BASF
BASF
BASF

AGRA

Ochrana rostlin na konferencích Bayer 2023

09. 03. 2023 Ing. Pavel Talich; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 130x

Jako tradičně byly i letos konference firmy Bayer zaměřeny na využitelné poznatky pro praxi. Naplněný sál posluchači dokládal užitečnost setkání agronomů či farmářů na odborných firemních akcích. O nové poznatky z ochrany rostlin byl mezi pěstiteli velký zájem.

Limagrain

V úvodu vystoupil Ing. Josef Drahorád (Bayer) s informací o společnosti Bayer v roce 2023. Přestože předešlý zemědělský rok byl pro hospodáře příznivý, projevil se vliv covidu-19, válečný konflikt na Ukrajině, a především růst cen vstupů, energií ale i komodit. Neblaze se promítá také negativní celospolečenský pohled na zemědělství. V letošním roce bude mít velký vliv pokračující inflace a také změny vyplývající ze Společné zemědělské politiky pro období 2023–2027, kdy se z rozpočtu EU vydává 31 % na SZP. Přičemž z 10 plánovaných cílů SZP není cílem produkčním, ale dotknou se ochrany rostlin. Firma Bayer má 90 účinných látek v různých formulacích pro ochranu rostlin. U nás nabízí více než 60 přípravků pro pěstitele. Kromě látek k regulaci chorob a škůdců společnost nabízí také osivo hybridů kukuřice a odrůd řepky firmy Dekalb. Rok 2023 je krokem konsolidace a dokončení integračního procesu, kdy pěstitele navštíví pouze jeden pracovník z obchodního týmu Bayer. Další informace lze nalézt na internetu nebo získat na polním dnu v Libčanech.

O výskytu patogenů a fungicidní ochraně obilnin v podmínkách posledních let přednášela Ing. Milena Bernardová (ZS Kluky). Pro zvládnutí ochrany je nezbytný monitoring výskytu chorob včetně znalosti biologie původců chorob, jejich požadavků na teplotu a vlhkost. Neboť teplota a vlhkost rozhoduje o jejich projevu a monitoring je základem pro určení termínu ošetření. Ovšem ideální termín ošetření neexistuje. V případě, že použijeme jedno ošetření, směřujeme jej na ochranu praporcového listu. Můžeme-li ošetřovat dvakrát, potom v případě vlhkého jara volíme T1 + T3, v případě suchého jara T2 + T4. Je-li možnost ošetřovat třikrát, potom za vlhkého jara zvolíme T1 + T2 + T3, za suchého jara T2 + T3 + T4. Další varianta nastává za vlhkého jara s delší pauzou mezi T1 a T3 (nepříznivé pro choroby), potom lze využít T1 + T3 + T4. Samozřejmě lze kombinovat i jinak. Kromě dalšího bylo zdůrazněno, že pro úspěšnou ochranu obilnin proti chorobám je důležitá agrotechnika, dodržení vhodného termínu setí odrůdy (ne předčasně), zajištění vhodné výživy, správná diagnostika patogenů, vhodný výběr účinných látek a jejich kombinace a v neposlední řadě kvalitní aplikace postřiku.

Fungicidy do obilnin představila Ing. Markéta Tržilová (Bayer). Dobrá fungicidní strategie je dána souborem vhodných opatření, která musí být účelná, účinná a ekonomická. Z celého portfolia fungicidů společnosti Bayer se zaměříme na loňskou novinku Hutton Forte. Je to přípravek, který nahradí ty přípravky, které obsahují tebuconazole v případě jeho vyřazení z použití. Obsahuje tři synergicky působící účinné látky: prothioconazole (93,3 g/l), trifloxystrobin (80 g/l) a spiroxamine (107 g/l). Jedná se o univerzální fungicid pro použití od sloupkování do kvetení v pšenici, ječmenu, žitě a tritikale, poskytuje dlouhodobou ochranu rostlin v širokém spektru účinnosti, podporuje celkovou vitalitu rostlin i výnos a svým složením vyhovuje antirezistentním strategiím. Je směrován pro ošetření v termínu T2 pro ochranu listových pater, praporcového listu a vymetaného klasu v základní dávce 1,5 l/ha. Lze ho také použít v T1 proti časným houbovým infekcím nebo v T2 proti fuzariózám klasu. Není vyloučen z OP II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Na význam monitoringu výskytu škůdců v řepce i s ohledem na klesající počty účinných látek pro ošetření řepky byla zaměřena prezentace Ing. Jana Hanusky (Bayer). Stávající metody sledování škůdců využívají žluté Mörickeho misky nebo žluté lepové desky. Pro zlepšení monitoringu byl vyvinut digitální lapač škůdců „Magic Yellow Trap“, který je vybaven digitální kamerou a solárním systémem napájení. V pravidelných intervalech odesílá 2× denně ve 12 a 16 hodin fotografii obsahu misky, přičemž je schopen škůdce diagnostikovat. Výsledkem jsou grafy početnosti výskytu jednotlivých druhů hmyzu. Využití se předpokládá především pro jarní škůdce řepky. Lapač se skládá ze žluté misky na vodu, ochranné mřížky a panelu s baterií, kamerou a solárním panelem. Používání je jednoduché pomocí aplikace v mobilním telefonu. Systém bude v Česku a na Slovensku spuštěn od 1. července 2023. Cílem je šetřit čas a energii pěstitele.

O nových legislativních opatřeních, která se na zemědělce chystají, hovořila Ing. Miluše Dvoržáková (CropLife ČR). Připravuje se nařízení o udržitelném používání pesticidů, ve kterém jsou předběžně nastaveny parametry redukující jejich spotřebu v rámci celé EU. Vše se stále projednává a výsledkem českého předsednictví v EU - týmu lidí z ÚKZÚZ - je požadavek na komisi EU na vypracování dodatkové studie, která by obsahovala posouzení současného stavu a také dopad tohoto nařízení na produkci plodin a zemědělské podniky. Zatím je pro ČR stanoven cíl na snížení spotřeby přípravků na ochranu rostlin do roku 2030 o 35 %. Data Eurostatu ukazují, že ČR splnila snížení spotřeby o 33 % už v roce 2020. Bylo to dáno poklesem spotřeby glyfosátů. Novela zákona č. 326/2004, o rostlinolékařské péči přinese od 1. července změnu v označování přípravků na ochranu rostlin 2D kódy a povinnost vést elektronickou evidenci jejich používání. Pro distributory je zavedeno centrální úložiště dat usnadňující dohledatelnost přípravků. Vlastní zavedení těchto opatření závisí od schválení nových vyhlášek k novele zákona.

Společenstva plevelných trav a jejich chování v současném systému hospodaření bylo námětem přednášky Ing. Kateřiny Hamouzové, Ph.D. (ČZU Praha). V současné době, kdy převažuje ozimý charakter pěstovaných plodin (70 %), zvyšuje se minimalizace zpracování půdy, zužuje se spektrum účinných látek herbicidů a snižuje se dávkování přípravků spolu s legislativními omezeními, narůstají problémy s regulací plevelů a ve spojitosti s výskytem rezistentních populací některých druhů. Na polích se šíří jednoleté ozimé trávy v ozimech: chundelka metlice, sveřep jalový, psárka polní, mrvka myší ocásek, jílek mnohokvětý a kostřavojílky. Na jaře je chundelka metlice již ve fázi odnožování a pro jarní regulaci je omezený sortiment přípravků. Herbicidní ošetření je nutné provézt na podzim. U ní je i problémem množství rezistentních populací u nás. Sveřep jalový se šíří na polích s obhospodařovaných půdoochrannými technologiemi a s monokulturním pěstováním pšenice. Nevýhodou je jeho přirozená odolnost vůči herbicidům, tudíž je k dispozici jejich úzký sortiment k jeho regulaci. Rovněž se vyskytují rezistentní populace. Základem je jeho podzimní regulace. Adjuvanty zvyšují u některých přípravků jejich účinek na sveřep. Psárka polní má lokální význam, nešíří se, ale v místě výskytu je problematickým plevelem. Vyskytují se i rezistentní populace a základem je opět její podzimní regulace. V posledních 10 letech se šíří mrvka myší ocásek, která je rovněž přirozeně odolná herbicidům. Zpočátku se na poli snadno přehlédne. Nutný je včasný herbicidní zásah. Kostřavojílky jsou přirozeně odolné graminicidům. Přežívají dlouho v půdní zásobě a snadno se kříží s dalšími druhy, což znesnadňuje jejich chemickou regulaci.

Jak řešit trávovité plevele v obilninách představil ve svém vystoupení Ing. Josef Suchánek (Bayer). Úspěšná strategie regulace plevelů musí spočívat ve sledování populací plevelů na pozemcích z hlediska možného výskytu rezistence, ve střídání účinných látek a v časném zahájení ochrany obilnin, tj. už na podzim. K tomu patří kvalitní zpracování půdy, rozšíření spektra pěstovaných plodin, udržování hygieny pole a techniky a dodržování doporučení. Specialistou na plevelné trávy na jaře je herbicid Incelo. Obsahuje mesosulfuron-methyl (45 g/kg), thiencarbazone-methyl (15 g/kg) a mefenpyr-diethyl (112,5 g/kg). Povolen je do ozimé pšenice včetně tvrdé a špaldy, ozimého žita a ozimého tritikale proti širokému spektru jednoletých trávovitých plevelů i dvouděložných plevelů. Citlivost trav je do konce jejich odnožování. Základní dávka je 0,2 (až 0,33) kg/ha podle spektra vyskytujících se plevelů. Vždy se aplikuje se smáčedlem BioPower (1,0 l/ha). Pro komplexní řešení plevelů na jaře v ozimech (kromě ozimého ječmene) při výskytu chundelky metlice, jílků a dvouděložných plevelů je aplikace 0,3 kg/ha přípravku Husar Star + 1,0 l/ha Mero. Při silném výskytu psárky polní, ovsa hluchého, sveřepu a jílků (a pomněnky, rmenu) v pšenici ozimé a tritikale ozimém se odporučuje použít Incelo v dávce 0,333 kg/ha včetně 1,0 l/ha BioPower.

O moderních přístupech při aplikaci přípravků přednášel Ing. Jan Kovařík (AGRIO MZS). Základem kvalitní aplikace je nepoškozená tryska s pravidelným průtokem. Pro kontrolu průtoku trysek a kontrolu tlaku v sytému existuje pomůcka - ManoCheck. Pro každou velikost trysek ISO byla stanovena odlišná barva. Velikost trysky určuje i velikost produkovaných kapek a tím také riziko možného úletu. Ten roste se zmenšujícími se kapkami. Injektorové trysky tento úlet zmenšují - produkují větší kapky, které málo letí a zlepšují pokryvnost. Dvouštěrbinové trysky svou konstrukcí aplikují postřikovou kapalinu na rostliny ze dvou směrů a umožňují pohyb postřikovače na poli do rychlosti 12 km/h (max. 15 km/ha). Je třeba také dodržovat pravidla přimíchávání přípravků a hnojiv do nádrže v následujícím pořadí: 1) prášky a granule, 2) suspenzní koncentráty, 3) roztoky, 4) pomocné látky, 5) emulzní koncentráty, 6) kapalná hnojiva. Pro bezpečnou manipulaci obsluhy postřikovače s přípravky lze využít zařízení na plnění nádrže easyFlow. Bez kvalitní aplikace nelze naplno využít potenciál účinnosti použitého přípravku na ochranu rostlin.

Související články

Jak se u nás pěstují rajčata bez zbytků pesticidů

26. 05. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 291x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Květen a červen 2023

16. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 895x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Květen a červen 2023

15. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 717x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Duben a květen 2023

18. 04. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1770x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail