Chemap Agro s.r.o.

Ošetření osiva jarního máku

28. 04. 2020 Ing. Matěj Satranský; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 387x

Následkem intenzifikace zemědělské výroby, především během 20. století, a nástupem pěstování monokultur, se zvýšil výskyt a škodlivost organizmů snižujících kvalitu a výnos pěstovaných rostlin. Část z těchto patogenních organizmů postihuje osivo polních plodin a následně mohou velmi redukovat kvalitu porostů založených z postižených semen. Setí kvalitního a zdravého osiva je proto jednou z nejdůležitějších částí pěstitelské technologie a je rozhodující pro růst zdravých, vyrovnaných porostů.

Proseeds

To platí pro veškeré plodiny, ovšem u máku, který patří mezi drobnosemenné plodiny a jehož HTS se pohybuje kolem 0,55 g, obzvlášť. Mimo setí kvalitního a vitálního osiva je nutné se zaměřit také na ochranu klíčících a vzcházejících rostlin vhodným ošetřením osiva. Kombinací těchto dvou opatření, tedy kvalita osiva a jeho vhodné ošetření, dáváme předpoklad pro vyšší efektivnost setí, dobrému vzejití vyrovnaných porostů a následně vysokým výnosům s dobrou kvalitou produkce.

Moření

K ošetřování osiv máku se běžně využíval přípravek Cruiser OSR s fungicidní a insekticidní složkou. Ovšem po zákazu pesticidů z rodiny neonikotinoidů vypadl tento, prakticky jediný přípravek pro moření osiva máku. Fungicidní složka se v současné době dá částečně nahradit některými přípravky na bázi přírodních látek a mikroorganizmů (viz dále). Za insekticidní složku, pro ochranu rostlin vzcházejících proti krytonosci kořenovému, bohužel v současnosti není relevantní náhrada. Pěstitelé jsou proto odkázáni pouze na různé fyzikální metody ošetření osiva, či podpůrné přípravky na bázi hnojiv, se stimulačními účinky, případně na bázi zmíněných mikroorganizmů.

Stimulační přípravky

Do skupiny stimulačních produktů pro ošetření osiva máku můžeme zařadit přípravky, které příznivě působí na klíčivost semen a podporují růst rostlin během vzcházení a počátečních fázích růstu. Jedná se především o přípravky na bázi mikro a makroprvků, huminových látek, fytohormonů či aminokyselin. Pro ošetření osiva máku se osvědčily například přípravky TS Osivo či Enviseed.

Graf 1: vliv ošetření osiva přípravkem TS Osivo na strukturu porostu a výnos porostů máku setého
Graf 1: vliv ošetření osiva přípravkem TS Osivo na strukturu porostu a výnos porostů máku setého

Výsledky v grafu 1 pocházejí z dvouletých pokusů vedených na pozemcích ČZU v Praze na Suchdole. Na celé řadě krajových odrůd a odrůd ze SDO byl testován vliv různých přípravků na strukturu a výnos porostů máku setého. V případě přípravku TS Osivo došlo k navýšení výnosu o 28 % oproti neošetřené kontrolní variantě.

Přípravky na bázi mikroorganizmů

Do této skupiny látek můžeme zařadit například přípravek Gliorex. Ten obsahuje spory hub rodu ClonostachysTrichoderma. Ty vyklíčí do kořenového systému vzcházejících rostlin a díky své přítomnosti brání rozvoji některých nežádoucích organizmů. Zároveň se podílejí na rozkladu organických zbytků, čímž je zpřístupňují pro výživu vzcházejících rostlin.

Dalším možným přípravkem pro ošetření osiva máku je Polyversum obsahující spory Pythium oligandrum. Účinek je podobný jako u předcházejícího přípravku, tedy houba napadá fytopatogenní houby a zabraňuje jejich rozšíření, a tím redukuje škody na klíčících a vzcházejících rostlinách.

Další možností by mohl být přípravek Prometheus, který není primárně určen k ošetření osiva, ale k zálivce po zasetí a během vzcházení. Přípravek obsahuje bakterie rodu Pseudomonas. Bakterie žijí v symbiotickém vztahu s kořeny rostlin a brání rozvoji houbových chorob.

Graf 2: vliv ošetření osiva přípravkem Gliorex na strukturu porostu a výnos porostů máku setého
Graf 2: vliv ošetření osiva přípravkem Gliorex na strukturu porostu a výnos porostů máku setého

U přípravku Gliorex došlo k navýšení výnosu o 10 % oproti neošetřené kontrolní variantě (graf 2). Tento nárůst byl zapříčiněn především větším počtem rostlin na jednotku plochy.

Fyzikální metody ošetření osiva

U osiva máku je možné stimulovat klíčivost pomocí studeného plazmatu. Jedná se o jednoduchou, rychlou a ekonomickou metodu ošetření semen. Ošetření má vliv na stimulaci klíčivosti, zvyšuje permeabilitu membrán v semeni a podporuje růst vzcházejících rostlin. Mimo to může ošetření plazmatem zlepšit fyziologický metabolizmus rostliny, například zlepšit fotosyntetickou účinnost nebo aktivitu nitrareduktázy. Plazma navíc může povrch semen dezinfikovat, a tím předejít výskytu některých chorob.

Další možnou úpravou osiva je metoda E-ventus - fyzikální ošetření osiva za pomoci účinku nízkoenergetických elektronů. Semena ošetřujeme tak, že propadávají mezi dvěma proti sobě uloženými elektronovými generátory. Přítomné patogeny jsou účinkem elektronů ionizovány. Tímto způsobem ošetřujeme semena proti houbovým patogenům, virům a bakteriím. Výhodou tohoto typu ošetření je možnost využití semen k potravinářským účelům i po ošetření.

Dalším možným způsobem ošetření semen je metoda HWT (hot water treatment). Jedná se o ošetření semen horkou vodou. Semena jsou ponořena do cca 50 °C teplé vody, kde jsou ponechána po danou dobu (dle literatury ideálně 45 minut).

Mezi základní ošetření semen patří také jejich kalibrace. Jejím cílem je separovat z předčištěného a vysušeného osiva takovou frakci, která může i v méně příznivých podmínkách poskytnout dobrou vzcházivost a vyrovnanost porostu. U máku je nejvhodnější třídit semena podle jejich měrné hmotnosti. Osivo s vyšší hodnotou HTS následně vykazuje lepší klíčivost a vzcházivost.

Zajímavou možností, především během sušších jarních období je využití přípravku Hydrogel, který zapravujeme do země před setím, případně do seťové rýhy společně s osivem. Jedná se o přípravek, který pomáhá v půdě zadržovat vláhu a rostliny tak mohou lépe prosperovat i v podmínkách vodního stresu. Přípravek Hydrogel byl ve vegetačním roce 2019 testován na výzkumné stanici rostlinné výroby v Červeném Újezdě a to jak samostatně, tak v kombinaci s přípravkem Physiostart (mikrogranulované hnojivo určené pro bezprostřední uložení k osivu během výsevu).

Graf 3: Vliv přípravku Hydrogel a přípravku Physiostart na výnos porostů máku setého
Graf 3: Vliv přípravku Hydrogel a přípravku Physiostart na výnos porostů máku setého

Z grafu 3 je patrné, že Hydrogel v kombinaci s přípravkem Physiostart zvedl výnos průměrně o 272 %. Je ovšem nutné zmínit, že se jednalo o pozdní setí (6. 4.), po kterém následoval prakticky bezesrážkový duben a přípravek tak měl ideální podmínky pro působení. Přesto i při kombinaci těchto dvou přípravků dosahovaly porosty značně podprůměrných výnosů, způsobených právě pozdním setím do nepříznivých podmínek.

Závěr

V tomto článku nejsou zdaleka vyjmenovány všechny přípravky využitelné pro moření máku a mohlo by se tedy zdát, že pěstitelé mají mnoho možností pro ošetření osiva před setím. Jak ale bylo zmíněno, uvedené přípravky mají pouze stimulační, případně fungicidní účinek a je proto nutné najít do budoucna přípravek s účinnou insekticidní složkou. Ošetření ostatními látkami je ovšem možno doporučit i s ohledem na relativně nízké ceny (vzhledem k množství osiva máku vysévanému na jeden hektar).

Související články

Vitalita osiva máku ovlivňuje produktivitu porostu

26. 05. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 97x

LG Ambassador - dobře střižená řepka

01. 05. 2020 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 2584x

Kvalita osiva jarního ječmene ve vztahu k výnosovým prvkům

20. 04. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Osivo a sadba Zobrazeno 445x

Zrnový čirok je nadějí, kterou je třeba správně uchopit

07. 04. 2020 Ing. Marek Podrábský; SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 462x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail