Chemap Agro s.r.o.

Velikost semen a produktivita porostu ječmene

11. 04. 2019 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 652x

Pro kvalitní založení porostů hraje důležitou roli výše výsevku i kvalita osiva. V poslední době se často diskutuje o vlivu velikosti semen na polní vzcházivost a výnosy. Velikost a hmotnost semen se u osiva vyjadřuje hodnotou hmotnosti tisíce semen (HTS), která je vlastností genotypu a ovlivňuje ji cela řada vnějších faktorů.

Agronutrition

Dosažená HTS výrazně závisí především na podmínkách prostředí při dozrávání semen, na agrotechnice a zdravotním stavu porostu. K velkému kolísání HTS v závislosti na podmínkách zrání dochází u všech plodin včetně obilnin. Větší velikost lépe vyvinutých semen se může kladně odrazit na počátečním vývoji rostlin. Čím větší semeno, tím více zásobních látek obsahuje zárodek nebo samotný zárodek dosahuje větší velikosti. Menší semena mohou docilovat horší semenářské hodnoty, nižší polní vzcházivosti a někdy mívají i pomalejší počáteční růst. Za optimálních podmínek a při odpovídající agrotechnice však lze dosáhnout srovnatelných výnosů i při vysévání malých semen. Přednosti velkých semen mohou být potlačeny, protože bývají více mechanicky poškozována při sklizni, což má negativní dopad na jejich semenářskou hodnotu. Velká semena mají i větší nároky na vodu při klíčení a vzcházení.

Polní pokusy

Osivo jarního ječmene bylo testováno v maloparcelních polních pokusech založených v roce 2018 na pozemcích Pokusné stanice České zemědělské univerzity v Praze - Uhříněvsi. V pokusech se sledoval vliv velikosti semen (vytříděných na sítě s otvory širokými 2,2 a 2,8 mm) a odrůdy na produkční schopnost porostu jarního ječmene. Pozemky se nacházejí v řepařské výrobní oblasti s vysokou půdní úrodností. Pokusy byly založeny na parcelách o sklizňové výměře 10 m2. Vysévalo se 400 klíčivých obilek/m2. Uplatnila se klasická technologie s podzimní orbou a jarní předseťovou přípravou půdy. Předplodinou byla řepka olejka.

Pokusy byly vysety ve třech opakováních. Do pokusů bylo zařazeno 5 odrůd jarního ječmene. Jednalo se o sladovnické odrůdy Jersey, Malz, Prestige, Sebastian a Tolar. Selo se 6. dubna 2018 a po zasetí byl pozemek uválen. Porosty se hnojily před setím 60 kg N/ha (LAD 27) a v polovině května 30 kg N/ha (LAD 27). Plevele se hubily jedním herbicidním postřikem (Agritox 50 SL, Lontrel 300, Starane 250 EC). Zralé porosty se sklízely maloparcelní sklízecí mlátičkou 25. července 2018. Sklizené zrno se vyčistilo na laboratorní čističce semen a u každého vzorku se stanovila vlhkost. Výnos byl přepočten na 14% vlhkost zrna.

V polních pokusech se po vzejití porostu vyhodnocoval počet rostlin/m2 (polní vzcházivost). Před sklizní se zjišťovala hustota porostu - počet klasů/m2. Také se měřila výška porostu a stanovil se stupeň polehnutí. Po sklizni byl stanoven hektarový výnos zrna, hmotnost tisíce semen sklizeného zrna (HTS) a podíl zrna nad sítem 2,5 mm.

V laboratorních podmínkách se zjišťovala hmotnost tisíce semen (HTS) odpočítáním 2×500 obilek na automatickém fotoelektronickém počítadle a jejich zvážením. Jestliže byl rozdíl obou stanovení větší než 10 %, bylo nutno odpočítání obilek opakovat.

Pro stanovení laboratorní klíčivosti se stovka obilek vložila na skládaný navlhčený filtrační papír umístěný v plastové misce s víčkem. Testování klíčivosti probíhalo ve čtyřech opakováních. Misky s osivem byly vloženy do klimatizované komory s teplotou 20 °C. Klíčivost se zjišťovala odpočtem vyklíčených obilek po sedmi dnech od založení pokusu.

Laboratorní rozbory osiva

Osivo na výsev v roce 2018 bylo vytříděno podle velikosti na sítech s otvory širokými 2,2 a 2,8 mm. Vyšší HTS měly větší obilky ječmene vytříděné na sítě 2,8 mm (49,4 g), zatímco menší obilky dosáhly v průměru 46,9 g (tab. 1). Z porovnávaných odrůd dosahovala u větších i menších semen nejvyšší HTS Prestige.

V laboratorní klíčivosti nebyly zjištěny mezi většími a menšími semeny téměř žádné rozdíly. Klíčivost se u všech variant pohybovala na vysoké úrovni. Testované osivo v průměru dosáhlo klíčivosti 96,2 %.

Hustota porostu

Ve zkouškách výkonu osiva docházelo při vzcházení jarního ječmene ke značné redukci hustoty porostu (tab. 2). Průměrná relativní vzcházivost dosáhla jen 64 %. Vzešlost porostu se mezi variantami větších a menších semen lišila jen minimálně. V průměru větších semen vzešlo na 1 m2 257 rostlin a v případě menších semen 255.

Počet klasů na 1 m2 byl v pokusech vysetých v roce 2018 kvůli dlouhotrvajícímu nedostatku vláhy za vegetace velmi nízký, nejnižší za čtrnáct let pokusů (tab. 2). V průměru pokusu se vytvořilo na 1 m2 jen 331 klasů. Při porovnání variant velikosti semen se dosažené výsledky lišily jen málo. Mírně více klasů měly varianty vzešlé z menších semen.

Porosty jarního ječmene byly v roce 2018 kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejen velmi řídké, ale také nízké. Ke kladům patřilo to, že díky krátkému stéblu porosty ječmene nepolehly.

Tab. 1: Osivo na výsev - HTS a klíčivost

Odrůda

Vytříděno na sítě

HTS (g)

Klíčivost (%)

Jersey

nad 2,8 mm

49,9

96,0

Malz

nad 2,8 mm

47,8

96,0

Prestige

nad 2,8 mm

51,0

96,0

Sebastian

nad 2,8 mm

50,5

96,0

Tolar

nad 2,8 mm

48,0

96,0

Průměr

49,4

96,0

Jersey

nad 2,2 mm

46,1

96,3

Malz

nad 2,2 mm

46,0

96,0

Prestige

nad 2,2 mm

48,3

96,3

Sebastian

nad 2,2 mm

46,8

96,3

Tolar

nad 2,2 mm

47,4

96,5

Průměr

46,9

96,3

Tab. 2: Výsledky polního pokusu 2018

Odrůda

Varianta

Počet rostlin na 1 m2

Počet klasů na 1 m2

Výnos (t/ha)

HTS (g)

Podíl zrna nad sítem 2,5 mm (%)

Jersey

větší semena

258

297

3,58

47,9

96,4

Malz

258

324

4,87

47,0

96,0

Prestige

257

315

4,91

50,2

96,7

Sebastian

243

325

4,93

46,6

93,5

Tolar

269

347

5,61

46,5

92,9

Průměr

257

322

4,78

47,7

95,1

Jersey

menší semena

247

303

5,79

48,1

95,6

Malz

267

349

4,98

46,4

95,0

Prestige

289

335

5,03

50,1

96,2

Sebastian

224

351

5,20

46,3

93,1

Tolar

245

360

5,38

46,9

93,7

Průměr

255

339

5,28

47,6

94,7

Výnosové parametry

Hmotnost tisíce semen sklizeného zrna byla vysoká, značně překračovala hranici čtyřiceti gramů (tab. 2). Z hlediska HTS se varianty vzešlé z menších a větších semen téměř nelišily.

Výnos zrna byl nižší než v příznivějších ročnících, v průměru obou variant se sklidilo 5,03 t/ha (tab. 2). Mírně vyšší výnos poskytly varianty vzešlé z menších semen, a to 5,28 t/ha. U větších semen se v průměru dosáhlo 4,78 t/ha.

Velikost vysévaných semen příliš neovlivňovala podíl předního zrna ječmene (nad 2,5 mm), který byl mírně vyšší u variant vzešlých z větších semen. Z porovnávaných odrůd v průměru obou variant osiva k nejvýnosnějším patřily Tolar (5,50 t/ha) a Sebastian (5,06 t/ha).

Závěr

V pokusech s jarním ječmenem uskutečněných v roce 2018 s porovnáváním dvou velikostních variant osiva (nad sítem 2,2 mm a nad 2,8 mm) bylo v průměru pěti odrůd dosaženo shodné polní vzcházivosti s minimálními rozdíly mezi variantami.

Počet klasů se kvůli suchu pohyboval na velmi nízké úrovni s nepatrnými rozdíly mezi porovnávanými variantami osiva. Vyšších výnosů v průměru dosáhly varianty menších semen.

Polní vzcházivost velikost semen neovlivnila
Polní vzcházivost velikost semen neovlivnila

Před sklizní byly porosty řídké a nízké
Před sklizní byly porosty řídké a nízké

Velikost semen výnosy ovlivňovala jen málo
Velikost semen výnosy ovlivňovala jen málo

Související články

Kukuřice na zrno od společnosti Pioneer

22. 11. 2019 Ing. Jaroslav Novotný; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 495x

RGT Sacramento - dobývá český trh

08. 09. 2019 Ing. Petr Laml; RAGT Czech s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 538x

Moschus - E kvalita pro ty, co chtějí nej

25. 08. 2019 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 378x

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 889x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 441x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail