Chemap Agro s.r.o.

Efektivní regulace nejvýznamnějších plevelů kukuřice

03. 05. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 935x

Plevelné spektrum kukuřice bývá poměrně úzké. Dominují obvykle merlíky, laskavce, rdesna a prosovité trávy (nejčastěji ježatka kuří noha, ale také béry či plevelná prosa). Lokálně mohou způsobovat problémy také další pozdní jarní plevele, především bažanka roční, durman obecný, či mračňák Theophrastův, které mohou vzcházet z poměrně velké hloubky, čímž se stávají odolnější vůči preemergentním herbicidům. Časté je také zaplevelení vytrvalými plevely, zejména pýrem plazivým, pcháčem rolním a v posledních letech intenzivně se šířícími svlačcovitými plevely (svlačec rolní a opletník plotní). Typickým plevelem kukuřice je také opletka obecná.

Agronutrition

Výše uvedené plevelné spektrum je však charakteristické především pro typické kukuřičné oblasti. V méně vhodných polohách pro pěstování kukuřice (vyšší polohy) nebo na lokalitách s extrémním zastoupením obilnin a řepky v osevním sledu, je nutné počítat také s vyšším výskytem ozimých a časných jarních plevelů, které při vysoké intenzitě zaplevelení a vhodných vláhových podmínkách na počátku vegetace mohou kukuřici také výrazně konkurovat.

Spektrum herbicidů registrovaných do kukuřice je poměrně široké. Výběr herbicidů lze proto přizpůsobit plevelnému spektru pozemku a povětrnostním podmínkám. Z pohledu omezení konkurenčního působení plevelů je vhodnější preemergentní, případně časné postemergentní ošetření herbicidem s reziduálním působením v půdě. Jistou výhodu mají herbicidy, které lze použít preemergentně i časně postemergentně, i když to vždy neznamená, že jejich účinnost bude v obou aplikačních termínech stejná na všechny plevele.

Preemergentní ošetření je vhodné především ve vyšších polohách s lehčími půdami a v případě dostatku srážek po výsevu kukuřice. Pokud je kukuřice vyseta do suché půdy a nepředpokládají se výraznější srážky (nad 10 mm) krátce po aplikaci, je vhodnější s ošetřením vyčkat až po vzejití kukuřice i plevelů. Je však třeba počítat s tím, že účinnost řady herbicidu na některé plevele (zejména trávy) prudce klesá s růstovou fází plevelů (viz ježatka kuří noha níže).

Hlavní výhodou klasického postemergentního ošetření je větší cílenost aplikačního zásahu a možnost zasáhnout širší spektrum plevelů včetně vytrvalých druhů, přičemž účinnost takovéhoto ošetření je méně závislá na povětrnostních podmínkách. Přesto se v sušších letech často stává, že plevele, které kukuřici silně konkuruji již v raných fázích růstu, mohou způsobit takovou retardaci kukuřice, kterou se již nepodaří během vegetace eliminovat (graf  1).

Graf 1: Vliv termínu aplikace na výnos zrna kukuřice ve třech srážkově odlišných letech - velmi suché léto roku 2014, suché jaro roku 2016 a dostatek srážek v průběhu celé vegetace v roce 2017 (průměrné výnosy všech testovaných herbicidních variant v jednotlivých termínech ošetření)
Graf 1: Vliv termínu aplikace na výnos zrna kukuřice ve třech srážkově odlišných letech - velmi suché léto roku 2014, suché jaro roku 2016 a dostatek srážek v průběhu celé vegetace v roce 2017 (průměrné výnosy všech testovaných herbicidních variant v jednotlivých termínech ošetření)

Ježatka kuří noha

V porostu kukuřice je možné proti ježatce (obr. 1) použít velké množství přípravků, je však třeba počítat se sníženou účinností za sucha, zejména u přípravků půdních. Preemergentně a časně postemergentně lze použít dimethenamid (Outlook, Akris), pethoxamid (Successor, Somero, Koban, Balaton, atd.), metolachlor (Dual, Gardoprim), flufenacet (Aspect), isoxaflutole (Merlin, Adengo), mesotrione (Callisto) a sulcotrione (Sulcotrek). U některých přípravků může být za extrémního sucha vhodnější jejich mělké zapravení před výsevem kukuřice. Po vzejití ježatky účinnost většiny výše uvedených herbicidů prudce klesá (působí do fáze 1–3 listů v závislosti na herbicidu a počasí). K potlačení ježatky ve fázi 2–3 listů jsou vhodné především kombinované přípravky, kde na ježatku působí dvě účinné látky (Adengo, Lumax). V pozdějších růstových fázích (po vytvoření třetího listu) vykazují dobou účinnost tembotrione (Laudis) a sulfonylmočoviny nicosulfuron (Milagro, Samson, Nicogan, atd.), foramsulfuron + iodosulfuron (Maister), rimsulfuron (Titus, Hector, Grid) a thiencarbazone (Miaster Power). Sulfonylmočovinové přípravky by měly být aplikovány s vhodným adjuvantem (důležité především u WG formulací a za sucha). K regulaci ježatky kuří nohy v porostech DUO hybridů, které jsou přirozeně tolerantní k cycloxydimu, lze použít herbicid Focus Ultra.

Obr. 1: Selhání preemergentního ošetření na ježatku kuří nohu
Obr. 1: Selhání preemergentního ošetření na ježatku kuří nohu

Béry

Dobrou účinnost na béry (obr. 2) vykazují především přípravky obsahující metolachlor, dimethenamid, pethoxamid a flufenacet, určené především preemergentnímu použití (viz ježatka). Vysokou účinnost má také herbicid Adengo (isoxaflutole + thiencarbazone) a Lumax (mesotrione + metolachlor + terbuthylazin), které vykazují dobrou účinnost i časně postemergentně. Po vytvoření tří listů (odnožování) jsou vhodnější sulfonylmočoviny (viz ježatka), či jejich kombinace (Maister Power, Hector, atd.), případně kombinace sulfonylmočovin s HPPD inhibitory (Elumis, Principal, atd.). Herbicid Laudis (tembotrione) na béry nepůsobí.

Obr. 2: Dozrávající lichoklas béru sivého
Obr. 2: Dozrávající lichoklas béru sivého

Merlík bílý

Z preemergentních herbicidů vykazují velmi dobrou účinnost na merlík bílý (obr. 3) především herbicidy obsahující isoxaflutole (Merlin, Adengo), pendimethalin (Stomp, Activus, atd.) terbuthylazine (Akris, Balaton, Koban Top, Aspect, Sulcotrek, atd.) a aclonifen (Bandur). Za sucha je však účinnější jejich časná postemergentní aplikace (neplatí pro Bandur). V tomto aplikačním termínu vykazují vysokou účinnost na merlík bílý také herbicidy obsahující mesotrione (Callisto, Lumax, Story, atd.) a sulcotrione (Sulcotrek, Sulcogan). Ve vyšších růstových fázích vykazují vysokou účinnost na merlík bílý především herbicidy obsahující tembotrione (Laudis), bromoxynil (Pardner, Bromotril, atd.), většina růstových herbicidů (2,4-D, dicamba) a některé sulfonylmočoviny (Refine, Maister) a kombinované přípravky (Arrat, Arigo, Elumis, Maister Power, Mustang, Principal, Zeagran, atd.). WG a SG formulace je vždy nutné použít s adjuvantem, nejlépe olejovým.

Obr. 3: Merlík bílý je nejběžnějším plevelem kukuřice ve všech oblastech jejího pěstování
Obr. 3: Merlík bílý je nejběžnějším plevelem kukuřice ve všech oblastech jejího pěstování

Laskavec ohnutý

K regulaci laskavce ohnutého (obr. 4) je možné použít velké množství přípravků, přičemž dobré účinnosti lze dosáhnout i za sucha. Vysokou účinnost vykazují především kombinované půdní herbicidy obsahující isoxaflutole, mesotrione, sulcotrione, terbuthylazin, dimethenamid a pethoxamid (Adengo, Akris, Sulcotrek, Balaton, Aspect, Lumax, Story, atd.), které lze obvykle použít preemergentně i časně postemergentně. Pro klasické postemergentní ošetření (4 a více pravých listů) jsou vhodné sulfonylmočoviny foramsulfuron, rimsulfuron, thifensulfuron (Maister, Titus, Grid, Hector, atd.), mesotrione (Callisto), tembotrione (Laudis), sulcotrione (Sulcogan), dicamba (Banvel), bromoxynil (Pardner, Bromotril, atd.), či některé kombinované přípravky (Arrat, Elumis, Mustang, Principal, Zeagran, atd.).

Obr. 4: Laskavec ohnutý vzchází obvykle až po vzejití kukuřice
Obr. 4: Laskavec ohnutý vzchází obvykle až po vzejití kukuřice

Rdesno blešník

Z půdních herbicidů vykazuje dobrou účinnost na rdesno blešník (obr. 5) především Adengo a Akris, přičemž vyšší účinnosti bývá dosahováno až po vzejití rdesna, především za sucha. Při postemergentní aplikaci je velmi účinný také sulcotrione (Sulcogan) a mesotrione (Callisto), který působí až do fáze šesti pravých listů, nejlépe však v kombinaci s terbuthylazinem (Lumax, Sulcotrek). Z typicky postemergentních přípravků (listový příjem) vykazují dobrou účinnost některé ALS inhibitory, především foramsulfuron a thiencarbazone (oba v Maister Power). Dobrou účinnost vykazuje také bromoxynil (Pardner), tembotrione (Laudis) a některé směsné přípravky (Mustang, Principal Plus, Arigo, atd.).

Obr. 5: Rdesno blešník je odolné vůči mnoha herbicidům, především půdním
Obr. 5: Rdesno blešník je odolné vůči mnoha herbicidům, především půdním

Opletka obecná

Opletka obecná (obr. 6) je odolná vůči celé řadě kukuřičných herbicidů (isoxaflutole, metolachlor, nicosulfuron, rimsulfuron, foramsulfuron, iodosulfuron, thifensulfuron, 2,4-D, MCPA, atd.). Na pozemcích s vyšším zaplevelením opletkou je proto vhodné přizpůsobit výběr herbicidu a termín ošetření právě tomuto plevelnému druhu. Z registrovaných preemergentních herbicidů vykazují nejvyšší účinnost především ty, které obsahují terbuthylazin, nejlépe v kombinaci s dimethenamidem (Akris). Tyto přípravky je možné použít také časně postemergentně, kdy bývá (především za sucha) dosahováno lepší účinnosti. V tomto aplikačním termínu je možné použít rovněž herbicid Lumax (mimo terbuthylazinu obsahuje také mesotrione, který na opletku vykazuje také dobrou účinnost), Adengo (thiencarbazone + isoxaflutole), Sulcotrek (terbuthylazine + sulcotrione) a Story (mesotrione + florasulam). Z klasických postemergentních přípravků vykazují dobrou účinnost na opletku pouze bromoxynil (Pardner), thiencarbazone (Maister Power) a dicamba (Banvel). Sulfonylmočoviny používané v kukuřici jsou obvykle málo účinné, snad s výjimkou nicosulfuronu (Milagro, Samson, Nicogan, atd.), nicméně ani jeho účinnost nebývá vždy dostatečná. Dobrou účinnost vykazují také některé směsné přípravky jako např. Arrat (dicamba + tritosulfuron), Elumis (mesotrione + nicosulfuron), Principal Plus (dicamba + nicosulfuron + rimsulfuron) a Zeagran (bromoxynil + terbuthylazin).

Obr. 6: Opletka obecná může při nevhodném výběru herbicidu způsobovat velké problémy
Obr. 6: Opletka obecná může při nevhodném výběru herbicidu způsobovat velké problémy

Durman obecný

Preemergentní ošetření kukuřice nebývá na durman obecný (obr. 7) dostatečně účinné a to především za sucha, kdy plevele klíčící z hlubších vrstev půdního profilu. Reziduální působení půdních herbicidů navíc nemusí dostatečně pokrýt hlavní vlnu vzcházení durmanu, který oproti ostatním pozdním jarním plevelům vzchází později. Z půdních herbicidů vykazují nejvyšší účinnost HPPD inhibitory nejlépe v kombinaci s další účinnou látkou (Adengo, Lumax, Sulcotrek), ošetření je však vhodné provést až po vzejití durmanu, zejména za sucha. Za příznivé půdní vlhkosti vykazují dobrou účinnost také přípravky obsahující terbuthylazin, nejlépe v kombinaci s dimethenamidem (Akris). Postemergentně lze použít tembotrione (Laudis), mesotrione (Callisto, Story, atd.), sulcotrione (Sulcogan), bromoxynil (Pardner, Bromotril, atd.) nebo foramsulfuron (Equip, Maister). Částečně působí na durman také nicosulfuron (Milagro, Samson, Nicogan, atd.), který je však vhodné používat v kombinaci s jinou účinnou látkou (Elumis, Arigo, atd.). K ostatním sulfonylmočovinám používaných v kukuřici (thifensulfuron, rimsulfuron) je však durman odolný. Při vyšší intenzitě zaplevelení, či v řidších porostech je vhodné kombinovat herbicidy působící skrze listy s půdními reziduálními herbicidy.

Obr. 7: Durman obecný vzchází během celé vegetace kukuřice a podílí se proto především na tzv. sekundárním zaplevelení
Obr. 7: Durman obecný vzchází během celé vegetace kukuřice a podílí se proto především na tzv. sekundárním zaplevelení

Pcháč rolní

Pcháč rolní (obr. 8) je dobře potlačován celou řadou růstových herbicidů: clopyralid (Lontrel), 2,4-D (Esteron), dicamba (Banvel), a MCPA (Agritox), případně jejich kombinacemi se sulfonylmočovinami (Principal Plus, Arrat, Mustang). Při nižší intenzitě zaplevelení mohou vykázat dostatečnou účinnost také některé ALS inhibitory (foramsulfuron, rimsulfuron, iodosulfuron, thiencarbazone), nejlépe však jejich kombinace (např. Maister Power). Účinnost HPPD inhibitorů (tembotrione, mesotrione, sulcotrione) je obvykle nedostatečná neboť po jejich aplikaci rostliny pcháče rychle regenerují.

Obr. 8: Pcháč rolní je vhodné řešit v obilní předplodině, kde je herbicidní regulace efektivnější a obvykle také selektivnější.
Obr. 8: Pcháč rolní je vhodné řešit v obilní předplodině, kde je herbicidní regulace efektivnější a obvykle také selektivnější

Pýr plazivý

Vysokou účinnost na pýr plazivý (obr. 9) vykazuje především herbicid Maister (foramsulfuron + iodosulfuron) a herbicidy obsahující nicosulfuron (Milagro, Samson, Nicogan, atd.), eventuálně rimsulfuron (Titus). Pro dosažení dostatečné účinnosti je třeba tyto herbicidy použít v maximální registrované dávce. WG a SG formulace je třeba vždy aplikovat s olejovým adjuvantem. Při vysoké intenzitě zaplevelení pýrem je vhodné s aplikací příliš neotálet (velmi časné konkurenční působení a alelopatické působení pýru), navíc účinnost některých herbicidů (rimsulfuron) klesá s rostoucí růstovou fází pýru. K regulaci pýru plazivého v porostech DUO hybridů, lze použít herbicid Focus Ultra, i zde platí, že ošetření je třeba provést včas s vhodným adjuvantem.

Obr. 9: Intenzita zaplevelení pýrem plazivým klesá, restrikce glyphosatových herbicidů by však mohly tento trend změnit
Obr. 9: Intenzita zaplevelení pýrem plazivým klesá, restrikce glyphosatových herbicidů by však mohly tento trend změnit

Porovnání účinnosti kukuřičných herbicidů ve srovnávacích pokusech

V roce 2016 a 2017 jsme založily na pozemcích ČZU v Praze maloparcelní herbicidní pokusy, jejichž cílem bylo porovnat účinnost nejběžnějších herbicidů a tank-mix kombinací používaných v kukuřici. Výběr herbicidních variant byl ponechán na agrochemických společnostech, které herbicidy v ČR prodávají. Pokusný pozemek byl zaplevelen především ježatkou kuří nohou, merlíkem bílým, laskavcem ohnutým, lilkem leskloplodým a bažankou roční. V grafech 2 a 3 jsou znázorněny výsledky pokusů. Pro lepší názornost je v grafech uvedeno pouze hodnocení účinnosti na ježatku, merlík a laskavec těsně před zapojením porostu kukuřice. Výnosové výsledky z těchto pokusu byly použity pro graf 1.

Graf 2: Porovnání účinnosti herbicidů do kukuřice na vybrané plevele ve srovnávacím maloparcelním pokusu v roce 2016
Graf 2: Porovnání účinnosti herbicidů do kukuřice na vybrané plevele ve srovnávacím maloparcelním pokusu v roce 2016

Graf 3: Porovnání účinnosti herbicidů do kukuřice na vybrané plevele ve srovnávacím maloparcelním pokusu v roce 2017
Graf 3: Porovnání účinnosti herbicidů do kukuřice na vybrané plevele ve srovnávacím maloparcelním pokusu v roce 2017

Obr. 5: Rdesno blešník je odolné vůči mnoha herbicidům, především půdním

Efektivní regulace nejvýznamnějších plevelů kukuřice

Efektivní regulace nejvýznamnějších plevelů kukuřice
Obr. 2: Dozrávající lichoklas béru sivého
Obr. 3: Merlík bílý je nejběžnějším plevelem kukuřice ve všech oblastech jejího pěstování
Obr. 4: Laskavec ohnutý vzchází obvykle až po vzejití kukuřice
Obr. 5: Rdesno blešník je odolné vůči mnoha herbicidům, především půdním
Obr. 6: Opletka obecná může při nevhodném výběru herbicidu způsobovat velké problémy
Obr. 7: Durman obecný vzchází během celé vegetace kukuřice a podílí se proto především na tzv. sekundárním zaplevelení
Obr. 8: Pcháč rolní je vhodné řešit v obilní předplodině, kde je herbicidní regulace efektivnější a obvykle také selektivnější.
Obr. 9: Intenzita zaplevelení pýrem plazivým klesá, restrikce glyphosatových herbicidů by však mohly tento trend změnit

Související články

Vytrvalé plevele v porostech kukuřice

17. 05. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Světlana Chovancová; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 203x

Invazní plevele (2) - Mračňák Theophrastův

14. 05. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 248x

Efektivní herbicidní ochrana v ozimých obilninách na jaře

10. 04. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 640x

Zaplevelení jarního ječmene a posklizňové hospodaření

29. 03. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 429x

Další články v kategorii Plevele

detail