Chemap Agro s.r.o.

Ochrana sóji v roce 2016

09. 06. 2017 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D a kol Ochrana obecně Zobrazeno 485x

Přestože je sója v našich podmínkách, dosud značně okrajovou plodinou, zaznamenáváme při jejím zvyšujícím se zastoupení v osevních sledech (zejména u některých zemědělských podniků) častější výskyt některých škodlivých organismů.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Choroby a škůdci

Například v roce 2015 jsme se na porostech sóji potýkali s poměrně silným výskytem svilušky chmelové (Tetranychus urticae), čemuž napomohly nejen velmi teplé a suché dny v průběhu července a hlavně v první polovině srpna, ale i poměrně větrné počasí, umožňující její pasivní transport.

V roce 2016 tomu však bylo jinak, neboť podstatně vyšší vlhkost, zejména vzduchu, v průběhu celého vegetačního období podporovala více rozvoj houbových chorob. Poměrně často jsme zaznamenávali výskyt hlízenky (Sclerotinia sclerotiorum) a místy i peronospory (Peronospora manshurica).

Na několika lokalitách jsme zjistili i vyšší výskyt housenek motýlů, zejména babočky bodlákové (Vanessa cardui), který překročil práh hospodářské škodlivosti, a proto bylo nutné ošetření pyretroidy.

Zajímavostí, kterou jsme pozorovali až v roce 2016, byl i do určité míry škodlivý výskyt listopase čárkovaného (Sitona lineatus), který působil nejen typické poškození listů okrajovým žírem, ale znatelně poškozoval i některé mladé lusky, zejména na terminálu rostlin sóji. K poškození došlo okrajovým žírem, avšak v tomto případě lusků, které se právě tvořily (jejich velikost byla zhruba několik mm). Takto poškozené lusky se v průběhu dalšího růstu deformovaly a vytvářely různé patvary. Semen v nich bylo nejen málo, ale měly i nižší HTS.

Peronospora (Peronospora manshurica) na porostu sóji
Peronospora (Peronospora manshurica) na porostu sóji

Typické škody od babočky bodlákové (Vanessa cardui)
Typické škody od babočky bodlákové (Vanessa cardui)

Poškození listu listopasem čárkovaným (Sitona lineatus)
Poškození listu listopasem čárkovaným (Sitona lineatus)

Deformace lusku v důsledku poškození listopasem čárkovaným (Sitona lineatus)
Deformace lusku v důsledku poškození listopasem čárkovaným (Sitona lineatus)

Hlízenka (Sclerotinia sclerotiorum)
Hlízenka (Sclerotinia sclerotiorum)

Plevele

Základním pesticidním ošetřením porostů sóji v našich agroekologických podmínkách, které se v současné době realizuje (pokud sóju nepěstujeme ekologickým způsobem), je ošetření proti plevelům. Výběr herbicidů závisí na plevelném spektru daného stanoviště a riziku možné fytotoxicity použitých přípravků na rostliny sóji. Je třeba uvést, že značná část vhodných a účinných přípravků a jejich kombinací není v ČR do sóji zatím registrována, a to jak z důvodu jejich složitých a drahých registrací, tak i vzhledem k její malé výměře. Na Slovensku, kde v předchozích letech bylo registrováno mnohem více herbicidů do sóji než v ČR, se situace v podstatě obrátila, a to i přes její výrazně větší osevní plochy. Z výše uvedených důvodů v pokusech testujeme nejen herbicidy registrované, ale i ty, které by bylo možné a vhodné zaregistrovat.

Největší škody způsobuje nezvládnutá ochrana proti plevelům
Největší škody způsobuje nezvládnutá ochrana proti plevelům

Herbicidní pokusy

Základní ošetření sóji proti plevelům v ČR spočívá zejména v preemergentní aplikaci herbicidů. Do pokusů jsme zařadili následující preemergentní herbicidy: Successor 600, Sumimax, Plateen 41,5 WG, Mistral, Activus CS, Aspect Pro, Sencor Liquid, Gardoprim plus Gold 500 SC, Arcade 880 EC, Trinity, Dual Gold 960 ECCitation.

Postemergentní aplikace herbicidů, která má spíše opravný charakter, je účelná jen na určité spektrum plevelů. V našich pokusech jsme testovali tyto postemergentní herbicidy: Corum, Refine 50 SX, Troy 480, Sempra, Protugan 50 SC a graminicid Fusilade Forte 150 EC.

V rámci pokusů „Sója 2016“, které již tradičně proběhly na třech agroekologicky odlišných lokalitách (Sloveč, Studeněves a Skalička), jsme založili pesticidní pokusy na raných odrůdách sóji Merlin (Studeněves a Sloveč) a Sigalia (Skalička). Přehled jednotlivých variant uvádíme v tabulce 1.

Herbicidní pokusy v sóji jsme bonitovali ve dvou termínech, a to ve fázi 4. trojlístku a ve fázi konce nalévání lusků (tab. 2).

Pozitivní vliv na účinnost herbicidů prokázaly i adjuvanty. Např. přípravek Refine 50 SX nelze bez smáčedla Trend 90 téměř použít, totéž platí i u herbicidu Corum a smáčedla Dash. V případě preemergentních (půdních) herbicidů se velmi dobře osvědčil adjuvant Grounded, který nejen pozitivně ovlivňuje účinnost herbicidů na plevele, ale současně snižuje případnou toxicitu těchto přípravků k rostlinám sóji.

Přestože měsíce duben a květen byly v celorepublikovém průměru hodnoceny jako vlhkostně normální (většinou 70–80 % N), na řadě lokalit spadlo srážek i méně, což se projevilo nižší účinností půdních (preemergentních) herbicidů. Na slabší účinnosti se projevil i chladnější konec dubna a v některých případech i krupobití na konci května, neboť se zpomalil růst sóji, čímž se zvýšila konkurenční schopnost plevelů. V řadě případů proto bylo nutné aplikovat postemergentní herbicidy i opakovaně.

Rovněž je třeba uvést, že na některých lokalitách jsme zaznamenali poměrně významný problém s lilkem černým, který při silném zaplevelení téměř znemožňuje sklizeň sóji. Z důvodu jeho pozdnějšího a někdy i etapovitého vzcházení musíme proto aplikovat postemergentní herbicidy, např. s účinnou látkou imazamox.

Tab. 1: Přehled pokusných variant a orientační ceny ošetření v roce 2016
Tab. 1: Přehled pokusných variant a orientační ceny ošetření v roce 2016

Tab. 2: Výsledky vegetačního pozorování sóji po aplikaci herbicidů (nalévání lusků) a hodnocení retardace sóji použitými herbicidy a jejich kombinacemi (4. trojlístek)
Tab. 2: Výsledky vegetačního pozorování sóji po aplikaci herbicidů (nalévání lusků) a hodnocení retardace sóji použitými herbicidy a jejich kombinacemi (4. trojlístek)

Hodnocení fytotoxicity

Lze konstatovat, že na většině ploch byla v roce 2016 fytotoxicita preemergentních herbicidů nižší. Obdobně jako v předchozích letech růst sóji nejvíce retardovalo silné zaplevelení, což bylo patrné zejména na herbicidně neošetřené variantě (kontrola).

U postemergentních aplikací zaznamenanou silnější retardaci sóji do jisté míry způsobilo právě i větší zaplevelení.

Největší zaplevelení a fytotoxicitu jsme zjistili u postemergentní kombinace Sempra + Protugan 50 SC, která je použitelná v lupině, kde je výběr postemergentních herbicidů ještě užší než u sóji. Oproti neošetřené kontrole byla účinnost této kombinace významně patrná.

Velmi dobrý herbicidní efekt, jen s mírnou fytotoxicitou k sóji, jsme pozorovali po aplikaci přípravků Corum (dobře řešil i výše zmiňované lilky atd.) a Refine 50 SX (specialista na všudypřítomné merlíky apod.). Poměrně dobrý účinek jsme také zaznamenali po aplikaci přípravku Troy 480 (mimo jiné vhodného i na Clearfieldy). Při použití graminicidu Fusilade Forte 150 EC není třeba hodnotit účinnost na trávovité plevele, ale vzhledem k silným smáčedlům, která obsahuje, je třeba počítat s určitou fytotoxicitou k rostlinám sóji.

Silnější retardaci sóji po aplikaci preemergentních herbicidů jsme pozorovali u následujících přípravků příp. jejich kombinací: Mistral + Activus SC, TrinityCitation + Dual Gold 960 EC. Uvedené přípravky a jejich kombinace však velmi dobře likvidovaly plevele, přičemž tento pozitivní efekt výrazně převyšoval zmíněná negativa. Snížení fytotoxicity právě zajišťovalo použití smáčedla Grounded, které mimoto prodlužovalo účinnost preemergentních herbicidů.

Nízkou fytotoxicitou k sóje se v roce 2016 vyznačovaly tyto přípravky, případně herbicidní kombinace: Successsor 600 + Sumimax, Sencor Liqud, dále pak Aspect Pro, Plateen 41,5 WGArcade 880 EC.

Hodnocení účinnosti

Z důvodu odlišných agroekologických podmínek pokusných lokalit je obtížné vyhodnotit nejefektivněji působící herbicid případně herbicidní kombinaci.

Za poněkud méně účinnou lze hodnotit sólo aplikaci přípravku Sencor Liquid, který by si zasloužil vhodného partnera, neboť tekutá formulace metribuzinu je velice zdařilá.

Výbornou účinností se opět vyznačovaly např.: Plateen 41,5 WG, Mistral + Activus SC, Successor 600 + Sumimax, Aspect Pro, TrinityArcade 880 EC.

Výběr konkrétního herbicidu se vždy odvíjí od plevelného spektra a agroekologických podmínek dané lokality a v neposlední řadě i od rizika možné fytotoxicity k rostlinám sóji. V řadě případů o použití herbicidu či herbicidní kombinace rozhoduje i cena ošetření

Podrobnější výsledky z ověřování jednotlivých herbicidních kombinací jsou uvedeny v tab. 2.

Autoři děkují za spolupráci zemědělským podnikům - Skalagru a.s., Zemědělské společnosti Sloveč, a.s. a SHR - Miroslavu Sochorovi, zejména agronomům a jednatelům uvedených podniků – Ing. Rostislavu Dvorskému, Ing. Jiřímu Mikšovskému, Ing. Jiřímu Sobotovi, Ing. Ondřeji Sobotovi, p. Miroslavu Sochorovi, Ing. Josefu Sochorovi, Ing. Václavu Vozákovi, Mgr. Zdeňku Matyskovi, Ing. Karlu Syptákovi a dalším.

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D, Ing. Jaroslav Štranc, CSc., Daniel Štranc; ZEPOR+ - zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec

Ing. Pavel Procházka, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze

Ochrana sóji v roce 2016

Peronospora (Peronospora manshurica) na porostu sóji
Typické škody od babočky bodlákové (Vanessa cardui)
Poškození listu listopasem čárkovaným (Sitona lineatus)
Deformace lusku v důsledku poškození listopasem čárkovaným (Sitona lineatus)
Hlízenka (Sclerotinia sclerotiorum)
Největší škody způsobuje nezvládnutá ochrana proti plevelům

Související články

Rezidua pesticidů v povrchových vodách - legislativa, rizika, aktuální stav

17. 10. 2017 Ing. Martin Ferenčík; Povodí Labe, s. p. Hradec Králové Ochrana obecně Zobrazeno 269x

Využití biologické ochrany rostlin v systému ekologického pěstování plodin

27. 09. 2017 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 230x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 621x

Regulace řepky ozimé

15. 09. 2017 Ing. Tomáš Fiala, Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 112x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail