Chemap Agro s.r.o.

Výsledky zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

12. 08. 2020 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; předsedkyně komise pro SDO pšenice a ječmene v ekologickém zemědělství Osivo a sadba Zobrazeno 732x

Se zvyšujícími se plochami orné půdy v ekologickém zemědělství přímo souvisí zvýšená potřeba ekologicky vypěstovaného osiva, ale také zájem pěstitelů co nejlépe využít genetický potenciál odrůd a dosáhnout vyšší a kvalitní sklizně v podmínkách ekologického hospodaření. Avšak informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém režimu v podmínkách ČR chyběla. Zájem byl soustředěn především na obilniny, které se pěstují na cca 43 % orné půdy obhospodařované v EZ.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem byl Ministerstvem zemědělství ČR na jaře roku 2015 pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) organizováním zkoušek pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství. Garantem zkoušení byl jmenován PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a byla ustanovena odborná komise, která na zkoušení dohlíží a uděluje odrůdám doporučení:

  • předběžně doporučené - odrůdy zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně 3letými výsledky zkoušení;
  • doporučené - odrůdy zkoušené nejméně 4 roky a splňující výchozí kritéria pro doporučení;
  • odrůdy ostatní - odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.

Pokusy

Hodnocení odrůd probíhá podle plodinových metodik ÚKZÚZ, do kterých byly doplněny vybrané znaky pro hodnocení odrůd v ekologickém pěstování. Odrůdy byly na pokusných lokalitách (tab. 1) vysévány na parcelách se sklizňovou plochou 10 m2 ve 4 opakováních se znáhodněným pořadím na pozemcích certifikovaných pro ekologické zemědělství. Pokusy byly vedeny bez použití průmyslových hnojiv a pesticidů. Ochrana proti plevelům byla prováděna pouze mechanicky - vláčením prutovými branami, dle konkrétních podmínek zkušební lokality. Pokusy, u nichž byl zjištěn neúměrně vysoký vliv náhodných, nesledovaných faktorů (neúplnost porostu, poškození zvěří apod.) nebyly zahrnuty do celkového hodnocení. Po sklizni byly odebrány vzorky zrna a provedeno hodnocení základních jakostních ukazatelů.

Odrůdové pokusy s ozimou pšenicí jsou zakládány od podzimu 2015. Do pokusů vstoupilo celkem 12 odrůd. Čtyřleté výsledky zkoušení jsou k dispozici u odrůd Annie, Balitus, Bernstein, Gordian, Penelope a Sultan. U odrůdy Cimrmanova raná bylo po sklizni 2017 ukončeno zkoušení. V roce 2018 byl sortiment rozšířen o odrůdu RGT Sacramento, s jejímž zkoušením se však s ohledem na nedostatečnou výnosovou úroveň v dalším roce již nepokračovalo. V roce 2019 bylo upuštěno od zkoušení odrůdy Zeppelin a nově vstoupily odrůdy Butterfly, Cecilius a LG Orlice.

Zkoušení probíhalo v roce 2015/16 na pokusných lokalitách Praha-Uhříněves a Postřelmov (obě v řepařské oblasti); v roce 2016/17 na lokalitách Praha-Uhříněves a Zvíkov v jižních Čechách (obilnářská oblast) a v roce 2017/18 byla doplněna lokalita České Budějovice (obilnářská oblast). V roce 2018/19 se zkoušení odehrávalo na čtyřech lokalitách, kromě Zvíkova a Prahy-Uhříněvse byly nově zařazeny lokality Domanínek (bramborářská oblast) a Velké Hostěrádky (řepařská oblast).

Zdravotní stav

Infekční tlak houbových chorob je v porostech obilnin v ekologickém zemědělství obecně nižší než v konvenčně vedených porostech, což se potvrdilo i v našich odrůdových pokusech. Menší hustota porostu vytváří mikroklima nepříznivé pro šíření patogenů.

V rámci sledovaného období byl infekční tlak chorob na sledovaných lokalitách nízký až středně vysoký. Odrůdové rozdíly byly hodnotitelné u rzi pšeničné (hnědé rzivosti pšenice). Nižší odolnost k této chorobě byla zaznamenána u odrůdy Balitus; v roce 2019 na lokalitě Velké Hostěrádky byla nejvíce napadena odrůda Gordian, která byla v předchozích letech hodnocena jako odolná. Listové skvrnitosti sehrály významnější roli v roce 2016, nejvíce byla napadena odrůda Cimrmanova raná. Mezi ostatními odrůdami nebyly zjištěny zřetelné rozdíly. Napadení padlím travním (padlím pšenice) bylo ve sledovaných pokusech nízké, bez odrůdových rozdílů. Pravidelně ve všech ročnících byly porosty poškozeny kohoutky.

poléhání docházelo jen ve velmi malé míře na pokusech s vyšší zásobeností dusíkem (Praha-Uhříněves, Velké Hostěrádky).

Hodnocení odolnosti proti vymrzání vychází z testů prováděných v řízených podmínkách (bedýnky umístěné 1 m nad zemí, mrazové boxy a mrazové komory). Určité problémy s přežitím rostlin při výskytu silných holomrazů se mohou objevit u odrůd Sultan a Bernstein.

Sklizňové výsledky

Výnosy zrna dle jednotlivých lokalit jsou uvedeny v tabulce 1. Z výsledků je zřejmé, že výnosovou úroveň pokusů nejvíce ovlivnily půdně-klimatické podmínky pokusné lokality. Nejvyšších výnosů celkově dosahovaly hodnocené odrůdy v Praze-Uhříněvsi, kde je pozemek vedený v režimu ekologického zemědělství již více než 20 let. Na druhé straně je lokalita České Budějovice, kde byla limitujícím faktorem písčitohlinitá půda a celkově extenzivní podmínky. Vliv ročníku, resp. průběhu povětrnostních podmínek na výnosy na jednotlivých lokalitách se výrazně projevil zejména ve sklizňových letech 2017 a 2018, ale i 2019. V roce 2017 se výnosy hodnocených odrůd v Uhříněvsi pohybovaly mezi 9 a 10 t/ha a ve Zvíkově mezi 3 a 4,5 t/ha. V roce 2018 byly výnosy v Uhříněvsi, vzhledem k výraznému srážkovému deficitu, oproti předchozímu roku cca poloviční a pohybovaly se pouze mezi 4 a 6 t/ha. Naproti tomu na lokalitě Zvíkov, kde byl průběh povětrnostních podmínek příznivější, dosáhly výnosy hodnocených odrůd vyšší úrovně oproti roku 2017 a pohybovaly se mezi 4 a 5 t/ha. Další nárůst výnosů ve Zvíkově je patrný i v roce 2019, kdy se zde výnosy pohybovaly mezi 5 a 6 t/ha.Nejvyšší výnosy byly v roce 2019 zaznamenány na lokalitě Velké Hostěrádky, která především díky příznivějšímu průběhu povětrnostních podmínek překonala i lokalitu Praha-Uhříněves. Tam byly sice výnosy vyšší oproti roku 2018, přesto však poznamenané srážkovým deficitem.

Uváděné zařazení zkoušených odrůd do kategorií pekařské jakosti vychází z testování v konvenčních podmínkách v rámci řízení o registraci odrůdy. Ze sklizňových vzorků z pokusů v režimu ekologického zemědělství bylo provedeno základní hodnocení technologické jakosti (tab. 2). Mírně vyššího obsahu N-látek a mokrého lepku v sušině zrna dosáhly v průměru sledovaných let a lokalit odrůdy elitní (E) jakosti Bernstein a Annie, naopak nižší obsah N-látek v sušině zrna byl zaznamenán u odrůdy chlebové (B) jakosti Gordian. Hodnota Zelenyho sedimentačního testu, která je silně geneticky vázaná, byla opět vyšší u odrůd elitní jakosti Bernstein a Annie a u odrůdy kvalitní jakosti Penelope. Tato odrůda však měla nižší obsah mokrého lepku. Objemovou hmotnost a číslo poklesu výrazně ovlivňují povětrnostní podmínky v době sklizně a dozrávání. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány v roce 2016, kdy bylo v tomto období deštivé počasí. Nízká úroveň objemové hmotnosti je rizikem u odrůd Gordian a Balitus, naopak odrůdy Bernstein a Annie s tímto parametrem problém neměly.

Na základě dosažených výsledků bylo doporučeno pro ekologické pěstování pět ze šesti odrůd ozimé pšenice, u kterých byly získány čtyřleté výsledky: Annie (E), Bernstein (E), Penelope (A), Sultan (A) a Gordian (B); odrůda Balitus byla zařazena jako „ostatní“, kvůli nízké objemové hmotnosti a nižší odolnosti vůči rzi pšeničné.

V příspěvku byly použity výsledky zkoušení odrůd z publikace ÚKZÚZ v Brně „Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2020 - Pšenice ozimá, ječmen jarní, pšenice jarní“.

Tab. 1: Pšenice setá ozimá - výnosy zrna dle lokalit
Tab. 1: Pšenice setá ozimá - výnosy zrna dle lokalit

Tab. 2: Pšenice setá ozimá - kvalita zrna (průměr ročníků a lokalit)

Kategorie doporučení

Doporučená

Ostatní

Pekařská jakost

A

B

E

A

E

A

Odrůda

Sultan

Gordian

Bernstein

Penelope

Annie

Balitus

Rok registrace

2008

2014

2015

2016

2014

2015

Objemová hmotnost (kg/hl)

76,3

75,1

79,0

76,1

79,1

75,0

Obsah N-látek v sušině zrna (%)

11,4

10,5

11,7

11,1

11,8

11,1

Obsah mokrého lepku v sušině zrna (%)

22

20

23

21

24

22

Sedimentační test Zeleny (ml)

31

25

38

36

36

31

Číslo poklesu (s)

282

344

334

296

308

322

HTS (g)

41

37

44

43

45

41

Související články

Pokroky ve šlechtění řepky ozimé LG

13. 04. 2021 Ing. Milena Mařáková, Ing. Jiří Matuš; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 164x

LG Ambassador - zkušenosti pěstitelů

01. 04. 2021 Ing. Jaroslav Matyk, Ing. Blanka Martincová a kol.; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 1554x

Genetické zdroje rostlin a informace

25. 03. 2021 RNDr. Leona Svobodová, Ph.D., Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v .i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 380x

Jakon a jeho pěstování v podmínkách České republiky

24. 03. 2021 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 488x

Bér italský

20. 03. 2021 Ing. Marek Podrábský, SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 421x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail