Chemap Agro s.r.o.

Odrůdy ozimé řepky v pokusech za rok 2017/18

01. 08. 2019 Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita Praha Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.; Agrada, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 521x

Odrůda bezesporu hraje významnou roli v celé pěstitelské technologii. Odrůdy se liší v řadě znaků a vlastností, kdy většinu z nich můžeme vhodnými agrotechnickými opatřeními podpořit či naopak eliminovat. Pěstitelská technologie by proto měla vždy vycházet z požadavků jednotlivých odrůd.

Agronutrition

Hlavním kritériem při výběru odrůd je většinou výnos. Z pohledu výnosu jsou odrůdy řepky ozimé hodně vyrovnané. Žádný ze šlechtitelů si nedovolí přijít na trh s výnosově podprůměrným materiálem. V rámci rozsáhlých pokusů sice bývají odrůdové rozdíly vyšší (někdy i 1,0 t/ha), v praxi jsou však mnohem menší. Často rozhoduje vhodnost odrůd pro určité oblasti pěstování a vliv ročníku. Další vlastnosti, jako jsou: bujnost růstu na podzim, rychlost jarní regenerace, zdravotní stav, přezimování, odolnost k poléhání, pukavost šešulí, ranost ve sklizni aj. jsou s výnosem značně svázané.

V sezoně 2017/18 jsme zkoušeli řadu odrůd v podmínkách jak maloparcelkového pokusu, tak pokusů poloprovozních. V každém z pokusů byl jiný počet odrůd, částečně se lišil i sortiment zkoušených materiálů a bylo dosaženo jiných vítězů.

Poloprovozní odrůdové pokusy

8 (6) lokalit, 28 odrůd

Polní vzcházivost je významným ukazatelem kvality nejen odrůdy, ale především osiva. Nejvíce rostlin jsme napočítali u odrůd: Atora, Marc KWS, DK Exlibris, Loki, PX113, Alicante, ES Cesario, ES Imperio, Hamour a DK Expansion.

I když máme poslední roky mírné zimy, vždy dojde k částečnému omrznutí listové plochy. Nejméně listů ztratily odrůdy: Silver, Rescator, Temptation, Memori CS, ES Imperio, Hamour, PT264 a Arazzo.

Z odrůd nejvíce do výšky narostly hybridy: Memori CS, Anniston, Atora a LG Architect. Vyšší byly také odrůdy Umberto KWS, PT264 a Regate. Naopak nejnižší byl polotrpaslík PX113, Rescator a Marathon, ale také Temptation, ES Cesario a DK Exlibris.

Výnosové výsledky se podařilo získat pouze ze šesti pokusných míst. Na jedné z lokalit došlo k poškození pokusu, a na druhé nebyla splněna podmínka pro povolenou odchylku ve výnosu u vnitřních kontrol. Přestože počáteční odhady byly výnosově spíše průměrné, řepka nakonec překvapila a s odhadovaným celorepublikovým výnosem 3,36 t/ha překonala víceletý průměr.

Výnosová úroveň pokusných lokalit (tab. 1) se pohybovala od 3,43 t/ha (Vstiš) do 5,25 t/ha (Nové Město). Nové Město na Moravě je již dlouhodobě naší nejvýnosnější pokusnou lokalitou. Nejlepší odrůdou se s průměrným výnosem 4,81 t/ha stal hybrid ES Cesario. Druhá příčka patřila novince Umberto KWS (4,72 t/ha) a po ní následoval Marc KWS (4,70 t/ha). Velmi dobrých výsledků dosáhly také odrůdy: Atora, Alicante, DK Exlibris a Marathon. Nejvíce předních míst (1. až 3. místo) ve výnosu na jednotlivých lokalitách získaly: ES Cesario, Marc KWS, Atora, Alicante, DK Exlibris a DK Exception.

V předchozích letech zvítězily v poloprovozech odrůdy: DK Exception (2016/17 a 2015/16), Arsenal a Astronom (2014/15), Granat (2013/14), DK Explicit (2012/13), DK Excellium (2011/12) a Artoga (2010/11).

Z grafu 1 je patrné, že odrůdy Hamour, Alicante, PX113, SY Florida, Cedrik, Rescator a Arazzo výnosově málo kolísají v rámci jednotlivých lokalit. U odrůd PX113 a Arazzo se to potvrdilo již podruhé. Jedná se odrůdy, které minimálně reagují na stanovištní, půdní a klimatické podmínky. Naopak výnosy odrůd ES Imperio, Anniston a DK Exception jsou podmínkami pěstování nejvíce ovlivněny.

Při zprůměrování dvouletých výsledků 14 shodných odrůd v pokusech je pořadí následující: DK Exception (4,49 t/ha), ES Cesario (4,48 t/ha) a Atora (4,42 t/ha). Meziročně nejméně kolísaly výnosy u odrůd DK Expansion, Kuga, PX113 a Rescator. Naopak výnosově rozkolísané byly odrůdy ES Cesario, ES Imperio a Marathon.

Nejvyšší olejnatost jsme naměřili u odrůd: Atora (45,0 %), Temptation (44,9 %), PT264 (44,7 %), dále následují Rescator, Mazari CS, Cedrik, PX113 a SY Florida. Hybrid Atora dosáhl nejvyššího obsahu oleje již po třetí za sebou. Je to jednoznačně nejolejnatější odrůda našich poloprovozních pokusů za poslední roky. Velmi dobré meziroční výsledky má i PX113 a Mazari CS. Vyšší olejnatost, dle očekávání, byla naměřena ve vyšších nadmořských výškách: Nové Město na Moravě (46,3 %) a Petrovice (45,7 %). Naopak zcela v olejnatosti propadají teplejší lokality: Humburky (40,8 %) a Hrotovice (42,9 %), ale i Vstiš (42,7 %), kde bylo sucho.

Nejvyšší HTS dosáhly odrůdy: Memori CS, PX113, DK Exception a Temptation. Z lokalit nejvyšší HTS jsme naměřili v Novém Městě (4,658 g) a v Chrášťanech (4,586 g). Naopak propad v HTS byl na zbylých lokalitách, kde HTS nepřekročila 4 g. Nejhůře dopadla suchá Vstiš s 3,778 g.

Graf 1: Směrodatné odchylky u výnosu semen (t/ha) v rámci pokusných lokalit 2017/18
Graf 1: Směrodatné odchylky u výnosu semen (t/ha) v rámci pokusných lokalit 2017/18

Maloparcelkové odrůdové pokusy

1 lokalita (VS Červený Újezd), 59 odrůd

Velmi rychlé a vyrovnané vzcházení jsme pozorovali u odrůd: Conrad CL, Marc KWS a Penn. Dobře vcházely i další odrůdy: 5EW0128, Alicante, Allison, Anniston, Atora, Clarus, CSZ15282, Ermino KWS, Hamour, Hidylle, LG Architect, Loki, Marathon, Oriolus, PT264, SY Alibaba, SY Harnas, SY Iowa a SY Saveo.

Mimořádně bujný růst na podzim a dlouhé listy měly odrůdy: Allison, Anniston, Atora, ES Momento, Penn, SY Alibaba a SY Saveo. U těchto odrůd výška porostu dosahovala až 40 cm, přestože byl aplikován regulátor růstu. Naopak, kromě polotrpaslíků PX113 a PX126, pomaleji rostly a tvořily přisedlou růžici také odrůdy: Butterfly, CSZ15282 a Vapiano.

Nejméně omrzly listy u odrůd ES Mambo, ES Imperio, 5EW0128 a PT264.

Napadení rostlin houbovými chorobami bylo i přes jarní sucho a krátké kvetení nízké až střední. Původce onemocnění bílé sklerotiniové hniloby (hlízenky obecné) se rozšířil minimálně. U řady odrůd jsme pozorovali minimální napadaní do 1 % např.: Vapiano, Rescator, Arabella a Cedrik. Linie Arabella a Vapiano byly zcela bez příznaků této choroby i v roce 2016/17. Velmi dobře vycházejí i oba polotrpaslíci (PX113 a PX126). Mírně vyšší napadení jsme pozorovali u odrůd: Anniston, ES Momento, Alwaro KWS a 5EW0128.

Napadení stonků verticiliovým vadnutím bylo vyšší než v minulých letech. Důvodem může být jarní sucho, které umožnilo této chorobě se symptomaticky více projevit. Větší odolnost vůči verticiliovému vadnutí byla patrná u odrůd: ES Mambo, Rescator, Vapiano, Arabella a Cedrik. Dobře vychází i odrůda RGT Dozzen, která navázala na loňské výborné výsledky. Vyšší napadení jsme naopak pozorovali u odrůd: Umberto KWS, Hystar, Hidylle a Alicante.

Velmi přesným a vypovídajícím údajem je hodnocení suchých (komplexem houbových chorob infikovaných) stonků na strništi. Výhodou je celkový pohled na parcelu, se zohledněním ohnisek případného výskytu chorob. Zde jsou již hodnoty napadených stonků vyšší a pohybují se v poměrně velkém rozmezí od 15 do 73 %. Nejzdravější strniště měly odrůdy (do 30 % nemocných stonků): ES Fuego, ES Valegro, Temptation, Rescator, ES Mambo, Marathon a Vapiano. Naopak u odrůd Anniston, Alicante, DK Exception, PT264 a PT271 bylo více jak 65 % stonků suchých.

Tab. 1: Výnos semen (t/ha) na jednotlivých lokalitách a celkové pořadí v roce 2017/18
Tab. 1: Výnos semen (t/ha) na jednotlivých lokalitách a celkové pořadí v roce 2017/18
Pozn. V tabulce jsou uvedeny všechny vyhodnotitelné lokality (bez Humburk a Kelče). Tučně jsou označeny výnosy třech nejlepších odrůd na každé lokalitě. Červeně jsou u každé lokality vyznačeny výnosy třech nejlepších odrůd.

Tab. 2: Přehled nejlepších odrůd, maloparcelkové pokusy Výzkumná stanice Červený Újezd 2017/18

Pořadí

Infikované strniště

(%)

Výnos semen

(t/ha)

Olejnatost

(% v suš.)

HTS

(g)

1.

ES Fuego (15,0)

Umberto KWS (6,11)

ES Mambo (46,4)

Arabella (4,991)

2.

ES Valegro (16,7)

LG Architect (5,99)

Butterfly (46,4)

ES Mambo (4,660)

3.

Temptation (17,5)

DK Exlibris (5,96)

Django (45,9)

Conrad CL (4,638)

4.

Rescator (20,8)

PT271 (5,95)

ES Valegro (45,6)

ES Imperio (4,480)

5.

ES Mambo (25,0)

SY Saveo (5,92)

Penn (45,6)

ES Rytmo (4,456)

6.

Marathon (25,0)

Temptation (5,92)

RGT Trezzor (45,5)

Loki (4,409)

7.

Vapiano (27,5)

SY Alibaba (5,89)

Temptation (45,4)

SY Iowa (4,404)

8.

Clarus (30,0)

Dariot (5,88)

RGT Dozzen (45,4)

LG Architect (4,384)

9.

Cedrik (31,7)

SY Harnas (5,86)

RGT Jakuzzi (45,2)

Django (4,348)

10.

ES Rytmo (33,3)

Ermino KWS (5,86)

SY Iowa (45,2)

CSZ16122 (4,332)

Průměr 59 odrůd

43,1

5,45

44,2

4,093

Nejvyšší výnos dosáhl hybrid Umberto KWS (6,11 t/ha), který jako jediný překročil hranici šesti tun z hektaru (tab. 2). Po něm následují odrůdy LG Architect (5,99 t/ha), DK Exlibris (5,96 t/ha), PT271 (5,95 t/ha), SY Saveo a Temptation (shodně 5,92 t/ha). Z linií se nejlépe umístily v pořadí třicátý čtvrtý Django (5,45 t/ha) a třicátý osmý ES Mambo (5,39 t/ha). V roce 2016/17 vyšla nejlépe linie Quartz. V předchozích letech se výnosově nejlépe umístily odrůdy: Hamour (2016/17), Bonanza (2015/16), Arazzo (2014/15), Graf (2013/14) a Marathon (2012/13).

Nejvyšší obsah oleje jsme naměřili již tradičně u linií, které obsadily první čtyři místa: ES Mambo a Butterfly (shodně 46,4 %), Django (45,9 %), ES Valegro (45,6 %), pak následoval hybrid Penn (45,5 %). Předchozí rok 2016/17 nejlépe vyšly linie ES Valegro a ES Mambo, hybridy Horcal a INV1066.

V důsledku sucha byla velmi nízká hmotnost tisíce semen. Oproti jedenáctiletému průměru (4,829 g), výsledek z roku 2017/18 (4,093 g) zaostával o 0,736 g. Je to vůbec nejnižší HTS za poslední roky. V HTS dominovaly linie Arabella (4,991 g, nejlepší i předchozí roky) a ES Mambo (4,660 g). Z hybridů si nejlépe vedly Conrad CL (4,638 g) a ES Imperio (4,480 g).

Celkové vyhodnocení

V roce 2017/18 řepka výnosově překvapila. Na základě výsledků poloprovozních pokusů vyšly výnosově nejlépe: ES Cesario, Umberto KWS, Marc KWS, Atora a Alicante. V maloparcelkách výnosově zazářily: Umberto KWS, LG Architect, DK Exlibris, PT271 a SY Saveo.

Řešeno za finanční podpory osivářských společností.ášťany

(o. Rakovník)

Nové Město na Moravě

(o. Žďár nad Sázavou)

Petrovice

(o. Benešov)

Rostěnice

(o. Vyškov)

Vstiš

(o. Plzeň-jih)

Průměr

Pořadí

ES Cesario

5,37

4,30

5,69

4,96

4,95

3,59

4,81

1

Umberto KWS

5,53

4,39

5,47

4,22

4,84

3,89

4,72

2

Marc KWS

5,63

4,53

5,48

4,35

4,50

3,70

4,70

3

Atora

5,54

4,54

5,10

4,43

4,62

3,21

4,57

4

Alicante

4,55

4,28

5,44

4,63

4,29

3,90

4,51

5

DK Exlibris

4,31

4,33

5,61

3,73

5,41

3,66

4,51

6

Marathon

5,52

4,44

5,38

3,94

4,37

3,39

4,51

7

Anniston

5,33

4,27

5,45

3,53

4,82

3,48

4,48

8

ES Imperio

5,58

4,28

5,41

4,22

4,27

3,12

4,48

9

Alvaro KWS

5,08

4,01

5,21

4,01

5,00

3,54

4,47

10

Regate

4,34

4,46

5,55

4,04

4,74

3,68

4,47

11

Memori CS

4,68

4,47

5,36

4,21

4,67

3,37

4,46

12

Arazzo

4,11

4,42

5,18

4,66

4,81

3,47

4,44

13

PT264

5,21

4,50

5,16

3,74

4,14

3,70

4,41

14

SY Florida

4,61

4,12

5,18

4,32

4,69

3,45

4,39

15

DK Exception

4,50

4,54

5,22

3,54

5,23

3,18

4,37

16

LG Architect

4,60

4,18

5,84

3,53

4,47

3,59

4,37

17

DK Expansion

4,46

4,58

5,21

3,54

4,86

3,47

4,35

18

Kuga

4,72

4,37

5,21

4,21

4,17

3,31

4,33

19

Allison

4,73

4,25

5,32

3,83

4,69

3,11

4,32

20

Temptation

4,28

4,52

5,23

3,64

4,89

3,36

4,32

21

Silver

4,66

4,11

5,12

3,23

5,11

3,65

4,31

22

Loki

5,04

4,22

5,12

3,64

4,32

3,50

4,31

23

Hamour

4,15

4,36

4,78

4,03

4,44

3,39

4,19

24

Cedrik

4,47

4,16

4,95

3,93

4,24

3,19

4,16

25

PX113

4,63

4,14

4,75

3,62

4,15

3,44

4,12

26

Mazari CS

4,51

4,01

5,15

3,54

4,37

2,73

4,05

27

Rescator

3,88

3,87

4,91

4,03

4,20

3,07

3,99

28

Průměr

4,76

4,31

5,25

3,94

4,60

3,43

4,38

-

Pozn. V tabulce jsou uvedeny všechny vyhodnotitelné lokality (bez Humburk a  Kelče). Tučně jsou označeny výnosy třech nejlepších odrůd na každé lokalitě. Červeně jsou u každé lokality vyznačeny výnosy třech nejlepších odrůd.

 

 

Tab. 2: Přehled nejlepších odrůd, maloparcelkové pokusy Výzkumná stanice Červený Újezd 2017/18

Pořadí

Infikované strniště

(%)

Výnos semen

(t/ha)

Olejnatost

(% v suš.)

HTS

(g)

1.

ES Fuego (15,0)

Umberto KWS (6,11)

ES Mambo (46,4)

Arabella (4,991)

2.

ES Valegro (16,7)

LG Architect (5,99)

Butterfly (46,4)

ES Mambo (4,660)

3.

Temptation (17,5)

DK Exlibris (5,96)

Django (45,9)

Conrad CL (4,638)

4.

Rescator (20,8)

PT271 (5,95)

ES Valegro (45,6)

ES Imperio (4,480)

5.

ES Mambo (25,0)

SY Saveo (5,92)

Penn (45,6)

ES Rytmo (4,456)

6.

Marathon (25,0)

Temptation (5,92)

RGT Trezzor (45,5)

Loki (4,409)

7.

Vapiano (27,5)

SY Alibaba (5,89)

Temptation (45,4)

SY Iowa (4,404)

8.

Clarus (30,0)

Dariot (5,88)

RGT Dozzen (45,4)

LG Architect (4,384)

9.

Cedrik (31,7)

SY Harnas (5,86)

RGT Jakuzzi (45,2)

Django (4,348)

10.

ES Rytmo (33,3)

Ermino KWS (5,86)

SY Iowa (45,2)

CSZ16122 (4,332)

Průměr 59 odrůd

43,1

5,45

44,2

4,093

Související články

Kukuřice na zrno od společnosti Pioneer

22. 11. 2019 Ing. Jaroslav Novotný; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 172x

RGT Sacramento - dobývá český trh

08. 09. 2019 Ing. Petr Laml; RAGT Czech s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 453x

Moschus - E kvalita pro ty, co chtějí nej

25. 08. 2019 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 305x

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 687x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 369x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail