Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2022

16. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1201x

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin i jádrovin moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena.

Proseeds

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Peckoviny a jádroviny

Moniliniová hniloba

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin i jádrovin moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena. Houby lze od sebe rozlišit i makroskopicky. M. fructigena mívá konidiofory s konidiemi uspořádány spíše v soustředných kruzích a napadá spíše jádrové ovoce, zatímco M. laxa je častěji patogenem peckovin a kupky konidií pokrývají roztroušeně celý plod.

U peckovin jsou k chemické ochraně přípravky: Prolectus - ochranná lhůta (OL) 1 den, Belanty, Teldor 500 SC - OL 3 dny a u slivoní i Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Lynx - OL 7 dnů.

Opatření jsou u peckovin a jádrovin obdobná. Především je třeba preventivně odstraňovat napadené plody a větévky (zejména u peckovin), zabránit poranění plodů (efektivní je ochrana proti škůdcům) a v rizikových lokalitách omezit pěstování náchylných odrůd. Aplikace fungicidů omezuje rovněž i výskyty rzi slivoněsuché skvrnitosti (dírkovitost) listů peckovin.

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravky: Geoxe 50 WG - OL 3 dny, Pomax - OL 5 dnů, Bellis - OL 7 dnů, Luna Experience - OL 14 dnů nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Talent, Zato 50 WG - OL 14 dnů aj. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu. Zdravotní stav plodů a skladovatelnost zlepšuje i přidání listových vápenatých hnojiv do postřiku. Pozor na ochrannou lhůtu u raných odrůd.

Moniliniová hniloba jádrovin - jablka
Moniliniová hniloba jádrovin - jablka

Moniliniová hniloba jádrovin - hrušky
Moniliniová hniloba jádrovin - hrušky

Réva vinná

Při ohrožení porostů chorobami nebo škůdci pokračujte podle potřeby v ošetření proti plísni révy, padlí révy, obalečům - obalečíku jednopásému, obaleči mramorovanému a případně i šedé hnilobě hroznů révy. Aktuální informace o vývoji situace a stavu výskytu chorob a škůdců lze získat na www.ekovin.cz.

Hálčivec révový

Na ohrožených porostech - především nové výsadby a mladé porosty - sledujte poškození porostů hálčivcem révovým (vlnovníkem viničným). V druhé dekádě srpna bývá vhodný termín pro letní ošetření významně napadených porostů před přechodem zimních samiček (deutogyne) do zimních úkrytů.

K ošetření lze použít sirnatý přípravek Kumulus WG, případně ve vinicích do stáří 4 let Ortus 5 SC a některé další akaricidy registrované na svilušku. Případně lze použít dravého roztoče Typhlodromus pyri vplétáním větví s roztočem do letorostů révy.

Poškození révy hálčivcem révovým
Poškození révy hálčivcem révovým

Plíseň révy

Citlivost hroznů k napadení plísní révy (Plasmopara viticola) trvá až do fáze bobule velikosti hrachu, ale je vhodné pokračovat v ošetření rizikových porostů i nadále, protože může docházet k infekcím hroznů přes třapinu nebo stopečky bobulí a napadeny mohou být i vrcholky letorostů a zálistky. I nadále trvá nebezpečí sekundárního šíření choroby na listech.

Při silném infekčním tlaku je vhodnější aplikovat kombinované kurativně působící fungicidy, při respektování doby kurativního působení: Cassiopee 79 WG, Fantic F, Forum Star, Melody Combi 65,3 WG, Profiler, Tanos 50 WG, Valis F/M aj., které při doporučené dávce zajistí dlouhou dobu účinnosti a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systémové nebo hloubkové působení).

V období počátku zrání (zaměkání) končí vnímavost hroznů k napadení. Nadále však může docházet k infekcím listů. K významným primárním infekcím hroznů však již nemůže dojít. Nadále je třeba ošetřovat zejména porosty s výskytem choroby a upřednostnit v tomto období kontaktně a preventivně působící fungicidy. Pro poslední ošetření proti plísni révy jsou vhodné především měďnaté fungicidy: Cuprocaffaro Mickro, Cuproxat SC, Defender, Flowbrix, Funguran-PRO, Champion 50 WG, Kocide 2000 aj. - nepřekročit stanovený limit množství mědi. Při rozhodování o termínu použití měďnatého fungicidu by mělo být zohledněno nejefektivnější využití jeho vysoké a dlouhodobé účinnosti k ochraně starých listů (ukončený růst) proti plísni révy a uplatnění vedlejšího vlivu na zpevnění pletiv, které může zlepšit i vyzrávání réví, a tak zvýšit odolnost vůči mrazu (pozdní použití). Současně mohou rezidua mědi také příznivě ovlivnit zdravotní stav, kvalitu vína a u modrých odrůd i vybarvení vína. Použít je možné i pomocné prostředky, např.: Alginure, Aqua Vitrin K aj.

Plíseň révy (vlevo) a padlí révy (vpravo)
Plíseň révy (vlevo) a padlí révy (vpravo)

Padlí révy

Ve fázi bobule velikosti hrachu končí období vysoké citlivosti mladých hroznů i k napadení padlím révy (Erysiphe necator). Vnímavost hroznů k novému napadení však končí až v období počátku zrání (zaměkání), může však ještě docházet k šíření choroby na listech a letorostech. Při rozhodování o intenzitě ochrany je třeba zohlednit vyrovnanost vývoje hroznů a intenzitu ochrany přizpůsobit k infekci vnímavějším vývojově opožděným hroznům.

Na rizikových lokalitách (náchylná odrůda, pravidelný výskyt, silnější výskyt v minulém roce) a lokalitách s výskytem choroby je vhodné použít přípravky: Collis, Domark 10 EC, Dynali, Luna Experience, Luna Max, Prosper, Sercadis, Spirox D, Vivando aj., včetně jejich kombinací a ošetřovat v intervalu (podle infekčního tlaku) 7–14 dnů. Při výskytu choroby je třeba použít vyšší dávku aplikační kapaliny (minimálně 450 l/ha, optimálně 600 l/ha), při eradikativním ošetření 800–1 000 l/ha.

Méně ohrožené porosty stolních odrůd (dlouhá OL pro moštové odrůdy) je možné ošetřovat i přípravky na bázi elementární síry: Flosul, Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet aj. Přípravky na bázi elementární síry současně omezují i výskyty hálčivce révového. U moštových odrůd dodržet delší OL. Neošetřovat při teplotách nad 26 °C. Případně lze použít i pomocné prostředky: Cocana nebo VitiSan aj.

U odrůd s hustým hroznem náchylných k šedé hnilobě je vhodné upřednostnit pro ošetření proti padlí v době zapojování hroznů fungicidy se současnou nebo s vedlejší účinností na šedou hnilobu hroznů.

Významnou součástí ochrany proti padlí i ostatním chorobám jsou pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost k napadení (zejména harmonická výživa - nepřehnojovat dusíkem). Za velmi teplého a slunného počasí se nedoporučuje provádět toto odlistění na jižní, jihozápadní a západní straně keřů, aby nedošlo k úžehu hroznů.

Šedá hniloba hroznů révy

Šedá hniloba hroznů révy (plíseň šedá, botrytida; Botrytis cinerea) napadá hrozny již po odkvětu až do úplné zralosti (sklizně). U náchylných odrůd se první preventivní postřik proti šedé hnilobě provádí již při uzavírání hroznů, druhý na začátku měknutí bobulí. Ve fázi počátku zrání (zaměkání bobulí) začíná období zvýšené citlivosti hroznů k infekci a bude třeba zahájit cílené ošetření porostů náchylných odrůd proti infekci.

Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření zóny hroznů. Vzhledem k preventivní účinnosti doporučených přípravků je vhodné ošetření provést nejpozději před příchodem významných dešťových srážek.

Pokud bude ošetřováno proti šedé hnilobě jen jednou, lze použít přípravky: Switch - OL 35 dnů, Cantus, Cassiopee 79 WG, Melody Combi 65,3 WG, Propatan - OL 28 dnů; Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC - OL 21 dnů nebo Prolectus - OL 14 dnů aj. Použít je možno i pomocné prostředky: AquaVitrin K, HF-Mycol, NatriSan nebo VitiSan aj.

Pokud dojde od fáze počátku zaměkání k poškození hroznů krupobitím, je třeba neodkladně provést ošetření proti hnilobám. Přípravky: Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé hnilobě. Při stanovení termínu ošetření ve fázi počátku zrání zohledněte dobu účinnosti předchozího ošetření fungicidem se současnou nebo s vedlejší účinností proti šedé hnilobě. Ošetřuje se zejména v případě trvalého deštivého počasí. Další ošetření je potřeba sladit s eventuální časnější sklizní (zohlednit ochrannou lhůtu).

Výskyty šedé hniloby významně podporuje zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, vyšší vzdušná vlhkost), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupami).

Šedá hniloba hroznů révy
Šedá hniloba hroznů révy

Zelenina

Za vlhkého teplého počasí pokračuje na venkovních kulturách škodlivost plísní. Průběžně v porostech také kontrolujte výskyty svilušek, mšic, molic, ploštictřásněnek.

Rajčata

Plíseň rajčete

Sledujte první výskyty plísně rajčete (plíseň bramborová; Phytophthora infestans). Zvláště porosty rajčat pěstované v uzavřených polohách je nutno dle potřeby i opakovaně preventivně ošetřit některým z přípravků: Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Infinito, Nautile DG, Ortiva, Ranman Top, Ridomil Gold MZ Pepite, Zekeo aj. Při ošetření platí obdobné zásady jako při ošetřování brambor. Nejdůležitější je včasná preventivní ochrana.

Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů a plodů, aby se z porostu odstranily zdroje infekce, při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Ohroženy mohou být zejména porosty s pravidelnou zálivkou a dále porosty na lokalitách, kde byly zaznamenány silné bouřkové srážky. Měďnaté přípravky - Kocide 2000 aj. mohou prodloužit vegetační dobu.

Molice skleníková

Porosty napadené molicí skleníkovou možno ošetřit přípravky: Harpun, Movento 100 SC, Sivanto Prime, případně pyretroidy Decis Forte, Karate se Zeon technologií 5 CS aj.

Plíseň rajčete - plody
Plíseň rajčete - plody

Okurky (cukety)

Plíseň dýňovitých

Podle potřeby pravidelně ošetřujte porosty proti plísni dýňovitých (plíseň okurková; Pseudoperonospora cubensis) v závislosti na infekčním tlaku, intenzitě růstu a použitém přípravku. Z hlediska komplexní ochrany mají význam všechna preventivní opatření, která zabraňují ovlhčení listů nebo zkracují dobu ovlhčení listu (větrání, racionální závlaha, vertikální vedení) a využívání tolerantních odrůd. Pro zlepšení pokryvnosti postřiku je vhodné přidat ke kontaktním přípravkům smáčedlo. Za deštivého počasí ošetřujeme v 7denních intervalech (během sklizně většinou vždy po sběru plodů) s dodržením předepsaných ochranných lhůt. Za sucha postačí preventivní ošetření po 14 dnech.

Můžete aplikovat přípravky: Aliette 80 WG, Cuproxat SC, Champion 50 WP, Flobrix, Ortiva, Previcur Energy, Proplant, Ranman Top aj. Kromě přípravku Ortiva, který má delší OL - 14 dnů, mají ostatní uvedené přípravky OL 1–3 dny. Dle metodiky možno preventivně aplikovat i biopreparáty: Taegro, Polyversum.

Padlí okurky

Věnujte také pozornost padlí okurky (Sphaerotheca fuliginea a Erysiphe cichoracearum). Při prvních příznacích napadení lze ošetřit sirnatými přípravky: Flosul, Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet; případně: Collis, Ortiva, Score 250 EC, Topas 100 EC, Zakeo aj.

Škůdci

Podle intenzity výskytu porosty ošetřete i proti sviluškám, molicím, mšicím, plošticím a třásněnkám. Stejní škůdci mohou škodit i na paprikách.

Na tyto škůdce aplikujte některý z přípravků: Gazelle, Harpun, Mospilan 20 SP, Movento 100 SC, NeemAzal-T/S, Scatto, Sivanto prime aj. s přídavkem smáčedla a na svilušky - Floramite 240 SC, Kanemite 15 SC, Nisuron 10 WP, Sviluška STOP, Vertimec 1,8 EC, Voliam Targo aj. Pozor na dodržení ochranné lhůty.

Plíseň dýňovitých (plíseň okurková)
Plíseň dýňovitých (plíseň okurková)

Padlí tykvovitých (cuketa)
Padlí tykvovitých (cuketa)

Brukvovitá zelenina - košťáloviny

Na košťálovinách škodí, kromě mšice zelné, dřepčíků a květilky zelné, rovněž i molice vlaštovičníková. Molice vlaštovičníková nejvíce škodí na růžičkové kapustě, brokolici a na kadeřávku, květilka zelná na květáku a dřepčíci zejména na druzích, které nemají na listech voskovou vrstvičku (ředkve, ředkvičky a pekingské zelí). Porosty ošetřete při zjištění prvních výskytů škůdce (i podle signalizace) povolenými přípravky s přídavkem smáčedla a ošetření dle potřeby zopakujte.

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelného a běláska řepového způsobují velké škody také housenky můry zelné a můry kapustové, jejichž housenky žijí skrytě a provrtávají hlávky, které následně zahnívají. Porost ošetřete, dokud se housenky můr nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná. Na housenky můr a motýlů aplikujte s přídavkem smáčedla přípravky: Benevia, SpinTor, Steward aj., případně i některý z pyretroidů: Alfametrin ME, Fast M, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, aj. Na mšice jsou: Gondola, Movento 150 OD, NeemAzal-T/S, Pirimor 50 WG aj. s přídavkem smáčedla.

Obdobně mohou vyvinuté hlávky poškodit chodbami i slimácislimáčci.

Na výsevech čínského a pekingského zelí pravidelně škodí dřepčíci. Dobrou ochranou proti nim je pokrýt záhony po výsevu netkanou textilií.

Dřepčíci - požerky na zelí
Dřepčíci - požerky na zelí

Lichořeřišnice poškozená dřepčíky
Lichořeřišnice poškozená dřepčíky

Housenky můr
Housenky můr

Housenky běláska zelného
Housenky běláska zelného

Mšice na kapustě
Mšice na kapustě

Alternariová skvrnitost brukvovitých

Z chorob na porostech pekingského zelí značně škodí a místy i na kapustě a skladovaném hlávkovém zelí alternariová skvrnitost brukvovitých (Alternaria brassicae). Prakticky může za vhodných podmínek napadnout všechny druhy brukvovitých rostlin. Rozvoj choroby podporuje vlhké počasí, nevhodné zavlažování a přehnojení dusíkem. Proto základem ochrany je výsev uznaného (namořeného) osiva ze zdravých semenných porostů, střídání plodin v dostatečných časových odstupech, dostatečná prostorová izolace porostů brukvovité zeleniny od porostů řepky, včasná a důsledná likvidace napadených částí a posklizňových zbytků, vhodný způsob závlahy, nepřehnojování dusíkem a nepříliš husté porosty.

V místech s pravidelným výskytem této choroby je možné ošetřit porosty fungicidy: Askon, Dagonis, Luna Experience, Ortiva, Zato 50 WG aj. Ošetření musíte provést již při objevení se prvních příznaků choroby. Pozor na ochrannou lhůtu. Podle metodiky možno preventivně aplikovat biopreparáty: Polyversum, Serenade ASO.

Alternariová skvrnitost brukvovitých
Alternariová skvrnitost brukvovitých

Pór

Rzivost česnekovitých

Na odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých (Puccinia allii). Ohrožené porosty možno ošetřit přípravky: Askon, Dagonis, Luna Experience, Signum aj.

Rzivost česnekovitých na póru
Rzivost česnekovitých na póru

Vrtalka pórová

Na menších plochách může také silně škodit vrtalka pórová. Nejvíce bývají poškozovány pozdní odrůdy póru druhou generací tohoto škůdce. Ochrana spočívá hlavně v nepřímých agrotechnických opatřeních. Důležité je pěstovat cibulovou zeleninu v co největší vzdálenosti od loňských pozemků.

