BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Využití přírodních látek při fungicidním ošetření osiva sóji

10. 06. 2022 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 138x

Základním prvkem ochrany luskovin proti houbovým chorobám v počátečních fázích růstu je moření osiva. V minulosti bylo velmi vhodné a účinné mořidlo Maxim XL 035 FS (fludioxonil + metalaxyl-M), avšak v ČR nebylo pro použití do sóji registrované.

Limagrain

Pro moření hrachu bylo dle nařízení ÚKZÚZ z konce května 2021 povolené pro omezené a kontrolované použití, avšak platnost nařízení již vypršela. Další možností byl přípravek Vitavax 2000 (carboxin + thiram), avšak platnost přípravku v registru již vypršela, navíc povolení v ČR pro sóju nebylo. Je tedy nutné hledat účinnou alternativu pro fungicidní moření, neboť budoucnost nelze spatřovat v absenci moření osiva.

Testování možných alternativ moření

V rámci ověřování možných alternativ proběhlo testování některých již komerčně dostupných přípravků, jejichž základem jsou přírodní látky s antifungální aktivitou, a to jak v laboratorních podmínkách, tak v maloparcelkovém pokusu. Cílem bylo prvotně ověřit, zda vybrané přírodní látky s antifungální aktivitou nepůsobí negativně na laboratorní klíčivost a vitalitu osiva a dále na produkční parametry porostů sóji, neboť osivo sóji je velmi citlivé jak na biotický, tak abiotický stres, který právě moření osiva případnými nevhodnými látkami může představovat.

V rámci prvotního ověření bylo pro ošetření osiva sóji vybráno několik látek. Jednou z variant byl přípravek Alginure založený na extraktu z mořských řas rodu Ascophyllum nodosumLaminaria sp., který dále obsahuje rostlinné aminokyseliny, fosfonáty ve formě draselných solí kyseliny fosforečné a fosforité, které mají za úkol účinněji transportovat organické aktivátory do buněk rostlin a další účinné látky jako například algináty, laminariny, cytokininy, proteiny, betainy, sacharidy a hormony, které slouží jako aktivátory obranných mechanizmů. Efekt spočívá ve zvýšení koncentrace fytoalexinů a mnoha dalších podpůrných látek v rostlině, čímž je posílena obranyschopnost rostliny vůči působení patogenů.

Dalším přípravkem je Wetcit, který obsahuje pomerančový olej, jehož hlavní složkou jsou terpeny z pomerančovníku, které mají účinky na regulaci chorob a škůdců rostlin. Citrusy obsahují v listech, plodech a květech značné množství aromatických a biologicky aktivních látek. Biologicky aktivní látky jsou představovány hlavně terpenoidy, a to především limoninem, nomilinem a obacumonem. Mezi seskviterpeny obsažené v citrusech patří např. γ-bisabolen. Pomerančová silice působí jako přírodní antimikrobiální a repelentní bariéra.

Posledním zkoumaným přípravkem je Agrovital, což je pomocná látka, která se přidává do tank-mixu přípravků na ochranu rostlin. Například v období dešťů snižuje ztráty těchto přípravků smyvem z listů a zabezpečuje tak ochranné krytí. Jeho účinnou látkou je pinolene. Pinolene je emulgovatelný terpenický polymer s fungicidními účinky, destilovaný z pryskyřic jehličnatých stromů.

Kontrolní variantu představovalo jednak nemořené osivo a jednak osivo mořené přípravkem Maxim XL 035 FS, což je fungicidní mořidlo s účinnými látkami fludioxonil a metalaxyl-M. Kompletní přehled variant pokusu je uveden v tabulce 1.

V rámci ověření vlivu látek na laboratorní klíčivost a vitalitu osiva byla provedena zkouška laboratorní klíčivosti a dále Test urychleného stárnutí (TUS), po kterém následovala zkouška laboratorní klíčivosti osiva, která tímto testem prošla. Následně proběhlo porovnání klíčivostí osiva ze standardní zkoušky laboratorní klíčivosti a zkoušky provedené po TUS. Toto srovnání nám lépe pomůže vyvodit vitalitu osiva. Zkouška laboratorní klíčivosti i TUS probíhaly podle platné metodiky ÚKZÚZ.

Dále bylo provedeno ověření jednotlivých látek v maloparcelkovém pokusu na Výzkumné stanici FAPPZ v Červeném Újezdě. Výsev pokusu proběhl 6. 5. 2021 po běžné předseťové přípravě. Výsevek činil jednotně 65 semen/m2. Pokus byl preemergentně herbicidně ošetřen přípravkem Stomp aqua v dávce 2,6 l/ha. Dále musel být porost ve fázi 3. trojlístku ošetřen opravným herbicidním zásahem a sice přípravkem Corum se smáčedlem Dash v dávce 1,25 l/ha + 1,0 l/ha. Dále již do porostu nebylo nijak zasahováno ani z hlediska výživy a stimulace, ani z hlediska aplikace přípravků na ochranu rostlin. Zejména vzcházející porost velmi trpěl nálety ptáku, takže část redukce rostlin byla zapříčiněna tímto faktorem. Porosty byly sklizeny 20. 10. 2021.

Tab. 1: Přehled jednotlivých variant moření osiva

Přípravek

Dávka

Kontrola

neošetřeno

Agrovital

1,0 l/t

Wetcit

1,0 l/t

Alginure

4,0 l/t

Maxim XL 035 FS

1,0 l/t

Výsledky laboratorního testování

Z grafu 1 je patrné, že přípravky Alginure a Wetcit měly velmi pozitivní vliv jednak na laboratorní klíčivost a jednak na vitalitu (laboratorní klíčivost po TUS), který je srovnatelný s konvenčním přípravkem, neboť i osivo prošlé urychleným stárnutím by stále bylo uznané jako osivo. Přípravek Agrovital měl v laboratorním pokusu poněkud menší efekt, avšak stále pozitivní oproti nemořené kontrole.

Graf 1: Porovnání zkoušky laboratorní klíčivosti bez TUS a po TUS

Graf 1: Porovnání zkoušky laboratorní klíčivosti bez TUS a po TUS

Výsledky polního pokusu

Z grafu 2 je patrné, že všechny varianty moření měly pozitivní efekt na počet vzešlých rostlin. Výsledky moření přírodními látkami jsou srovnatelné s konvenčním fungicidem. Srovnáme-li graf 2 a tabulku 2, zjistíme, že v průběhu vegetace došlo k silné redukci porostu na všech variantách, která byla zapříčiněna nadměrným tlakem ptáků. Srovnáním grafu 2 a tabulky 2 dále zjistíme, že trend v počtu rostlin byl po vzejití i před sklizní velmi podobný, tedy všechny varianty měly pozitivní efekt oproti neošetřenému osivu, který byl srovnatelný s konvenčním fungicidním mořidlem.

Z tabulky 2 je zřejmé, že všechny varianty, které byly před výsevem fungicidně mořeny, a to jak přírodními látkami, tak konvenčním fungicidem, měly výše umístěný nejspodnější lusk (měřená výška apikální části nejspodnějšího lusku od povrch půdy), což v konečném důsledku snižuje sklizňové ztráty. Lze také konstatovat, že fungicidní moření osiva vedlo k celkově vyššímu počtu lusků na rostlině.

Graf 3 představuje výnos semen jednotlivých variant (při 13% vlhkosti). Výsledky ukazují, že všechny varianty moření přírodními látkami i varianta mořená konvenčním fungicidem měly pozitivní efekt na výnos semen oproti nemořenému osivu.

Z výsledků měření hmotnosti tisíce semen (graf 4) je zřejmé, že jednotlivé varianty se od sebe nijak významně nelišily. Všechny varianty ošetření dosáhly vyšší hmotnosti tisíce semen oproti neošetřené kontrole.

Tab. 2: Výsledky hodnocení porostů před sklizní

Varianta

Hustota
porostu
(rostlin/m2)

Výška

Počet

porostu (cm)

spodního lusku* (cm)

větví

lusků na větvích

lusků na rostlině

plodných pater

Nemořená kontrola

19,6

105,8

8,2

0,3

1,3

27,2

11,0

Agrovital

22,2

108,2

11,3

0,8

5,0

30,8

11,2

Wetcit

29,3

109,3

11,4

0,2

1,2

36,8

12,2

Alginure

25,3

110,7

11,5

0,5

4,7

37,7

11,0

Maxim XL 035 FS

23,6

110,3

11,2

0,2

0,7

33,7

11,8

Pozn.: *Výška apikální části nejspodnějšího lusku od povrchu půdy

Graf 2: Počet rostlin po vzejití u jednotlivých variant ošetření osiva sóji v Červeném Újezdě

Graf 2: Počet rostlin po vzejití u jednotlivých variant ošetření osiva sóji v Červeném Újezdě

Graf 3: Výnos semen sóji u jednotlivých variant moření v Červeném Újezdě

Graf 3: Výnos semen sóji u jednotlivých variant moření v Červeném Újezdě

Graf 4: Hmotnost tisíce semen u jednotlivých variant moření v Červeném Újezdě

 Graf 4: Hmotnost tisíce semen u jednotlivých variant moření v Červeném Újezdě

Závěr

Na základě výše popsaných výsledků je možné konstatovat, že přírodní látky s antifungálním účinkem představují určitou alternativu ke stále zmenšujícímu se spektru konvenčních přípravků pro moření osiva. Námi testované látky nijak negativně neovlivnily ani laboratorní klíčivost osiva a jeho vitalitu, ani produkční parametry porostů sóji.

Cílem dalšího výzkumu bude prověření přírodních látek v širším spektru agroekologických podmínek a dále ve více ročnících.

Namořené osivo sóji
Namořené osivo sóji

Misky se semeny po ukončení testu urychleného stárnutí (TUS)
Misky se semeny po ukončení testu urychleného stárnutí (TUS)

Sklizeň maloparcelkového pokusu 20. 10. 2021
Sklizeň maloparcelkového pokusu 20. 10. 2021

Autoři děkují za pomoc pracovníkům výzkumné stanice FAPPZ v Červeném Újezdě.

Ing. Pavel Procházka Ph.D.1), Bc. Tomáš Pecka1), Ing. Přemysl Štranc Ph.D.2), Radek Vostřel1)
1)
Česká zemědělská univerzita v Praze; 2)ZEPOR+ - zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec

Související články

Spoločne pre vyšší výkon

04. 06. 2022 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 128x

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 2900x

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

01. 05. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 214x

Kvalita osiva máku a výnosy

11. 04. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 348x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail