Chemap Agro s.r.o.

Efektivní herbicidní ochrana v ozimých obilninách na jaře

10. 04. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 1312x

Přestože z hlediska konkurenčního působení plevelů je vhodné odstranit plevel z porostu ozimých obilnin ještě v průběhu podzimní vegetace, má jarní herbicidní ošetření své nezastupitelné uplatnění jako základní ošetření proti plevelům, zejména v aridnějších oblastech, či při opožděném setí pšenice (obr. 1). Často je také třeba provést na jaře opravná ošetření neboť účinnost podzimního ošetření je ovlivněna celou řadou povětrnostních a půdních vlivů.

Polní dny Sója 2020

Především etapovitě a z hlubších vrstev půdy vzcházející plevele (svízel přítula, zemědým lékařský, chrpa modrá) nemusí být na podzim dostatečně potlačeny. V řidších nebo později setých porostech mohou naopak způsobovat problémy plevele vzcházející až na jaře, nejčastěji oves hluchý, opletka obecná a konopice polní. Často je také třeba na jaře zasáhnout proti vytrvalým dvouděložným plevelům, především proti pcháč rolnímu, který přestože obvykle vzchází až počátkem dubna, dokáže ozimým obilninám velmi významně konkurovat. Regulace pcháče rolního v obilninách je také velmi efektivní a relativně levná, čehož by mělo být využito k potlačení tohoto plevele v rámci celého osevního sledu.

Přestože mezi herbicidy existují poměrně velké rozdíly v požadavcích na teplotu při aplikaci a krátce po ní, je jarní ošetření třeba provést co nejdříve a to zejména, pokud nebyl porost na podzim herbicidně ošetřen. S rostoucí růstovou fází plevelů účinnost herbicidů na většinu plevelů klesá, často rychleji, než se zvyšuje jejich účinnost v důsledku stoupající teploty. Vyčkávat s ošetřením je vhodné pouze v případě výskytů vytrvalých dvouděložných plevelů (především pcháče rolního).

Pro velmi časné ošetření jsou vhodné některé sulfonylmočoviny, především amidosulfuron (Grodyl, Sekator), iodosulfuron (Husar), tribenuron (Express, Trimmer, Nuance, Biplay, atd.), metsulfuron (Pike, Biplay), tritosulfuron (Biathlon), či chlorsulfuron (Glean), které působí již při teplotách nad 5 °C, podobně jako florasulam (Fragma), který lze použít dokonce i při nižších teplotách. Pyroxsulam (Corello), propoxycarbazone (Attribut) a sulfonylmočoviny thifensulfuron (Ergon), mesosulfuron (Atlantis) a sulfosulfuron (Monitor) je vhodnější aplikovat až při teplotách nad 8 °C.

Růstové herbicidy (MCPA, MCPP, 2,4-D, dicamba, clopyralid, aminopyralid, fluroxypyr) spolehlivě působí až při teplotách nad 10 °C a vyšší intenzitě slunečního svitu. Poněkud menší závislost na teplotě má halauxifen, pokud je však formulován společně s fluroxypyrem (Pixxaro) je vhodné aplikaci neuspěchat. Všechny výše uvedené růstové herbicidy se vyznačují rychlým systemickým účinkem, přičemž citlivé plevele dokáží potlačit i ve vyšších růstových fázích. Při výběru herbicidu a jeho dávky je také třeba dobře posoudit toleranci k plodině, která je během sloupkovaní k herbicidům citlivější (především ječmen a žito).

Aplikaci kombinovaných herbicidů typu růstový herbicid + ALS inhibitor (Arrat, Huricane, Husar Active, Mustang, Omnera, Zypar) je možné provést při teplotách od 5 (8 °C), nicméně vyšší účinnost vykazují tyto herbicidy až při teplotách nad 10 °C a slunečném počasí. Přílišné otálení s ošetřením vede ke snížení účinnosti výše uvedených přípravků, i když mezi jednotlivými herbicidy i plevelnými druhy existují velké rozdíly (podrobněji popsáno níže v textu).

Kromě teploty, mají na účinnost všech výše uvedených herbicidů významný vliv také vláhové podmínky během jara. V případě dostatku nebo nadbytku srážek (viz rok 2017) bývá obvykle dosahováno velmi vysoké účinnosti, často i na plevele, které by za sucha nebyly dostatečně zasaženy. Naopak při nedostatku srážek v době ošetření (viz rok 2018) je třeba s ošetřením příliš neotálet, využít maximálních registrovaných dávek a použít vhodný adjuvant, což platí především pro WG formulace herbicidů a herbicidy aplikované v nízkých dávkách (do 0,5 l/ha). Za vlhka však mohou olejové adjuvanty snižovat selektivitu některých herbicidů, zejména těch s graminicidním účinkem.

Obr. 1: Optimální termín pro jarní herbicidní ošetření ozimých obilnin - další vyčkávání může vést ke snížení účinnosti
Obr. 1: Optimální termín pro jarní herbicidní ošetření ozimých obilnin - další vyčkávání může vést ke snížení účinnosti

Obr. 2: Působení herbicidu Axil Plus (pinoxaden) na plně odnoženou chundelku metlici v kolejové meziřádku
Obr. 2: Působení herbicidu Axil Plus (pinoxaden) na plně odnoženou chundelku metlici v kolejové meziřádku

Možnosti jarní regulace problematických plevelů

Chundelka metlice

V podzimním období lze proti chundelce metlici použít velmi široké spektrum herbicidů s různým mechanizmem účinku. Herbicidy používané k regulaci chundelky je však vhodné v několikaletých intervalech obměňovat, aby nedošlo k vytvoření rezistence, která již byla na mnoha lokalitách ČR zjištěna.

Na jaře je možné použít k regulaci chundelky již pouze herbicidy s dvěma mechanizmy účinku. Nejčastěji se používají ALS inhibitory iodosulfuron (Husar), mesosulfuron (Atlantis), sulfosulfuron (Monitor), chlorsulfuron (Glean), či pyroxsulam (Corello, Ataman, Huricane). Máme-li však u chundelky podezření na rezistenci vůči jakémukoliv výše uvedenému herbicidu (opakované selhání účinnosti v minulých letech, či selhání podzimního ošetření), je vhodné použít k regulaci chundelky herbicid s jiným mechanizmem účinku.

V jarním období připadají pak již v úvahu pouze inhibitory ACCasy fenoxaprop (Puma), či pinoxaden (Axial), které vykazují dobrou účinnost až do počátku sloupkování chundelky (obr. 2). Přestože populace chundelky rezistentní vůči těmto herbicidům jsou v ČR stále ještě poměrně vzácné, je třeba i tyto herbicidy používat uvážlivě. Z tohoto pohledu může být účelné využití nového herbicidu Avoxa, který bude zaveden v letošním roce a který využívá synergického působení dvou účinných látek (pyroxsulam a pinoxaden) s odlišným mechanizmem účinku - graf 1.

V pozdě setých porostech, kde chundelka ještě nezačala odnožovat, případně na počátku jejího odnožování, mohou být brzy z jara účinné také herbicidy obsahující chlorotoluron (Lentipur, Tolurex, Rally, atd.). Odrostlejší chundelka (plně odnožená, či sloupkující) však již nebývá těmito herbicidy dostatečně potlačena.

Graf 1: Účinnost herbicidů na chundelku metlici při jarním ošetření obilnin
Graf 1: Účinnost herbicidů na chundelku metlici při jarním ošetření obilnin

Graf 2: Účinnost herbicidů na kakost maličký při jarním ošetření obilnin
Graf 2: Účinnost herbicidů na kakost maličký při jarním ošetření obilnin

Graf 3: Účinnost herbicidů na mák vlčí při jarním ošetření obilnin
Graf 3: Účinnost herbicidů na mák vlčí při jarním ošetření obilnin

Graf 4: Účinnost herbicidů na rozrazil perský při jarním ošetření obilnin
Graf 4: Účinnost herbicidů na rozrazil perský při jarním ošetření obilnin

Graf 5: Účinnost herbicidů (s adjuvantem) působících na sveřep jalový při jarním ošetření obilnin
Graf 5: Účinnost herbicidů (s adjuvantem) působících na sveřep jalový při jarním ošetření obilnin

Graf 6: Účinnost herbicidů s vysokou účinností na svízel přítulu při jarním ošetření obilnin
Graf 6: Účinnost herbicidů s vysokou účinností na svízel přítulu při jarním ošetření obilnin

Graf 7: Účinnost herbicidů na violku rolní při jarním ošetření
 Graf 7: Účinnost herbicidů na violku rolní při jarním ošetření

Kakost maličký

Regulaci kakostu maličkého v obilninách je vhodné provést na podzim, nejlépe časně postemergentně, kdy je kakost k herbicidům nejcitlivější. Pokud se to z nejrůznějších důvodů nepodaří, lze na jaře použít herbicidy obsahující halauxifen (Pixxaro, Zypar), které vykazují velmi dobrou účinnost i ve vyšších růstových fázích - graf 2. Na menší kakosty lze použít také pyroxulam (Corello, Ataman, Huricane). Ostatní ALS inhibitory (sulfonylmočoviny) jsou méně účinné, snad s výjimkou metsulfuron a tribenuronu (Biplay - obr. 3) a částečně také iodosulfuronu (Husar). Účinné mohou být rovněž některé směsné herbicidy (Omnera, Husar Active), je však třeba počítat s tím, že ve vyšších růstových fázích nemusí být účinnost těchto herbicidů dostatečná a kakosty mohou následně regenerovat, zejména v konkurenčně slabších porostech (řídké a živinami nedostatečně zásobené porosty).

Mák vlčí

Přestože, je ošetření proti máku vlčímu v obilninách vhodné provést již na podzim, lze správným výběrem herbicidu efektivně potlačit tento plevel také na jaře. Dobrou účinnost vykazuje především florasulam (Fragma, Biathlon - obr. 4), který působí již při relativně nízkých teplotách. Ještě vyšší účinnost vykazuje tato účinná látka v kombinaci s halauxifenem (Zypar) nebo s aminopyralidem (Huricane, Mustang Forte), S aplikací herbicidů obsahující aminopyralid je však vhodné počkat na vyšší teploty (10 °C). Také sulfonylmočoviny tribenuron (Express, Trimmer atd.), metsulfuron (Pike, Biplay) a iodosulfuron (Husar) vykazují na mák dobrou účinnost, ošetření však musí být provedeno včas - graf 3. V západní Evropě však již byly nalezeno několik populací máku vlčího rezistentních vůči ALS inhibitorům, přičemž se předpokládá, že takovýchto případů bude přibývat, zejména pokud se bude v EU snižovat diverzita používaných herbicidů.

Rozrazil perský

Vzhledem k poměrně rychlému růstu a vývoji způsobují rozrazily škody zejména v časně setých ozimých obilninách, kde je třeba zasáhnout herbicidně, již v podzimním období, nejlépe před odnožováním obilniny.

Jarní regulace rozrazilů se často setkává s velmi malým úspěchem, navíc konkurenční působení rozrazilů již v té době pomalu končí. Pro jarní ošetření později setých ozimů jsou vhodné herbicidy obsahující carfentrazone (Aurora) a některé ALS inhibitory, jako iodosulfuron (Husar), pyroxulam (Corello - obr. 5, Ataman, Huricane) - graf 4.

Sveřep jalový

Pro jarní ošetření ozimé pšenice proti sveřepu jalovému jsou vhodné především herbicidy obsahující pyroxsulam (Corello - obr. 6, Ataman) a propoxycarbazone (Attribut). Uspokojivou účinnost vyzrazují také mesosulfuron (Atlantis) a sulfosulfuron (Monitor) - graf 5. Všechny výše uvedené herbicidy vykazují dobrou účinnost pouze v případě použití s vhodným adjuvantem (olejové adjuvanty). Kromě použitého adjuvantu je účinnost ovlivněna také povětrnostními vlivy a růstovou fází sveřepů.

Při vyšší intenzitě zaplevelení či při nevhodných aplikačních podmínkách je často nutné provést na jaře dvě ošetření, zejména pokud nebyly potlačeny již na podzim. Velmi důležité je správné načasování herbicidního ošetření, které by mělo být provedeno co nejdříve po obnovení vegetace (sveřep vytváří nové vláskovité kořínky). Na druhou stranu je nutné, aby teplota při aplikaci a několik dní poté překračovala alespoň na několik hodin denně 10 °C. Pokud je ošetření provedeno ve správném termínu a je použit vhodný adjuvant, jsou sveřepy obvykle silně poškozeny, nicméně některé rostliny mohou během 3 týdnů regenerovat, zejména v hůře zapojených a časně setých porostech. V těchto případech je nutné ještě jedno ošetření (obvykle dva týdny po prvním ošetření), které výrazně zvýší celkovou účinnost (obvykle přes 90 %) a výrazně omezí reprodukci sveřepů, a tím sníží intenzitu zaplevelení v příštích letech.

V zahraničí, kde sveřepy způsobují daleko závažnější problémy, velmi často dochází k vývoji populací rezistentních vůči výše uvedeným ALS inhibitorům, přičemž první rezistentní populace jsme již zaznamenali také v ČR. Nově zaváděný herbicid Avoxa (pinoxaden + pyroxsulam) využívá již zmiňovaného synergického působení obou obsažených účinných látek, které zvyšuje účinnost a efektivitu herbicidního zásahů a zároveň snižuje riziko vývoje rezistence.

Svízel přítula

Při nedostatečné účinnosti podzimního herbicidního ošetření (dlouhý a sušší podzim) nebo po vzejití nových rostlin svízele během zimy a brzy zjara, je nutné jarní opravné ošetření. Pro časnou jarní aplikaci jsou vhodné přípravky obsahující florasulam (Fragma - obr. 7), či amidosulfuron (Grodyl), či jeho kombinace s iodosulfuronem (Sekator), které působí již při relativně nízkých teplotách (platí především pro florasulam), ale s rostoucí růstovou fází svízele jejich účinnost klesá, zejména za sucha (neplatí pro herbicid Zypar, kde na svízel působí obě obsažené účinné látky). Pokud je třeba zasáhnout proti svízeli ve vyšších růstových fázích nebo ve velmi suchých podmínkách, je vhodnější fluroxypyr (Starane, Tomahawk, atd.), případně jeho kombinace s halauxifenem (Pixxaro - obr. 8). Tyto přípravky jsou vhodné zejména při kalamitním zaplevelení, v řídkých porostech nebo na přerostlý svízel (přechod do generativní fáze) - graf 6.

Violka rolní

Regulaci violky v porostech ozimých obilnin je vhodné provést na podzim, kdy je violka k herbicidům nejcitlivější.

Jarní ošetření lze doporučit pouze u později setých porostů nebo při nízké intenzitě zaplevelení, neboť jarním ošetřením nelze violku obvykle zcela eliminovat, pouze se omezí její konkurenční působení, přičemž violka je schopná se reprodukovat, a to zejména v hůře zapojených porostech. Dobrou účinnost vykazují některé sulfonylmočoviny (obr. 9), především tribenuron (Express, Trimmer), iodosulfuron (Husar), metsulfuron (Pike, Biplay), které je však nutné použít včas (před nástupem generativní fáze). Za sucha je vhodné tyto přípravky použít s adjuvantem nebo DAMem. Z růstových herbicidů vykazuje nejvyšší účinnost aminopyralid, zejména jeho kombinace s pyroxsulamem (Huricane) - graf 7).

Zemědým lékařský

Zemědým lékařský se vyznačuje relativně vysokou tolerancí k velkému množství herbicidů používaných v obilninách, což způsobilo jeho výrazné rozšíření v posledních letech. Přestože podzimní ošetření běžně používanými širokospektrálními herbicidy bývá účinné, pokud je ošetření provedeno příliš brzy (před vzejitím zemědýmu) mohou po aplikaci vzejít nové rostliny, které je třeba na jaře potlačit.

Na jaře vykazují velmi vysokou účinnost zejména herbicidy obsahující halauxifen (Pixxaro a Zypar), které dokáží zemědým potlačit i během prodlužovacího růstu (obr. 10). Většina ostatních herbicidů určených k jarnímu ošetření ozimů (většina sulfonylmočovin, florasulam, MCPA, 2,4-D) vykazuje na zemědým nedostatečnou účinnost.

Obr. 3: Pokud je herbicid Biplay SX (tribenuron + metsulfuron) aplikován na kakost maličký v raných růstových fázích vykazuje dobrou účinnost
Obr. 3: Pokud je herbicid Biplay SX (tribenuron + metsulfuron) aplikován na kakost maličký v raných růstových fázích vykazuje dobrou účinnost

Obr. 4: Obě účinné látky v herbicidu Biathlon 4D (florasulam + tritosulfuron) vykazují dobrou účinnost na mák vlčí
Obr. 4: Obě účinné látky v herbicidu Biathlon 4D (florasulam + tritosulfuron) vykazují dobrou účinnost na mák vlčí

Obr. 5: Herbicid Corello (pyroxsulam) vykazuje na rozrazil perský velmi dobrou účinnost a to i v relativně pozdní růstové fázi
Obr. 5: Herbicid Corello (pyroxsulam) vykazuje na rozrazil perský velmi dobrou účinnost a to i v relativně pozdní růstové fázi

Obr. 6: Působení herbicidu Corello (+ Šaman) na sveřep jalový
Obr. 6: Působení herbicidu Corello (+ Šaman) na sveřep jalový

Obr. 7: Ošetření herbicidem Fragma (florasulam) na svízel přítulu musí být provedeno včas
Obr. 7: Ošetření herbicidem Fragma (florasulam) na svízel přítulu musí být provedeno včas

Obr. 8: Herbicid Pixxaro (fluroxypyr + halauxifen) vykazuje dobrou účinnost na svízel přítulu i při opoždění aplikačního termínu
Obr. 8: Herbicid Pixxaro (fluroxypyr + halauxifen) vykazuje dobrou účinnost na svízel přítulu i při opoždění aplikačního termínu

Obr. 9: Působení herbicidu Express 50 SX (tribenuron) na violku rolní
Obr. 9: Působení herbicidu Express 50 SX (tribenuron) na violku rolní

 Obr. 10: Působení herbicidu Pixxaro (halauxifen + fluroxypyr) na zemědým lékařský
Obr. 10: Působení herbicidu Pixxaro (halauxifen + fluroxypyr) na zemědým lékařský

Související články

Invazní a nebezpečné druhy plevelů v porostech kukuřice

03. 07. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Barbora Kotlánová, Ing. Igor Děkanovský; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 113x

Ochrana a zejména regulace plevelů v sóji v roce 2019

30. 06. 2020 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 77x

Přípravky pro postemergentní aplikaci v kukuřici

07. 06. 2020 Ing. Martin Běhal, AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 399x

Vliv technologií pěstování plodin na změny ve společenstvech plevelů

01. 06. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 470x

Další články v kategorii Plevele

detail