Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2021

16. 08. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1041x

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin i jádrovin moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena. Houby lze od sebe rozlišit i makroskopicky - M. fructigena mívá konidiofory s konidiemi uspořádány spíše v soustředných kruzích a napadá spíše jádrové ovoce, zatímco M. laxa je častěji patogenem peckovin a kupky konidií pokrývají roztroušeně celý plod.

Proseeds

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Peckoviny a jádroviny

Moniliniová hniloba jablek

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin i jádrovin moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena. Houby lze od sebe rozlišit i makroskopicky - M. fructigena mívá konidiofory s konidiemi uspořádány spíše v soustředných kruzích a napadá spíše jádrové ovoce, zatímco M. laxa je častěji patogenem peckovin a kupky konidií pokrývají roztroušeně celý plod.

U peckovin jsou k chemické ochraně přípravky: Prolectus - ochranná lhůta (OL) 1 den; Teldor 500 SC - OL 3 dny, Signum, Zato 50 WG - OL 7 dnů, Talent - OL 14 dnů, u broskvoní také Luna Privilege - OL 3 dny a u slivoní Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Luna experience, Lynx - OL 7 dnů. Opatření jsou u peckovin a jádrovin obdobná. Především je třeba preventivně odstraňovat napadené plody a větévky (zejména u peckovin), zabránit poranění plodů (efektivní je ochrana proti škůdcům) a v rizikových lokalitách omezit pěstování náchylných odrůd.

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravky: Geoxe 50 WG - OL 3 dny, Pomax - OL 5 dnů, Bellis - OL 7 dnů, Luna Experience, Moon Privilege, - OL 14 dnů nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Talent, Zato 50 WG - OL 14 dnů aj. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu. Zdravotní stav plodů a skladovatelnost zlepšuje i přidání listových vápenatých hnojiv do postřiku. Pozor na ochrannou lhůtu u raných odrůd!

Moniliniová hniloba jádrovin
Moniliniová hniloba jádrovin

Moniliniová hniloba jádrovin
Moniliniová hniloba jádrovin

Moniliniová hniloba peckovin
Moniliniová hniloba peckovin

Moniliniová hniloba peckovin
Moniliniová hniloba peckovin

Réva vinná

Při ohrožení porostů chorobami nebo škůdci pokračujte podle potřeby v ošetření proti plísni révy, padlí révy, obalečům - obalečíku jednopásému, obaleči mramorovanému a případně i šedé hnilobě hroznů révy. Informace jsou také na ekovin.czGalati Vitis.

Hálčivec révový

Na ohrožených porostech (především nové výsadby a mladé porosty) sledujte poškození porostů hálčivcem révovým (vlnovníkem viničným). V druhé dekádě srpna bývá vhodný termín pro letní ošetření významně napadených porostů před přechodem zimních samiček (deutogyne) do zimních úkrytů. K ošetření lze použít sirnatý přípravek Kumulus WG, případně i Ortus 5 SC a některé další akaricidy registrované na svilušku. Případně i aplikace dravého roztoče Typhlodromus pyri vplétáním větví s roztočem do letorostů révy.

Poškození hálčivcem révovým
Poškození hálčivcem révovým

Plíseň révy

Citlivost hroznů k napadení plísní révy (Plasmopara viticola) trvá až do fáze bobule velikosti hrachu, ale je vhodné pokračovat v ošetření rizikových porostů i nadále, protože může docházet k infekcím hroznů přes třapinu nebo stopečky bobulí a napadeny mohou být i vrcholky letorostů a zálistky. I nadále trvá nebezpečí sekundárního šíření choroby na listech.

Při silném infekčním tlaku je vhodnější aplikovat kombinované kurativně působící fungicidy, při respektování doby kurativního působení: Acrobat MZ WG, Cassiopee 79 WG, Fantic F, Forum Star, Melody Combi 67,5 WG, Profiler, Ridomil Gold MZ Pepite, Tanos 50 WG, Valis F/M aj., které při doporučené dávce zajistí dlouhou dobu účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systémové nebo hloubkové působení).

V období počátku zrání (zaměkání) končí vnímavost hroznů k napadení. Nadále však může docházet k infekcím listů. K významným primárním infekcím hroznů však již nemůže dojít. Nadále je třeba ošetřovat, zejména porosty s výskytem choroby a upřednostnit v tomto období kontaktně a preventivně působící fungicidy. Pro poslední ošetření proti plísni révy jsou vhodné především měďnaté fungicidy: Cuprocaffaro Mickro, Cuproxat SC, Defender, Flowbrix, Funguran PRO, Champion 50 WG, Kocide 2000 aj. - avšak nepřekročit stanovený limit množství mědi!

Při rozhodování o termínu použití měďnatého fungicidu by mělo být zohledněno nejefektivnější využití jeho vysoké a dlouhodobé účinnosti k ochraně starých listů (ukončený růst) proti plísni révy a uplatnění vedlejšího vlivu na zpevnění pletiv, které může zlepšit i vyzrávání réví, a tak zvýšit odolnost vůči mrazu (pozdní použití). Současně mohou rezidua mědi také příznivě ovlivnit zdravotní stav, kvalitu vína a u modrých odrůd i vybarvení vína. Použít je možné i pomocné prostředky, např.: Alginure, Aqua Vitrin K aj.

Plíseň révy
Plíseň révy

Padlí révy

Ve fázi bobule velikosti hrachu končí období vysoké citlivosti mladých hroznů i k napadení padlím révy (Erysiphe necator). Vnímavost hroznů k novému napadení však končí až v období počátku zrání (zaměkání), může však ještě docházet k šíření choroby na listech a letorostech.

Při rozhodování o intenzitě ochrany je třeba zohlednit vyrovnanost vývoje hroznů a intenzitu ochrany přizpůsobit k infekci vnímavějším vývojově opožděným hroznům. Na rizikových lokalitách (náchylná odrůda, pravidelný výskyt, silnější výskyt v minulém roce) a lokalitách s výskytem choroby je vhodné použít přípravky: Collis, Domark 10 EC, Dynali, Luna Experience, Luna Max, Prosper, Sercadis, Spirox D, Vivando aj., včetně jejich kombinací a ošetřovat v intervalu (podle infekčního tlaku) 7–14 dnů. Při výskytu choroby je třeba použít vyšší dávku aplikační kapaliny (minimálně 450 l/ha, optimálně 600 l/ha), při eradikativním ošetření 800–1000 l/ha.

Méně ohrožené porosty stolních odrůd (dlouhá ochranná lhůta pro moštové odrůdy) je možné ošetřovat i přípravky na bázi elementární síry: Flosul, Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet aj. Přípravky na bázi elementární síry současně omezují i výskyty hálčivce révového. U moštových odrůd dodržet delší OL. Neošetřovat při teplotách nad 26 °C. Případně lze použít i pomocné prostředky Cocana nebo VitiSan aj.

U odrůd s hustým hroznem náchylných k šedé hnilobě je vhodné upřednostnit pro ošetření proti padlí v době zapojování hroznů fungicidy se současnou nebo s vedlejší účinností na šedou hnilobu hroznů. Významnou součástí ochrany proti padlí i ostatním chorobám jsou pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost k napadení (zejména harmonická výživa - nepřehnojovat dusíkem). Za velmi teplého a slunného počasí se nedoporučuje provádět toto odlistění na jižní, jihozápadní a západní straně keřů, aby nedošlo k úžehu hroznů.

Padlí révy
Padlí révy

Šedá hniloba hroznů révy

Šedá hniloba hroznů révy (plíseň šedá, botrytida; Botrytis cinerea) napadá hrozny již po odkvětu až do úplné zralosti (sklizně). U náchylných odrůd se první preventivní postřik proti šedé hnilobě provádí již při uzavírání hroznů, druhý na začátku měknutí bobulí. Ve fázi počátku zrání (zaměkání bobulí) začíná období zvýšené citlivosti hroznů k infekci a bude třeba zahájit cílené ošetření porostů náchylných odrůd proti infekci. Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření zóny hroznů! Vzhledem k preventivní účinnosti doporučených přípravků je vhodné ošetření provést nejpozději před příchodem významných dešťových srážek.

Pokud bude ošetřováno proti šedé hnilobě jen jednou, lze použít přípravky: Switch - OL 35 dnů, Cantus, Cassiopee 79 WG, Melody Combi 65,3 WG - OL 28 dnů; Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC - OL 21 dnů nebo Prolectus - OL 14 dnů aj. Použít je možno i pomocné prostředky: AquaVitrin K, HF-Mycol, NatriSan nebo VitiSan aj.

Pokud dojde od fáze počátku zaměkání k poškození hroznů krupobitím, je třeba neodkladně provést ošetření proti hnilobám. Přípravky: Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé hnilobě. Při stanovení termínu ošetření ve fázi počátku zrání zohledněte dobu účinnosti předchozího ošetření fungicidem se současnou nebo s vedlejší účinností proti šedé hnilobě. Ošetřuje se zejména v případě trvalého deštivého počasí. Další ošetření je potřeba sladit s eventuální časnější sklizní (zohlednit ochrannou lhůtu !).

Výskyty šedé hniloby významně podporuje zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, vyšší vzdušná vlhkost), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupami).

Šedá hniloba hroznů révy
Šedá hniloba hroznů révy

Zelenina

Za vlhkého teplého počasí pokračuje na venkovních kulturách škodlivost plísní. Průběžně v porostech také kontrolujte výskyty svilušek, mšic, molic, ploštic a třásněnek.

Rajčata

Sledujte signalizaci na první výskyty plíseň rajčete (Phytophthora infestans). Zvláště porosty rajčat pěstované v uzavřených polohách je nutno dle potřeby i opakovaně preventivně ošetřit některým z přípravků: Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Infinito, Nautile DG, Ortiva, Ranman Top, Ridomil Gold MZ Pepite, Zekeo aj. Při ošetření platí obdobné zásady jako při ošetřování brambor. Nejdůležitější je včasná preventivní ochrana. Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů a plodů, aby se z porostu odstranily zdroje infekce, při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Ohroženy mohou být zejména porosty s pravidelnou zálivkou a dále porosty na lokalitách, kde byly zaznamenány silné bouřkové srážky. Měďnaté přípravky: Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, aj. mohou prodloužit vegetační dobu.

Porosty napadené molicí skleníkovou možno ošetřit přípravky: Movento 100 SC, NeemAzal-T/S, Sivanto Prime, případně Karate se Zeon technologií 5 CS, Scatto aj.

Plíseň rajčete - plody
Plíseň rajčete - plody

Molice skleníková
Molice skleníková

Okurky (cukety)

Podle potřeby pravidelně ošetřujte porosty proti plísni dýňovitých (plíseň okurková; Pseudoperonospora cubensis) v závislosti na infekčním tlaku, intenzitě růstu a použitém přípravku. Z hlediska komplexní ochrany mají význam všechna preventivní opatření, která zabraňují ovlhčení listů nebo zkracují dobu ovlhčení listu (větrání, racionální závlaha, vertikální vedení) a využívání tolerantních odrůd. Pro zlepšení pokryvnosti postřiku je vhodné přidat ke kontaktním přípravkům smáčedlo. Za deštivého počasí ošetřujeme v 7denních intervalech (během sklizně většinou vždy po sběru plodů) s dodržením předepsaných ochranných lhůt. Za sucha postačí preventivní ošetření po 14 dnech. Můžete aplikovat přípravky: Acrobat MZ WG, Aliette 80 WG, Cuproxat SC, Dithane DG Neotec, Flobrix, Champion 50 WP, Kuprikol 50, Ortiva, Previcur Energy, Proplant, Ridomil Gold MZ Pepite aj. Kromě přípravku Dithane DG Neotec, Ortiva, které mají delší ochrannou lhůtu (7–14 dnů), mají ostatní uvedené přípravky OL 1–3 dny. Dle metodiky možno preventivně aplikovat biopreparát Polyversum.

Věnujte také pozornost padlí okurky (Sphaerotheca fuliginea a Erysiphe cichoracearum). Při prvních příznacích napadení lze ošetřit sirnatými přípravky: Flosul, Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet; případně i přípravky: Collis, Ortiva, Score 250 EC, Topas 100 EC, Zakeo aj.

Případně podle intenzity výskytu porosty ošetřete i proti sviluškám, molicím, mšicím, plošticím a třásněnkám. Stejní škůdci mohou škodit i na paprikách. Na tyto škůdce aplikujte některý z přípravků: Gazelle, Harpun, Mospilan 20 SP, Movento 100 SC, NeemAzal-T/S, Scatto, Sivanto Prime aj. s přídavkem smáčedla a na svilušky: Floramite 240 SC, Kanemite 15 SC, Nisuron 10 WP, Vertimec 1,8 EC, Voliam Targo aj. Pozor na dodržení ochranné lhůty!

Plíseň dýňovitých (plíseň okurková)
Plíseň dýňovitých (plíseň okurková)

Plíseň dýňovitých (plíseň okurková)
Plíseň dýňovitých (plíseň okurková)

Padlí tykvovitých
Padlí tykvovitých

Svilušky na okurkách - poškození listů
Svilušky na okurkách - poškození listů

Brukvovitá zelenina - košťáloviny

Na košťálovinách škodí, kromě mšice zelné, dřepčíků a květilky zelné, rovněž i molice vlaštovičníková. Molice vlaštovičníková nejvíce škodí na růžičkové kapustě, brokolici a na kadeřávku, květilka zelná na květáku a dřepčíci zejména na druzích, které nemají na listech voskovou vrstvičku (ředkve, ředkvičky a pekingské zelí). Porosty ošetřete při zjištění prvních výskytů škůdce (i podle signalizace) povolenými přípravky s přídavkem smáčedla a ošetření dle potřeby zopakujte.

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelnéhoběláska řepového způsobují velké škody také housenky můry zelné a můry kapustové, jejichž housenky žijí skrytě a provrtávají hlávky, které následně zahnívají. Porost ošetřete, dokud se housenky můr nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná. Na housenky můr a motýlů aplikujte s přídavkem smáčedla přípravky: Benevia, SpinTor, Steward aj., případně i některý z pyretroidů: Alfametrin ME, Buldock 25 EC, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis 10 SC, Scatto aj. Na mšice jsou: Gondola, Movento 150 OD, Pirimor 50 WG aj.

Obdobně mohou vyvinuté hlávky poškodit chodbami i slimáci a slimáčci.

Na výsevech čínského, pekingského zelí pravidelně škodí dřepčíci. Dobrou ochranou proti nim je pokrýt záhony po výsevu netkanou textilií.

Z chorob na porostech pekingského zelí značně škodí a místy i na kapustě a skladovaném hlávkovém zelí alternariová skvrnitost brukvovitých (Alternaria brassicae). Prakticky může za vhodných podmínek napadnout všechny druhy brukvovitých rostlin. Základem ochrany je výsev uznaného (namořeného) osiva ze zdravých semenných porostů, střídání plodin v dostatečných časových odstupech, dostatečná prostorová izolace porostů brukvovité zeleniny od porostů řepky, včasná a důsledná likvidace napadených částí a posklizňových zbytků, vhodný způsob závlahy, nepřehnojování dusíkem a nepříliš husté porosty. V místech s pravidelným výskytem této choroby je možné porost pekingského zelí ošetřit přípravkem: Signum a u ostatních brukvovitých fungicidy: Askon, Ortiva, Zato 50 WG aj. Ochranu musíte provést již při objevení se prvních příznaků choroby. Pozor na ochrannou lhůtu! Podle metodiky možno preventivně aplikovat biopreparáty: Polyversum, Serenade ASO.

Molice vlaštovičníková - koštáloviny
Molice vlaštovičníková - koštáloviny

Brokolice poškozená dřepčíky
Brokolice poškozená dřepčíky

Pekingské zelí poškozené dřepčíky
Pekingské zelí poškozené dřepčíky

Housenky bělásků
Housenky bělásků

Housenky můr
Housenky můr

Zelí poškozené housenkami
Zelí poškozené housenkami

Alternariová skvrnitost brukvovitých
Alternariová skvrnitost brukvovitých

Pór

Na odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých (Puccinia alli), ohrožené porosty možno ošetřit přípravky: Askon, Luna Experience, Ortiva, Signum aj.

Na menších plochách může také silně škodit vrtalka pórová. Nejvíce bývají poškozovány pozdní odrůdy póru druhou generací tohoto škůdce. Ochrana spočívá hlavně v nepřímých agrotechnických opatřeních. Důležité je pěstovat cibulovou zeleninu v co největší vzdálenosti od loňských pozemků. Pyretroidy: Decis Mega, Dinastia se aplikují s přídavkem smáčedla v době letu dospělců před vykladením vajíček. K dosažení dostatečné účinnosti je nutná cílená ochrana na základě sledování letu mušek podzimní generace (srpen, září) na lepových deskách. Ošetření je účelné jen v době hromadného letu mušek kladoucích vajíčka. Pro zajištění účinku je vhodné ošetření dva až tři krát zopakovat. Na zahrádkách a menších plochách pěstovaného póru je poměrně dobrou ochranou včasné (tj. před letem dospělců) pokrytí rostlin netkanou textilií.

Rzivost česnekovitých - pór
Rzivost česnekovitých - pór

Vrtalka pórová - kukly
Vrtalka pórová - kukly

Celer

Na celeru sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Porost ošetřete při prvních příznacích choroby některým z měďnatých přípravků: Champion 50WP, Kuprikol 50 nebo přípravky: Difcor 250 EC, Ortiva, Score 250 EC, Signum, Zato 50 WG aj. V intervalu 10 až 14 dnů ošetření opakovat. Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo, popřípadě osivo 3 roky staré.

Septoriová skvrnitost listů celeru
Septoriová skvrnitost listů celeru

Mrkev

Při pravidelných výskytech alternariové (suché) skvrnitosti mrkve (Alternaria dauci) dodržujte předepsanou agrotechniku (pěstování na stejném místě nejdříve za 3 roky) a vysévejte pouze uznané, fungicidně namořené osivo. Větší ztráty jsou způsobeny při napadení mladších rostlin. Při prvních výskytech je možné porost ošetřit přípravky: Ascon, Luna Experience, Ortiva, Signum, Zato 50 WG aj.

Stejné přípravky aplikujte i při prvních výskytech padlí miříkovitých (Erysiphe umbelliferarum), účinné jsou i sirnaté přípravky: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus aj.

Alternariová (suchá) skvrnitost mrkve
Alternariová (suchá) skvrnitost mrkve

Padlí miříkovitých
Padlí miříkovitých

Okrasné rostliny

Padlí

Na mnoha okrasných rostlinách z houbových chorob škodí kromě listových skvrnitostí také padlí. Při prvních výskytech choroby možno aplikovat přípravky: Discus, Domark 10 EC, Folikur AL, Horizon 250 EW, Ortiva, Score 250 EC, Talent, Zato 50 WG aj. Škodlivost napadení můžeme také omezit aplikací sirnatých přípravků: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus aj.

Padlí na azalce
Padlí na azalce

Padlí na růži
Padlí na růži

Padlí na javoru
Padlí na javoru

Padlí rdesnové
Padlí rdesnové

Shrnutí

Je potřeba sledovat výskyty mšic, třásněnek, svilušek, housenek motýlů a rovněž i různých ploštic.

Pozor na šíření houbových chorob na cukrovce, bramborách, rajčatech, okurkách, jádrovinách, révě vinné a dalších citlivých plodinách. Na internetových stránkách ÚKZÚZ - jsou výskyty a teplotní modely vývoje fytofágních druhů hmyzu i dalších živočišných škůdců a modely epidemií houbových chorob.

Při ošetření je vhodné u speciálních kultur přidat k pesticidu i listové hnojivo, aby se vyrovnaly případné výkyvy v příjmu živin kořeny.

Jestliže dojde k poškození porostů krupobitím, je vhodné porosty co nejdříve ošetřit listovým hnojivem s přídavkem fungicidu a stimulátoru růstu (antistresoru) pro podpoření hojení a regenerace poškozeného porostu.

Přípravky na ochranu rostlin musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a při dodržení ochranných lhůt.

Související články

Co ještě udělat, než přijde zima na zahradu

26. 11. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 900x

Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2021

23. 11. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 165x

Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2021

15. 11. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 261x

Choroby a škůdci dobromysli

08. 11. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 236x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (49): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci III. – model degradace reziduí pesticidů

03. 11. 2021 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Ing. Jitka Stará, Ph.D., Ing. Tereza Horská, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Ochrana obecně Zobrazeno 254x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail