočem do letorostů révy.

Choroby

Vzhledem k trvající citlivosti hroznů k napadení plísní révy (Plasmopara viticola) až do fáze bobule velikosti hrachu, je vhodné pokračovat i v tomto období v ošetření rizikových porostů. Může docházet i k sekundárním infekcím. Od fáze bobule velikosti hrachu může dojít k napadení hroznů už jenom přes třapinu nebo stopečky bobulí. V období počátku zrání (zaměkání) končí vnímavost hroznů k napadení. Nadále však může docházet k infekcím listů. K významným primárním infekcím hroznů však již nemůže dojít. Nadále je třeba ošetřovat, zejména porosty s výskytem choroby a upřednostnit v tomto období kontaktně a preventivně působící fungicidy.

Na lokalitách, kde nebyly v minulém období splněny podmínky pro primární infekci, je možno použít kontaktně a preventivně působící fungicidy: Areva Combi, Cabrio Top, Delan Pro, Dithane DG Neotec, Folpan 80 WG, Manfil 75 WG/80 WP, Pergado F, Polyram WG aj. Přípravky s účinnou látkou folpet: Areva Combi, Folpan 80 WG aj. zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče Typhlodromus pyri.

Při silném infekčním tlaku je vhodné pokračovat v aplikaci kurativně působících fungicidů, při respektování doby kurativního působení:Acrobat MZ WG, Cassiopee 79 WG, Curzate M WG, Fantic F, Forum Star, Melody Combi 67,5 WG, Profiler, Ridomil Gold MZ Pepite, Tanos 50 WG, Valis M aj., které při doporučené dávce zajistí dlouhou dobu účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systémové nebo hloubkové působení). Měďnaté přípravky je vhodnější aplikovat až v závěru vegetace.

Pro poslední ošetření proti plísni révy jsou vhodné především měďnaté fungicidy: Cuprocaffaro Mickro, Cuproxat SC, Defender, Flowbrix, Funguran PRO, Champion 50 WG, Kocide 2000, Kuprikol 50/250 SC aj. - avšak nepřekročit stanovený limit množství mědi! Při rozhodování o termínu použití měďnatého fungicidu by mělo být zohledněno nejefektivnější využití jeho vysoké a dlouhodobé účinnosti k ochraně starých listů (ukončený růst) proti plísni révy a uplatnění vedlejšího vlivu na zpevnění pletiv, které může zlepšit i vyzrávání réví, a tak zvýšit odolnost vůči mrazu (pozdní použití). Současně mohou rezidua mědi také příznivě ovlivnit zdravotní stav, kvalitu vína a u modrých odrůd i vybarvení vína. Použít je možné i pomocné prostředky: např. Alginure, Aqua Vitrin K aj.

Ve fázi bobule velikosti hrachu končí období vysoké citlivosti mladých hroznů i k napadení padlím révy (Erysiphe necator). Vnímavost k novému napadení však končí až v období počátku zrání (zaměkání). Při rozhodování o intenzitě ochrany je třeba zohlednit vyrovnanost vývoje hroznů a intenzitu ochrany přizpůsobit k infekci vnímavějším vývojově opožděným hroznům.

Na rizikových lokalitách (náchylná odrůda, pravidelný výskyt, silnější výskyt v minulém roce) a lokalitách s výskytem choroby je vhodné použít přípravky: Collis, Dynali, Luna Experience, Luna Max, Prosper, Sercadis, Spiron 500 EC, Vivando aj., včetně jejich kombinací a ošetřovat v intervalu (podle infekčního tlaku) 7–14 dnů. Při výskytu choroby je třeba použít vyšší dávku aplikační kapaliny (minimálně 450 l/ha, optimálně 600 l/ha), při eradikativním ošetření 800–1000 l/ha. Méně ohrožené porosty stolních odrůd (dlouhá ochranná lhůta pro moštové odrůdy) je možné ošetřovat i přípravky na bázi elementární síry: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet aj. Přípravky na bázi elementární síry současně omezují i výskyty hálčivce révového. U moštových odrůd dodržet delší ochranné lhůty. Neošetřovat při teplotách nad 26 °C. Případně lze použít i pomocné prostředky: Cocana nebo HF Mycol aj.

U odrůd s hustým hroznem náchylných k šedé hnilobě hroznů révy je vhodné upřednostnit pro ošetření proti padlí v době zapojování hroznů fungicidy se současnou nebo s vedlejší účinností na šedou hnilobu hroznů. Významnou součástí ochrany proti padlí i ostatním chorobám jsou pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost k napadení (zejména harmonická výživa - nepřehnojovat dusíkem). Za velmi teplého a slunného počasí se nedoporučuje provádět toto odlistění na jižní, jihozápadní a západní straně keřů, aby nedošlo k úžehu hroznů.

Šedá hniloba hroznů révy (plíseň šedá nebo botrytida; Botrytis cinerea) napadá hrozny již po odkvětu až do úplné zralosti (sklizně). U náchylných odrůd se první preventivní postřik provádí již při uzavírání hroznů, druhý na začátku měknutí bobulí. Ve fázi počátku zrání (zaměkání bobulí) začíná období zvýšené citlivosti hroznů k infekci a bude třeba zahájit cílené ošetření porostů náchylných odrůd proti infekci. Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření zóny hroznů!

Vzhledem k preventivní účinnosti doporučených přípravků je vhodné ošetření provést nejpozději před příchodem významných dešťových srážek. Pokud bude ošetřováno proti šedé hnilobě jen jednou, lze použít přípravky: Switch - OL 35 dnů, Cantus, Cassiopee 79 WG, Melody Combi 65,3 WG - OL 28 dnů; Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC - OL 21 dnů nebo Prolectus - OL 14 dnů aj. Použít je možno i pomocné prostředky: AquaVitrin K, HF-Mycol, NatriSan nebo VitiSan aj.

Pokud dojde od fáze počátku zaměkání k poškození hroznů krupobitím, je třeba neodkladně provést ošetření proti hnilobám. Přípravky: Minos, Mythos 30 SC Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé hnilobě. Při stanovení termínu ošetření ve fázi počátku zrání zohledněte dobu účinnosti předchozího ošetření fungicidem se současnou nebo s vedlejší účinností proti šedé hnilobě. Ošetřuje se zejména v případě trvalého deštivého počasí. Další ošetření je potřeba sladit s eventuální časnější sklizní (zohlednit ochrannou lhůtu).

Výskyty šedé hniloby významně podporuje zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, vyšší vzdušná vlhkost), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupy).

Vlnovník viničný - kadeřavost
Vlnovník viničný - kadeřavost

Plíseň révy (vlevo) a padlí révy (vpravo) na hroznu
Plíseň révy (vlevo) a padlí révy (vpravo) na hroznu

Šedá hniloba na hroznu
Šedá hniloba na hroznu

Zelenina

Za vlhkého teplého počasí pokračuje na venkovních kulturách škodlivost plísní. Průběžně v porostech také kontrolujte výskyty svilušek, mšic, ploštic a třásněnek.

Rajčata

Sledujte signalizaci na první výskyty plísně rajčete (Phytophthora infestans). Zvláště porosty rajčat pěstované v uzavřených polohách je nutno dle potřeby i opakovaně preventivně ošetřit některým z přípravků: Acrobat MZ WG, Banco 500SC, Dithane DG Neotec, Nautile DG, Ortiva, Previcur Energy, Ridomil Gold MZ Pepite, Zekeo aj. Při ošetření platí obdobné zásady jako při ošetřování brambor. Nejdůležitější je včasná preventivní ochrana. Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů a plodů, aby se z porostu odstranily zdroje infekce, při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Ohroženy mohou být zejména porosty s pravidelnou zálivkou a dále porosty na lokalitách, kde byly zaznamenány silné bouřkové srážky. Měďnaté přípravky: Kocide 2000, Kuprikol 50/250 SC aj. mohou prodloužit vegetační dobu (oddálit zrání).

Porosty napadené molicí skleníkovou možno ošetřit přípravky: Harpun, NeemAzal-T/S, Sivanto Prime, případně pyretroidy: Karate se Zeon technologií 5 CS, Scatto aj.

Okurky (cukety)

Podle potřeby pravidelně ošetřujte porosty proti plísni dýňovitých (plíseň okurková; Pseudoperonospora cubensis) v závislosti na infekčním tlaku, intenzitě růstu a použitém přípravku. Z hlediska komplexní ochrany mají význam všechna preventivní opatření, která zabraňují ovlhčení listů nebo zkracují dobu ovlhčení listu (větrání, racionální závlaha, vertikální vedení) a využívání tolerantních odrůd. Pro zlepšení pokryvnosti postřiku je vhodné přidat ke kontaktním přípravkům smáčedlo. Za deštivého počasí ošetřujeme v 7denních intervalech (během sklizně většinou vždy po sběru plodů) s dodržením předepsaných ochranných lhůt. Za sucha postačí preventivní ošetření po 14 dnech. Můžete aplikovat přípravky: Acrobat MZ WG, Aliette 80 WG, Cuproxat SC, Dithane DG Neotec, Flobrix, Champion 50 WP, Kuprikol 50, Ortiva, Previcur Energy, Proplant, Ridomil Gold MZ Pepite, aj. Kromě přípravků Dithane DG Neotec a Ortiva, které mají delší ochrannou lhůtu (7–14 dnů), mají ostatní uvedené přípravky ochrannou lhůtu 1–3 dny. Je možno preventivně aplikovat biopreparát Polyversum.

Věnujte také pozornost padlí okurky (Sphaerotheca fuliginea a Erysiphe cichoracearum). Při prvních příznacích napadení lze ošetřit sirnatými přípravky: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet nebo přípravky: Collis, Ortiva, Score 250 EC, Topas 100 EC, Zakeo aj.

Případně podle intenzity výskytu porosty ošetřete i proti sviluškám, mšicím, plošticím a třásněnkám. Stejní škůdci mohou škodit i na paprikách. Na tyto škůdce aplikujte některý z přípravků: Calypso 480 SC, Harpun, Mospilan 20 SP, NeemAzal-T/S, Scatto, Sivanto Prime aj. s přídavkem smáčedla a na svilušky použijte: Floramite 240 SC, Kanemite 15 SC, Nisuron 10 WP, Vertimec 1,8 EC, Voliam Targo aj. Pozor na dodržení ochranné lhůty!

Brukvovitá zelenina - košťáloviny

Na košťálovinách škodí, kromě mšice zelné, dřepčíkůkvětilky zelné, rovněž molice vlaštovičníková. Molice vlaštovičníková nejvíce škodí na růžičkové kapustě, brokolici a na kadeřávku, květilka zelná na květáku a dřepčíci zejména na druzích, které nemají na listech voskovou vrstvičku (ředkve, ředkvičky a pekingské zelí). Porosty ošetřete při zjištění prvních výskytů škůdce (podle signalizace) povolenými přípravky s přídavkem smáčedla a ošetření dle potřeby zopakujte.

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelného a běláska řepového způsobují velké škody housenky můry zelné a můry kapustové, jejichž housenky žijí skrytě a provrtávají hlávky, které následně zahnívají. Porost ošetřete, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná. Na housenky můr a motýlů aplikujte s přídavkem smáčedla přípravky: Benevia, SpinTor, Steward aj., případně i některý z pyretroidů: Alfametrin ME, Buldock 25 EC, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis 10 SC, Scatto aj. Na mšice jsou: Calypso 480 SC, Gondola, Movento 150 OD, Pirimor 50 WG aj. Obdobně mohou vyvinuté hlávky poškodit chodbami i slimáci a slimáčci.

Na výsevech pekingského zelí pravidelně škodí dřepčíci. Dobrou ochranou proti nim je pokrýt záhony po výsevu netkanou textilií.

Z chorob hodně škodí na porostech pekingského zelí a místy i na kapustě a skladovaném hlávkovém zelí alternariová skvrnitost brukvovitých (Alternaria spp.). Primárním zdrojem infekce je osivo z napadených porostů. V omezeném množství přežívají původci choroby i na napadených rostlinných zbytcích v půdě. Velmi důležitým zdrojem infekce jsou také porosty ozimé řepky. Rozvoj choroby podporuje vlhké počasí, nevhodné zavlažování a přehnojení dusíkem. V místech s pravidelným výskytem této choroby je možné porost pekingského zelí ošetřit přípravkem Signum, u ostatních brukvovitých fungicidy: Askon, Dagonis, Luna Experience, Ortiva, Zato 50 WG aj. Ochranu musíte provést již při objevení se prvních příznaků choroby. Pozor na ochrannou lhůtu! Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo. Podle metodiky možno preventivně aplikovat i registrovaný biopreparát Polyversum, Serenade ASO.

Pór

Na česneku a odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých (Puccinia alli), ohrožené porosty možno ošetřit přípravky: Askon, Luna Experience, Ortiva, Signum, aj.

Na menších plochách může také silně škodit vrtalka pórová. Nejvíce bývají poškozovány pozdní odrůdy póru druhou generací tohoto škůdce. Ochrana spočívá hlavně v nepřímých agrotechnických opatřeních. Důležité je pěstovat cibulovou zeleninu v co největší vzdálenosti od loňských pozemků. Pyretroidy: Decis Mega, Dinastia se aplikují s přídavkem smáčedla v době letu dospělců před vykladením vajíček. K dosažení dostatečné účinnosti je nutná cílená ochrana na základě sledování letu mušek podzimní generace (srpen, září) na lepových deskách. Ošetření je účelné jen v době hromadného letu mušek kladoucích vajíčka. Pro zajištění účinku je vhodné ošetření 2–3× zopakovat. Na zahrádkách a menších plochách pěstovaného póru je poměrně dobrou ochranou včasné (tj. před letem dospělců) pokrytí rostlin netkanou textilií.

Celer

Na celeru sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Choroba se přenáší osivem. Porost ošetřete při prvních příznacích choroby některým z měďnatých přípravků: Champion 50WP, Kuprikol 50/250 SC nebo přípravky: Difcor 250 EC, Ortiva, Score 250 EC, Signum, Zato 50 WG aj. V intervalu 10 až 14 dnů ošetření opakovat. Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo, popřípadě osivo nejméně 3 roky staré.

Mrkev

Při pravidelných výskytech alternariové (suché) skvrnitosti mrkve (Alternaria dauci) dodržujte agrotechniku - pěstování na stejném místě nejdříve za 3 roky a vysévejte pouze uznané, fungicidně namořené osivo. Větší ztráty jsou způsobeny při napadení mladších rostlin. Při prvních výskytech je možné porost ošetřit přípravky: Ascon, Luna Experience, Ortiva, Signum, Zato 50 WG aj.

Stejné přípravky aplikujte i při prvních výskytech padlí miříkovitých (Erysiphe umbelliferarum), účinné jsou i sirnaté přípravky: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus aj.

Plíseň rajčete na plodech
Plíseň rajčete na plodech

Plíseň dýňovitých na okurce
Plíseň dýňovitých na okurce

Padlí okurky
Padlí okurky

Okurka poškozená sviluškami
Okurka poškozená sviluškami

Mšice na paprice
Mšice na paprice

Molice vlaštovičníková na brukvovitých
Molice vlaštovičníková na brukvovitých

Molice vlaštovičníková
Molice vlaštovičníková

Housenky můr
Housenky můr

Požerky způsobené housenkami můr
Požerky způsobené housenkami můr

Housenky běláska zelného
Housenky běláska zelného

Housenka běláska řepového
Housenka běláska řepového

Alternariová skvrnitost brukvovitých
Alternariová skvrnitost brukvovitých

Vrtalka pórová
Vrtalka pórová

Septoriová skvrnitost listů celeru
Septoriová skvrnitost listů celeru

Alternariová skvrnitost mrkve
Alternariová skvrnitost mrkve

Padlí miříkovitých na mrkvi
Padlí miříkovitých na mrkvi

Okrasné rostliny

Na mnoha okrasných rostlinách z houbových chorob škodí kromě listových skvrnitostí také padlí. Při prvních výskytech této choroby možno aplikovat přípravky: Discus, Domark, Folikur AL, Horizon 250 EW, Ortiva, Score 250 EC, Talent, Zato 50 WG aj. Škodlivost napadení můžeme také omezit aplikací sirnatých přípravků: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus aj.

Padlí na azalkách
Padlí na azalkách

Přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a při dodržení ochranných lhůt.

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Související články

Biologická ochrana a výživa v polní produkci a zelenině

26. 02. 2021 Ing. Martin Bagar, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 774x

Zvláštnosti pěstitelského ročníku 2019/20

22. 02. 2021 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s. r. o. Ochrana obecně Zobrazeno 367x

Choroby a škůdci břečťanu

19. 02. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 311x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - únor a březen 2021

16. 02. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 898x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - únor a březen 2021

15. 02. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 809x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail