Chemap Agro s.r.o.

Vývoj počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2019/20

19. 03. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 430x

Odrůdové pokusy se sójou byly poloprovozního charakteru a proběhly na stanovištích Skalička, Sloveč a Studeněves. Na pokusných lokalitách jsme v roce 2020 sledovali následující odrůdy sóji: Obelix, ES Navigator, Marquise, ES Favor, Bettina, Altona, RGT Stumpa, Meridian, ES Comandor, ES Compositor, ES Governor, Adelfia, Aurelina, Albenga, Antonia, ES Liberator, Mentor, ES Tribor.

Počasí 2019/20

Druhá polovina léta a začátek podzimu 2019

Srpen byl teplotně silně nadnormální, přičemž průměrná měsíční teplota vzduchu (18,9 °C) byla o 1,6 °C vyšší než normál. Jednalo se tak o pátý nejteplejší srpen v ČR od roku 1961. Srážkově lze srpen hodnotit jako normální, s průměrným měsíčním úhrnem 77 mm dosáhl 96 % normálu. Plošné rozložení srážek však bylo opět velmi nerovnoměrné. Nejvýznamnější srpnové srážky byly zaznamenány při přechodu zvlněné fronty 20. 8., kdy v průměru na území ČR spadlo 15 mm.

Podzim 2019

Září bylo teplotně a srážkově normální. Většina srážek spadla v první dekádě měsíce. Na konci měsíce se vyskytl silný vítr spojený s tlakovou níží Mortimer.

Říjen lze hodnotit jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Od druhé dekády se tento měsíc projevoval v duchu babího léta, čímž umožnil poměrně bezproblémovou sklizeň porostů plodin s delší vegetační dobou, v našem případě sóji, která v porovnání s mimořádně teplým a suchým rokem 2018 proběhla s více než měsíčním zpožděním. Výnosy sóji byly poměrně nevyrovnané vzhledem ke stavu porostů (hustota a případné zaplevelení) a průběhu počasí, především nedostatku srážek, během vegetace na jednotlivých lokalitách (tab. 1). V souhrnu však lze celkové výnosy hodnotit jako mírně nadprůměrné.

Listopad byl teplotně silně nadnormální a srážkově normální.

Tab. 1: Výnosy sóji v ČR v letech 2011 až 2020

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Výnos (t/ha)

2,36

2,29

2,07

2,28

1,64

2,64

2,41

1,66

2,27

Zdroj: ČSÚ 2020

Zima 2019/2020

Zima byla velmi teplá. Průměrná teplota za prosinec 2019 až únor 2020 byla 2,0 °C, což je o 3,3 °C více než je normál. Prosinec a leden byly hodnoceny jako teplotně nadnormální s odchylkou od normálu +2,8 a +2,3 °C. Teplotně mimořádně nadnormální byl únor s odchylkou +4,6 °C od normálu. Jednalo se tak o druhou nejteplejší zimu od roku 1961. Srážkově lze zimu jako celek hodnotit jako normální, ale měsíčně značně rozkolísanou. Srážek v prosinci 2019 spadlo na území ČR v průměru 76 % normálu a v silně podnormálním lednu pouze 43 % normálu. Následoval srážkově silně nadnormální únor (spadlo 203 % N). Srážky byly plošně velmi nerovnoměrně rozloženy.

Jaro 2020

Březen lze hodnotit jako teplotně a srážkově normální. Na řadě lokalit se na porostech mnohých plodin (ozimých, již založených jarních, ale i trvalých) velmi neblaze projevily výrazně chladné epizody 22. až 25. 3. a 30. 3. až 1. 4. Teploty velmi často klesly i pod -10 °C, což mělo na řadu plodin, které již přišly o zimuvzdornost, velmi negativní vliv. Největší škody byly zaznamenány u peckovin, zejména u již kvetoucích meruněk. Škodám se však nevyhnuly ani porosty ozimé řepky a pšenice (zejména nahnojené minerálním dusíkem).

Duben byl teplotně normální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 9,2 °C byla o 1,3 °C vyšší než normál. První čtyři dny dubna byly chladné, poté následovalo oteplení. Průměrný měsíční úhrn srážek činil 18 mm tj. 43 %, čímž se tento duben zařadil jako druhý nejsušší za posledních 50 let. Většina srážkového úhrnu spadla v několika dnech (13. 4., 18. 4. a 28 až 30. 4.).

Zakládání porostů sóji ve většině případů probíhalo v agrotechnické lhůtě. Vzcházení sóji bylo závislé na srážkách, které byly značně prostorově nerovnoměrné.

Květen byl obdobně jako v roce 2019 silně podnormální (2,1 °C pod N), avšak srážkově byl pouze normální. Podle pranostiky „studený máj ve stodole ráj“, prodloužil vegetativní fázi zejména ozimých obilnin a ozimé řepky (zpomalil jejich vývoj), čímž došlo k posílení výnosových prvků. Výrazně studený květen růstově brzdil řadu plodin, zejména teplomilných včetně sóji. Deficit vody v půdě byl horší, než tomu bylo ve stejném období roku 2019. V průměru ČR byly srážky v květnu normální (107 % N), přičemž nejbohatší na ně byl Moravskoslezský kraj (140 % N). Naopak nejmenší úhrny byly zaznamenány v krajích Karlovarském, Ústeckém a Pardubickém.

Efekt použitých preemergentních herbicidů byl značně rozdílný, podle množství srážek. Například v Moravskoslezském kraji jsme se poměrně často setkávali s fytotoxickými projevy některých preemergentních herbicidních kombinací.

Konec jara a léto 2020

Červen byl teplotně normální (0,6 °C nad N) a srážkově mimořádně nadnormální (191 % N). Jedná se o nejvlhčí červen od roku 1961. Vydatné srážky na mnoha místech způsobily i lokální povodně. Nevýhodou těchto velkých a často přívalových srážek byla i skutečnost, že na těžkých a silně slévavých a utužených půdách docházelo k vytěsnění vzduchu z půdy a řada plodin začala paradoxně po předchozím sušším průběhu počasí trpět nadbytkem vody. Na středně těžkých a lehčích půdách, a také na půdách, které nebyly z předchozího období výrazněji zhutnělé, se stav porostů ve většině případů výrazně zlepšil.

Červenec byl teplotně normální (0,1 °C pod N) a srážkově podnormální (69 % N). Přestože se jednalo o teplotně normální měsíc, byl to druhý nejchladnější červenec za posledních deset let (chladněji bylo pouze v roce 2011). Začátek měsíce byl teplotně velmi rozkolísaný. Druhá dekáda měsíce byla nejchladnější a konec byl teplotně nadnormální. Noci byly poměrně chladné, přičemž do konce července byla zaznamenána pouze jedna tropická noc, a to 10. 7. v Bystřici pod Hostýnem. Z pohledu srážek bylo území Moravy a Slezska výrazně vlhčí než území Čech. Nejvíce srážek spadlo v Moravskoslezském kraji (106 mm tj. 100 % N). Naopak nejnižší úhrn srážek byl zaznamenán v Ústeckém kraji (27 mm tj. 34 % N).

Srpen lze hodnotit jako teplotně nadnormální (1,5 °C pod N), s průměrnou měsíční teplotou 18,8 °C. Tím se tento měsíc společně se srpnem roku 2017 zařadil jako šestý nejteplejší od roku 1961. Srážkově byl srpen nadnormální (138 % N). Jednalo se o 7. nejdeštivější srpen od roku 1961 (a nejvlhčí za posledních deset let). Rozložení srážek bylo velmi nevyrovnané (silně rozdrobené), a to i na poměrně malém území. Jediným větším územím potýkajícím se s deficitem srážek byly severozápadní Čechy, kde jsou však plochy sóji malé. Naopak na severní Moravě bylo srážek často více než by zemědělci potřebovali.

Konec léta a začátek podzimu 2020

Září bylo teplotně nadnormální, s průměrnou měsíční teplotou 14,0 °C (1,2 °C nad N). Během září se vyskytly dvě teplé epizody mezi 8.–17. 9. a 20.–25. 9. V těchto obdobích denní maxima často přesahovala 20 °C. V polovině měsíce na řadě stanic teplota překonala i 30 °C. Z pohledu srážek bylo září na území ČR nadprůměrné (126 % N), s průměrným měsíčním úhrnem 73 mm. Srážky byly prostorově a časově nerovnoměrně rozložené. Většina z měsíčního úhrnu srážek spadla v prvních a posledních šesti dnech měsíce, přičemž nejdeštivějším dnem bylo 25. 9.

Říjen byl teplotně normální (0,9 °C nad N). Teplá byla první dekáda měsíce, kdy se průměrné denní teploty na území ČR pohybovaly nad normálem. Nejteplejším dnem bylo 3. 10. s průměrnou denní teplotou 16,7 °C (na řadě míst byla překročena teplota 20 °C). Druhá dekáda měsíce října byla chladná, přičemž nejchladnějším dnem bylo 20. 10. Poslední dekáda byla opět nad normálem. Srážkově byl říjen nadnormální, měsíční úhrn srážek 90 mm představoval 209 % N. Úhrn srážek na území Moravy a Slezska činil 125 mm a byl výrazně vyšší než na území Čech (72 mm). Nejdeštivějším dnem bylo 13.10. (v průměru spadlo více než 20 mm).

Deštivý průběh podzimu na řadě míst výrazně zpozdil, v některých případech až znemožnil nejen zakládání ozimů, ale i sklizeň později dozrávajících plodin včetně sóji. V řadě případů jsme u sóji pozorovali retrovegetaci a u zralých odrůd byla sklizeň výrazně zpožďována vysokou vlhkostí semen způsobenou nadměrnými srážkami. Příkladem toho je i sklizeň na lokalitě Skalička, která proběhla 24. 11. (až po mrazících), při sklizňové vlhkosti přes 21 %. Pro dokreslení situace uvádíme úhrn srážek ze Skaličky, kde v roce 2020 za měsíce leden až listopad spadlo 985 mm oproti ročnímu normálu 680 mm (zdroj: ing. Václav Vozák - Skalagro, a. s.) S největší pravděpodobností uvedený extrémně vlhký podzimní průběh počasí na našem území negativně ovlivní i kvalitu semen u semenářských porostů, a řada připravovaných osiv nebude v důsledku toho uznána.

Pokusy se sójou

Základní informace o stanovištích pokusů

Odrůdové pokusy se sójou byly poloprovozního charakteru a proběhly na stanovištích Skalička, Sloveč a Studeněves.

Stanoviště Skalička (okres Přerov): území je součástí Podbeskydské pahorkatiny; nadmořská výška: 270 m; půda: fluvizem glejová na bezkarbonátových nivních sedimentech, středně těžká; klima oblasti: B3 - mírně teplá, mírně vlhká, s mírnou zimou, Æ roční teplota 7–9 °C, Æ roční úhrn srážek 550–700 mm.

Stanoviště Sloveč (okres Nymburk): území je součástí Cidlinské až Merlinské tabule; nadmořská výška: 230 m; půda: černozem, písčitá jílovitá hlína; klima oblasti: B2 - mírně teplá, mírně suchá, s mírnou zimou, Æ roční teplota 7–9 °C, Æ roční úhrn srážek 550–600 (650) mm.

Stanoviště Studeněves (okres Kladno): území je součástí Kladenské tabule; nadmořská výška: 310 m; půda: kambizem arenická na karbonátové svahovině, středně těžká až lehčí; klima oblasti: B1 - mírně teplá, suchá, s mírnou zimou, Æ roční teplota 8–10 °C, Æ roční úhrn srážek 450–550 mm.

Sledované odrůdy sóji a jejich výsevky

Porosty na odrůdových pokusech byly v uplynulém roce velmi nevyrovnané. Porost na lokalitě Studeněves byl kompletně zlikvidován holuby (obr. 1), proto uváděné výsledky jsou pouze ze dvou lokalit. Na ostatních lokalitách však průběh vegetace také nebyl bez problémů, např. lokalita Skalička byla poznamenána 2× krupobitím (obr. 2).

Na pokusných lokalitách jsme v roce 2020 sledovali následující odrůdy sóji: Obelix, ES Navigator, Marquise, ES Favor, Bettina, Altona, RGT Stumpa, Meridian, ES Comandor, ES Compositor, ES Governor, Adelfia, Aurelina, Albenga, Antonia, ES Liberator, Mentor, ES Tribor.

Vzhledem k velice rozdílnému značení ranosti odrůd u jednotlivých šlechtitelů (dodavatelů) jsme odrůdy podle tohoto kritéria neřadili. U některých odrůd může jejich ranost ovlivnit i atypický průběh povětrnostních podmínek, příp. nižší hustota porostu (u řidších porostů často dochází k většímu větvení, a tím oddálení sklizně). Nejranější odrůdou v pokusech byl Obelix a nejpozdnější ES Tribor.

U všech ověřovaných odrůd byl použitý jednotný výsevek 65 klíčivých semen na m2.

Obr. 1: Poškození sóji holuby
Obr. 1: Poškození sóji holuby

Obr. 2: Rostliny sóji po krupobití (foto: V. Vozák)
Obr. 2: Rostliny sóji po krupobití (foto: V. Vozák)

Výsledky vegetačního pozorování

V roce 2020 se hustota porostů sóji na pokusných lokalitách pohybovala mezi 22 až 49 rostlinami na 1 m2 (tab. 2). Nejvyšší hustotu (49 rostlin/m2) jsme zaznamenali u odrůd Antonia a Aurelina. Druhou nejvyšší hustotu (48 rostlin/m2) jsme zjistili u odrůdy Albenga a třetí nejvyšší hustotu (47,4 rostlin/m2) jsme zaznamenali u odrůdy Altona. Naopak nejnižší hustotu porostu, jsme zjistili u odrůd RGT Stumpa (22,4 rostlin/m2) a dále pak Meridian (25,4 rostlin/m2). Nižší hustota byla způsobena horší biologickou hodnotou osiva uvedených odrůd. V případě odrůdy RGT Stumpa jsme se s nižší biologickou hodnotou setkali poprvé. V předchozích letech mělo osivo odrůdy RGT Stumpa velmi dobrou kvalitu (jednu z nejlepších). Obecně je třeba upozornit, že u odrůd s výrazně horší kvalitou osiva, a tím nízkou hustotou, se tato hustota nepříznivě odrazí na jejich celkovém výnosu.

Optimální zapojení porostu odrůda ovlivňuje nejen počtem vzešlých rostlin na jednotce plochy, ale i schopností se větvit. Větvení je důležitým morfologickým znakem, který mimo jiné umožňuje dokonalejší využití prostoru apod. Vyšší větvení pak může v některých případech částečně kompenzovat negativní vliv řídkých porostů. Větvení se v roce 2020 pohybovalo od 0,25 do 2,30 větve na rostlinu (v průměru 0,60 větve na rostlinu). Největší větvení jsme v uvedeném roce pozorovali u odrůdy ES Navigator (2,30 větve na rostlinu). Druhou nejlépe větvící odrůdou byl velmi pozdní ES Tribor (1,20 větve na rostlinu) a třetí nejvíce větvící odrůdou byla nejřidší odrůda RGT Stumpa (0,65 větve na rostlinu).  Nejméně větvily odrůdy Antonia, Obelix a ES Comandor (0,25 větve na rostlinu), přičemž se odrůda Antonia současně vyznačovala nejvyšší hustotou.

Z důvodu snadnější sklizně s nižšími ztrátami semen je významným parametrem výška nasazení nejspodnějšího lusku od povrchu půdy. Pro zjištění opravdu objektivního množství ztrát měříme apikální konec nejspodnějšího lusku od povrchu půdy. Její zvýšení lze pozitivně ovlivnit jak zvýšením výsevku, resp. větší hustotou porostu, tak i aplikací stimulátorů růstu založených zejména na bázi auxinu (např. přípravky Lexin, Litofol Active, LEXenzym). Jednou z možností jak výrazně eliminovat ztráty u nízko nasazených porostů je využití kvalitních flexibilních lišt (např. MacDon nebo Convio Flex), čímž je dosaženo podstatně nižších sklizňových ztrát.

Výška nasazení prvních lusků byla v roce 2020 ve srovnání s předchozím rokem o cca 2,9 cm vyšší a dosáhla v průměru lokalit 8,6 cm. Je však třeba uvést, že v posledním hodnocení chybí lokalita Studeněves, na které je pravidelně zaznamenávána nejnižší výška nasazení (vzhledem k malému úhrnu srážek). Pořadí lokalit s ohledem na výšku nasazení prvních lusků bylo následující: Skalička (v Ø 9,5 cm), Sloveč (v Ø 7,8 cm). Z hlediska odrůd jsme nejvyšší výšku apikálního konce nejspodnějšího lusku od povrchu půdy pozorovali u odrůd ES Tribor (10,6 cm), Adelfia (10,3 cm) a Bettina (10,2 cm). Výšku nasazení u odrůdy ES Tribor ovlivnila její pozdnost, neboť v době hodnocení nebyly spodní lusky plně vyvinuty. Na některých lokalitách jsme u několika odrůd pozorovali vyholování spodních pater lusků. Nejnižší výšku nasazení prvního lusku jsme pozorovali u odrůd ES Governor (6,5 cm) a RGT Stumpa (7,4 cm).

Nejen výška porostu, ale i délka nadzemní části rostlin sóji vypovídají o vzrůstnosti jednotlivých odrůd a do určité míry i o jejich náchylnosti k poléhání. U některých vzrůstnějších odrůd dochází v příznivém ročníku a dobré úrodnosti půdy k určitému přilehnutí porostu. To však ve většině případů nekomplikuje sklizeň. Délka nadzemních částí rostlin se v průměru všech odrůd a lokalit pohybovala okolo 71 cm, což je obdobná hodnota jako v předchozím roce. Největší délku rostlin jsme pozorovali u odrůd Albenga (88,4 cm), Aurelina (80,2 cm) a Meridian (79,8 cm). Velký rozdíl byl i mezi lokalitami, kdy ve Skaličce byla délka porostu 85,8 cm a ve Slovči pouhých 55,8 cm. Uvedený rozdíl byl způsoben souhrou více faktorů, a to velkými srážkami (ty však byly na obou lokalitách) a v případě Slovče i silnou slévavostí půdy. To způsobilo extrémní nedostatek vzduchu v půdě. Následkem toho rostliny sóji na lokalitě Sloveč silně stagnovaly v růstu, což se negativně projevilo i na výnose, zvláště u náchylných odrůd. Mírné přilehnutí porostu jsme zaznamenali pouze u odrůd Marquisa a Antonia.

Tab. 2: Termíny setí a sklizně sóji na jednotlivých lokalitách

Operace

Lokalita

Studeněves

Sloveč

Skalička

Setí

23. 4. 2020

24. 4. 2020

27. 4. 2020

Sklizeň

nesklizeno - zlikvidováno holuby

22. 10. 2020

24. 11. 2020

Tab. 3. Výsledky bonitace porostů odrůd sóji (průměr ze 2 lokalit)

Operace Lokalita
Studeněves Sloveč Skalička
Setí 23.4.2020 24.4.2020 27.4.2020
Sklizeň nesklizeno - zlikvidováno holuby 22.10.2020 24.11.2020

Tab. 4: Výnosové výsledky sóji

Odrůda Výška nasazení prvních lusků* (cm) Počet větví (ks) Výška porostu (cm) Délka Stupeň Výsevek Počet rostlin
rostlin (cm) polehnutí (ks/m2) (ks/m2)
Antonia 7,77 0,25 72,4 73,3 8,5 65 49
Marquisa 8,06 0,5 64,7 71 8 65 41,6
ES Navigator 7,59 2,3 61,5 61,5 9 65 37,2
ES Comandor 8,64 0,25 70,9 70,9 9 65 33
ES Favor 7,93 0,6 55,7 55,7 9 65 30,2
ES Governor 6,49 0,35 61,4 61,4 9 65 37,6
ES Compositor 8,92 0,4 76,8 76,8 9 65 34,6
ES Liberator 7,59 0,5 60,8 60,8 9 65 41,6
ES Tribor 10,56 1,2 70,1 70,1 9 65 41,8
Obelix 7,69 0,25 66,9 66,9 9 65 39,8
Meridian 9,59 0,6 79,8 79,8 9 65 25,4
RGT Stumpa 7,42 0,65 67,4 67,4 9 65 22,4
Albenga 10,09 0,5 88,4 88,4 9 65 48
Aurelina 8,55 0,5 80,2 80,2 9 65 49
Altona 9,77 0,4 75,7 75,7 9 65 47,6
Bettina 10,18 0,45 72,3 72,3 9 65 42
Mentor 8,14 0,3 72,7 72,7 9 65 46,2
Adelfia 10,3 0,55 69,9 69,9 9 65 46,4
Pozn.: * - výška apikálního konce nejspodnějšího lusku od povrchu půdy

Sklizňové výsledky

Vzhledem k velmi vlhkému průběhu konce léta a celého podzimu byla sklizeň sóji v roce 2020 značně problematická, o čemž např. svědčí i velmi pozdní termín sklizně (24. 11. 2020) na lokalitě Skalička. Takto pozdní sklizeň se projevila i značnou sklizňovou vlhkostí, která v průměru přesáhla 21 %. Poměrně pozdě proběhla i sklizeň na lokalitě Sloveč (22. 10. 2020), při průměrné sklizňové vlhkosti 15%.

V roce 2020 byly výnosy sóji v rámci celé ČR značně nevyrovnané. Velké rozdíly byly i v rámci odrůd, které velmi rozdílně reagují na extrémní agroklimatické podmínky stanoviště (např. krupobití, přemokření, silné utužení půdy a s tím spojené abiotické poruchy (obr. 3).

Důkazem toho jsou i sklizňové výsledky, a to na obou lokalitách (tab. 4). Výnosy sóji v našich poloprovozních pokusech se pohybovaly v rozmezí 1,54 t/ha až 4,36 t/ha. Průměrný výnos (napříč odrůdami) byl na obou pokusných lokalitách podobný, a to Skalička Ø 3,2 t/ha a Sloveč Ø 3,0 t/ha, což je o 1,0 t/ha méně než v předchozím roce.

Na lokalitě Sloveč se výnosy mezi jednotlivými odrůdami pohybovaly od 1,54 t/ha do 4,34 t/ha. Na jedné straně to jsou výborné výnosy u odrůd Aurelina (4,34 t/ha), Mentor (4,15 t/ha) a Altona (4,03 t/ha) a na druhé straně podprůměrné výnosy u odrůd ES Favor (1,54 t/ha), ES Liberator (1,70 t/ha) a ES Comandor (1,98 t/ha). Na silné zhutnění, které výrazně ovlivňovalo růst a vývoj sóji na lokalitě Sloveč, negativně reagovala řada odrůd ze šlechtění firmy Euralis např. Favor, Liberator, Comandor, ale i Governor a Navigator. Na druhou stranu výborného výnosu (druhého nejlepšího) taktéž dosáhla odrůda ze šlechtění firmy Euralis, a to Mentor.

Na lokalitě Skalička se výnosy mezi jednotlivými odrůdami pohybovaly od 2,05 t/ha do 4,36 t/ha, což lze hodnotit vzhledem k místním podmínkám jako značný úspěch, neboť výrazný vliv na výnos u této lokality mělo i opakované krupobití. Výborné výnosy byly zaznamenány u odrůd Antonia (4,36 t/ha), ES Governor (4,11 t/ha) a Bettina (4,00 t/ha) a podprůměrné výnosy u odrůd RGT Stumpa (2,05 t/ha), Albenga (2,29 t/ha) a Obelix (2,45 t/ha).

Značný vliv na konečný výnos však měl i původ a s ním spojená kvalita dodaného osiva, což dokládají 4 odrůdy s nejvyšším výnosem od firmy Saatbau (tj. Bettina, Mentor, Aurelina a Adelfia). V roce 2020 jsme se poprvé setkali s horším osivem od firmy RAGT v případě odrůdy RGT Stumpa (ve všech předchozích letech tomu bylo naopak, neboť osivo vynikalo vysokou biologickou hodnotou), což se projevilo i na nižším výnosu. Horší osivo bylo dodáno i u odrůdy Meridian, kde však byl zaznamenán mírně nadprůměrný výnos (velká kompenzační schopnost odrůdy).

Obr. 3: Příznaky chlorózy na utužené a přemokřené půdě
Obr. 3: Příznaky chlorózy na utužené a přemokřené půdě

Závěr

Nejvyššího průměrného výnosu semene ze dvou sklizených lokalit (Skalička a Sloveč) dosáhly odrůdy Bettina (Ø 3,91 t/ha), Mentor (Ø 3,72 t/ha), Aurelina (Ø 3,65 t/ha), Adelfia (Ø 3,61 t/ha), ES Tribor (Ø 3,55 t/ha) a Antonia (Ø 3,42 t/ha). Naopak nejnižší průměrné výnosy jsme zaznamenali u odrůd sóji ES Liberator (Ø 2,17 t/ha), RGT Stumpa (Ø 2,32 t/ha), ES Favor (Ø 2,35 t/ha), které měly horší vitalitu osiva nebo výrazně horší reakci na silný nedostatek vzduchu v půdě. V případě odrůdy Obelix, lze hodnotit Ø výnos 2,51 t/ha jako dobrý, neboť se jednalo o nejranější odrůdu v pokusech.

Závěrem je třeba konstatovat, že téměř všechny námi ověřované odrůdy sóji (kromě ES Tribor) jsou vhodné pro pěstování na území ČR, o čemž svědčí i jejich dobrý výnosový potenciál a téměř bezproblémová sklizeň. Výjimkou je pouze odrůda ES Tribor, která sice dosáhla výborného výnosu, ale je velmi pozdní (problematická sklizeň) a je vhodná spíše do nižších zeměpisných šířek a nadmořských výšek, např. na Východoslovenskou nížinu nebo lépe do Maďarska. O jejím pozdním dozrávání svědčí i vysoká sklizňová vlhkost na lokalitě Sloveč.

 

Autoři děkují za spolupráci zemědělským podnikům - Skalagru a.s., Zemědělské společnosti Sloveč, a.s. a SHR - Miroslavu Sochorovi, zejména agronomům a jednatelům uvedených podniků - Ing. Rostislavu Dvorskému, Ing. Jiřímu Plachému, Ing. Jiřímu Sobotovi, p. Miroslavu Sochorovi, Ing. Josefu Sochorovi, Ing. Václavu Vozákovi a dalším.

Údaje o počasí byly čerpány ze sledování ČHMÚ.

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.1, Ing. Pavel Procházka, Ph.D.2, Daniel Štranc1
1
ZEPOR+ - zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec, 2Česká zemědělská univerzita v Praze

Operace

Lokalita

Studeněves

Sloveč

Skalička

Setí

23. 4. 2020

24. 4. 2020

27. 4. 2020

Sklizeň

nesklizeno - zlikvidováno holuby

22. 10. 2020

24. 11. 2020

Odrůda

Výška nasazení prvních lusků* (cm)

Počet větví (ks)

Výška porostu (cm)

Délka
rostlin (cm)

Stupeň
polehnutí

Výsevek
(ks/m2)

Počet rostlin
(ks/m2)

Antonia

7,77

0,25

72,4

73,3

8,5

65

49,0

Marquisa

8,06

0,50

64,7

71,0

8,0

65

41,6

ES Navigator

7,59

2,30

61,5

61,5

9,0

65

37,2

ES Comandor

8,64

0,25

70,9

70,9

9,0

65

33,0

ES Favor

7,93

0,60

55,7

55,7

9,0

65

30,2

ES Governor

6,49

0,35

61,4

61,4

9,0

65

37,6

ES Compositor

8,92

0,40

76,8

76,8

9,0

65

34,6

ES Liberator

7,59

0,50

60,8

60,8

9,0

65

41,6

ES Tribor

10,56

1,20

70,1

70,1

9,0

65

41,8

Obelix

7,69

0,25

66,9

66,9

9,0

65

39,8

Meridian

9,59

0,60

79,8

79,8

9,0

65

25,4

RGT Stumpa

7,42

0,65

67,4

67,4

9,0

65

22,4

Albenga

10,09

0,50

88,4

88,4

9,0

65

48,0

Aurelina

8,55

0,50

80,2

80,2

9,0

65

49,0

Altona

9,77

0,40

75,7

75,7

9,0

65

47,6

Bettina

10,18

0,45

72,3

72,3

9,0

65

42,0

Mentor

8,14

0,30

72,7

72,7

9,0

65

46,2

Adelfia

10,30

0,55

69,9

69,9

9,0

65

46,4

Pozn.: * - výška apikálního konce nejspodnějšího lusku od povrchu půdy

Související články

Úponkové odrůdy hrachů Limagrain

17. 04. 2021 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 51x

Pokroky ve šlechtění řepky ozimé LG

13. 04. 2021 Ing. Milena Mařáková, Ing. Jiří Matuš; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 200x

LG Ambassador - zkušenosti pěstitelů

01. 04. 2021 Ing. Jaroslav Matyk, Ing. Blanka Martincová a kol.; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 1603x

Genetické zdroje rostlin a informace

25. 03. 2021 RNDr. Leona Svobodová, Ph.D., Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v .i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 384x

Jakon a jeho pěstování v podmínkách České republiky

24. 03. 2021 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 499x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail