BASF
BASF
BASF

AGRA

Ověřovali nové možnosti ochrany máku

17. 05. 2024 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Osivo a sadba Zobrazeno 634x

Mák setý se na našem území pěstuje odedávna. Plochy i výnosy této olejniny kolísají mezi ročníky pěstování. V minulých sezonách se v České republice výměra máku pohybovala i nad čtyřiceti tisíci hektary. Předloni a loni ale zájem našich pěstitelů o mák poklesl. Plochy máku v ČR v posledních letech uvádí graf.

Proseeds

Přesto Česká republika stále zůstává největším producentem potravinářského máku na světě. Navíc se v naší republice nejvíc makového semene také zkonzumuje. Každý obyvatel ČR za rok zkonzumuje kolem čtyř stovek gramů máku.

Množství informací z oblasti pěstování máku zaznělo na konferenci „Mák v roce 2024“ uspořádané ve Větrném Jeníkově. Akci, která se uskutečnila i formou videokonference, pořádaly spolek Český modrý mák z. s., a Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Výměra máku v ČR loni mírně překročila 26 tisíc hektarů.
Výměra máku v ČR loni mírně překročila 26 tisíc hektarů.

Vyhodnocení trhu

Situaci na trhu s mákem již tradičně vyhodnotil Ing. Václav Lohr, poradce spolku. Podle jeho informace dosáhla plocha máku v ČR v loňském roce 26 252 ha. Průměrný výnos činil 0,68 t/ha, což silně zaostalo za nejlepším výsledkem 0,91 t/ha v roce 2014..

Ing. Lohr také hovořil o vývozu a dovozu máku. V období od září 2022 do srpna 2023 se z našeho území vyvezlo přes osmnáct tisíc tun makového semen. K největším odběratelů patřily Rusko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Německo a Ukrajina.

Vývoz máku z poslední sklizně od září do prosince přesáhl osm tisíc tun. V meziročním porovnání se vývoz za stejné období zvýšil o zhruba 1,3 tisíc tun. Největšími odběrateli stále zůstávají Rusko, Polsko, Rakousko a Slovensko.

Dovoz makového semen do ČR v minulém roce dosáhl nízké úrovně 2,1 tisíc tun. Desetiletý průměr představuje 4,1 tisíc tun. Letos ale jdou dovozy makového semene opět nahoru. Nejvíce makového semene se k nám dovezlo ze Slovenska a z Maďarska.

Plocha máku v ČR (ha)

Nová možnost moření

Podle informace Mgr. Stanislavy Koprdové, Ph.D., ředitelky Spolku Český modrý mák, mají pěstitelé máku v ČR pro současnou sezonu možnost použít osivo mořené přípravkem Buteo Start s účinnou látkou flupyradifurone.

V současnosti se ověřuje možnost ošetřování porostů máku proti houbovým chorobám fungicidem Infinito SC. Loni se uskutečnil druhý rok pokusů s tímto fungicidním přípravkem. Před udělením povolení se vyhodnocují rezidua účinných látek fluopikolidu, propamokarbu a fluoxapiprolinu v makovém semeni.

Fyzikální metoda ošetření

Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. z ČZU přítomné seznámil s výsledky tříletých pokusů s fyzikálním ošetřením osiva máku pomocí elektromagnetického pulzního pole, které bylo patentováno pod označením ProEMGen.

Pokusy na odrůdě Aplaus se v letech 2021 až 2023 uskutečnily v laboratorních podmínkách a na pokusné stanici v Červeném Újezdě na Praze-západ. Projevil se kladný vliv ošetření osiva jak na laboratorní, tak na polní parametry.

V maloparcelkových polních pokusech se v prvním roce navíc vyhodnocovala tvorba sušiny kořenů a nadzemní hmoty deset týdnů po zasetí. Ve všech letech se zjišťoval počet rostlin a výnosové prvky.

Ošetření osiva statisticky průkazně zvyšovalo hmotnost sušiny kořenů u rostlin máku stanovenou po deseti týdnech od zasetí. Průkazný vliv ve prospěch ošetřené varianty byl zjištěn i u tloušťky kořenového krčku a u výšky rostlin. Fyzikálního ošetření osiva se v maloparcelkových pokusech v Červeném Újezdě ve všech třech letech kladně odrazilo na výši výnosů máku.

Loni se na odrůdě Onyx uskutečnily poloprovozní pokusy v zemědělském podniku Zemas a. s., Krucemburk na Havlíčkobrodsku. Ošetřené varianty vytvořily hustší porosty. Po delším období sucha v květnu a v červnu však nenarostly dostatečně velké makovice, ve srovnání s variantami s nemořeným osivem, což se projevilo nižším výnosem. Nejlepšího výsledku dosáhla nemořená varianta s ošetřením osiva ProEMGen.

Fyzikální ošetření osiva kladně ovlivnilo kvalitu porostů máku.
Fyzikální ošetření osiva kladně ovlivnilo kvalitu porostů máku.

V Červené Újezdě se většina pokusů uskutečnila na odrůdě Aplaus.
V Červené Újezdě se většina pokusů uskutečnila na odrůdě Aplaus.

Biologická ochrana proti chorobám

Vzhledem k nedostatku fungicidů pro ochranu porostů máku mohou udělat dobrou službu i biologické přípravky. S výsledky pokusů uskutečněných v letech 2021 a 2022 v Červeném Újezdě, posluchače seznámili Ing. Patrik Zimmer z ČZU.

Z chemických přípravků byly do pokusů zařazeny Tilmor, Amistar Xtra a jejich kombinace. Z biologických se jednalo o PolyversumFIX H + N, přičemž se ověřovaly různé způsoby aplikace.

Při hodnocení napadení porostů máku chorobami v časnější fázi vegetace se v roce 2021 jako nejlepší ukázala varianta dvou fungicidních ošetření Tilmor a Amistar Xtra, zatímco v roce 2022 Polyversum při časné aplikaci.

V případě hodnocení porostů v pozdnější vývojové fázi byla v roce 2021 nejméně napadena varianta ošetřená fungicidem Amistar Xtra a v roce 2022 nejlépe dopadlo dvojí ošetření biologickým přípravkem FIX H + N.

V obou letech fungicidní ochrana pomocí chemických i biologických prostředků navyšovala výnosy v porovnání s neošetřenou kontrolní variantou. Potvrdlo se, že i biologické přípravky snižují výskyt houbových chorob a mohou mít kladný vliv na výši výnosů máku.

Rozsáhlé pokusy v Lešanech

O pokusech v Lešanech na Prostějovsku se zmínil Ing. Radomil Vlk, Ph.D., z firmy Provapol s. r. o. Mimo jiné se ověřují různé herbicidní varianty včetně kombinací přípravků ve snížené dávce. Osvědčil se například Laudis 1,8 l/ha plus Tomahawk 0,3 l/ha.

Nedílnou součást ochrany porostů máku představuje ošetření proti chorobám. Dobrou službu může udělat například kombinace dvou přípravků ve snížené dávce Prosaro 250 EC 0,8 l/ha plus Propulse 0,8 ha.

Makovým porostům mohou pomoci růstové stimulátory, kterých se ověřovala celá řada. Novinku představuje biologický přípravek Utrisha N, který obsahuje bakterie poutající vzdušný dusík. Do porostů máku se aplikuje ve fázi osmi listů. Za vegetaci dochází k poutání asi třiceti kilogramů dusíku na hektar. Jako nejvhodnější se ukazuje samostatná aplikace v čisté vodě na nestresovaný porost.

V pozdější vývojové fázi porostů máku při výšce rostlin 25 až 30 cm ve fázi skrytého poupěte v poloviční dávce dobře proti chorobám a polehnutí funguje směs fungicidů Kapitan 0,5 l/ha plus Caramba 0,5 l/ha.

Proti krytonosci makovicovému je potřeba zasáhnout ve fázi háčkování. Osvědčila se směs dvou insekticidů v nižší dávce Gazelle Liquid 0,2 l/ha a Karis Max 0,08 l/ha. Postřik sníženou dávkou acetamipridu je potřeba uskutečnit co nejdříve, v již zmíněné fázi háčkování.

Makovice může také znehodnotit déšť. Pokud dojde k přilepení korunních plátků, mohou napadnout makovice choroby. Může dojít k částečnému nebo úplnému vyslepnutí. Možnou příčinou znehodnocení makovic může být i pozdní aplikace graminicidů v prodlužovacím růstu.

Registrace nové odrůdy

Ing. Petr Zehnálek z Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ informoval o nově registrované modrosemenné odrůdě jarního máku Emanuel, která se nacházela v registračním řízení v letech 2021 až 2023.

Jde o ranou až středně ranou odrůdu nízkého vzrůstu. K jejím přednostem patří vysoký výnos, který v registračních pokusech v průměru tří let o pět procent překonal kontrolu. Kontrolní odrůda v tříletém průměru poskytla 1,52 t/ha.

Práce protidrogové centrály

Na maková pole stále dělají nájezdy sběrači latexu, vytékajícího z rozříznutých nezralých makovic, pro výrobu opia. Při potlačování této neřesti hraje důležitou roli ohledání místa činu kriminalisty. Jejich práci popsal Ing. Tomáš Kratina, MBA, z Národní protidrogové centrály.

Zdůraznil, že kvalitní ohledání místa činu představuje základ pro určení právní kvalifikace. Zajišťují kriminalisticky relevantní materiál a paměťové stopy. Cílem je shromáždit kriminalistické stopa tak, aby bylo možné konstatovat okolnosti, jaký trestný čin se stal, jakými nástroji byl spáchán, jak se pachatel dostal na místo činu, co bylo objektem jeho zájmu a podobně.

V případě útoků na maková pole za účelem nelegální těžby opia, má ohledání místa činu klíčový význam. Zjišťují se souvislosti mezi zdrojem omamné látky a způsobem zpracování zachyceného latexu. Efektivita práce kriminalistů se může zvýšit při těsné spolupráci se zemědělci nebo majiteli makového pole.

Spolek Český modrý mák ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou připravuje informační kampaň, jejímž cílem bude upozornit na nízký objem morfinanových alkaloidů v českém máku a na protiprávnost těžby opia z máku setého.

Základem úspěchu je dobře vzešlý porost se silnými rostlinami.
Základem úspěchu je dobře vzešlý porost se silnými rostlinami.

Související články

Tak trochu jiný polní den Saaten-Union

16. 07. 2024 Ing. Jan Stropnický; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 201x

Efektivní ochrana osiva ozimých obilnin

02. 07. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D., BASF Osivo a sadba Zobrazeno 289x

Výhodná společná nabídka Bayer pro pěstitele řepky

20. 06. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer Osivo a sadba Zobrazeno 337x

Představení odrůd ozimých obilnin na českém trhu v roce 2024

20. 06. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 593x

Hybridní odrůdy řepky ozimé Pioneer 2024

18. 06. 2024 Ing. Roman Brtnický; Pioneer Hi-Bred Osivo a sadba Zobrazeno 246x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail