Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Novinky u Soufflet Agro

04. 01. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 1077x

Po dvou letech společnost Soufflet Agro opět uspořádala seminář ve středočeských Liblicích, v krásném zámku, který je konferenčním centrem Akademie věd ČR. Podrobně byla představena situace na trhu se sladovnickým ječmenem a nová pěstitelská doporučení pro hlavní polní plodiny. Pozornost byla také věnována dotacím a novinkám ve společné zemědělské politice.

Proseeds

V úvodním bloku představil Ing Jiří Boháč a Ing Miroslav Mucha současnou situaci v obchodu se sladovnickým ječmenem.

Novinkou je změna vlastnické struktury u společnosti Soufflet, která z původně rodinného vlastnictví byla prodána do skupiny InVivo. Po spojení se tak stala druhou největší potravinářskou společností s obratem 10 mld. €. Skupina podniká ve více než 38 zemích světa, kde provozuje více než 90 výrobních závodů. Při převzetí byla deklarována snaha o rozšíření činnosti v oblasti sladu až na dvojnásobný objem. Činnost celé skupiny InVivo je velmi široká, od zemědělství a sladovnictví, přes vinařství, mlýny, pekárny až po výrobu krmiv. Skupina je vlastněna francouzskými zemědělci a zaměstnává okolo 13 000 lidí.

Obchod se sladem představil Ing. Jiří Boháč ze sladovny v Nymburku. Konstatoval, že v roce 2022 byla nepříznivým počasím postižena především jižní Evropa. Průměrných výnosů u jarního i ozimého ječmene bylo dosaženo ve Francii. Dobré výnosy byly ve střední a severní Evropě. České výnosy se drží oproti Evropě na nízké úrovni a důvodem je nejen nižší intenzita, ale také výběr pěstovaných odrůd. V porovnání s okolními státy jako je Slovensko a Polsko, jsou naopak výnosy na vyšší úrovni. Z hlediska bilance jarního sladovnického ječmene má ČR pozitivní bilanci s přebytkem cca 200 tis. tun. Celkově je v Evropě přebytek cca 1,3 mil. tun. Značným zásahem do obchodu se sladem je současný konflikt na Ukrajině, kde skupina Soufflet provozuje vlastní sladovnu. Zdejší sklizeň byla postižena nedostupností prostředků na ochranu rostlin a výsledkem byla nízká sklizeň se špatnou sladovnickou kvalitou.

Domácí produkci ovlivnil hlavně jarní nedostatek srážek, které dorazily až na přelomu června. Předchozí sucho se ale už na některých plochách nenávratně podepsalo a propad výnosu byl především v níže položených oblastech. Rychlý nástup letních teplot měl vliv i na nebývale rychlé a časné sklizni bez nepříznivého ovlivnění počasím. Nejvyššího obsahu NL bylo dosahováno ve Sladovně Nymburk. Na všech sladovnách je vysoký podíl předního zrna. V některých oblastech docházelo k vyššímu poškození zrn z důvodu přesušení.

Všechny české sladovny v roce 2021 vyrobily 518 tis. tun sladu, což byl pokles o 6,7 % oproti roku 2020. Na tom se značně podepsala především nefunkčnost námořní dopravy a omezení exportu do mimoevropských zemí. Současná poptávka po sladu značně převyšuje možnosti sladoven. V roce 2023 očekávají sladovny Soufflet výrobu 360 tis. tun sladu, na který bude třeba vykoupit 430 tis. t ječmene. Třetina výkupu bude ze skupiny odrůd pro České pivo - Bojos, Laudis a LG Stamgast. Již nebude vykupována odrůda Malz a očekává se její nahrazení hlavně odrůdou LG Stamgast. Omezována bude také odrůda KWS Irina, která má velkou energetickou náročnost při sladování. Narůstat bude výkup odrůd Overture a LG Tosca. Perspektivními novinkami jsou KWS Thalis a Lexy, které budou v letošním roce provozně testovány. Ozimé ječmeny tvoří cca 10 % výkupu. Při vykupování je kladen velký důraz na rezidua pesticidů a především glyfosátu, který je pečlivě kontrolován především v Německu a případné kontaminování sladu vede k velkým následným nákladům způsobeným nutností vyčistit celý řetězec výroby sladu. Důvodem kontaminace jsou především úlety z okolních porostů při jejich přípravě na sklizeň, kde může být snadno překročen práh detekce.

Nová doporučení pro pěstování polních plodin a odrůdy představil Ing. Filip Daněk, Ing. Jiří Šilha, Ph.D. a Ing. Dušan Musil. Připraveny jsou 4 nové odrůdy. Nový jarní sladovnický ječmen Juventa je hodnocen jako ranější, tomu je třeba přizpůsobit agrotechniku. Použití morforegulátorů omezuje případné přerůstání. Lze použít střední až mírně vyšší dávky dusíku. Tvoří mohutný klas s vysokým počtem zrn. Odrůda svoji výkonnost potvrdila také v mezinárodní soutěži pěstitelských technologií v Kroměříži.

Novinka mezi sladovnickými ječmeny je KWS Thalis s Nul-lox kvalitou, omezující případné přepěňování piva díky nízké aktivitě enzymu lipoxigenázy. Výkonnost prokázala v odrůdových pokusech a bude v portfoliu nahrazovat odrůdu Amidala.

Volbu odrůdy je vhodné přizpůsobit intenzitě pěstování. Při pokusech velmi dobře ředí obsah dusíku odrůda RGT Planet, kdy je spolehlivě dosahováno požadované úrovně NL. Pokusné sledování vlivu biostimulátorů prokázalo především nutnost správně zacílené aplikace z hlediska termínu, kdy může špatná volba znamenat propad výnosu i ekonomiky.

Z důvodu růstu ploch úhorů je očekáván propad ploch pro jarní ječmeny. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost založeným porostům jarních ječmenů, aby bylo dosaženo optimální kvality i vysokého výnosu. Základem by mělo být pečlivé moření osiva umožňující rychlý start rostlin. Příznivé zkušenosti byly získány při použití mořidla a fungicidu Systiva, zajišťujícího dlouhodobou ochranu proti širokému spektru chorob až do druhého kolénka obilniny, a navíc zvyšuje vitalitu rostlin.

Při založení porostu je třeba věnovat pozornost zpracování půdy především po problémových plodinách jako je cukrovka. Nutnost zakládání přerušovacích pásů do větších pozemků přináší nová refugia pro šíření škůdců do porostu. Zásah proti širokému spektru škůdců v tomto případě zajistí EsfenGuard obsahující esfenvalerate.

Nabídku odrůd jarních plodin rozšíří jarní pšenice KWS Carusum s elitní jakostí E. Řadí se mezi nejvýnosnější E pšenice. Dosahuje stabilně vysokých kvalitativních parametrů. Dále vyniká dobrou odolností proti listovým chorobám, a to zejména padlí a rzi plevové.

Další novinkou pro letošní sezonu je jarní tritikale Tomcat. Vyniká zdravotním stavem a následně i vysokým výnosem, kterého dosahuje i v extenzivních podmínkách nebo při ekologickém pěstování.

Plán společné zemědělské politiky na roky 2023–27 byl již schválený a je platný. V současnosti se připravují podmínky a prováděcí opatření, uvedla Ing. Jaroslava Šamsová, poradkyně MZe. Podrobnosti jsou k nalezení na webu: kis-stredocesky.cz. Do 15. 5. 2023 bude třeba podat jednotnou žádost pro přímé platby. Do hodnocení se vrací požadavek na Aktivního zemědělce, který musí obhospodařovat minimálně 1 ha zemědělské půdy a splňovat další kritéria hodnotící podíl zemědělské výroby. Na rozdíl od greeningu bude dobrovolné zapojení do ekoschémat, kde je nutné plnit zvolené podmínky a tím získat platbu na celou výměru. U trvalých vodních toků bude třeba dodržet hranici 6 m se stálým porostem trav v období 1. 6.–30. 11. s vyžadovanou sečí do 1. 8. Pro plnění premiové platby musí být vyčleněno 7 % OP a platba je hrazena pouze za uvedenou plochu. Pro zemědělce využívající systémy precizního zemědělství bude možné žádat o podporu. Pro tuto ekoplatbu na precizní zemědělství je třeba využít diferencovaného hnojení N, P, K, Mg u alespoň 65 % aplikací minerálních hnojiv. Od roku 2024 bude vyžadována diverzifikace pěstovaných plodin podle výměry obdělávané půdy. Bude vyžadováno dodání organické hmoty do půdy na 30–35 % ploch podle druhu půdy.

Nové odrůdy představil Ing. Filip Daněk
Nové odrůdy představil Ing. Filip Daněk

Související články

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

30. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 97x

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 141x

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 205x

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 305x

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 5859x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail