Chemap Agro s.r.o.

Odrůda = základ výnosu a kvality jarního sladovnického ječmene

11. 01. 2011 Ing. Jiří Šilha, Ph.D., Ing. Jiří Cejtchaml, Ing. Martina Poláková; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 12242x

O úspěšnosti pěstování jarního ječmene rozhoduje správná odrůda a jí přizpůsobená agrotechnika. Pro sladovny představuje kvalitní odrůda a odrůdová čistota dodávané suroviny základ spolupráce se zemědělcem a následně i s odběrateli sladu. Článek shrnuje postup výběru odrůd, přehled preferovaných odrůd sladovnami a upozorňuje na časté problémy, které jsou pro praxi aktuální.

Agronutrition

 Jak se dostane odrůda mezi preferované sladovnami?

Často se setkáváme s diskusemi o zařazování odrůd mezi preferované sladovnami, proto je dobré si připomenout, jak k tomuto výběru dochází. Předně nutné si uvědomit, že sladovny, jako každý zpracovatel, jsou pod stálým tlakem dvou zákazníků, tedy jak odběratelů (pivovarů), tak dodavatelů suroviny (pěstitelů), a oba zákazníci mají poněkud odlišné zájmy. Úkolem sladoven je najít ideální odrůdu s výbornou kvalitou, vysokým výnosem a vhodnými agronomickými vlastnostmi! Šlechtitelé nabízejí každoročně nové odrůdy do testování a vytváří tlak na zařazování nových odrůd. Kritéria výběru jsou dána kvalitativními ukazateli, výnosem, odolnostmi, dalšími agronomickými vlastnostmi, u nadějných odrůd probíhají paralelně mikrosladovací zkoušky. Hledání nové odrůdy probíhá v souladu s požadavky pivovarů, které často mění své požadavky, na trh vstupují noví hráči, do výroby se zavádí různé typy piv a v rámci výroby dochází i inovacím, což mění požadavky na kvalitu a parametry sladu.

Proto je testování odrůd ve společnosti SOUFFLET AGRO rozděleno na několik stupňů

1) Agronomické pokusy maloparcelkové, ve kterých se využívá vlastní pokusnická síť agronomického týmu ve Francii a zemích Střední a Východní Evropy a zejména v České republice, kde jsou odrůdy rozděleny do dvou skupin, a to skupina odrůd velmi mladých většinou v prvním roce testování (SCREENING) a na skupinu odrůd ve kterých jsou nadějné odrůdy porovnávány s odrůdami sladovnami preferovanými (BASIC). Dále jsou pro významné šlechtitele realizovány samostatné pokusy s novými odrůdami zaměřené na výkonnost (výnosové zkoušky). Protože paralelně s pokusy probíhají registrace v okolních zemích a v ČR jsou výsledky porovnávány s úspěšností v oficiálních zkouškách ÚKZÚZ.

2) Poloprovozní zkoušky (PILOTY) jejichž cílem je ověřit kvalitu odrůd v poloprovozních podmínkách a vytvořit 50 t merkantilu pro sladování v běžném provozu a získaný slad nabídnout pivovarům pro zkoušení.

3) Průmyslový test je dalším stupněm testování, kde je cílem produkce několika set tun sladu pro pokračující poloprovozní pokusy pivovarů.

Vlastní rozhodnutí o odrůdách na všech úrovních se kombinuje s výsledky výnosu a kvality s pokusech SOUFFLET AGRO v kombinaci s výsledky registračních pokusů v ČR a v okolních státech. Souběžně s procesem zkoušení je dále koordinovaná výroba osiv ve vyšších stupních i pro základní osivo.

 

Přední šlechtitelé sladovnického ječmene v rámci Evropy představují několik šlechtitelských programů v přehledu uvedené dle států jejich sídel.

FRANCIE

Secobra: Secobra je šlechtitelská společnost s úspěšný šlechtitelský program ozimých a jarních ječmenů, ale nově i pšenice ozimé. Původně více orientovaná na Francii a spolu s novými stanicemi v Německu se začíná postupně rozšiřovat i do povědomí ve střední Evropě a postupně proniká i do států bývalého Sovětského svazu. Z hlediska ječmenů je velice významná :
- Ozimé - Esterel, Arturio, Cartel, Boreale, Mascara, Nectaria a další, dosahující velmi vysokých výnosů ale u některých odrůd s problematickou mrazuvzdorností.
- Jarní – v současnosti jsou některé v registračním řízení v ČR - Traveller, Explorer. Do budoucna by mohly tyto odrůdy hrát významnou roli v ČR.

Serasem: Francouzské uskupení s poměrně různorodým šlechtitelským programem. Prestige, Signora…
 

Limagrain: Velké mezinárodní uskupení s velice širokým programem, zahrnuje 3 šlechtitelské programy pod značkou NICKERSON:
- PLANT SELECT – např. Malz, Bojos, Radegast, Ebson, Tolar, které patří k nejpěstovanějším ve středoevropském regionu. Jsou zde i odrůdy vhodné pro „České pivo“.
- Limagrain Nederland B.V. (Limagrain Holandsko) – např. Kangoo, Jersey, Blaník, Graciosa, které jsou velmi výnosné se zajímavou kvalitou
- Limagrain UK Limited (Limagrain Velká Británie) – např. Henley Concerto, výnosné ale s problematickou přizpůsobivostí středoevropským podmínkám


ANGLIE

NFC/Syngenta: Silná anglická společnost, do budoucna mohou být zajímavé i hybridní odrůdy ječmene... uvidíme již v blízké budoucnosti, zatím ale spíše s krmnou kvalitou a velmi vysokým výnosem.

Cellar, Tipple, Publican, Scrabble velmi výnosné odrůdy, ale kvalitou u nás zátím ne příliš zajímavé… uvidíme do budoucna


NĚMECKO

Saaten Union: Silná skupina s velmi rozsáhlým programem a širokým uplatněním ve většině států Evropy.

Xanadu, Beatrix, Shakira, Grace, Marthe, což jsou velmi výnosné odrůdy přizpůsobené středoevropským podmínkám


KWS LOCHOW:
Opět velká skupina s precizně specializovaným šlechtitelských programem vybraných druhů plodin.

Tocada, Mauritia, Conchita, KWS Aliciana, KWS Bambina

velmi výnosné odrůdy přizpůsobené středoevropským podmínkám s velkým příslibem a potenciálem do budoucna


Breun: Menší šlechtitel, ale s velice úspěšnými odrůdami jako byl Scarlett, uvidíme čím zaujme v brzské budoucnosti… ?

Scarlett, Marnie, Maltasia…


DÁNSKO:

Sejet : Významná dánská společnost dnes již s uplatněním po celé Evropě, zejména díky odrůdě Sebastian. Připravuje nové, zajímavé odrůdy.

Sebastian, Zeppelin


ČESKO:

Selgen – Nejvýznamnější původní šlechtitel v ČR s širokým záběrem plodin. Odrůdy ječmene převážně pro tzv.„České pivo“

Aksamit, Advent

Závěr:
Ideální odrůda neexistuje, ale jsou vhodné odrůdy, dobří agronomové
a při určité dávce štěstí na průběh počasí je úspěch naši práce vysoký.

 

Výběr odrůdy z pohledu pěstitele

Volba odrůdy je dána především požadavky zpracovatele, pro kterého budoucí produkci pěstujeme. Preferovanými odrůdami pro sladovny SOUFFLET ze sklizně 2011 budou odrůdy jarního ječmene SEBASTIAN, PRESTIGE, BOJOS, MALZ, XANADU, KANGOO a JERSEY a dále ozimá odrůda WINTMALT. Při vlastním výběru odrůdy bychom měli vzít v úvahu do jaké míry je odrůda plastická a zda se hodí do našich půdně klimatických podmínek. Firma SOUFFLET AGRO a.s. zakládá každoročně ve všech nejdůležitějších pěstitelských oblastech jarního ječmene odrůdové maloparcelkové pokusy. Zde porovnáváme celou řadu odrůd pěstovaných jak u nás tak v zahraničí včetně novošlechtění s cílem porovnat jejich pěstitelské vlastnosti pro jak po výnosové, zdravotní tak i kvalitativní stránce. Na základě víceletých výsledků lze z pohledu výnosu předního zrna (>2,5 mm) do KVO doporučit především odrůdy KANGOO, BOJOS, XANADU, ale i MALZ a PRESTIGE; do ŘVO pak KANGOO, SEBASTIAN, XANADU a MALZ; do OVO SEBASTIAN, KANGOO, XANADU, BOJOS, MALZ i PRESTIGE. Výsledky preferovaných odrůd jsou v tabulkách 1 a 2 doplněné o výsledky vysoce výkonné krmné odrůdy TOCADA.

Tab. 1: Výnos zrna preferovaných odrůd jarního ječmene v roce 2010 v %

2010

Branišovice

Smržice

Všestary

Litovice

Průměr

Malz

93

93

100

99

96

Prestige

102

86

100

111

100

Bojos

112

93

102

99

101

Kangoo

101

102

101

107

103

Sebastian

99

106

98

99

101

Xanadu

97

101

99

91

97

Tocada*

105

101

101

100

102

100 % = průměr všech hodnocených odrůd
*Tocada – krmná odrůda jarního ječmene

Tab. 2: Dlouhodobý průměrný procentuální výnos zrna preferovaných odrůd jarního ječmene v letech 2004 – 2010, ŘVO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

průměr

Jersey

90

96

90

94

95

   

93

Malz

95

97

92

99

101

93

95

96

Prestige

100

101

103

101

102

101

96

101

Bojos

 

107

104

106

106

104

102

105

Kangoo

   

102

104

107

103

101

103

Sebastian

108

106

108

93

105

97

101

104

Xanadu

100

102

101

108

102

98

99

101

Tocada*

108

104

 

105

101

104

102

104

100 % = průměr všech hodnocených odrůd ze třech lokalit
*Tocada – krmná odrůda jarního ječmene

Graf 1: Celkový výnos zrna a předního zrna ječmene jarního, Smržice 2010

Jak ukazuje graf 1, některé nové odrůdy dobře reagují na vyšší intenzitu vstupů a výnosově překonávají starší preferované odrůdy, ale své kvality musí také ještě potvrdit ve sladovnických zkouškách.

 

Reakce odrůd na přísušek

Za oblasti s častým přísuškem lze označit zejména oblasti srážkových stínů a část Polabí s písčitým podložím. Za předpokladu ročníku s alespoň průměrnými srážkami (2006, 2008, 2010), jsou rozdíly mezi odrůdami malé. V ročnících s přísuškem během vegetace (2003, 2005, 2007) odrůdy s vyšší tvorbou odnoží výrazně propadávají jak výnosově tak kvalitativně (zvýšený obsah N látek v zrnu a nízký přepad). Zvýšená úroveň agrotechniky v ročnících může znamenat vyšší riziko N látek v zrnu, na přepad má ale velmi pozitivní vliv. Z preferovaných odrůd nejlépe odolává přísuškům Prestige, Bojos a Xanadu.

Graf 2: Tolerance odrůd ječmene k suchu ztrátou odnoží
(při dostatečné ochraně fungicidy u náchylných odrůd proti padlí)

Základním opatřením při suchu v období setí je dostatečná hloubka setí, válení, včasná aplikace N hnojiv nejlépe v NH4+ a NO3- formě se zapravením do půdy. Při déletrvajícím suchu během vegetace je vhodnější aplikovat pesticidy ve večerních hodinách, zvláště růstové herbicidy, triazoly, neaplikovat „ethephon“ a vyvarovat se mnohonásobným kombinacím účinných látek a smáčedel, protože jednotlivé účinné látky ovlivňují často protichůdné biochemické reakce což může negativně ovlivnit výsledek i dobře míněného zásahu. Při aplikacích během vegetace je nutné nesnižovat dávku vody, která by měla být nad 200 l zvláště při TM přípravků. Dále je nutno si uvědomit, že při dlouhodobém suchu dochází ke stárnutí pletiv listů a zesílení kutikuly, a tím se zhoršuje přijatelnost živin listy, proto je nutné aplikaci odložit až na období před příchodem dešťů a nebo v průběhu tohoto období. Vhodná jsou listoví hnojiva obsahující močovinu, Mg a S.

Reakce odrůd na vlhký průběh vegetace

Hlavím projevem je vyšší tvorba odnoží, která vede k přehušťování porostů, což je výhodné z pohledu vyššího potenciálu výnosu, ale zároveň to může vést k vyššímu stupni poléhání porostu, nízkému přepadu a kontaktu klasů v porostu nebo kontaktu klasů se zemí což zvyšuje náchylnost k porůstání. Prořeďování porostů je relativně snadné neboť lze použít regulátory růstu obsahující např. s úč. l. etephon (CERONE 480SL nebo MODDUS + CERONE), který od dávky 0,5 l/ha snižuje počet odnoží a podporuje oddálení jejich další tvorby.

Základním opatřením při setí do vlhké půdy je mělčí setí s důrazem na vyrovnanost zvláště po předplodinách zanechávající hodně posklizňových zbytků (kukuřice na zrno), dělená aplikace N hnojiv (část před setím část v 11-13 BBCH -forma není podstatná, bez problémů lze aplikovat TM přípravků, po období s větším množstvím srážek je nutno aplikovat kontaktní herbicidy ve večerních hodinách (zvláště opravy svízele AUROROU). Vzhledem k zvýšené hustotě porostu je vhodné podpořit efektivitu listové plochy listovými hnojivy obsahující močovinu, S, Zn, Mn, Cu a zvážit přídavek přípravku Sunagreenu nebo morforegulátor na vyrovnání či redukci odnoží při respektování vlastností jednotlivých odrůd.

Maloparcelkové pokusy odrůd sladovnického ječmene

Představení preferovaných odrůd ječmene jarního sladovnického a krmného

Bojos

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., ČR,

registrace: ČR 2005, Slovensko 2005, Rakousko, Maďarsko

Původ: Madonna x Nordus (Plant Select, Hrubčice)

polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností

 • zdravotní stav velmi dobrý, odolnost k padlí travnímu bezproblémově kontrolovaná genem Mlo, střední odolnost proti napadení rzí ječnou, hnědou skvrnitostí a citlivější k rhynchosporiové skvrnitosti
 • dobrá odolnost k poléhání a lámání stébla
 • stabilně vysoký výnos zrna ve všech výrobních oblastech i ročnících, vhodný do všech oblastí pěstování
 • klas je dlouhý, středně hustý, v plné zralosti háčkující, zrno je velké s vysokou HTZ a jemně vrásčitou pluchou, podíl předního zrna v ošetřené variantě je vysoký, obsah N látek stabilní
 • sladovnická jakost 5,3 USJ, je vhodný pro slady k výrobě Českého piva
 • výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí a použité mechanizace
 • agrotechnika vychází z obecných zásad výroby zrna pro sladovnické účely, dobře snáší i méně vhodné předplodiny jako jsou obilniny
 • hnojení dusíkem volit na základě výrobní oblasti, předplodiny a obsahu Nmin v půdě, dávka se pohybuje v rozmezí od 30 do 70 kg N/ha, hnojení ukončit ve fázi 21 (začátek odnožování)
 • fungicidní ochrana: první fungicidní ošetření je vhodné provést v první polovině sloupkování, tj. ve fázi 32–39, se zaměřením na listové choroby, druhé ošetření v době metání, tj. ve fázi 51–59 s důrazem na účinnost proti rzi a skvrnitostem a musí vycházet ze strategie ošetření odrůd odolných vůči padlí (strobilurin + triazol následně kombinace dvou triazolů)
 • ošetření morforegulátory růstu lze použít na zpevnění stébla proti poléhání v první polovině sloupkování, tj. ve fázi 32–39 BBCH jen u hustých porostů v redukovaných dávkách, což platí i u druhého terminu aplikace ve fázi 43 BBCH.
 • ze sladovnických předností je nutno uvést nízký výskyt fusarií a gushingu., Odrůda je vhodná na výrobu sladu pro České pivo, které se vyznačují nižším stupněm prokvašení sladiny přinášející vyšší zbytkový extrakt a odolností proti přelušťování sladu během klíčení. Především tedy nižší dosažitelné prokvašení, nižší relativní extrakt při 45 °C a nižší proteolytické rozluštění (Kolbachovo číslo) odlišuje tyto odrůdy od odrůd vhodných pro intenzifikovanou výrobu piv.

Malz

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., ČR,

registrace: ČR 2002, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Kazachstán

Původ: Famin x Scarlett (Plant Select, Hrubčice)

polopozdní odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání s velmi dobrou odnožovací schopností, jedna z nejpěstovanějších sladovnických odrůd v ČR a SR s využitím i pro export

 • odrůda je náchylná na padlí travní a vyžaduje speciální ošetření v průběhu odnožování, má nižší odolnost proti napadení rzí ječnou, dobrou odolnost k hnědé skvrnitosti a fuzariózám klasu
 • vyznačuje se velmi dobrou produktivností klasu, dobré HTS a nadprůměrné hodnoty přepadu. V tomto ukazateli jsou ale značné výkyvy při zvýšené intenzitě hnojení dusíkem, proto je nutné pečlivěji bilancovat dávku vzhledem k předpokládanému výnosu a vyvarovat se aplikaci v pozdějších růstových fázích zvláště při krátkodobém přísušku. Podíl zahnědlých špiček je ve vlhčích ročnících nad průměrem
 • podíl předního zrna vysoký zejména na ošetřené variantě, citlivý na vyšší dávky N hnojiv a pozdní mineralizaci, kdy reaguje vyššími obsahy N látek v zrnu
 • dosahuje dobrých výnosů ve všech oblastech pěstování, snáší obilní předplodinu
 • ošetření morforegulátory růstu je nutné, optimálně ve dvou termínech 32 a 43 BBCH
 • ošetření fungicidy je nezbytné ve fázi odnožování (morfolinové fung. – Atlas, Talius) nebo na konci odnožování až začátek sloupkování (kombinace triazol+morfolin – Archer top, Cerelux plus, ….) a následně ošetřit listovou plochu ve fázi praporcového listu širokospektrálním fungicidem
 • výběrová sladovnická kvalita, sladovnická jakost 6 USJ, vhodná pro výrobu Českého piva, slady jsou vyžadovány některými pivovary i pro export. Slady se vyznačují vyšším extraktem, vyšším obsahem betaglukanů, nižším rozpustným dusíkem, nižším kolbachovým číslem, středním obsahem fusarií a gushingu

Prestige

Société RAGT 2n, Francie,

registrace: ČR 2002, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Kazachstán

Původ: Cork x Chariot (PBI Cambridge)

poloraná sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání a nižší až střední odnožovací schopností

 • velmi dobře odolný vůči poléhání a střední odolnost proti lámání stébla
 • má velmi dobrou produktivitu klasu, vysokou HTS, podíl předního zrna vysoký, snáší velmi dobře obilní předplodinu, má stabilní výsledky i v přísuškových oblastech ŘVO a OVO, díky nižší odnožovací schopnosti a horšímu zdravotnímu stavu méně vhodný do okrajové OVO a BVO, v přísuškových oblastech, kam je doporučován volíme mírně vyšší výsevky
 • bezproblémově odolný proti napadení padlím travním, náchylný na napadení hnědou skvrnitostí, střední odolnost proti napadení rzí ječnou a rhynchosporiovou skvrnitostí, nižší výskyt nespecifických skvrnitostí
 • při vlhčím průběhu vegetace tendence k vyšším obsahům N látek
 • ošetření morforegulátory růstu je potřebné jen u hustých porostů a to jen redukovanou dávkou (většinou 0,5 l CERONE 480 SL ve fázi 33-43 BBCH) zvláště při hustotách nad 850 klasů na 1 m2 pro kontrolu lámavosti posledního internodia, které je u Prestige vyšší.
 • ošetření fungicidy musí vycházet ze strategie ošetření odrůd odolných vůči padlí s důrazem na účinnost proti hnědé skvrnitosti a včasného nasazení fungicidu před výskytem hnědé skvrnitosti pro udržení asimilačního aparátu pro tvorbu zrna tj. ve fázi 32–39, se zaměřením na hnědou skvrnitost, druhé ošetření v době metání, tj. ve fázi 51–59 s důrazem na účinnost proti hnědé skvrnitosti (optimálně strobilurin + triazol následně kombinace dvou triazolů)
 • sladovnická jakost 5,6 USJ, vhodný pro výrobu sladů na export, ze sladovnických předností je nutno uvést vysoký relativní extrakt, stálá kvalita i v sušších oblastech, vytváří světlejší sladinu
 • vyšší obsah plísní, fuzarióz a gushingu, a proto vyžaduje dobré fungicidní ošetření

Sebastian

Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko, registrace ČR 2005, Dánsko, Francie, Německo, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko

Původ: Lux x Viskosa (Sejet Plantbreeding)

polopozdní odrůda nižšího vzrůstu s pozdním nástupem vegetativních fází, střední až dobrou odolností proti poléhání a lámání stébla a vysokou odnožovací schopností, dosahující nižších obsahů N látek, a proto je vhodná i pro vyšší intenzitu pěstování

 • dosahuje hustoty klasů vyšší než 1000 klasů na 1 m2, díky pozdějšímu vývoji do fáze metání se opticky jeví jako odrůda nižšího vzrůstu, ale přesto je nutné ošetřovat morforegulátory, zvláště v druhém termínu aplikace proti lámavosti stébla
 • vykazuje nižší obsah N látek, i z důvodu vysokých výnosů, a proto ji lze řadit k intenzivním odrůdám, u nichž můžeme aplikovat i vyšší dávky dusíku (+10 kg) bez většího rizika.
 • má pomalejší vývin během vegetace oproti ostatním odrůdám ale rychlé dozrávání
 • náchylný na padlí travní s nutností speciálního zásahu proti padlí v průběhu odnožování, naopak má velmi dobrou odolnost vůči hnědé skvrnitosti, střední odolnost ke rzi ječné, nižší výskyt nespecifických skvrnitostí
 • velmi vysokých výnosů je dosahováno ve všech oblastech pěstování, nevhodný do přísuškových oblastí
 • díky vysoké odnožovací schopnosti jsou porosty náchylné na přehuštění, důležitá je zejména ochrana fungicidy proti padlí
 • morforegulátory použijeme pro dosažení optimální hustoty v redukované až plné dávce zejména v druhém aplikačním termínu (BBCH 43)
 • špičková sladovnická jakost 7,8 USJ, vhodný pro výrobu exportního sladu, nízký obsah fusarií, častější výskyt gushingu, mohou se vyskytnout problémy s přeluštěním sladu a vyššími zákaly

Xanadu

NORDSAAT Saatzuchtgesellschaft GmbH, Německo, registrace ČR 2006, Francie, Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Rusko, Ukrajina, Norsko a Finsko.

Původ odrůdy: Viskosa x Scarlett (NORDSAAT Saatzuchtgesellschaft)

středně raná odrůda (nejranější z preferovaných) nižšího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání a vyšší odnožovací schopností

 • bez vyhraněných nároků na podmínky pěstování. Vyšší odnožovací schopnost umožňuje relativně pozdnější termíny setí. Díky své ranosti dříve nalévá zrno a dobře tak zvládá i přísuškové lokality a lehčí pozemky s rychlým závěrem vegetace.
 • bezproblémově odolný proti napadení padlím, střední odolnosti proti napadení hnědou skvrnitostí a nižší odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí a rzí ječnou
 • výnosově stabilní, vysoká plasticita ke stanovištním podmínkám co do výnosu, ale s kolísavým obsahem N látek
 • zrno je středně velké s vysokým podílem předního zrna
 • ošetření morforegulátory růstu je nutné zejména po dobrých předplodinách optimálně ve dvou termínech aplikace, ošetření fungicidy musí vycházet ze strategie ošetření odrůd odolných vůči padlí (strobilurin + triazol následně kombinace dvou triazolů)
 • sladovnická jakost 7,7 s kvalitativními parametry exportních sladů, ze sladovnických předností je nutno uvést velmi dobrou reakci na technologické zásahy (kropení a teplota během klíčení) podle parametrů odběratele, vysoký extrakt v sušině, bezproblémová čirost sladiny, akceptovatelný výskyt fusarií a gushingu

Kangoo

Limagrain Advanta Nederland BV, NL,

registrace: ČR 2008, Francie, Německo, Holandsko, Srbsko, V registračním řízení: Slovensko, Chorvatsko, Litva, Ukrajina, Rusko

Původ: Roxana x Braemar

polopozdní odrůda se střední odnoživostí, rostliny středně vysoké, zrno je velké s vysokou HTZ, počet zrn v klase je vysoký

 • dosahuje stabilně vysokých výnosů zrna ve všech výrobních oblastech i ročnících
 • odolnost k padlí travnímu kontrolovaná pouze genem Ml 1-B-53, v praxi k ní přistupujme jako k odrůdě náchylné na padlí, velmi dobrá odolnost k rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, střední odolnost vůči hnědým skvrnitostem
 • velmi dobrá odolnost k poléhání a lámání stébla
 • hnojení dusíkem volit na základě výrobní oblasti, předplodiny a obsahu Nmin v půdě, dávka se pohybuje v rozmezí od 30 do 70 kg N/ha, hnojení ukončit ve fázi 21 (odnožování)
 • fungicidní ochrana vychází ze strategie ošetření odrůd náchylných na padlí, kdy v prvním termínu aplikace ve fázi odnožování nastupuje padlí o něco později než u zcela náchylných odrůd, ale přesto je nutno kontrolovat (ošetřit čistým morfolinem) a s přihlédnutím na aktuální infekční tlak je možno posunout aplikaci do konce odnožování a (kombinovat morfolin s triazolem). Listové skvrnitosti pak kontrolujeme v první polovině sloupkování, tj. ve fázi 32–39, (strobilurin + triazol nebo kombinace dvou triazolů. Ošetření asimilačního aparátu klasu a listů můžeme provést v době metání, tj. ve fázi 51–59 (triazol či kombinace triazolů)
 • ošetření morforegulátory růstu lze použít na zpevnění stébla proti poléhání v první polovině sloupkování, tj. ve fázi 32–39
 • výběrová sladovnická kvalita (USJ 7,4) ze sladovnických předností je nutno uvést její dobrou kvalitu, která však nenahrazuje kvality odrůdy Jersey (krátká dormance), má sklon k vyšším obsahům fusarií a tvorby gushingu
V praxi přistupujme k odrůdě Kangoo jako k náchylné na padlí


Jersey

Limagrain Advanta Nederland BV, NL,

registrace: ČR 2000, Francie, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Ukrajina

Původ: Apex x Alexis (Cebeco Zaden B. V)

Několik let nejpěstovanější sladovnická odrůda v ČR vzhledem k vynikajícím parametrům kvality a pěstitelským vlastnostem

 • velmi dobrý zdravotní stav, bezproblémová odolnost na padlí travní (Mlo), středně odolný k hnědé skvrnitosti, náchylný na rez ječnou, což byla v posledních letech méně rozšířená choroba. V ročnících se silným infekčním tlakem ale může výrazně snížit HTZ, a tím i podíl předního zrna. Dosahuje nízkých obsahů zahnědlých špiček, v letech 2001 – 2004 dosahovala v tomto ukazateli nejnižšího podílu ze všech preferovaných odrůd
 • výběrová sladovnická kvalita, vhodná pro exportní slady, ze sladovnických předností je nutno uvést jeho stálou kvalitu i při velkých ročníkových výkyvech počasí, stabilní obsah bílkovin a velmi krátkou dormanci, která umožňuje časnější příjem do sladoven a časnou zpracovatelnost této odrůdy ve sladovnách, má minimální výskyt fuzarióz a gushingu

Tolar

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., ČR,

registrace ČR 1997, Slovensko, Polsko, Finsko, Itálie, Ukrajina, Rusko

Původ: HE 4710 x HWS 78 267/83 (Plant Select, Hrubčice)

 • má sladovnickou kvalitu vhodnou pro výrobu sladu na české pivo
 • odrůda tzv. diamantového typu s délkou stébla cca 80 cm
 • stéblo je pevné, s dobrou odolností vůči poléhání. Klas je dlouhý, středně hustý, počet zrn v klasu je vysoký (26-30). Zrno je středně velké, výtěžnost předního zrna je velmi dobrá (90 %)
 • náchylný na padlí travní, odolnost ke rzi ječné a hnědé skvrnitosti má velmi dobrou
 • vhodný pro pěstování ve všech výrobních oblastech, kde dosahuje standardně dobrých výnosů zrna

 

Tocada

KWS Lochow,Německo,

Registrace ČR 2006, Německo, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko, Finsko, UK

Původ odrůdy: Pasadena x Henni (KWS Lochow)

plastická středně raná odrůda splňující hlavní požadavky na každou krmnou odrůdu, kterými jsou vysoký výnos v kombinaci s dobrým zdravotním stavem.

 • rostliny středně vysoké až vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno velmi velké, podíl předního zrna středně vysoký.
 • středně odolná proti napadení padlím travním, středně odolná proti napadení rzí ječmene, středně až méně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, středně odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí.
 • výnos zrna ve všech zemědělských výrobních oblastech velmi vysoký.
 • jak dokazují dlouholeté výsledky pokusů i praxe, odrůda TOCADA je vhodná do všech oblastí pěstování jarního ječmene od suché kukuřičné až po bramborářskou a velmi dobře reaguje na intenzivní podmínky pěstování.

Tab. 4: Příklad optimálního výsevku pro jednotlivé odrůdy v ŘVO při optimálním termínu setí a půdní struktuře. V horších podmínkách OVO a BVO je nutno navýšit výsevek o cca 10% 

Odrůda
Cílová hustota klasů/m2
Předpoklad počtu odnoží ks/rostlinu
HMKS průměr kg
Výsevek HMKS po předplodině
cukrovka
obilnina
kukuřice na zrno
řepka
Prestige
721
1,20
52
3,55
4,12
3,94
3,92
Jersey
792
1,29
45,4
3,61
4,04
4,04
3,78
Bojos
794
1,32
47,5
3,59
3,94
3,94
3,84
Kangoo
820
1,45
52,5
3,50
3,89
3,94
3,74
Malz
830
1,52
48,5
3,55
3,89
4,04
3,84
Xanadu
890
1,65
49,1
3,55
3,84
3,94
3,74
Sebastian
1020
2,1
47,8
3,35
3,70
3,75
3,64
Tocada*
915
1,75
49,1
-
3,84
3,94
3,74

Tab. 5: Celkový přehled vlastností preferovaných odrůd ječmene jarního

tabulka v pdf

Závěr
Pro výrobu homogenně rozluštěného sladu jsou vyžadovány velké partie s velikostně vyrovnaným zrnem, rychle a jednotně klíčící a odrůdově čisté. Proto je certifikované osivo vhodné odrůdy prvním předpokladem pro plné využití výnosotvorného potenciálu, zajišťuje výnosovou stabilitu a zpracovatelnost vypěstované suroviny. Věříme, že uvedené informace přispějí ke správné volbě odrůdy pro úspěšné pěstování sladovnického ječmene. Chyby při volbě odrůdy musíme „opravovat“ aplikacemi stimulátorů, listových hnojiv či regulátorů, což zbytečně zvyšuje náklady a nutí pěstitele do riskantních tankmixů, které ne vždy vedou k pozitivním výsledkům. Proto věnujme volbě odrůd náležitou pozornost.

Graf 3: Náchylnost odrůd na padlí (při nedostatečné ochraně hrozí ztráta odnoží)
 
 
Graf 4: Náchylnost odrůd k poléhání
 
Graf 5: Náchylnost odrůd na lámavost stébla pod klasem

Související články

Kukuřice na zrno od společnosti Pioneer

22. 11. 2019 Ing. Jaroslav Novotný; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 235x

RGT Sacramento - dobývá český trh

08. 09. 2019 Ing. Petr Laml; RAGT Czech s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 465x

Moschus - E kvalita pro ty, co chtějí nej

25. 08. 2019 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 314x

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 704x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 379x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail