Chemap Agro s.r.o.

Potenciál první české odrůdy zrnového čiroku Ruzrok

02. 03. 2019 Ing. Jiří Hermuth a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 851x

Ruzrok je první česká odrůda čiroku zrnového Sorghum bicolor (L.) Moench. vyšlechtěná na pracovišti Genové banky Ing. Jiřím Hermuthem z VÚRV, v.v.i., která byla registrována v roce 2014 pro podmínky České republiky.

Agronutrition

Díky svým specifickým znakům, především rychlému vegetačnímu růstu a ranosti, ale též schopnosti dozrát a vyprodukovat zrno v podmínkách ČR je odrůda vhodná do osevních postupů jako hlavní plodina pěstovaná pro biomasu, zrno, ale také jako fytosanitární meziplodina (obr. 1). Udržovatelem odrůdy a držitelem ochranných práv k této odrůdě je Výzkumný ústav rostlinné výroby. v.v.i. Odrůda Ruzrok, její licenční množení a distribuce osiva je podstoupená firmám SEED SERVICE z Vysokého Mýta a PRO-BIO ze Starého Města.

Obr. 1: Bohatě kvetoucí laty čiroku Ruzrok jsou atraktivní v letním období pro včely
Obr. 1: Bohatě kvetoucí laty čiroku Ruzrok jsou atraktivní v letním období pro včely

Základní agrotechnické charakteristiky odrůdy Ruzrok

Pro klíčení semen je potřeba minimální teplota 12–15 °C, při níž trvá vzcházení 10 až 14 dnů. Z agrotechnického hlediska se požadavky čiroku relativně nejvíce podobají kukuřici, může však být pěstován i na lehčích a sušších půdách. Čirok potřebuje dobře vyhnojenou půdu zbavenou plevelů, které by v raném vegetativním stadiu narušily tvorbu zapojeného porostu. Čirok může být vysetý po sklizni raných brambor, luštěnin či obilnin na GPS. Odrůda Ruzrok může být pěstována v systémech konvenčního i ekologického hospodaření.

Klíčové charakteristiky prostředí

V podmínkách ČR, zvláště ve výše položených oblastech, je pro pěstování Ruzroku klíčové správné načasování termínu setí. Doporučuje se sít až v druhé dekádě května, aby se vyloučil vliv přízemních mrazíků (tzv. ledoví muži). Optimální hloubka setí je 3 až 5 cm, doporučená meziřádková vzdálenost je 15 cm a doporučené množství osiva je 10–15 kg/ha při využití pro produkci zrna, 20–25 kg/ha pro tvorbu biomasy. Dostatečně vysoké teploty (12–15 °C) jsou kritické především pro rané vývojové fáze rostlin (klíčení a vzcházení, tvorba prvních listů), v pozdějších fázích vegetativního vývoje jsou rostliny Ruzroku již odolné, snáší i větší výkyvy teploty než kukuřice.

Čiroky jsou relativně odolné vůči nedostatku vody díky mechanizmu C4 fotosyntézy. Jsou však dokonce odolnější i než jiné C4 plodiny jako kukuřice díky tomu, že mají oproti kukuřici dvojnásobné množství kořenových vlásečnic na jednotku hlavních kořenů. Relativně nejvyšší nároky na vodu má čirok ve fázi sloupkování a metání, kdy vytváří největší množství organické hmoty. Celkově čirok spotřebuje během celé vegetační sezony až o třetinu méně vody než kukuřice. Díky pozdější době sklizně může navíc čirok pro tvorbu výnosu využít i srážky ve druhé polovině léta (srpen).

Sklizeň a posklizňové úpravy čiroku Ruzrok

Z hlediska pěstování a sklizně nejsou problémy, neboť se používá, podobně jako u kukuřice, běžně dostupná zemědělská mechanizace.

Ruzrok na zrno sklízíme kombajnem upraveným na vysoký řez. Sklízíme v době, když jsou zrna dobře vybarvená a lesklá. Výdrolu se nemusíme obvykle obávat, proto můžeme sklízet až v plné zralosti. Sklizeň provádíme nejlépe za suchého počasí, aby se vlhkost obilek zbytečně nezvyšovala. Po sklizni je potřeba zrno přečistit a dosušit na skladovací vlhkost 14–15 %. Vlhké zrno je možno sušit při teplotě 45–50 °C. Vysušené zrno se uskladňuje obdobně jako zrno jiných obilnin.

Potenciál výnosu Ruzroku se pohybuje v rozmezí 5–6 t/ha. V nejteplejších oblastech je srovnatelný s výnosem kukuřice na zrno (obr. 2).

Obr. 2: Porost na začátku mléčné zralosti
Obr. 2: Porost na začátku mléčné zralosti

Sklizeň čiroku Ruzrok na fytomasu

Ruzrok je výnosná pícnina dosti bohatá na bílkoviny (obsahuje jich více než kukuřice). Na zelenou píci ji sečeme před metáním, na siláž ji kosíme na začátku metání. Obvykle dává dvě seče, první podle podnebí v průběhu července, druhou od poloviny do konce září. Odrůda Ruzrok byla registrovaná pro využití biomasy. Mladé rostliny čiroku obsahují v zelené hmotě kyanogenní glykosid „durrhin“. Ten vzniká z aminokyselin a za určitých podmínek se štěpí a uvolňuje kyanovodík. Tento efekt vyššího obsahu durrhinu v raných fází vývoje čiroku lze efektivně využít a čirok použít jako fumigační meziplodinu. Po mulčování a zapravení biomasy do orničního profilu dochází k omezení výskytu populace háďátek, hub i dalších půdních patogenů.

Zrno pro potravinářské využití

Zrno může být využito pro potravinářské účely. Musí však být splněny normy pro obsah taninu, který se vyskytuje v obalových vrstvách zrna. Zrno čiroku odrůdy Ruzrok lze technologickými postupy zbavit vnějších obalů bohatých na taniny, polyfenolických látek svíravé chuti, které způsobují specifické tmavě rubínové zbarvení zrna. Obroušená zrna zbavená vnějších obalů lze pak mlít na krupici či mouku (obr. 3).

Čiroková mouka sice nemá takové technologické vlastnosti, aby se z ní samostatně dalo péct pečivo, ale lze ji přidávat do různých směsí. Velkou výhodou čirokové krupice, mouky a dalších produktů z čirokových zrn je, že jsou bezlepkové, jsou tedy vhodné pro osoby trpící celiakií.

Dalším milníkem v potenciálu odrůdy Ruzrok je využití v pivovarnictví při výrobě čirokového sladu. Této výzvy se v roce 2018 ujal Řemeslný pivovar CLOCK se sídlem v Potštejně s ambicí udělat pivní produkt vhodný pro celiaky, ale i pro běžné pijáky. Toto pivo je charakterizováno sládkem Jakubem Sychrou následovně. Lehký Pale Ale s kořenitou vůní a osvěžující ovocnou chutí. Barva zlatá, pivo čiré s vyšší bílou pěnou. Hořkost vyšší, plnost střední, říz nižší. Při vaření byl použit český čirok odrůdy Ruzrok, který pomáhá snížit množství lepku v pivu. Rozborem zjištěné množství gliadinu je pod 5 mg/l, tím pádem řadíme toto pivo mezi bezlepkové a vhodné pro celiaky (obr. 4).

Odrůda Ruzrok představuje prototyp multifunkční nízkonákladové odrůdy, která má uplatnění v teplejších a sušších oblastech ČR. Může být i náhradou za kukuřici, kde kukuřice nedosahuje uspokojivých výsledků. Odrůda má potenciál využití v systémech konvenčního i ekologického zemědělství v rámci střední Evropy právě z hlediska svých možností využití pro různé pěstební účely.

Tab. 1 Sumarizace agrotechnických opatření pro odrůdu Ruzrok (využití v konvenčním i ekologickém systému pěstování)

Agrotechnický parametr

Agrotechnické opatření

Výsev

2. dekáda května, možno sít jako následnou plodinu po sklizni ozimého žita a tritikale na GPS (průběh června) nebo jako letní strniskovou meziplodinu

Optimální teplota půdy pro výsev

12–15 °C

Hloubka setí

3–5 cm

Množství osiva pro výsev

10–15 kg/ha pro produkci zrna

20–25 kg/ha pro tvorbu biomasy

Doporučená meziřádková vzdálenost

15 cm

Rajonizace pěstování

výrobní oblast kukuřičná (K), řepařská (Ř), obilnářská (O); (plastická odrůda)

Půdy

písčito-hlinité až těžké hlinité, snáší i mírně zasolené půdy

Zařazení v osevním postupu

- hlavní plodina - zrno, biomasa, vhodné zařadit do speciálních osevních postupů zaměřených na produkci biomasy pro bioplynové stanice (ozimé žito, tritikale na GPS a čirok Ruzrok)

- strnisková meziplodina

Organické hnojení

možné, 25–35 t/ha (kompost, hnůj)

Doporučené dávky živin

v průmyslových hnojivech

N 140–160 kg/ha

P 60–80 kg/ha

K 120–150 kg/ha

Ca 30–50 kg/ha

Mg 15–30 kg/ha

Chemická ochrana

není nutná, pouze v konvenčním systému je výhodné před setím vyčistit pole neselektivním herbicidem; možnost aplikace postemergentních herbicidů účinné látky MCPA při výšce rostlin 15 cm; preemergentní aplikace přípravku Gardoprim Plus Gold - registrace v ČR pouze do kukuřice!

Využití produkce odrůdy Ruzrok

- potravinářské využití - bezlepková mouka vhodná pro celiaky, slad pro výrobu bezlepkového piva

- zdroj biomasy - krmivo pro polygastry, fytomasa pro výrobu bioplynu

- fytosanitární meziplodina

Obr. 3: Technologické zpracování zrna čiroku Ruzrok
Obr. 3: Technologické zpracování zrna čiroku Ruzrok

Obr. 4: Čirokové pivo z odrůdy Ruzrok
Obr. 4: Čirokové pivo z odrůdy Ruzrok

Obr. 5: Čiroková krupice z odrůdy Ruzrok
Obr. 5: Čiroková krupice z odrůdy Ruzrok

Obr. 6: Čiroková mouka z odrůdy Ruzrok
Obr. 6: Čiroková mouka z odrůdy Ruzrok

Praktické zkušenosti s odrůdou čiroku Ruzrok

Společnost SEED SERVICE s.r.o. se pokusy s čiroky a jejich následným prodejem zabývá už 10 let. Rozmnožuje a prodává i jedinou českou odrůdu čiroku Ruzrok. Variabilita typů a odrůd čiroků je značná a podle našeho názoru může nedávno zaregistrovaná odrůda Ruzrok zajímavým způsobem rozšířit počet úspěšně pěstovaných odrůd u nás. Její využití vidíme nejvíce při potřebě opožděných výsevů čiroků nebo ve směsi meziplodin. Vlastnosti, které dělají Ruzrok výhodnou volbou pro tyto účely jsou:

 • Rychlý start a vývoj rostlin Ruzroku umožňuje jeho setí i v pozdních termínech a v okrajových oblastech.
 • Tolerance Ruzroku k chladu se zdá být vyšší, než jaká je u ostatních odrůd.
 • Vegetační doba je velmi krátká; dozrání zrna lze dosáhnout i v relativně chladnějších oblastech.
 • HTS Ruzroku je nižší (17 g), což je výhodné při jeho zařazení do směsí meziplodin (neseparuje se ve směsích s drobnými semeny).
 • Rostliny jsou subtilnější a většinou mají nevelký počet odnoží (1– 3), proto je vhodné sít Ruzrok s vyšším výsevkem (10–15 kg/ha, cca 50–70 rostlin/m2). Další navýšení výsevků při pěstování na siláž/seno má za efekt zjemnění stébel a lepší kvalitu píce.
 • Vyšší výsevky umožní poměrně nízká cena osiva, které je vyráběno přímo v ČR.

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. působí na trhu s biopotravinami a bioprodukty již více než 25 let. V poslední době se intenzivně věnujeme bezlepkovému programu, v našem bezlepkovém mlýně zpracováváme výhradně bezlepkové potraviny, a tím můžeme zákazníkovi garantovat absenci lepku.

Abychom zpestřili nabídku bezlepkových výrobků, zařadili jsme do sortimentu netradiční plodinu - čirok i produkty z čiroku. Dříve jsme veškerý čirok dováželi pouze ze zahraničí, zejména z asijských zemí. V posledních třech letech jsme se zaměřili na možnost zpracovat tuzemskou odrůdu Ruzrok. Z této suroviny vyrábíme v současnosti dva výrobky, a to čiroková mouka celozrnná a čiroková krupice celozrnná. Čirokovou mouku využíváme také u našeho smluvního zpracovatele k výrobě čirokových sušenek. Ve zkouškách jsou čirokové extrudované výrobky a čirokové těstoviny. Společnost PRO-BIO s r.o. provozuje také farmu s rostlinnou produkcí ve Velkých Hostěrádkách v okrese Břeclav, kde mimo jiných plodin pěstujeme i čirok Ruzrok pro zpracování v našich mlýnech, takže máme i zkušenosti s jeho pěstováním. V osevním postupu ho máme zařazený již čtvrtým rokem. Z hlediska agrotechnického se nám tato odrůda jeví jako nejvhodnější do našich klimatických podmínek, zejména pro její krátkou vegetační dobu ve srovnání s cizokrajnými odrůdami.

Mezi další jeho výhody patří:

 • nižší vzrůst, a tím pádem jednoduchá sklizeň (možno využít kombajn s běžnou lištou);
 • ověřili jsme si možnost setí i do úzkých řádků (sejeme na 15 cm), lze tak pěstovat bez; problémů i v podmínkách EZ - porost konkuruje plevelům;
 • dobrá vzcházivost i v období přísušku;
 • dostupnost osiva;
 • možnost využití v letních meziplodinových směskách;

Při pěstování a zpracování čiroku je potřeba počítat i s riziky:

 • jako teplomilná rostlina vyžaduje výsev nejdříve v květnu, tím se posunuje období sklizně až do října, je potřeba mít v podniku vybavení pro posklizňovou úpravu - sušení a čištění;
 • tím, že se sklizeň posunuje do pozdějšího období, významně se zvyšuje riziko poškození zvěří a ptactvem (tím, jak se v okolí zmenšuje potravní nabídka);
 • v případě porostů určených ke sklizni je velmi významný odběr živin z půdy a s tím je potřeba kalkulovat v osevním postupu;
 • černá barva, tím pádem horší odbytové možnosti na trhu (v zahraničí se v potravinářství využívají odrůdy s bílým zrnem);
 • vyšší obsah taninu;
 • zejména v ekologickém pěstování je potřeba věnovat pozornost výskytu durmanu v porostu, durman má podobné zrno a produkt je velmi obtížně čistitelný, možnost kontaminace tropanovými alkaloidy;
 • menší velikost zrn, tj. nižší objemová hmotnost ve srovnání s bílými odrůdami, nižší výtěžnost při loupání.

Přes všechna úskalí spojená s pěstováním i zpracováním počítáme i nadále, že budeme v našem bezlepkovém programu s odrůdou čiroku Ruzrok pokračovat.

Tab. 2: Roční prodej čirokových výrobků z odrůdy Ruzrok (rok 2017, zdroj PRO-BIO)

Čiroková krupice (obr. 5)

2 962 kg

Čiroková mouka celozrnná (obr. 6)

4 012 kg

Čirokové sušenky s oříšky (obr. 7)

13 238 ks

Příspěvek vznikl za finanční podpory projektu: MZe RO0418 Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu.

Ing. Jiří Hermuth, RNDr. Klára Kosová, Ph.D., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně
Ing. Petr Trávníček, Ing. Martin Hutař; PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.
Ing. Marek Podrábský, Oldřich Zavřel; SEED SERVICE s.r.o.
Ing. Jakub Sychra, Ing. Jiří Andrš; Řemeslný pivovar Clock s.r.o.
foto: 1–3 J. Hermuth, 4 - pivovar Clock, 5–6 Pro-Bio

Související články

Kukuřice na zrno od společnosti Pioneer

22. 11. 2019 Ing. Jaroslav Novotný; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 179x

RGT Sacramento - dobývá český trh

08. 09. 2019 Ing. Petr Laml; RAGT Czech s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 455x

Moschus - E kvalita pro ty, co chtějí nej

25. 08. 2019 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 305x

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 687x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 370x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail