Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Zkoušení odrůd pšenice jarní a ječmene jarního pro ekologické zemědělství

11. 08. 2018 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 312x

Zahájení odrůdových pokusů v režimu ekologického zemědělství souvisí s nárůstem plochy orné půdy v tomto systému pěstování - ta již přesáhla 60 000 ha. Obilniny pro produkci zrna byly v roce 2016 pěstovány na 43 % orné půdy obhospodařované v ekologickém zemědělství (EZ). Nejrozšířenější obilninou v EZ je pšenice setá, jejíž plochy dosahují již téměř 8000 ha.

Agronutrition

Se zvyšujícími se pěstitelskými plochami v ekologickém zemědělství přímo souvisí zvýšená potřeba ekologicky vypěstovaného osiva, ale také zájem pěstitelů co nejlépe využít genetický potenciál odrůd a dosáhnout vyšší a kvalitní sklizně v podmínkách ekologického hospodaření. Informace o vlastnostech odrůd při pěstování v EZ v podmínkách ČR však dosud chyběly. Proto byl prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR na jaře roku 2015 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) pověřen organizováním zkoušek pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství.

Garantem zkoušení byl jmenován PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a byla ustanovena odborná komise, která na zkoušení dohlíží a uděluje odrůdám doporučení:

- předběžně doporučené: odrůdy zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně tříletými výsledky zkoušení;

- doporučené: odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující výchozí kritéria pro doporučení;

- odrůdy ostatní: odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.

Hodnocení odrůd vychází z výsledků pokusů prováděných v letech 2015– 2017 podle plodinových metodik ÚKZÚZ, do kterých byly doplněny vybrané znaky pro hodnocení odrůd v ekologickém pěstování. Odrůdy byly na pokusných lokalitách (tabulky 1 a 2) vysévány na parcelách se sklizňovou plochou 10 m2 ve 4 opakováních se znáhodněným pořadím na pozemcích certifikovaných pro ekologické zemědělství. Pokusy byly vedeny bez použití průmyslových hnojiv a pesticidů. Ochrana proti plevelům byla prováděna pouze mechanicky - vláčením prutovými branami, dle konkrétních podmínek zkušební lokality. Pokusy, u nichž byl zjištěn neúměrně vysoký vliv náhodných, nesledovaných faktorů (neúplnost porostu, poškození zvěří apod.) nebyly zahrnuty do celkového hodnocení. Ze sklizně byly odebrány vzorky a provedeno kvalitativní hodnocení zrna.

Výnosovou úroveň pokusů nejvíce ovlivnily půdně-klimatické podmínky lokality, předplodina a termín setí. Nejvyšších výnosů dosahovaly pokusy v Praze-Uhříněvsi, kde je kvalitní, úrodná půda a pozemek, vedený v systému EZ již více než 20 let. Na druhé straně je lokalita České Budějovice, kde je limitujícím faktorem extenzivní písčitohlinitá půda. Infekční tlak houbových chorob je v porostech obilnin v ekologickém zemědělství obecně nižší než v konvenčně vedených porostech, což se potvrdilo i v našich odrůdových pokusech. Menší hustota porostu vytváří mikroklima nepříznivé pro šíření patogenů.

Pšenice setá jarní

Do pokusů s jarní pšenicí vstoupilo v období 2015–2017 celkem 10 odrůd. Tříleté výsledky, které jsou podmínkou pro doporučení, jsou k dispozici u odrůd Astrid, Izzy, Lotte a Quintus. Odrůdy SW Kadrilj, Dafne, KWS Scirocco a Anabel byly vyřazeny ze zkoušek po prvním roce zkoušení. Od sklizňového roku 2017 nově vstoupily do zkoušek odrůdy Registana a Kabot.

V rámci sledovaného období se nejvíce projevila odrůdová odolnost proti napadení rzí plevovou (žlutou rzivostí pšenice), jejíž epidemie na území ČR vyvrcholila v roce 2015. Menší odolnost vůči tomuto onemocnění byla také důvodem pro vyřazení odrůd SW Kadrilj a KWS Scirocco ze zkoušeného sortimentu. Výskyty rzi plevové v letech 2016 a 2017 již nebyly tak významné. Odrůdové rozdíly se projevily i v případě napadení rzí pšeničnou (hnědou rzivostí pšenice), jejíž středně vysoký tlak byl zaznamenán v letech 2015 a 2016. Napadení padlím travním bylo nízké, bez odrůdových rozdílů. Výskyt listových skvrnitostí byl na některých lokalitách středně vysoký až vysoký, významné odrůdové rozdíly však nebyly zaznamenány. Poléhání se vyskytlo pouze v roce 2017 v Uhříněvsi, kde se potvrdila střední až nižší odolnost proti poléhání odrůdy Izzy.

Zařazení zkoušených odrůd do kategorie pekařské jakosti vychází z testování v konvenčních podmínkách v rámci řízení o registraci odrůdy. Obsah N-látek a obsah mokrého lepku v sušině zrna odpovídal úrovni výživy v pokusech a potvrdila se nepřímá úměra mezi výnosy a obsahem N-látek. Mírně vyšší úroveň měly odrůdy Quintus a Astrid. Úroveň Zelenyho sedimentačního testu byla opět vyšší u odrůd Astrid a Quintus. Objemovou hmotnost a číslo poklesu výrazně ovlivňují povětrnostní podmínky v závěru vegetace. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány v roce 2016, kdyby bylo v průběhu sklizně deštivé počasí. Potvrdila se dobrá stabilita čísla poklesu a vyšší úroveň objemové hmotnosti odrůd Astrid a Lotte a nižší úroveň čísla poklesu odrůdy Quintus. Výnos zrna hodnocených odrůd uvádí tabulka 1.

Na základě dosažených výsledků byly předběžně doporučeny pro ekologické pěstování všechny 4 odrůdy jarní pšenice, u kterých byly získány tříleté výsledky - Astrid (elitní jakost E), Lotte (kvalitní, A), Izzy (kvalitní, A) a Quintus (chlebová jakost, B).

Ječmen jarní

Zkoušení ječmene jarního bylo v prvních dvou ročnících omezeno pouze na nesladovnické odrůdy, proto byly do pokusu zařazeny odrůdy Heris, Azit, Grace, Wiebke a Solist. Zkoušení odrůdy Wiebke bylo po prvním roce ukončeno z důvodu náchylnosti k napadení komplexem listových skvrnitostí a velmi nízkého výnosu zrna (89 % na průměr všech odrůd). Od roku 2017 je možné zkoušet i sladovnické odrůdy, a proto mohla být zařazena odrůda Kampa, registrovaná jako sladovnická a doporučená Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“. Dále do zkoušení vstoupila nesladovnická odrůda Ovation, která byla registrována na jaře 2017.

Výskyt chorob ovlivnily jak půdně-klimatické podmínky konkrétní lokality, tak i celkový průběh povětrnostních podmínek v ročníku. Padlí travní (padlí ječmene) se vyskytovalo nejvíce u odrůdy Grace. V roce 2015 v Uhříněvsi a Zvíkově bylo napadení této odrůdy hodnoceno 3–4 body z devítibodové stupnice. V roce 2016 byl silnější výskyt pouze v Uhříněvsi, v roce 2017 byl výskyt chorob ječmene celkově nižší a i výskyt padlí ječmene byl pouze středně silný. Komplex listových skvrnitostí ječmene se vyskytoval ve větší míře v prvním roce zkoušení, a to zejména u odrůdy Wiebke. V následujících letech byl výskyt listových skvrnitostí ječmene zaznamenán, ale intenzita napadení byla slabší a bez odrůdových rozdílů.

Hustota porostů byla na většině lokalit nižší než v konvenčních pokusech. Pohybovala se většinou kolem 500 klasů/m2. Výjimkou byly pokusy v Uhříněvsi, kde byl každoročně počet produktivních stébel nejvyšší. V roce 2015 to bylo (kromě odrůdy Wiebke) více než 800 klasů/m2, v dalších zkušebních ročnících se hustota porostu pohybovala kolem 600–700 klasů/m2.

Odolnost proti poléhání u odrůd Grace a Solist koresponduje s výsledky dosaženými v konvenčním zkoušení, ale odrůda Azit vykazuje v režimu EZ odolnost proti poléhání.

Výnos zrna hodnocených odrůd uvádí tabulka 2. Přestože výnosová úroveň a hustota porostu je v ekologickém zemědělství ve srovnání se zemědělstvím konvenčním obecně nižší, hmotnost tisíce semen (HTS) a podíl předního zrna (přepad nad sítem 2,5 mm) byly srovnatelné. Nejvyšší objemové hmotnosti dosáhla odrůda Grace.

Na základě dosažených výsledků byly předběžně doporučeny pro ekologické pěstování nesladovnické odrůdy Azit a Solist; „ostatní“ byla zařazena nesladovnická odrůda Grace - především kvůli nízkému výnosu a nižší odolnosti proti napadení padlím travním.

Tab. 1: Pšenice setá jarní - výnosy zrna podle lokalit
Tab. 1: Pšenice setá jarní - výnosy zrna podle lokalit

Tab. 2: Ječmen jarní - výnosy zrna podle lokalit
Tab. 2: Ječmen jarní - výnosy zrna podle lokalit

Související články

BORácké odrůdy sedlákům na fůry

09. 10. 2018 Ing. Kamil Štípek, Ph.D.; BOR Choceň s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 344x

LG Magirus, Airbus - novinky s kvalitou E

30. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 267x

LG Triumph - jeden vládne všem

29. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 208x

Frisky - Pšenice na rekordy

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 261x

LG Imposanto - imposantní výnos i kvalita

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 165x

Další články v kategorii Osivo a sadba

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail