Chemap Agro s.r.o.

Zkoušení odrůd pšenice seté pro ekologické zemědělství

24. 07. 2017 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze, předsedkyně Komise pro SDO pšenice a ječmene v ekologickém zemědělství Osivo a sadba Zobrazeno 386x

Pšenice setá je nejvýznamnější obilninou v ekologickém zemědělství ČR. Její plochy vzrostly z 5226 ha v roce 2009 na 7177 ha v roce 2015 a průměrné výnosy se v uvedeném období pohybovaly mezi 2,90 t/ha a 3,26 t/ha. S nárůstem ploch pěstování pšenice seté v ekologickém zemědělství souvisí i nárůst zájmu o odrůdy vhodné pro tento způsob pěstování.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

I přes rychlý rozvoj ekologického zemědělství nejsou v ČR prakticky k dispozici odrůdy pšenice, cíleně šlechtěné v podmínkách a pro podmínky ekologického pěstování; v praxi jsou tedy pěstovány běžné odrůdy, vyšlechtěné a testované v podmínkách konvenčního zemědělství s předpokladem vysokých vstupů - používání průmyslových hnojiv, pesticidů a regulátorů růstu. Spektrum těchto odrůd je široké, problémem však byl nedostatek informací o jejich vlastnostech při pěstování v ekologickém systému hospodaření. V této oblasti pomáhaly různé dílčí výzkumy, realizované v rámci aktivit některých institucí - jako příklad lze uvést odrůdové pokusy s pšenicí setou ozimou i jarní, realizované v režimu ekologického zemědělství již od roku 1996 na Výzkumné stanici katedry rostlinné výroby ČZU v Praze-Uhříněvsi, či odrůdové pokusy s pšenicí ozimou, realizované v rámci projektu „BIONET“ na pěti lokalitách ČR v období 2013–2015. Cílem této iniciativy bylo umožnit přenos výsledků výzkumu do praxe v úzké spolupráci zemědělců, poradců, výzkumných pracovišť a nevládních organizací v oblasti ekologického zemědělství.

obr. 1

Vhodnost odrůd

Na základě dosavadních tuzemských i zahraničních informací o vlastnostech odrůd pšenice seté, vhodných pro ekologické pěstování, lze obecně uvést, že pro tento způsob pěstování jsou vhodné spíše ranější odrůdy s dobrou odolností vůči houbovým chorobám.

Vhodnější jsou odrůdy s intenzivnějším růstem rostlin na počátku vegetace, které jsou schopné dosáhnout rychleji vyšší pokryvnosti porostu a lepší konkurenceschopnosti vůči plevelům. Je třeba počítat s tím, že v podmínkách ekologického zemědělství pšenice neudrží a zpravidla ani nezaloží vysoký počet odnoží a výsledný porost bude řídký; vhodnější proto budou odrůdy, které tvoří výnos nikoliv hustotou porostu, resp. vysokým počtem klasů na jednotku plochy, ale spíše vysokou produktivitou klasu, tj. mohutnějšími klasy s vysokým počtem obilek a vysokou HTS.

Vhodnější jsou odrůdy vyššího vzrůstu, což opět souvisí s konkurenceschopností vůči plevelům; mohutnější odrůdy s dlouhými a širokými praporcovými listy současně vytvoří i v podmínkách ekologického zemědělství dostatečně velkou asimilační plochu, nezbytnou pro tvorbu asimilátů a jejich převod do obilek. Pozitivně se může projevit i ostnatost, neboť i osiny slouží jako významný asimilační orgán. Delší horní internodium a vzdálenost praporcového listu a klasu může přispět k omezení přenosu houbových chorob z praporcového listu směrem do klasu.

Poléhání, které je zpravidla spojené s vysokou hustotou porostu a vyšší úrovní dusíkaté výživy, nebývá v ekologickém zemědělství problémem, stejně jako výskyt padlí travního.

Zkoušky odrůd v režimu ekologického zemědělství

Významným posunem v oblasti hodnocení odrůd pšenice seté pro ekologické zemědělství bylo zahájení zkoušek pro Seznam doporučených odrůd (SDO) v režimu ekologického zemědělství v roce 2015. Zkoušky organizuje ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad, odborným garantem je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Pro sklizňový rok 2016 (druhý rok těchto zkoušek pro SDO v režimu ekologického zemědělství) byly vedeny pokusy s jarní i ozimou pšenicí setou na lokalitách České Budějovice, Zvíkov, Rovensko (okr. Šumperk), Ruzyně a Uhříněves, na pozemcích zařazených do EZ.

Odrůdy byly vysety na parcelkách o velikosti 10 m2 ve 4 opakováních se znáhodněným pořadím odrůd (znáhodněné bloky). Pokusy byly vedeny dle zásad ekologického pěstování, tj. bez použití průmyslových hnojiv a pesticidů. Proti plevelům bylo použito pouze opakované mechanické ošetření plecími branami, podle konkrétních podmínek zkušebních lokalit.

Základní principy hodnocení a hodnocené znaky se nelišily od odrůdových pokusů vedených v konvenčních podmínkách. Ve srovnání s odrůdovými pokusy v konvenčním režimu bylo hodnocení rozšířeno o některé znaky, významné z pohledu ekologického pěstování; jednalo se o hodnocení pokryvnosti porostu (DC 31–32 a DC 51–59), intenzity zaplevelení, vzdálenosti praporcového listu a klasu, délky a šířky praporcového listu, délky klasu a počtu zrn v klasu.

obr. 2

Pšenice setá jarní

Do pokusů byly ve druhém roce zkoušení 2016 zařazeny 4 odrůdy jarní pšenice - Astrid (E), Izzy (A), Lotte (A) a Quintus (B). Setí se uskutečnilo na přelomu března a dubna (30. 3. až 6. 4. 2016), výsevek 5 MKS/ha. Výsledky hodnocení uvádí tab. 1.

Na zkušební lokalitě Uhříněves měla odrůda Quintus problémy se vzcházením, porost byl ve všech opakováních nekompletní a mezerovitý, což zásadním způsobem ovlivnilo i konečný výnos. Výskyt padlí travního byl velmi nízký. Rez plevová, která převažovala v předchozím ročníku na všech lokalitách, se významněji vyskytla pouze na lokalitě Uhříněves. Výskyt rzi pšeničné a listových skvrnitostí byl středně vysoký.

Nejvyšších výnosů dosáhla odrůdy Izzy, která se vyznačovala nejdelším klasem, druhou nejvyšší HTS a mírně překonala ostatní odrůdy i v počtu produktivních klasů na 1 m2. Ostatní hodnocené odrůdy dosáhly v průměru takřka shodného výnosu.

Objemová hmotnost byla poměrně nízká, ale v obsahu N-látek v sušině zrna a v hodnotách Zelenyho testu dosáhly všechny hodnocené odrůdy velmi dobrých výsledků a v těchto znacích bez problémů překonaly min. požadavky pro pšenici potravinářskou - pekárenskou (N-látky min. 11,5 %; Zelenyho test min. 30 ml). To stejné platilo i pro číslo poklesu, které dosáhlo s výjimkou odrůdy Quintus velmi vysokých hodnot.

Tab. 1: Pšenice setá jarní - průměrné hodnoty významných hospodářských vlastností v roce 2016
Tab. 1: Pšenice setá jarní - průměrné hodnoty významných hospodářských vlastností v roce 2016

Pšenice setá ozimá

Do pokusů s pšenicí ozimou, které byly založeny na podzim 2015, bylo zařazeno 8 odrůd - Annie (E), Balitus (A), Bernstein (A), Cimrmanova raná (E), Gordian (B), Penelope (A), Sultan (A) a Zeppelin (A). Výsevek byl 4 MKS/ha v řepařské oblasti a 4,5 MKS/ha v obilnářské oblasti. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v tab. 2. Výsev probíhal na hranici a někde i po doporučeném agrotechnickém termínu. Nejdříve byl vyset pokus v Rovensku (30. 9.), nejpozději ve Zvíkově (26. 10.).

Pokus na lokalitě Ruzyně nekompletně vzešel a byl zrušen při podzimní přehlídce. Díky mírné zimě i pozdě zaseté pokusy ve Zvíkově dovzešly a začaly odnožovat. Spolu s pšenicí setou však vegetovaly i plevele, které se především na lokalitě Rovensko nepodařilo vláčením na jaře dostatečně regulovat. Výskyt padlí travního byl, stejně jako u jarní pšenice, velmi nízký. Rez plevová se vyskytla pouze na lokalitě Uhříněves. Rez pšeničná se vyskytla na lokalitách České Budějovice a Uhříněves, infekční tlak byl středně vysoký. Vysoký infekční tlak byl zaznamenán u komplexu listových skvrnitostí na lokalitě Zvíkov, středně vysoký v Českých Budějovicích a v Rovensku. Výskyt klasových chorob byl nevýznamný. Sklizeň proběhla na přelomu července a srpna.

Pro výnosové hodnocení bylo možné použít pouze výsledky z lokalit Uhříněves a Rovensko. Výsledky z ostatních lokalit byly kvůli vysoké vnitřní variabilitě pokusů pro hodnocení výnosů nepoužitelné. U ozimé pšenice se ve srovnání s pšenicí jarní více projevila nevyrovnanost pozemků a v některých případech i menší zkušenost s vedením tohoto typu pokusů.

Kvalitativní rozbory byly provedeny u vzorků ze všech pokusů. Jakost hodnocených odrůd pšenice ozimé byla výrazně nižší ve srovnání s pěstováním v konvenčním zemědělství; nižší byla i ve srovnání s ekologicky pěstovanými jarními odrůdami.

Tab. 2: Pšenice setá ozimá - průměrné hodnoty významných hospodářských vlastností v roce 2016
Tab. 2: Pšenice setá ozimá - průměrné hodnoty významných hospodářských vlastností v roce 2016

Pokusy pro sklizeň 2017

Ve sklizňovém roce 2017 je na základě zájmu udržovatelů nebo zmocněných zástupců registrovaných odrůd a rozhodnutí komise pro SDO v ekologickém zemědělství zařazeno do ověřování 6 odrůd jarní pšenice a 8 odrůd pšenice ozimé. Pokusy pro doporučování odrůd pšenice seté letos pokračují již třetím rokem. První ucelené výsledky o produkčních i kvalitativních parametrech, kterých odrůdy dosahují v podmínkách ekologického zemědělství, lze tedy očekávat již koncem roku.

Zkoušení odrůd pšenice seté pro ekologické zemědělství

Související články

Mnoho ozimých novinek od Selgenu

29. 07. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 240x

Odrůdy ozimé řepky pro nový zásev

12. 06. 2017 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 680x

Sheriff - nově registrovaná odrůda ozimé pšenice

10. 06. 2017 Ing. Václav Blažek, CSc.; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 378x

LG Imposanto - Nově registrovaná pekařská pšenice

09. 06. 2017 Ing. Václav Blažek, CSc.; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 372x

Toreador s adrenalinem v každé buňce

08. 06. 2017 Ing. Milena Mařáková; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 359x

Další články v kategorii Osivo a sadba

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail