BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Poškození polních plodin v roce 2022

07. 12. 2022 Ing. Vít Bittner; DLF Beet Seed ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 478x

V roce 2022 se opět projevily hlavně vlivy počasí na výnosy a kvalitu polních plodin. Již delší dobu lze pozorovat významnější vliv škůdců na poškození polních plodin, než je tomu u chorob. Souvisí to především s mírnými zimami a nadnormálně vysokými teplotami s menším množstvím srážek v průběhu vegetace. Celkově však lze konstatovat, že rok byl z hlediska výnosů a kvality sklizené produkce mírně nadprůměrný. I přes relativně dobrou sklizeň v České republice se vyhouply ceny některých komodit rostlinného původu až na vícenásobek dlouhodobějšího průměru. Určitě se na tom podílí i velmi bolestná a vážná válečná situace na Ukrajině.

Limagrain

Průběh počasí

V grafech 1 a 2 je znázorněn průběh teplot za vegetaci na Opavsku a Olomoucku. Podobně jako v minulých letech je zřetelný nadnormální průběh teplot projevující se především mírným průběhem zimy, což je zřejmě velmi vhodný faktor pro přezimování a aktivitu některých škůdců polních plodin. Průběh jara byl na úrovni normálu, ale léto bylo teplotně nadnormální a v kombinaci s nedostatkem srážek a silným slunečním svitem došlo k významnému abiotickému poškození některých plodin. Došlo také k výskytu některých méně často se vyskytujících škůdců.

Z grafů 3 a 4 je zřejmý průběh srážek za vegetační období od října 2021 do září 2022 na Opavsku a Olomoucku. V úhrnu srážek byl vegetační rok 2022 v normálu, nicméně rozložení srážek bylo mezi měsíci nerovnoměrné a deficit dešťových srážek se především projevil od května do července. Naopak ve druhé polovině srpna a v září byly srážky spíše nadnormální, a to způsobilo i menší problémy v zahájení setí ozimých obilnin a snížení cukernatosti u cukrovky sklízené v září.

Graf 1: Průměrné měsíční teploty za vegetaci říjen 2021 až září 2022 na Opavsku
Graf 1: Průměrné měsíční teploty za vegetaci říjen 2021 až září 2022 na Opavsku

Graf 2: Průměrné měsíční teploty za vegetaci říjen 2021 až září 2022 na Olomoucku
Graf 2: Průměrné měsíční teploty za vegetaci říjen 2021 až září 2022 na Olomoucku

Graf 3: Úhrn měsíčních srážek za vegetaci říjen 2021 až září 2022 na Opavsku
Graf 3: Úhrn měsíčních srážek za vegetaci říjen 2021 až září 2022 na Opavsku

Graf 4: Úhrn měsíčních srážek za vegetaci říjen 2021 až září 2022 na Olomoucku
Graf 4: Úhrn měsíčních srážek za vegetaci říjen 2021 až září 2022 na Olomoucku

Abiotikózy

Jak již bylo pozorováno i v minulých letech, vliv abiotických poškození polních plodin se v poslední době zdá být významnějším vlivem na výnos a kvalitu produkce, než je tomu u škodlivých organizmů biotického původu.

V roce 2022 byl relativně chladnější a vlhčí duben, a to například zapříčinilo mírná poškození porostů cukrovky z hlediska poškození mrazem, a také horší vzcházivostí některých porostů. Díky lehce teplotně nadnormálnímu květnu ovšem s výrazným srážkovým deficitem došlo na mnoha místech u jarního ječmene k odumření odnoží, což nakonec rezultovalo v průměrných a někde i podprůměrných výnosech.

Hlavní vliv na vegetaci polních plodin mělo ovšem červnové a hlavně červencové sucho s velmi vysokými až tropickými teplotami. Ozimé plodiny řepku a pšenici to tak výrazně neovlivnilo jako jařiny, a to zvláště na lehčích půdách. V některých oblastech jižní Moravy velmi trpěla cukrovka až totální ztrátou primárního chrástu (obr. 1) a i když ve druhé polovině srpna a dále v září přišly žádané dešťové srážky, ztrátám ve výnosu to již nezabránilo. Ve Slezsku byla ve vegetačním roce 2022 letním suchem nebývale poškozena kukuřice. Nikdy nebylo ve Slezsku pozorováno, že by už v průběhu července usychaly spodní patra listů kukuřice (obr. 2). Nedostatek srážek a sucho v kořenové zóně rostlin v pozdním jaru se projevil i na deficienci dusíku a síry v ozimé pšenici (obr. 3). Červencové sucho a možná také ne zcela dostatečná výživa porostů cukrovky se projevily jako žloutnutí porostů už na přelomu července a srpna (obr. 4).

Zavedením herbicidu Conviso One a pěstováním SMART odrůd cukrovky došlo snad i k zjednodušení kontroly plevelů v cukrovce. Nicméně, Conviso nesmí jako aerosol ulétnout do vedlejšího porostu klasické cukrovky, neboť dojde k nebývalým škodám a proředění porostu klasické cukrovky (obr. 5).

Pokud hovoříme o technologii pěstování SMART odrůd cukrovky odolných vůči herbicidu Conviso One, je potřeba opět zdůraznit likvidaci plevelných vykvetlic těchto SMART odrůd. V ČR, ale i například v Maďarsku a dalších zemích, se začíná ukazovat problém plevelných řep z odrůd cukrovky SMART z předchozích let pěstování a že jejich likvidace v kulturních polních plodinách celého osevního sledu nemusí být zcela jednoduchá. Na obrázku 6 jsou vykvetlice Conviso Smart odrůdy cukrovky v porostu sóje.

Choroby

Z hlediska chorob se rok 2022 nejevil na polních plodinách nijak kriticky a výskyt a škodlivost hlavně houbových chorob nevybočovala z dlouholetého průměru.

ozimé pšenici byly zaznamenány místy vyšší výskyty rzi plevové, především v souvislosti s náchylností konkrétní odrůdy pšenice k této chorobě. Naopak na mnoha místech střední a jižní Moravy se opět projevily škodlivě virové zakrslosti na ozimém ječmeni a ozimé pšenici. Hlavním patogenem zde byla virová zakrslost pšenice (Wheat dwarf virus) přenosná křískem Psammotettix alienus, a proto je nutné věnovat pozornost ochraně proti těmto vektorům viru již na podzim při vzcházení ozimých obilnin.

V ozimé řepce byla hlavním houbovým patogenem, negativně ovlivňujícím výnosy řepky, opět houba Verticillium longisporum napadající kořeny řepky a působící předčasné dozrávání porostu.

Na cukrovce standardně škodila houba Cercospora beticola, ovšem její výskyt a škodlivost nebyla tak vysoká jako v minulých letech. Téměř až do poloviny září většina porostů cukrovky udržela primární chrást, nicméně v důsledku vlhkého počasí a dešťových srážek v září došlo na některých porostech k retrovegetaci, která působí dramatické snížení cukernatosti řepy. Při analýze příčin retrovegetace bohužel byla zjištěna ne zcela vhodná skladba fungicidů a načasování ochrany proti tomuto patogenu.

Zajímavostí u cukrovky v roce 2022 byl vyšší výskyt napadení listů houbou Phoma betae, dobře pozorovatelný na řadě porostů ve druhé polovině srpna (obr. 7). Na listech se vyskytují oválné skvrny 1–2 cm v průměru s koncentrickými kruhy tmavšího a světlejšího nekrotického pletiva. Skvrny se často vyskytují na listech společně se skvrnami působenými houbou Cercospora beticola. Uvnitř skvrn se postupně vytvářejí plodničky - pyknidy. Napadené nekrotizované pletivo se může uvnitř skvrn trhat a vypadávat. Houba je přenosná napadenými posklizňovými zbytky a může být přenosná i osivem, ovšem při dokonalém moření fungicidy je tento přenos silně limitován. Při silném napadení rostliny se může projevit i vrcholová hniloba kořene, kterou ovšem lze zaměnit s hnilobou působenou houbou Rhizoctonia solani.

Škůdci

Škůdci na polních plodinách se projevili významně i v roce 2022.

S ohledem na velkou výměru pěstované ozimé řepky je koncentrace a škodlivost škůdců u této plodiny velmi vysoká. K jedním z nejvýnamnějších škůdců u řepky patří v posledních letech dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephala). Brouci nalétávají do porostů řepky na podzim a jejich škodlivost je viditelná jako žír listů řepky hlavně od fáze 4 pravých listů. Samice kladou vajíčka v řepce ve druhé polovině září a počátkem října, ale pokud je mírná zima, mohou být brouci aktivní, přežívají a samice mohou klást vajíčka i v jarním období. Z vajíček se líhnou larvy, které svým žírem poškozují listové řapíky a mohou se vžírat až do hlavního vegetačního vrcholu řepky. Následně může dojít k „vyslepnutí“ hlavního vegetačního vrcholu (obr. 8). V sezoně 2021/22 bylo napadení porostů řepky velmi vysoké. Stále účinnou ochranou je postřik brouků na podzim pyretroidy.

V ČR stále oblíbená plodina mák byla v roce 2022 silně napadena krytonoscem makovicovým (obr. 9). Ochrana je dosti komplikovaná z hlediska nemožnosti zasáhnout účinně insekticidy v době květu máku.

Kvůli extrémně vysokým teplotám a suchu v červnu a červenci se projevila opět vysoká škodlivost svilušky chmelové (Tetranychus urticae). Jde o polyfágního škůdce, škodícího na více než 200 druzích rostlin a řadě polních a zahradních plodin. V tomto roce byla silně lokálně poškozena cukrovka od okraje polí a na listech se napadení projevilo drobnými žlutavými skvrnami, které při silném napadení nekrotizovaly (obr. 10). Podobně od okraje pole byla poškozena sója (obr. 11). Svilušky patří mezi klepítkatce se 4 páry nohou, mají drobné okrouhlé tělo a dospělci jsou typičtí dvěma skvrnami na zádi. Velikost je 0,4 až 0,5 mm a jsou pozorovatelní pouze pod lupou. Sají na rubu listů a v místech sání pletiva listů postupně žloutnou, červenají až zcela nekrotizují a může dojít k celkovému odumření listů. Jak již bylo zmíněno, jsou zvláště silně poškozeny okraje polí, a to kvůli zapleveleným a nesečeným okrajům pozemků a příkopů.

Na obrázku 12 je silné napadení bršlice kozí nohy (Aegopodium podagraria) sviluškou z okraje polí. Bohužel není zatím řešena registrace akaricidů do cukrovky, například v Polsku a na Slovensku je v cukrovce akaricid povolen k výjimečnému použití.

Závěr

V roce 2022 zemědělci relativně dobře zvládli ochranu polních plodin proti škodlivým organizmům. Je nutné zdůraznit, že hlavním nástrojem ochrany jsou stále chemické přípravky na ochranu rostlin - pesticidy. Jak tomu bude dále v budoucnu rozhodne i podoba nového nařízení Evropské komise a Evropského parlamentu a rady o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin a změně nařízení (EU) 2021/2115.

Toto nařízení je jakýmsi prováděcím předpisem pro naplnění strategie Farm to Fork („zemědělský Green Deal“), kdy Evropská komise si dala za cíl snížit spotřebu chemických pesticidů do roku 2030 celoevropsky o 50 %. Doufejme, že při prosazování všech těchto opatření bude zachována udržitelnost evropského zemědělství a nedojde k propadům v produkci potravin a dramatickému navýšení jejich ceny.

Obr. 1: Výrazné sucho v létě způsobilo odumírání listů cukrovky
Obr. 1: Výrazné sucho v létě způsobilo odumírání listů cukrovky

Obr. 2: Letní sucho zapříčinilo prosychání spodního patra listů kukuřice ve Slezsku již v červenci
Obr. 2: Letní sucho zapříčinilo prosychání spodního patra listů kukuřice ve Slezsku již v červenci

Obr. 3: Žloutnutí pšenice ozimé působené deficiencí dusíku a síry
Obr. 3: Žloutnutí pšenice ozimé působené deficiencí dusíku a síry

Obr. 4: Prožloutlý porost cukrovky strádající nedostatkem dusíku a síry
Obr. 4: Prožloutlý porost cukrovky strádající nedostatkem dusíku a síry

Obr. 5: Úlet postřiku herbicidu Conviso One do klasické cukrovky
Obr. 5: Úlet postřiku herbicidu Conviso One do klasické cukrovky

Obr. 6: Vykvetlice Conviso Smart odrůdy cukrovky v sóji
Obr. 6: Vykvetlice Conviso Smart odrůdy cukrovky v sóji

Obr. 7: Phoma betae na listu cukrovky
Obr. 7: Phoma betae na listu cukrovky

Obr. 8: Poškozený hlavní vegetační vrchol řepky po napadení dřepčíkem olejkovým
Obr. 8: Poškozený hlavní vegetační vrchol řepky po napadení dřepčíkem olejkovým

Obr. 9: Mák napadený krytonoscem makovicovým (K. Sikora)
Obr. 9: Mák napadený krytonoscem makovicovým (K. Sikora)

Obr. 10: Sviluška chmelová na cukrovce
Obr. 10: Sviluška chmelová na cukrovce

Obr. 11: Porost sóji napadený sviluškou chmelovou (M. Mička)
Obr. 11: Porost sóji napadený sviluškou chmelovou (M. Mička)

 Obr. 12: Bršlice kozí noha napadená sviluškou chmelovou
Obr. 12: Bršlice kozí noha napadená sviluškou chmelovou

Související články

Jak se u nás pěstují rajčata bez zbytků pesticidů

26. 05. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 291x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Květen a červen 2023

16. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 894x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Květen a červen 2023

15. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 717x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Duben a květen 2023

18. 04. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1769x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail