Chemap Agro s.r.o.

Selekce hybridů kukuřice na siláž

08. 01. 2021 Ing. Václav Jambor, CSc. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 602x

Nastává období sklizeň kukuřice. Průběh letošního počasí naznačuje, že dostatek sumy teplot a dostatek vláhy zabezpečí nadprůměrné výnosy kukuřice na siláž. Současně lze říci, že zdravotní stav porostů kukuřice je mnohem lepší než v loňském roce, kdy jsme zaznamenali v některých místech vysoký výskyt sněti kukuřičné.

Současně nastává čas nejen na sledování fenofáze kukuřice a určení optimální doby pro sklizeň, ale také doporučujeme se připravit na hodnocení stávajících pěstovaných hybridů a podle zjištěných hodnot vybírat jen ty nejlepší pro vaše podmínky na následující sezonu.

Taylor a Allen (2005) prokázali s využitím porovnávacích pokusů s kukuřicí s nízkým obsahem ligninu, že nejlepší výsledky co se týká denního příjmu sušiny krmiva, a také produkce mléka mohou být dosaženy při kombinaci hybridů s vysokým výnosem z 1 ha a vysokou stravitelností NDF. V současné době je v mnoha studiích prokázáno, že statisticky velmi významný vliv na příjem krmiv (sušiny) i mléčnou užitkovost dojnic má stravitelnost vlákniny (NDF). Údajů o tom je hodně, jsou dostupné např. z www.extension.org nebo www.wisconsinplantbreeding.com.

Z těchto důvodů se touto problematikou zabýval grant s názvem: Faktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných hybridů a kukuřičných siláží při grantové agentuře NAZV MZE ČR pod číslem QI91A240. Výsledkem tohoto řešení jsou následující výstupy.

Výběr hybridů kukuřice

Již letošní sklizeň kukuřice, pokud ji vyhodnotíte z pohledu kvality, vám dává možnost zlepšit výsledky sklizně následující, protože dle výsledků letošního hodnocení si budete moct vybrat pro příští sezonu ty nejlepší hybridy. Každý z hybridů má jiné vlastnosti. Je třeba jen poznat jejich jednotlivé vlastnosti v daných podmínkách a následně si vybrat pro maximální využití v následujícím období. Pokusím se shrnout zásady, které platí pro výběr silážních hybridů:

  • připravte se na určitou míru frustrace, zvláště pokud budete poslouchat nebo mluvit s více než jedním zástupcem osivářské společnosti, s několika zástupci více společností nebo s několika poradci, protože každý vás může informovat trochu jinak podle toho jaké má informace a zkušenosti;
  • výsledky zkoušek z jednoho roku nebo z jedné lokality nejsou vůbec směrodatné;
  • určitě budete muset dělat kompromisy, především při rozhodování co je pro vás důležitější, zda výnos (výnos hmoty resp. sušiny v t/ha), nebo kvalita (obsah organických živin, jejich stravitelnost a stravitelnost NDF (SNDF v %);
  • u silážních hybridů kromě výnosu silážní hmoty (výnos sušiny v t/ha) je mnohem důležitější vědět, jaký mají habitus, protože silážní hybridy jsou vysoké s tenkým stonkem, který může být lámavější; zrnové hybrid jsou většinou nižšího vzrůstu a stonek je silnější, obsahuje vyšší procento ligninu;
  • nezapomeňte na to, že při výběru hybridů určených pro silážování je třeba brát v úvahu i jejich vlastnosti týkající se silážovatelnosti, aerobní stability, biozplynovatělnost OH na metan a v neposlední řadě i využitelnosti v krmných dávkách dobytka; ne vše se dá dohnat aditivy, posunutím doby sklizně nebo stanovením výšky strniště.

Způsob hodnocení hybridů kukuřice

Podle následujících pokynů a vašich možností v zemědělském provozu si můžete vybrat způsob vyhodnocení pěstovaných kukuřičných hybridů v letošním roce: (http://www.nutrivet.cz/nutrivet/hybridy.php)

1. podle způsobu sklizně:

a) ruční sklizeň 3× 10 za sebou jdoucích rostlin kukuřice,

b) sklizeň samochodnou řezačkou - odběr řezanky kukuřice;

2. podle metody stanovení nutriční:

a) chemická analýza vzorků v laboratoři,

b) přenosný analyzátor AgriNIR nebo NIRs on Board na sklízecí řezačce.

Celkem lze využít 8 programů pro každý způsob sklizně a způsobu analýzy. V poslední době, kromě chemické analýzy vzorků, se velmi rozšířila metoda stanovení sušiny a organických živin metodou NIRs , pomocí přístroje AgriNIR (obr. 1 a 2), kdy u odebraných vzorků lze prakticky ihned stanovit sledované ukazatele obsahu sušiny a organických živin včetně stravitelnosti NDF a OH. Zjištěné hodnoty lze napsat do jednoho z 8 vytvořených programů, které vyhodnotí potřebné další ukazatelé.

Kromě sestavení tabulek sledovaných hybridů program sám vytvoří grafy, které vám zjednoduší vyhodnocení pořadí sledovaných hybridů (graf 1 a 2). V jednotlivých programech najdete vyhodnocení nejen výnosových a kvalitativních ukazatelů (nutriční hodnota), ale také koncentraci energie (NEL) podle stanovené stravitelnosti vlákniny, dále potenciál produkce mléka z 1 ha a z 1 t sušiny sklizené hmoty. Do programu jsme také zapracovali výpočet potenciálu produkce metanu z 1 t sušiny podle obsahu organických živin. Výsledky jsou tedy i použitelné pro výběr hybridů k výrobě siláže určené na výrobu metanu na BPS. Programy vyhodnocení jsou tedy universální.

Graf 1: Srovnání hybridů kukuřice dle obsahu sušiny, škrobu, SNDF a produkce metanu
Graf 1: Srovnání hybridů kukuřice dle obsahu sušiny, škrobu, SNDF a produkce metanu

Graf 2: Potenciál produkce mléka z 1 ha a z  1 t sušiny řezanky dle obsahu NEL u jednotlivých hybridů kukuřice (1 až 8)
Graf 2: Potenciál produkce mléka z 1 ha a z  1 t sušiny řezanky dle obsahu NEL u jednotlivých hybridů kukuřice (1 až 8)

Vzorkování při sklizni

Základním předpokladem dobrého vyhodnocení jednotlivých hybridů je získat homogenní vzorky při sklizni. Z tohoto důvodu doporučujeme odběr vzorků při sklizni samochodnou řezačkou. V případě, že při sledování jsou v pokusu zařazeny hybridy s různou raností, je nutné použít metodu 3× 10 rostlin a sklizeň dělat postupně podle stadia ranosti u jednotlivých vyrovnaných skupin podle čísla FAO. Při tomto způsobu sklizně však nedoporučujeme homogenizovat celé rostliny pomocí stacionární řezačky, ale z rostliny oddělit klas a obě části hodnotit zvlášť. Výpočtem potom získáte přesnější hodnoty, než kdyby se použila ruční řezačka a rostliny se řezali i s klasem. Získaná řezanka není homogenní a homogenitu nelze ani získat následným mechanickým zamícháním vzniklé řezanky. Získané výsledky mají vysokou variabilitu a mohou být zavádějící.

Jako příklad nabízím situaci, kdy ještě před několika lety jsme v kukuřičné siláži nacházeli kolečka nařezaná z klasu. Díky používaní tzv. corn cracerů (drtící válce nebo disky na řezačkách) byly tyto kolečka odstraněna a výsledky analýz byly přesnější, protože hmota řezanky byla pořezaná a podélně rozetřena. Díky tomu, že kukuřice se skládá z klasu a zbytku rostliny, tedy z dvou částí, které jsou diametrálně odlišné, je mnohem přesnější získat výsledky podle podílu jednotlivých částí rostliny a potom dle výsledků vypočítat výslednou kvalitu. Ještě je nutno upozornit, že pro vyhodnocení jednotlivých hybridů kukuřice a jejich srovnání je nutné vždy použít jen jeden zvolený způsob resp. jeden program hodnocení.

V poslední době, také lze přenosnou laboratoř NIR on Board od firmy Dinamica Generale přímo umístit na komín sklízecí řezačky (obr. 3 a 4) a sledovat obsah živin pomocí kalibrovaných rovnic přímo během sklizně. Velká výhoda tohoto přístroje spočívá v tom, že mimo sklizeň lze přístroj odmontovat z řezačky a během celého roku stanovovat obsah živin i u dalších krmiv včetně TMR. Tento přístroj lze používat celoročně. Díky tomuto zjištění lze pak vybírat vhodné hybridy kukuřice pro dané stanoviště. Nicméně pokud naměřené hodnoty můžete vzájemně porovnat, tak získáte možnost se zaměřit na další ukazatel, který výrazně zlepšuje kvalitu krmiva z kvalitativního hlediska, které vám bude získávat vyšší zisk z výroby mléka.

Obr. 1: Přístroj AgriNIR a jeho obsluha
Obr. 1: Přístroj AgriNIR a jeho obsluha

Obr. 2: Zobrazené získané údaje obsahu živin lze vytisknout na lístek, případně převést do počítače
Obr. 2: Zobrazené získané údaje obsahu živin lze vytisknout na lístek, případně převést do počítače

Obr. 3: Samochodná sklízecí řezačka s přístrojem NIRs on Board
Obr. 3: Samochodná sklízecí řezačka s přístrojem NIRs on Board

Obr. 4: Přístroj NIRs on Board umístěný na „komín“ samochodné sklízecí řezačky
Obr. 4: Přístroj NIRs on Board umístěný na „komín“ samochodné sklízecí řezačky

Závěr

Závěrem můžeme konstatovat, že za pomoci našich výsledků a výsledků ze zahraničí si firma OSEVA, a.s. Bzenec podle popsaného systému vytvořila svůj interní systém hodnocení kukuřičných hybridů na siláž. V rámci své činnosti uděluje značku „Top siláž“ pro hybridy, které tři roky za sebou prokážou nadprůměrné hodnoty stravitelnosti vlákniny (SNDF).

Ing. Václav Jambor, CSc.1), Ing. Radko Loučka, Csc.2), Vosynková Blažena1), Synková Hana1)
1)
NutriVet, s.r.o., Pohořelice, 2)Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves
foto: 1–2 V. Jambor, 3–4 L. Balasz

Související články

LG Ambassador - zkušenosti pěstitelů

01. 04. 2021 Ing. Jaroslav Matyk, Ing. Blanka Martincová a kol.; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 1214x

Genetické zdroje rostlin a informace

25. 03. 2021 RNDr. Leona Svobodová, Ph.D., Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v .i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 325x

Jakon a jeho pěstování v podmínkách České republiky

24. 03. 2021 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 416x

Bér italský

20. 03. 2021 Ing. Marek Podrábský, SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 386x

Vývoj počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2019/20

19. 03. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 413x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail