BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Základní látky v ochraně rostlin

14. 10. 2021 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 794x

Zemědělská praxe se v oblasti ochrany rostlin může setkávat s pojmem „základní látky“. Tento výraz označuje výrobky, které mohou být použity stejně jako přípravky na ochranu rostlin, ale na trh jsou uváděny za jiným účelem. Základní látky jsou do značné míry obdobou pojmu „komoditní substance“, který se v České republice používal před vstupem do EU.

Proseeds

Základní látky

Příkladem schválených základních látek může být pivo, hydroxid vápenatý, fruktóza, kravské mléko, peroxid vodíku, ocet, kuchyňská sůl, kopřivová nať nebo slunečnicový olej. Tyto výrobky jsou prodávány např. jako potraviny, technické výrobky nebo byliny. Jejich výrobce často ani neví, že by jeho výrobek mohl být použit na ochranu rostlin proti škůdcům nebo chorobám. Tyto látky se zatím používají jen omezeně, například v organickém zemědělství. Proto se nedá očekávat zájem jejich producentů podstupovat povolovací proces pro běžné přípravky na ochranu rostlin. Na straně druhé tyto látky nejsou spojeny s významnými riziky pro zdraví lidí nebo pro životní prostředí. Předpis EU je z tohoto důvodu zvýhodňuje oproti jiným přípravkům na ochranu rostlin.

Podle článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (dále „nařízení“), jde o látky, které nejsou primárně určeny pro použití jako přípravky na ochranu rostlin, mohou však mít pro ochranu rostlin určitý význam, avšak ekonomický význam podání žádosti o schválení takové látky je omezený.

Jinými slovy, základní látka se ve většině případů neprodává s tím, že by její etiketa nebo obal uváděl možnost použití v ochraně rostlin. Uživatel se o možnosti využití látky proti škodlivým organizmům dozvídá z jiných zdrojů, například z internetových stránek.

Na rozdíl od ostatních účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin se základní látky mohou uvádět na trh a používat, aniž by se musel povolovat přípravek s jejich obsahem. I základní látka může být využita v přípravku na ochranu rostlin, třeba i v kombinaci s látkami dalšími, není to ale nezbytné. Hydroxid vápenatý nebo slunečnicový olej, schválené jako základní látky, si mohu koupit a použít v ochraně rostlin bez toho, že by byly označeny jako přípravky na ochranu rostlin.

Jak už bylo uvedeno, předpokladem využívání všech výhod základních látek je to, že nejsou uváděny na trh jako přípravky na ochranu rostlin. To znamená, že jejich výrobce nemůže uvádět účel použití v ochraně rostlin na jejich etiketě. Co je naopak přípustné je to, že na obalu nebo etiketě je uvedeno, že výrobek obsahuje základní látku podle čl. 23 nařízení. Současně může výrobce přikládat například leták s kopií informace Evropské komise o rozsahu schváleného použití dané základní látky.

Výrobky odchylné od definice základní látky

Výrobky odchylující se od definice základní látky podle nařízení jsou považovány za přípravky na ochranu rostlin a musejí být povoleny standardním způsobem. Může se jednat například o kombinaci schválené základní látky a formulační přísady nebo jiné účinné látky.

Schválení základní látky

Pokud jsou při schválení základní látky stanoveny parametry jejího složení, například čistota určitého extraktu, pak se schválení vztahuje jen na ty výrobky, které tuto čistotu splňují.

Společně s žádostí musí žadatel předložit podklady prokazující splnění kritérií nařízení, zejména tyto informace: 

a) posouzení případných účinků látky na zdraví lidí nebo zvířat anebo na životní prostředí provedená v souladu s jinými právními předpisy Společenství, které upravují používání dané látky, a

b) další náležité informace o případných účincích látky na zdraví lidí nebo zvířat anebo na životní prostředí (např. nechráněné studie volně přístupné v elektronické podobě, literární rešerše, odůvodnění vycházející ze zkušeností s danou látkou).

Formulář žádosti včetně metodiky popisující proces povolování základních látek je k dispozici na webových stránkách Komise EU (Guidance on the procedure for application of basic substance to be approved in compliance with Article 23 of regulation 1107/2009).

Přehled schválených i neschválených základních látek je k dispozici v databázi Komise EU (EU Pesticides Database). Kliknutím na odkaz „Search active substances“ se nabídne přehled všech látek schválených i neschválených v EU. Základní látky lze vyfiltrovat kliknutím na „Advanced Search“, kde je nutno v položce filtru „Type“ vybrat „Basic substance“. Tím se vyhledají všechny základní látky schválené i neschválené. Kliknutím na znaménko „+“ se lze u každé látky dostat k dalším podrobnostem, jako je např. datum schválení základní látky, prováděcí nařízení Komise EU, kterým je základní látka schválena a zpráva z přezkoumání základní látky (Review Report).

Pokud se jedná o potravinu, která má být schválena jako základní látka, předkládá žadatel všechna dostupná hodnocení z hlediska vlivu na zdraví lidí. Je-li součástí žádosti o schválení základní látky i venkovní použití, mohou být požadovány další informace týkající se vlivu na zdraví zvířat, životní prostředí a necílové organizmy, které mohou být tímto použitím základní látky ovlivněny.

Žádosti o schválení základní látky může podat Evropské komisi členský stát i jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žadatel musí poskytnout dostatečné doklady o tom, že látka splňuje kritéria článku 23 nařízení, a to ve stanoveném formátu. Samotné posuzování podkladů provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Komise následně připraví návrh zprávy o přezkumu, jež uvádí, zda jsou splněna kritéria pro schválení základní látky. Žadatel dostává možnost se k závěrům hodnocení a ke zprávě Komise vyjádřit. Komise poté zprávu o přezkumu spolu s návrhem nařízení na schválení (nebo neschválení) základní látky předloží Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (PAFF Committee). Po úspěšném hlasování Stálého výboru o návrhu nařízení, Komise předpis zveřejní v Úředním věstníku EU. Vydané nařízení obsahuje i podmínky a omezení při použití látky.

Vzhledem k tomu, že schválené základní látky nepodléhají žádnému dalšímu hodnocení a povolování, informaci o schválení základní látky a podmínky jejího použití musí sdělit příslušný národní povolovací úřad a k dispozici jsou i na webu Evropské komise.

Kritéria pro základní látku

Článek 23 nařízení stanovuje následující kritéria určující danou látku jako základní:

  • nejedná se o látku vzbuzující obavy;
  • jde o látku, která nemůže svými vlastnostmi způsobit narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí a nemá neurotoxické ani imunotoxické účinky;
  • hlavním využitím látky není použití v přípravcích na ochranu rostlin, ale lze ji použít pro ochranu rostlin, a to buď přímo nebo v přípravku složeném z dané látky a prostého ředidla (vody), a
  • látka není uváděna na trh jako přípravek na ochranu rostlin.

Za základní látku je považována i látka, která splňuje kritéria EU pro potraviny.

Přehled všech schválených základních látek včetně povoleného rozsahu jejich použití v ochraně rostlin je možno kromě internetových stránek Evropské komise nalézt i v on-line Registru přípravků na internetových stránkách ÚKZÚZ.

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2022

16. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 127x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2022

15. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 172x

Choroby a škůdci kmínu

10. 08. 2022 Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 161x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červenec a srpen 2022

16. 07. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 690x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červenec a srpen 2022

15. 07. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 391x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail