Chemap Agro s.r.o.

Alternatívy herbicídnej regulácie zaburinenosti kukurice siatej

29. 04. 2018 Doc. Ing. Ivan Černý, PhD., Ing. Dávid Ernst, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra Plevele Zobrazeno 469x

Obilniny sú plošne najrozsiahlejšou a hospodársky najdôležitejšou skupinou plodín. Ich pestovanie je dominantné, nakoľko reálne predstavujú hlavnú energetickú zložku výživy ľudí a zvierat. Významné postavenie medzi obilninami prináleží kukurici siatej. Z pohľadu svetovej i domácej produkcie je zaradená medzi najintenzívnejšie sa rozvíjajúce plodiny. Pestovanie kukurice siatej je v našich podmienkach na pomerne vysokej úrovni.

Agronutrition

Kukurica siata (Zea mays) má medzi obilninami významné postavenie. Z pohľadu svetovej i domácej produkcie sa zaradila medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce plodiny. Podiel pestovania kukurice siatej na zrno, v súvislosti s jej vysokým produkčným potenciálom a účelom pestovania, vo vhodných pestovateľských podmienkach vzrastá. Pestovateľská plocha na Slovensku sa v rokoch 2014–2016 pohybovala na úrovni 197 000 hektárov. V roku 2009 bola priemerná úroda 7,49 t/ha a produkcia 1 713 200 t.

Kukurica a buriny

Kukurica siata je v priebehu celého vegetačného obdobia pomerne náročná na „svoje“ existenčné prostredie. V technologickom systéme pestovania sa za nezanedbateľný považuje konkurenčný vplyv burín, prejavujúci sa bezcieľnym odberom živín a pôdnej vlahy, ale hlavne zatieňovaním habitusu kukurice siatej a tým ovplyvňovaním jej rastu a vývoja.

V počiatočných fázach rastu patrí k plodinám s pomerne slabou konkurenčnou schopnosťou proti burinám (mimoriadne citlivá). Vzhľadom na širokoriadkový spôsob pestovania je obdobie medzi výsevom a zapojením riadkov pomerne dlhé (40–50 dní). Po uvedenom období sa konkurenčná schopnosť kukurice siatej proti burinám prirodzeným spôsobom zvyšuje. Do uvedeného obdobia evidujeme v porastoch ničím neobmedzený rast burín. Predovšetkým sa jedná o skupinu takých burín, ktorých prirodzené požiadavky na teplotu sú v porovnaní s kukuricou nižšie, to znamená, že po výseve kukurice znamenajú významné riziko jej zaburinenia. Nedokonale zvládnutá regulácia zaburinenosti vedie k výrazným úrodovým depresiám.

Z praktických poznatkov a skúseností vyplýva, že porasty kukurice siatej sú zaburiňované predovšetkým skupinami burín na úrovni neskorých jarných a trvácich. V poslednom období došlo k zmene aktuálnej zaburinenosti jej porastov. Znížil sa celkový počet druhov burín, ustúpili druhy menej náročné na úrodnosť pôdy a druhy citlivé na viaceré herbicídne účinné látky. Rozšírili sa druhy náročné na úrodnosť pôdy (najmä na obsah dusíka v pôde) a druhy adaptabilné na zmenené stanovištné podmienky.

Možnosti regulácie zaburinenosti porastov kukurice siatej sú ťažiskovo zamerané na dve alternatívy, súvisiace s vykonaním všetkých agrotechnických opatrení v požadovaných agrotechnických termínoch, od základného obrábania cez predsejbovú prípravu pôdy až po ošetrovanie v priebehu vegetačného obdobia. Keďže mechanické ošetrenia sa v ostatnom období snažia pestovatelia z ekonomických aj praktických dôvodov eliminovať, je opodstatnené dôslednejšie sa venovať regulácii zaburinenosti chemickej, na báze používaniu herbicídov.

Buriny porast oslabujú, odoberajú mu vodu, živiny a svetlo. Z poľnohospodárskeho hľadiska sú chápané ako nežiadúca vegetácia spôsobujúca na pestovaných kultúrnych rastlinách rôzne straty. Na vyjadrenie škodlivého vplyvu burín sa používa pojem zaburinenosť a hranica prekročenia jej významnosti sa nazýva prah škodlivosti. Biologický prah škodlivosti možno definovať ako počet a vývinový stupeň burín, po prekročení ktorého sa významne znižujú úrody pestovaných rastlín. Ekonomický prah škodlivosti je charakterizovaný takou hustotou spoločenstva burín, po prekročení ktorej vzniká väčšia škoda ako sú náklady na jej odstránenie.

Poľný experiment

Zámerom realizácie poľného experimentu uskutočneného na pokusných pozemkoch Katedry rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre bolo zhodnotiť vplyv rôznej úrovne herbicídnej ochrany na početnosť a druhové zastúpenie burín a úrodu zrna kukurice siatej a výsledky priblížiť poľnohospodárskej praxi.

V experimente bol zaradený dvojlíniový hybrid kukurice siatej ZE Adular (stredne neskorý zrnový hybrid, FAO 350). Aplikované boli herbicídy (tab.): Sulcotrek, Nicogan a Pegas. Zo zmáčadiel boli použité Grounded a Rollwet.

Nicogan - Selektívny herbicíd na báze oleja určený na postemergentnú reguláciu jednoročnýcha trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici. Obsahuje účinnú látku nicosulfuron zo skupiny sulfonylmočovín. Herbicíd Nicogan pôsobí systémovo. Absorbovaný je prostredníctvom listov a koreňov s rýchlou translokáciou do pletív, kde inhibuje delenie buniek a následne ďalší rast burín. Prvé príznaky účinku sa prejavujú už 1–2 týždne po aplikácii.

Pegas - Selektívny širokospektrálny herbicíd vo forme suspenznej emulzie určený pre postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v obilninách bez podsevu, kukurici a semenných porastoch tráv. Účinnými látkami sú florasulam a kyselina dichlorfenoxyoctová. Pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (3–4 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a bylí a k farebným zmenám. Buriny hynú zvyčajne v rozmedzí 14–21 dní po aplikácii. Herbicíd preniká do rastlín cez listy, účinné látky sú v rastline translokované. Účinkuje ako inhibítor acetolaktátovej syntézy (ALS) tým, že inaktivuje ALS enzým.

Sulcotrek - Originálny, dvojzložkový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na PRE, skoré POST a POST použitie proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám a trávam v konvenčných i množiteľských porastoch kukurice. Pôsobí dlhodobo do 4 až 6 týždňov po aplikácii. Je schopný regulovať široké spektrum najdôležitejších burín. Účinná látka sulcotrione, patriaca do skupiny triketónov, je prijímaná predovšetkým prostredníctvom listov, z časti aj pomocou koreňov s rýchlou translokáciou do pletív. Systémová účinná látka terbuthylazine patriaca do skupiny triazínov je prijímaná predovšetkým prostredníctvom koreňov a čiastočne prostredníctvom listov jednoročných dvojklíčnolistových burín.

Grounded je komplex zmáčadiel, špeciálne vytvorený pre zvýšenie účinnosti a bezpečnosti použitia pôdnych reziduálnych herbicídov. Špeciálna zmes polymérov výrazne redukuje úlet postrekovej kvapaliny, následne zlepšuje rovnomernosť pokrytia pôdy herbicídnym filmom a to aj pri nižších dávkach vody. Grounded posilňuje väzbu účinnej látky na pôdne koloidné častice. Predlžuje a zvyšuje tým účinnosť prípravku, pri súčasnom obmedzení rizika vyplavovania účinnej látky do spodných vôd alebo mimo aktívnu herbicídnu zónu. Pri herbicídoch tvoriacich povrchový film na pôde Grounded zabraňuje splavovaniu účinnej látky dažďami do koreňovej zóny kultúrnych rastlín a vzniku ich rastového stresu. Umožňuje znížiť množstvo používanej vody a tým zvýšiť produktivitu práce postrekovača.

Rollwet je nová generácia organo-silikátového zmáčadla špeciálne vyvinutá pre zvýšenie účinnosti kontaktných fungicídov a herbicídov na báze sulfonylmočovín. Okrem toho sa využíva na zvýšenie účinnosti zásahu proti bielej hnilobe a alternárii v kapuste repkovej pravej a pre zvýšenie účinnosti graminicídov, obzvlášť, ak rastlinám hrozia stresové situácie spôsobené nadmerným suchom alebo chladom. Rollwet dokonale ovlhčí povrch listov vrátane tých, ktoré sú pokryté silnou voskovou vrstvičkou. Výrazne znižuje povrchové napätie kvapiek. Zabraňuje stekaniu postreku z povrchu listov a tak obmedzuje straty účinnosti a podporuje lepšie využitie TM partnera.

Na experimentálnej parcele boli zastúpené buriny v rozsahu jednoročných dvojklíčnolistových (peniažtek roľný - Thlaspi arvense); jednoročných jednoklíčnolistových (ježatka kuria - Echinochloa crus-galli, metlička obyčajná - Apera spica-venti) a trvácich dvojklíčnolistových burín (pupenec roľný - Convolvulus arvensis, pichliač roľný - Cirsium arvense). Na kontrolnom variante bola zaznamenaná uvedenými druhmi burín stredná zaburinenosť.

Obr. 1: Peniažtek roľný na variante Sulcotrek + Grounded 7 dní po herbicídnom ošetrení
Obr. 1: Peniažtek roľný na variante Sulcotrek + Grounded 7 dní po herbicídnom ošetrení

Obr. 2: Pichliač roľný na variante Nicogan + Pegas + Rollwet 14 dní po herbicídnom ošetrení
Obr. 2: Pichliač roľný na variante Nicogan + Pegas + Rollwet 14 dní po herbicídnom ošetrení

Obr. 3: Ježatka kuria na variante Sulcotrek + Nicogan + Rollwet 7 dní po herbicídnom ošetrení
Obr. 3: Ježatka kuria na variante Sulcotrek + Nicogan + Rollwet 7 dní po herbicídnom ošetrení

Výsledky

Na variante Sulcotrek + Grounded bola pred herbicídnym zásahom zaznamenaná stredná zaburinenosť a po herbicídnom ošetrení žiadna zaburinenosť. Podľa medzinárodnej bonitačnej stupnice EWRS je možné hodnotiť účinok herbicídu Sulcotrek v kombinácii so zmáčadlom Grounded na jednoročné i trváce buriny ako výborný.

Variant Sulcotrek bol pred herbicídnym ošetrením charakteristický strednou zaburinenosťou, po herbicídnom zásahu žiadnou. Účinok herbicídu Sulcotrek na jednoročné i trváce buriny bol výborný.

Na variante Sulcotrek + Nicogan + Rollwet bola pred aplikáciou herbicídov stredná zaburinenosť, po herbicídnom zásahu žiadna. Účinok herbicídov Sulcotrek a Nicogan v kombinácii so zmáčadlom Rollwet je možné hodnotiť na jednoročné a trváce buriny ako výborný.

Variant Nicogan + Pegas + Rollwet bol pred herbicídnym ošetrením zaburinený stredne. Po herbicídnom zásahu bola zaznamenaná slabá zaburinenosť. Účinok herbicídov Nicogan a Pegas v kombinácii so zmáčadlom Rollwet bol na jednoročné buriny výborný, a na trváce buriny dostatočný.

Výsledky experimentu potvrdili významný vplyv rôznej herbicídnej ochrany aj na výšku úrody zrna kukurice siatej. Priemerná úroda zo všetkých variantov bola 8,27 t/ha. Najnižšia úroda bola na variante bez akéhokoľvek herbicídneho zásahu. Najvyššia úroda bola na variante Sulcotrek + Grounded, kde bol pozorovaný nárast úrody zrna v porovnaní s kontrolným variantom o 14 % (1,07 t/ha).

Graf 1: Vplyv rôzneho herbicídneho ošetrenia na početnosť burín
Graf 1: Vplyv rôzneho herbicídneho ošetrenia na početnosť burín

Graf 2: Vplyv rôzneho herbicídneho ošetrenia na výšku úrody zrna
Graf 2: Vplyv rôzneho herbicídneho ošetrenia na výšku úrody zrna

Záver

Účinok herbicídov zaradených do experimentu, realizovaného v kukuričnej výrobnej oblasti západného Slovenska v roku 2017 hodnotíme vysoko pozitívne. Určené sú predovšetkým na reguláciu jednoročných dvojklíčnolistových burín a jednoročných jednoklíčnolistových burín. Na experimentálnych parcelách s kukuricou siatou však úspešne potlačili aj populácie odolných, dvojklíčnolistových trvácich burín, a to bez potreby zvyšovania aplikačnej dávky.

Výsledky experimentu preukázali, že variabilné herbicídne zásahy pri regulácii zaburinenosti kukurice siatej sa môžu významným spôsobom podieľať na formovaní produkčného procesu kukurice siatej ako aj iných plodín. V rozsahu dosiahnutých výsledkov môžeme herbicídnu ochranu kukurice siatej považovať za vhodný spôsob racionalizácie technologického systému jej pestovania.

Tab.: Varianty ošetrenia kukurice siatej herbicídmi

Variant

Termín aplikácie

Dávka

Kontrola

Sulcotrek + Grounded

PRE

2,2 + 0,25 l/ha

Sulcotrek

CPOST

2,0 l/ha

Sulcotrek + Nicogan + Rollwet

CPOST

2,0 + 1,0 + 0,2 l/ha

Nicogan + Pegas + Rollwet

POST

1,0 + 0,8 + 0,2 l/ha

Související články

Vytrvalé plevele v porostech kukuřice

17. 05. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Světlana Chovancová; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 203x

Invazní plevele (2) - Mračňák Theophrastův

14. 05. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 248x

Efektivní herbicidní ochrana v ozimých obilninách na jaře

10. 04. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 640x

Zaplevelení jarního ječmene a posklizňové hospodaření

29. 03. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 429x

Další články v kategorii Plevele

detail