Chemap Agro s.r.o.

BeFlex, Fenix, Foker, Chlortoluron - spolehlivá herbicidní ochrana ozimých obilnin

04. 12. 2020 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 804x

Výskyt plevelů v ozimých obilninách a jejich podzimní škodlivost souvisí s druhem obilniny, termínem setí a hustotou porostu. Zvláště časně seté porosty jsou vystaveny vysokému tlaku plevelů již na podzim, kdy se konkurenčně uplatňují především plevele spodního patra (ptačinec, rozrazil, hluchavka, penízek, kokoška pastuší tobolka, kakost, zemědým, violka, výdrol řepky aj.).

Proseeds

Tyto plevele dokážou na pozemku konkurovat a výrazně omezit růst obilniny, významně odebírat dusík a následně velmi brzy na jaře zregenerovat a nadále obilnině škodit. Vzrůstnější a konkurenčně silnější druhy jako svízel přítula, chundelka metlice a heřmánkovité plevele v podzimním období obilnině příliš nekonkurují. Nicméně spoléhat se jen na jarní aplikace bývá často problematické, neboť vhodná doba, kdy jsou plevele ještě dostatečně citlivé k herbicidům, může být velmi zkrácena nepříznivým počasím.

Herbicid BeFlex

Na pozemcích s výskytem chundelky metlice je vhodné provést podzimní ošetření, které je levnější a účinnější než ošetření jarní. V jarním období je omezený výběr herbicidů proti přerůstající či rezistentní chundelce (např. Chlortoluron 500), která způsobuje už významné ekonomické ztráty. Do praxe byl proto společností AgroProtec s.r.o. úspěšně zaveden šikovný přípravek BeFlex, který obsahuje výjimečnou účinnou látku beflubutamid, která nepatří mezi sulfonylmočoviny, a která doposud není obsažena v žádném jiném herbicidním přípravku, což je důležité z hlediska antirezistentní strategie. Umožňuje nám to doplnit a prostřídat ostatní používané účinné látky jako je např. diflufenican, flufenacet, pyroxsulam, flumioxazin aj.

Beflubutamid je přijímán především mladými výhony citlivých plevelů a následně prostřednictvím listů a kořenů. K nejlepšímu příjmu dochází v době klíčení semen plevelů. Beflubutamid inhibuje rostlinný enzym phytone desaturázu v biosyntéze karotenoidů, což vede k fotooxidaci chlorofylu a projevuje se typickým vybělováním listů. Mechanizmus účinnosti je tudíž zcela odlišný než u sulfonylmočovin či substituovaných močovin, čehož se velmi dobře využije v rámci již zmiňované antirezistentní strategie.

Mezi citlivé plevele patří především chundelka metlice včetně rezistentní populace vůči sulfonylmočovinám, heřmánky, výdrol řepky, violka rolní, hluchavky, ptačinec žabinec, rozrazil perský, zemědým lékařský, svízel (do 3 přeslenů), hořčice, rmeny, rdesna, ředkev ohnice, chrpa modrák, kokoška pastuší tobolka, kakosty, penízek rolní a další plevele. Přípravek je povolen do všech ozimých obilnin a používá se v postemergentních aplikacích na podzim v růstové fázi vzcházení až plné odnožování (BBCH 09–25), nejlépe však ihned jakmile jsou vidět kolejové řádky tj. obilnina má 1–3 listy.

Tuto aplikaci doporučujeme buď samostatně v dávce 0,5 l/ha nebo ve snížené dávce 0,3 l/ha v kombinaci s účinnou látkou chlortoluron (Chlortoluron 500 v dávce 1,5–2,0 l/ha). Aplikaci lze provádět až do konce odnožování obilniny. Účinnost obou herbicidních přípravků není závislá na teplotě a je možné je aplikovat i při očekávaném poklesu teplot. Vhodné tak i pro pozdně seté obilniny. Tank mix přípravků se vyznačuje dlouhým reziduálním působením, přičemž pěstování následných plodin je bez omezení a to včetně řepky olejky.

Obecné zásady ošetření: Aplikujte po vzejití obilniny, nejlépe ihned jakmile jsou vidět kolejové řádky. Odstraníte plevele spodního patra i chundelku metlici. Lze aplikovat až do konce odnožování obilniny.

Výhody herbicidu BeFlex:

 • originální účinná látka beflubutamid s minimálním omezením použití (OP II st. - 4 m od povrchových vod, podzemní vody bez omezení),
 • specialista na rozrazil perský, violky, hluchavky, kakosty a zemědým,
 • výborný účinek na chundelku metlici, výdrol řepky, heřmánky, svízel, brukvovité, rdesna a další plevele,
 • výrazná vedlejší účinnost na sveřepy,
 • dlouhodobý účinek přes půdu,
 • výborný partner do TM kombinací bez projevů fytotoxicity,
 • pěstování následných plodin včetně řepky bez omezení,
 • nízké dávkování - koncentrovaná formulace,
 • mísitelný s DAM 390,
 • účinný i při nízkých nočních teplotách,
 • vhodný do antirezistentních programů (beflubutamid není sulfonylmočovina).

Doporučené použití herbicidu BeFlex

1) Komplexní odplevelení ozimého ječmene a pšenice jako předplodiny pro řepku:

 • BeFlex + Chlortoluron 500 (0,3 + 1,5–2,0 l/ha)
 • samostatně BeFlex (dávka 0,5 l/ha)

2) Komplexní odplevelení žita, tritikale a pšenice pěstované po řepce:

 • BeFlex + Glean 75 PX (0,3 l + 7–15 g/ha)

Herbicid Chlortoluron 500

Chlortoluron 500 obsahuje 500 g/l úč. látky chlortoluron. Přípravek je ve formě tekutého suspenzního koncentrátu a je určen i proti rezistentní chundelce metlici, psárce polní, lipnici roční, jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v ozimých obilninách a máku. Je výborným partnerem do TM kombinací s většinou používaných herbicidů v ozimých obilninách na podzim, ale i časně na jaře. Především na podzim toho využijeme v kombinaci s již zmíněným BeFlexem.

Cenově zajímavá a účinná je také kombinace s letošní novinkou - herbicidem Foker. Oba přípravky jsou registrovány i na jaře, takže vám nezůstanou skladem. Obdobné uplatnění najde Chlortoluron na podzim i na jaře se Sekatorem OD. Na trhu je celou řadu let cenově zajímavý balíček Chlortoluron 500 se Sekatorem OD, který je určen primárně pro jarní komplexní odplevelení těch ozimých obilnin, které na podzim nebyly ošetřeny. Oba přípravky v balíčku jsou ale povoleny i pro podzimní (tak i pro jarní) aplikaci v ozimých obilninách.

Herbicidní novinka Fenix - plevele z popela nepovstanou!

Chundelka metlice (včetně rezistentní) a další jednoleté trávovité plevele (lipnice roční, sveřep bezbranný, jílek vytrvalý, psárka polní) v ozimé pšenici a ozimém ječmenu již po aplikaci tohoto herbicidu, jako bájný pták Fénix, z popela nepovstanou. O to se postará vysoká koncentrace účinné látky flufenacet (480 g/l), která má za úkol, aby spolehlivě ničila jednoleté trávovité plevele, ale aby také zabránila druhotnému zaplevelení a vzcházení další vlny těchto plevelů. To zabezpečí dlouhodobý půdní reziduální účinek po dobu nejméně 3 měsíců. Flufenacet proniká po aplikaci do půdy, je přijímán kořenovým systémem, hypokotylem nebo klíčícími rostlinkami plevelů. V plevelných rostlinách je rozváděn do růstových vrcholů, kde zabraňuje dělení buněk, a tím růstu plevele. Můžete ho využít na preemergentní na podzim ihned po zasetí před vzejitím obilniny (likvidace psárky polní v plné dávce 0,5 l/ha) nebo POST aplikaci po vzejití obilniny, jakmile jsou vidět kolejové řádky (ideální 1.–3. list obilniny). Pěstování následných plodin včetně řepky je bez omezení. V OP II. st. podzemní vody je bez omezení, na pozemcích svažujících se k povrchové vodě je nutný vegetační pás o šířce 10 m.

Doporučené kombinace herbicidu Fenix:

1) Fenix + BeFlex (0,3 + 0,3 l/ha)

Alternativa ke kombinaci účinných látek flufenacet + diflufenican, která je obsažena v celé řadě přípravků jen s měnícím se obchodním názvem. Použití této kombinace flufenacet (Fenix) s unikátní účinnou látkou beflubutamid (BeFlex) prostřídáte nejen účinné látky v rámci antirezistentní strategie, ale zajistíte si spolehlivý účinek vůči jednoděložným trávovitým a obtížně hubitelným dvouděložným plevelům.

2) Fenix + Foker (0,3 + 0,075 l/ha)

Zajistí komplexní odplevelení ozimých obilnin (pšenice, ječmen) - chundelka metlice, lipnice roční, jednoleté dvouděložné plevele včetně hluchavek, zemědýmů, rozrazilů, violek, heřmánků, svízele, výdrolu řepky aj. s využitím synergicky se doplňujících 3 účinných látek.

Herbicidní novinka Foker - stíhač plevelů

Ano, tento herbicid (název vypůjčen od fenomenálního stíhacího letadla z 1. světové války) je doslova a do písmene nekompromisní stíhač plevelů a to především plevelů spodního patra. Svízel přítula, violky, rozrazily, mák vlčí a výdrol řepky aj. plevele před jeho „palbou“ rozhodně neobstojí. Obsahuje totiž bezvadně se doplňující kombinaci účinných látek diflufenican a florasulam. Diflufenican působí na klíčící plevele s dlouhým reziduálním půdním účinkem až 8 týdnů. Florasulam zastavuje buněčné dělení, což vede k zastavení růstu plevelů, příznakem jsou chlorózy a nekrózy, následuje postupné zavadnutí a vyschnutí plevele. Plevele za ideálních podmínek odumírají do cca 10 dnů. Foker má také široké aplikační okno, je možné ho aplikovat na podzim, ale má registraci i na jaře až do fáze 2. kolénka obilniny. Proto nikdy nezůstane na skladě. Jeho nespornou výhodou je toxikologický profil, který umožňuje použití v OP II. st. povrchové a podzemní vody. Netěká a lze ho aplikovat i v blízkosti citlivých kultur (vinice, sady, chmelnice). Je registrován nejen do všech ozimých obilnin, ale i do jarní pšenice, jarního ječmene a do semenářských porostů trav.

Doporučené použití herbicidu Foker na podzim:

1) Foker + Chlortoluron (0,075 + 2,0 l/ha, lze i na jaře)

2) Foker + Fenix (0,075 + 0,3 l/ha)

Závěr

Potlačením plevelů již na začátku vegetace zamezíte jejich konkurenčnímu působení, které je významné již od 3 listu obilniny. Omezíte si pracovní špičky v jarním období a snížíte rizika opožděné a mnohdy už nedostatečně účinné jarní aplikace herbicidů. Pamatujte, že společnost AgroProtec s.r.o. nabízí praxí prověřené herbicidní přípravky BeFlex, Chlortoluron 500, které doplnili letošní novinky Fenix a Foker. Přejeme vám úspěšné založení porostů ozimých obilnin a za pomoci našich přípravků precizně zvládnutou herbicidní ochranu.

Fenix 0,3 l/ha + Foker 0,075 l/ha, ideální termín pro komplexní odplevelení ozimé pšenice s využitím 3 účinných látek
Fenix 0,3 l/ha + Foker 0,075 l/ha, ideální termín pro komplexní odplevelení ozimé pšenice s využitím 3 účinných látek

Související články

Faktory ovlivňující účinnost a selektivitu herbicidů

12. 01. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 216x

Poslední koncert pro plevele

17. 11. 2020 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 835x

Problematika regulace jednoděložných plevelů v ozimé řepce

09. 11. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 811x

Podmítka - významný nástroj pro regulaci zaplevelení

02. 11. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 863x

Bizon a Rally proti plevelům v ozimých obilninách

18. 10. 2020 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 759x

Další články v kategorii Plevele

detail