BASF
BASF
BASF

AGRA

Herbicidní ochrana brambor

27. 06. 2024 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 460x

V porostech brambor se vyskytuje řada plevelných druhů s různým stupněm hospodářské škodlivosti. Plevelné spektrum je vázáno na půdně-ekologické podmínky a liší se zejména mezi dvěma základními oblastmi pěstování bram¬bor v ČR, kterými jsou teplejší ranobramborářská oblast a chladnější bramborářská oblast. Při volbě herbicidu (účinné látky) je třeba vycházet z předpokládaného výskytu plevelných druhů a jejich intenzity.

Albíit

Plevelné spektrum

Svízel přítula (Galium aparine) se vyskytuje zejména v typické bramborářské oblasti v ranobramborářské oblasti je rozšířen méně. V bramborách byl dříve označován za nejnebezpečnější plevel, v současné době díky účinné herbicidní ochraně není již jeho tlak tak intenzivní, stále ale patří mezi plevele s vysokým stupněm škodlivosti. Hospodářská škodlivost svízele je značná při výskytu méně než 1 rostliny na 1 m2. Některé účinné látky herbicidů do brambor jsou zcela neúčinné, jako například metribuzin (Sencor Liquid apod.). Tyto herbicidy musí být v případě výskytu svízele kombinovány např. s Commandem 36 CS (clomazone). Dalšími účinnými látkami jsou flufenacet (Plateen 41,5 WG), prosulfocarb (Arcade 880 EC), uspokojivou účinnost má i aclonifen (Bandur). Z postemergentních herbicidů je využíván např. Titus 25 WG (rimsulfuron).

Opletka obecná (Fallopia convolvulus) je v porostech brambor rozšířena ve všech oblastech, ve vyšší intenzitě v typické bramborářské oblasti. Jedná se o obtížně hubitelný plevelný druh, který nabývá na významu v posledních letech. Na některých lokalitách je již významnější než svízel přítula. Jedná se o častý plevel druhotného zaplevelení. Účinnost herbicidů je často nejistá. Metribuzin (Sencor Liquid apod.) je účinný hlavně preemergentně, mezi účinné látky patří prosulfocarb (Arcade 880 EC), a to i při časně postemergentní aplikaci.

Merlík bílý (Chenopodium album) je jedním z nejrozšířenějších a zároveň nejnebezpečnějších plevelů v bramborách s vysokou konkurenceschopností. Herbicidy jsou dosti účinné, ale vysoká hospodářská škodlivost merlíku bílého spočívá ve schopnosti semen klíčit po celé období vegetace brambor, dávno po skončení reziduální účinnosti herbicidů. Proto je merlík bílý charakteristickým plevelem i druhotného zaplevelení. Účinné jsou standardně používané herbicidní účinné látky jako např. metribuzin (Sencor Liquid atd.). Metribuzin je i řešením při postemergentní aplikaci (při všech postemergentních aplikacích metribuzinu je třeba brát ohled na odrůdovou citlivost brambor k této účinné látce).

Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli) je jednoletá tráva. Nejrozšířenější plevel ranobramborářské oblasti, kde je její výskyt v porostech brambor velmi vysoký. Protože se vyskytuje ve vysoké intenzitě (v zamořených oblastech na neošetřených plochách řádově až stovky jedinců na 1 m2), je nutná ochrana s cílem zabránit vysemenění. Všechny povolené přípravky k hubení ježatky jsou spolehlivě účinné (s ohledem na vývojovou fázi ježatky při aplikaci herbicidu). V současné době se ježatka začíná vyskytovat i v typických bramborářských oblastech Českomoravské vrchoviny, lokálně velmi intenzivně.

Laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) se podobně jako ježatka kuří noha donedávna vyskytoval zejména v ranobramborářské oblasti, ale v důsledku klimatických změn je nyní již hojný i v porostech brambor v typické bramborářské oblasti. Jedná se o mohutné rostliny s vysokou konkurenční schopností. Ochrana je nutná i při nízkém výskytu, a to z důvodu jeho velmi vysoké reprodukční schopnosti. Většina používaných účinných látek vykazuje na laskavec účinnost, ale pouze v jeho nejrannějších vývojových fázích. Z postemergentních herbicidů je možné použít Titus 25 WG (rimsulfuron), ale opět s ohledem na vývojovou fázi plevele.

Lilek černý (Solanum nigrum) je teplomilný druh, přesto se kromě ranobramborářské oblasti často vyskytuje i v bramborářské oblasti. V bramborech představuje těžko hubitelný plevel, neboť patří společně s bramborem do stejného rodu. Proto jsou účinné pouze preemergentní aplikace herbicidů. Z výsledků našich pokusů v chladnější bramborářské oblasti vyplynulo, že dobrou účinnost mají herbicidní látky flurochloridon (Racer 25 EC), aclonifen (Bandur) nebo kombinace dalších herbicidních látek. Ze zkušeností v polních pokusech však vyplývá, že účinnost herbicidů v jednotlivých letech může být dosti variabilní.

Skupinu dalších jednoletých dvouděložných plevelů, které jsou typickými druhy pro bramborářskou oblast, představují violka rolní (Viola arvensis), hluchavka nachová (Lamium purpureum), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), penízek rolní (Thlaspi arvense), ptačinec žabinec (Stellaria media) apod., které jsou spolehlivě hubeny standardními herbicidy.

Zemědým lékařský (Fumaria officinalis) nebo kakost maličký (Geranium pusillum) představují nebezpečí pozdního zaplevelení, zejména v případě nepříznivých podmínek v době preemergentní aplikace. Tyto situace je možné poměrně spolehlivě řešit postemergentní aplikací metribuzinu (např. Sencor Liquid).

Použití preemergentních herbicidů pro rok 2024

Pro preemergentní aplikaci bude v roce 2024 možné využít osmi účinných látek - aclonifen (Bandur, Toutatis DamTec), diflufenikan (Bokator), clomazone (např. Command 36 CS), flufenacet (Plateen 41,5 WG), flurochloridone (Racer 25 EC), metobromuron (Proman, Sinopia), metribuzin (např. Sencor Liquid, Plateen 41,5 WG, Arcade 880 EC) a prosulfocarb (např. Arcade 880 EC, Roxy 800 EC). Přehled uvádí tabulka 1.

Základem preemergentní ochrany brambor zůstávají stále herbicidy na bázi metribuzinu. Tyto přípravky mají velmi dobrou účinnost na většinu dvouděložných jednoletých plevelů, ale i některých jednoděložných (např. ježatka kuří noha v raných vývojových stadiích). Samotný metribuzin (např. v přípravku Sencor Liquid) není účinný proti svízeli přítule, proto je nutná pro regulaci tohoto plevelu kombinace s clomazonem (např. Command 36 CS). V dalších přípravcích, kde je metribuzin ve spojení s další účinnou látkou, je posílena účinnost na některé plevelné druhy, včetně svízele. Jedná se o spojení s flufenacetem v herbicidu Plateen 41,5 WG a s prosulfocarbem v herbicidu Arcade 880 EC. Plateen 41,5 WG patří k základním herbicidům používaným v bramborech. Pro aktivaci účinných látek po aplikaci je však více náročný na půdní vlhkost. Herbicid Arcade 880 EC patří se svojí účinností k vynikajícím herbicidům bramborách. Je účinný na řadu hůře hubitelných plevelů, včetně laskavce ohnutého. Herbicidy na bázi metribuzinu bude možné i v roce 2024 využívat, do budoucna však bude použití této účinné látky pravděpodobně ukončeno.

K další u brambor často využívané účinné látce patří metobromuron, který je zastoupen přípravkem Proman. U této účinné látky je podobně jako u metribuzinu třeba posílit účinnost na svízel přítulu. Standardně se používá v kombinaci s clomazonem (Command 36 CS). S úspěchem je lze použít i v kombinaci s dalšími účinnými látkami, jako je aclonifen (Bandur) nebo prosulfocarb (Roxy).

Účinná látka aclonifen (Bandur) má dobrou účinnost na široké spektrum plevelů vyskytujících se v bramborách. Mezi středně citlivé plevele patří např. opletka nebo svízel přítula. Vhodné je použití v kombinaci s herbicidem Plateen 41,5 WG, kterou lze využít pro pozemky se silným zaplevelením jednoletými dvouděložnými plevely. Často je tato kombinace využívána pěstiteli v ranobramborářské oblasti.

Účinná látka flurochloridon je obsažena v herbicidu Racer 25 EC. Tento herbicid vykazuje na jednoleté dvouděložné plevele poměrně dobrou účinnost. Nižší účinnost byla v pokusech zaznamenána na opletku, merlík bílý či ježatku. Vysoká účinnost byla naopak zjištěna na lilek černý. Nevýhodou tohoto herbicidu je riziko fytotoxické reakce u brambor (obr. 1), proto jeho aplikace musí být provedena co nejdříve po sázení (3–5 dní). V současné době se jeho využití rozšířilo mezi pěstiteli brambor hospodařícími v ochranných pásmech zdrojů povrchových vod II. stupně, kde není z použití vyloučen.

Od roku 2022 mohou pěstitelé využít dva nové herbicidy. Prvním je herbicid Sinopia, který je založen na kombinaci účinných látek metobromuron a clomazone. Přípravek je registrován pouze do brambor. Druhou registrovanou novinkou je herbicid Toutatis Dam Tec, který obsahuje účinné látky aclonifen a clomazone. Kromě brambor je registrován i do hrachu, mrkve a bobu.

V roce 2024 budou moci pěstitelé brambor nově použít i účinnou látku diflufenican v novém přípravku Bokator. Tato účinná látka byla do brambor již v minulosti registrována, přípravek však nebyl na náš trh uveden. V herbicidu Bokator je kromě diflufenikanu obsažena i látka aclonifen. Herbicid je určen pro preemergentní aplikaci. U přípravku se předpokládá dlouhá reziduální účinnost. Dobrou účinnost by měl vykazovat zejména na opletku obecnou, merlík bílý, violku rolní, rdesno ptačí, laskavec ohnutý, heřmánkovec nevonný, či rdesno blešník. Částečná účinnost by měla být i na ježatku kuří nohu nebo lilek černý. Při intenzivních srážkách po aplikaci však může zejména na písčitých půdách hrozit nebezpečí fytotoxicity na rostlinách bramboru v podobě chloróz, či vybělení listů. Kromě brambor je registrován i do slunečnice, v obou případech v dávce 1,9 l/ha.

Obr.1: Poškození rostlin bramboru flurochloridonem (Racer 25 EC) při pozdní aplikaci
Obr.1: Poškození rostlin bramboru flurochloridonem (Racer 25 EC) při pozdní aplikaci

Použití postemergentních herbicidů pro rok 2024

Pro postemergentní aplikace herbicidů lze využít pouze čtyř účinných látek (kromě účinných látek graminicidů). Přehled uvádí tabulka 1.

Při výskytu merlíkovitých plevelů, kakostů nebo zemědýmu, je vhodné použití herbicidů na bázi metribuzinu, (nejčastěji Sencor Liquid). Při velmi silném zaplevelení kakosty a zemědýmem, při výskytu plevelné řepky a dalších plevelů je vhodná kombinace metribuzinu s rimsulfuronem (Titus 25 WG v dávce 30–40 g/ha). Při výskytu pýru nebo pcháče je třeba zvýšit dávku Titusu až na 60 g/ha.

Největší a nejčastější problémy v současné době působí zaplevelení opletkou obecnou. Tento plevel má vysokou konkurenční schopnost a může působit vážné problémy při sklizni. Rimsulfuron (Titus 25 WG) je na opletku téměř neúčinný. Metribuzin účinnost vykazuje, záleží však na vývojovém stadiu plevele v době aplikace. Opletka by neměla mít více než 2 pravé listy. Nejspolehlivějším řešením je v tomto případě herbicid Arcade 880 EC (kombinace metribuzinu a prosulfokarbu), který lze aplikovat časně postemergentně.

Po vzejití brambor je také třeba pozornost věnovat vzcházejícím rostlinám laskavce, který se na řadě míst, a to i v bramborářské oblasti, vyskytuje velmi intenzivně. V raných fázích vývoje je na tento plevel účinný Titus 25 WG (40 g/ha). Při všech aplikacích herbicidu Titus 25 WG je třeba nezapomenout použít smáčedlo dodávané s herbicidem.

Tab. 1: Seznam registrovaných selektivních přípravků na ochranu brambor proti dvouděložným plevelům dle termínu aplikace v roce 2024

Účinná látka

Přípravky

Preemergentní aplikace

aclonifen

Bandur, Clown, Chanon, Kenofen

aclonifen, clomazone

Toutatis DamTec

aclonifen, diflufenican

Bokator

clomazone

ClomaGUARD, Clomate, Command 36 CS, Commpas CS,
Czar, Gamit 36 CS, Klomazon RX, Libeccio

clomazone, metobromuron

Sinopia

clomazone, pendimethalin

Bismark

flufenacet, metribuzin

Plateen 41,5 WG

flurochloridon

Racer 25 EC

metobromuron

Proman

metribuzin

Buzzin 70 WG, Citation, Mistral, Sencor Liquid, Tuberon

metribuzin, prosulfocarb

Arcade 880 EC

prosulfocarb

Boxer, Roxy 800 EC

Časně postemergentní aplikace

metribuzin, prosulfocarb

Arcade 880 EC

Postemergentní aplikace

bentazone

Basagran, Benta 480 SL

metribuzin

Citation, Mistral, Sencor Liquid, Tuberon

rimsulfuron

Rim 25 WG, Rimuron, Rincon 25 SG, Titus 25 WG

Zkušenosti s herbicidní účinností v pokusech v roce 2023

Obecně je možné konstatovat, že podmínky pro aplikaci preemergentních herbicidů nebyly v roce 2023 v řadě případů příznivé. Jejich aplikace se v podmínkách bramborářské oblasti z důvodu pozdější výsadby často prováděla až v poslední dekádě května a počátkem června. Nízká vlhkost půdy v tomto období však nepříznivě působila na účinnost preemergentních herbicidů, což si v řadě případě vyžádalo opravné postemergentní aplikace. Nejčastější problémy způsobovaly zejména merlíky, opletka obecná, laskavec ohnutý nebo ježatka kuří noha. Ani postemergentní aplikace však problémy zaplevelení často zcela nevyřešily.

Polní pokus

V polním pokusu založeném v roce 2023 v bramborářské oblasti (obr. 2) byly zkoušeny registrované účinné látky pro preemergentní aplikace - flurochloridon (herbicid Racer 25 EC), metribuzin (Sencor Liquid, Arcade 880 EC, Plateen 41,5 WG), prosulfocarb (Arcade 880 EC, Roxy), clomazon (Command 36 CS, Sinopia), flufenacet (Plateen 41,5 WG), aclonifen (Bandur, Toutatis DamTec), metobromuron (Proman, Sinopia). Přípravek Arcade 880 EC byl kromě preemergentního termínu aplikován i časně postemergentní. V postemergentní aplikaci byly zkoušeny účinné látky rimsulfuron (Titus 25 WG) a bentazon (Basagran). Podrobný popis variant pokusu, včetně termínů aplikací je uveden v tabulce 2.

Na pokusném pozemku byl významný výskyt především lilku černého (až 80 ks/m2 u neošetřené kontroly). V roce 2023 byl na některých lokalitách v bramborářské oblasti zaznamenáván vysoký výskyt tohoto plevele (obr. 3), zejména pokud brambory následovaly po kukuřici. Dalším dominantním plevelem byl merlík bílý (až 74 ks/m2 u neošetřené kontroly). Z dalších plevelů se vyskytovaly laskavec ohnutý, violka rolní, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka a další.

Tab. 2: Varianty herbicidního pokusu v roce 2023

Var.

Přípravek

Dávka

Termín aplikace

1

neošetřená kontrola

-

-

-

2

Racer 25 EC

2,0 l/ha

PRE

11. 5. 2023

3

Arcade 880 EC

4,0 l/ha

PRE

25. 5. 2023

4

Arcade 880 EC

4,0 l/ha

CPOST

7. 6. 2023

5

Sencor Liquid + Command 36 CS

0,6 + 0,2 l/ha

PRE

25. 5. 2023

6

Plateen 41,5 WG

2,5 kg/ha

PRE

25. 5. 2023

7

Bandur

4,0 l/ha

PRE

25. 5. 2023

8

Plateen 41,5 WG + Bandur

2,0 kg + 2,0 l/ha

PRE

25. 5. 2023

9

Proman + Roxy

2,5+ 2,5 l/ha

PRE

25. 5. 2023

10

Proman + Bandur

2,5 + 2,0 l/ha

PRE

25. 5. 2023

11

Proman + Sencor Liquid

2,5 + 0,5 l/ha

PRE

25. 5. 2023

12

Sinopia

3,0 l/ha

PRE

25. 5. 2023

13

Toutatis DamTec

2,4 kg/ha

PRE

25. 5. 2023

14

Titus 25 WG

60 g/ha

POST

14. 6. 2023

15

Basagran

2,0 l/ha

POST

14. 6. 2023

Obr 2: Herbicidní pokus v bramborách s neošetřenou kontrolou
Obr 2: Herbicidní pokus v bramborách s neošetřenou kontrolou

Obr 3: Silné zaplevelení brambor lilkem černým v bramborářské oblasti
Obr 3: Silné zaplevelení brambor lilkem černým v bramborářské oblasti

Hodnocení účinnosti

V hodnocení účinnosti (graf 1) jsou tyto druhy hodnoceny souhrnně jako „ostatní“. Celkově nejlepší plevelohubnou účinnost dosahovaly varianty s kombinací herbicidů Plateen 41,5 WGBandur (ve snížených dávkách), dále herbicidy Toutatis DamTec a Racer 25 EC, a to i na lilek černý. Na tento plevel měly dále dobrou účinnost herbicidy Arcade 880 EC (kombinace metribuzinu a prosulfocarbu) a Plateen 41,5 WG (metribuzin, flufenacet). Samotný metribuzin měl na lilek nižší účinnost. Také samotná látka metobromuron (Proman) neměla uspokojivou účinnost na tento plevelný druh. Účinnost byla posílena kombinací s aclonifenem nebo prosulfocarbem.

U postemergentních aplikací měl na lilek velmi nízkou účinnost herbicid Titus 25 WG (rimsulfuron). Vysoká účinnost byla naopak zaznamenána u Basagranu (bentazon).

Celkově však byla účinnost postemergentních variant nízká. V průměru variant a všech hodnocených plevelů dosahovala pouze 43 %.

Průměrná účinnost preemergentních variant se pohybovala na úrovni 90 %.

Graf 1: Průměrná plevelohubná účinnost variant v herbicidním pokusu
Graf 1: Průměrná plevelohubná účinnost variant v herbicidním pokusu

Příspěvek vznikl při řešení projektu NAZV č. QK11910382za finanční podpory institucionální podpory MZe - RO1623.

Související články

Aktuální problémy s rezistentními pleveli v ČR

22. 07. 2024 Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 140x

Kokoška pastuší tobolka – významný plevel, ale též slovutná léčivá rostlina

11. 07. 2024 Ing. Luděk Tyšer, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 327x

Musketeer® plus Nikita®: Nové kompletní odplevelení kukuřice

13. 06. 2024 Ing. Jiří Vašek; Adama Plevele Zobrazeno 221x

Účinná a selektivní ochrana kukuřice proti nežádoucímu zaplevelení

08. 06. 2024 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 206x

Kagura - osvědčené odplevelení kukuřice

06. 06. 2024 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 235x

Další články v kategorii Plevele

detail