Pyretroidy: Decis Mega, Dinastia se aplikují s přídavkem smáčedla v době letu dospělců před vykladením vajíček. K dosažení dostatečné účinnosti je nutná cílená ochrana na základě sledování letu mušek podzimní generace (srpen, září) na lepových deskách. Ošetření je účelné jen v době hromadného letu mušek kladoucích vajíčka. Pro zajištění účinku je vhodné ošetření 2–3× zopakovat. Na zahrádkách a menších plochách pěstovaného póru je poměrně dobrou ochranou včasné (tj. před letem dospělců) pokrytí rostlin netkanou textilií.

Vrtalka pórová (kukly)
Vrtalka pórová (kukly)

Celer

Septoriová skvrnitost listů celeru

Na celeru sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Porost ošetřete při prvních příznacích choroby některým z měďnatých přípravků: Champion 50WP, Copac WG aj. nebo přípravky: Askon, Difcor 250 EC, Ortiva, Score 250 EC, Signum, Zato 50 WG aj. V intervalu 10 až 14 dnů lze ošetření opakovat. Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo, popřípadě osivo 3 roky staré.

Septoriová skvrnitost listů celeru
Septoriová skvrnitost listů celeru

Mrkev

Alternariová skvrnitost mrkve

Při pravidelných výskytech alternariové (suché) skvrnitosti mrkve (Alternaria dauci) dodržujte předepsanou agrotechniku (pěstování na stejném místě nejdříve za 3 roky) a vysévejte pouze uznané, fungicidně namořené osivo. Větší ztráty jsou způsobeny při napadení mladších rostlin.

Při prvních příznacích je možné porost ošetřit přípravky: Ascon, Luna Experience, Padlí zeleniny a okr. rostlin STOP, Ortiva, Score 250 EC, Signum, Zato 50 WG aj.

Alternariová skvrnitost mrkve
Alternariová skvrnitost mrkve

Padlí miříkovitých

Stejné přípravky aplikujte i při prvních příznacích napadení padlím miříkovitých (Erysiphe umbelliferarum), účinné jsou i sirnaté přípravky: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus aj.

Padlí miříkovitých na mrkvi
Padlí miříkovitých na mrkvi

Okrasné rostliny

Padlí

Na mnoha okrasných rostlinách z houbových chorob škodí kromě listových skvrnitostí také padlí. Při prvních výskytech této choroby možno aplikovat přípravky: Discus, Domark 10 EC, Folikur AL, Horizon 250 EW, Ortiva, Score 250 EC, Talent, Zato 50 WG aj. Škodlivost napadení lze také omezit aplikací sirnatých přípravků: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus aj.

Padlí na azalkách
Padlí na azalkách

Padlí rdesnové
Padlí rdesnové

Shrnutí

Tak, jako v předcházejícím období, je potřeba sledovat výskyty mšic, třásněnek, svilušek, housenek motýlů a rovněž i různých ploštic.

Pozor na šíření houbových chorob na bramborách, rajčatech, okurkách, jádrovinách, révě vinné a dalších citlivých plodinách.

Na internetových stránkách ÚKZÚZ - eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organizmy/informace-o-vyskytu-so-a-poruch/ jsou výskyty a teplotní modely vývoje fytofágních druhů hmyzu i dalších živočišných škůdců a modely epidemií houbových chorob.

Při ošetření proti chorobám či škůdcům je vhodné u speciálních kultur přidat k pesticidu i listové hnojivo, aby se vyrovnaly případné výkyvy v příjmu živin kořeny.

Jestliže dojde k poškození porostů krupobitím, je vhodné porosty co nejdříve ošetřit listovým hnojivem s přídavkem fungicidu a stimulátoru růstu (antistresoru) pro podpoření hojení a regenerace poškozeného porostu.

Přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a při dodržení ochranných lhůt.

Související články

Choroby a škůdci mahonie

08. 12. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 116x

Zhodnocení ochrany v sadech a zahradách na střední Moravě za rok 2023

04. 12. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 177x

Zhodnocení ochrany polních plodin na střední Moravě za rok 2023

29. 11. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 267x

Co ještě udělat na zahradě, než nastane zima?

15. 11. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 387x

Trvale udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin - nové nařízení EK

27. 10. 2023 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Ochrana obecně Zobrazeno 695x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail