Chemap Agro s.r.o.

Herbicidní ochrana jetelovin

20. 12. 2019 Ing. Hana Smejkalová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Plevele Zobrazeno 1580x

Při ošetřování jetelovin herbicidy se u nich setkáváme s rozdílnou reakcí podle druhu. Při zvolení nesprávného herbicidního přípravku či termínu aplikace může dojít k projevům fytotoxicity vedoucí až k úplnému znehodnocení porostu. Nejčastějšími symptomy jsou deformace listů, chlorózy, nekrotické skvrny či zakrslost rostlin (obr. 1). Aby k tomuto znehodnocení porostu jetelovin nedošlo, je nutné používat přípravky, které byly v polních pokusech do konkrétního druhu jeteloviny testovány.

Polní dny Sója 2020

V České republice se jak na píci či na semeno pěstuje několik druhů jetelovin. Mezi majoritní stále patří jetel luční a vojtěška. V roce 2018 bylo celkem Českým statistickým úřadem evidováno 60 tisíc ha porostu jetele lučního a 65 tisíc ha vojtěšky na píci. V roce 2019 došlo u vojtěšky ke zvýšení ploch o 10 tisíc ha v porovnání s rokem 2018. Semenářských porostů jetelovin bylo v roce 2018 přihlášeno 15 196 ha. Tady kromě jetele lučního (6 433 ha) a vojtěšky seté (1 442 ha) je významnou semenářskou komoditou jetel nachový (7 122 ha). V menší míře se pak pěstuje jetel alexandrijský, jetel plazivý, jetel zvrhlý, jetel zvrácený (perský), štírovník růžkatý, vičenec či tolice dětelová, jejich plochy dosahují pouze několik desítek ha.

Obr. 1: Poškození jetele jahodnatého neregistrovaným herbicidem (vpravo)
Obr. 1: Poškození jetele jahodnatého neregistrovaným herbicidem (vpravo)

Regulace plevelů v jetelovinách

Herbicidní ošetření jetelovin se omezuje pouze na postemergentní aplikaci. Herbicidy s preemergentním účinkem nejsou do jetelovin v současné době registrovány. Nejkritičtějším obdobím pro další optimální vývoj je doba od setí do zapojení porostu, kdy se také provádí herbicidní ošetření u nově zakládaných produkčních ploch. Ošetření jetelovin dělíme podle doby aplikace na jarní a podzimní.

Podle délky trvání porostu a termínu výsevu se mění spektrum vyskytujících se plevelů. Na jejich výskyt má také vliv předplodina a lokalita. U jarních výsevů se často setkáváme s merlíky, kokoškou pastuší tobolkou, ovsem hluchým, penízkem rolním, laskavci, svízelem, heřmánkovci či pohankou svlačcovitou. U výsevů podzimních pak dominují rdesna, merlíky nebo heřmánkovce. Herbicidy pro jejich regulaci volíme na základě jejich účinnosti na konkrétní druhy plevelů a zároveň s důrazem na bezpečnost použití v požadovaném druhu jeteloviny. Důležité je také jejich použití proti nejranějším vývojovým fázím plevelů.

Čičorka pestrá

Čičorka pestrá patří mezi nenáročné jeteloviny a je lákadlem pro divoké opylovače. Je pěstována jako víceletá pícnina s jarním termínem výsevu (obr. 2). Pomalejší doba vzcházení umožňuje rychlejší vývin plevelů.

Komplexní ochranu proti jednoděložným i dvouděložným vzcházejícím plevelům je možno řešit použitím přípravku s účinnou látkou rimsulfuron - Titus 25 WG v dávce 30–60 g/ha v kombinaci se smáčedlem Istroekol. Regulace vzcházejících jednoděložných plevelů je možná přípravkem s účinnou látkou chizalofop-P-ethyl - Targa Super 5 EC v dávce 1,0–1,5 l/ha. Přípravek s účinnou látkou propachizafop - Agil 100 EC lze použít jak na vzcházející jednoděložné plevele (0,5–0,8 l/ha), tak i na vytrvalé trávy a pýr (1,2–1,5 l/ha). Současným problémem v semenářských porostech čičorky pestré je vytrvalý jitrocel, jehož semena jsou morfologicky podobná semenům čičorky. Herbicidní ošetření proti jitroceli v čičorce zatím není dostupné. Na sušších stanovištích není potřeba desikace porostu.

Obr. 2: Čičorka pestrá
Obr. 2: Čičorka pestrá

Jetel alexandrijský

Jetel alexandrijský (egyptský) je jednoletý druh vzhledově připomínající vojtěšku. Kvůli pomalejšímu vzcházení je náchylný k zaplevelování.

Kromě regulace plevelů ve formě časné první seče (dobrá obrůstací schopnost jetele) je stejně jako u čičorky pestré možná regulace jednoděložných plevelů přípravky s účinnou látkou propachizafop (Agil 100 EC v dávce 0,5–0,8 l/ha na jednoleté, 1,2–1,5 l/ha pro vytrvalé) nebo chizalofop-P-ethyl (Targa Super 5 EC v dávce 0,7–1,0 l/ha na výdrol obilnin, 1,0–1,5 l/ha na jednoleté a 2,0–2,5 l/ha pro vytrvalé plevele). Proti dvouděložným jednoletým plevelům lze použít přípravek Lentagran WP (dávka 2,0 kg/ha) s účinnou látkou pyridát. Vzcházející dvouděložné i jednoděložné plevele je možno regulovat přípravky s účinnou látkou bentazon - Basagran v dávce 1,2–1,5 l/ha.

Jetel bleděžlutý

Jetel bleděžlutý je víceletý jetel vhodný do sušších podmínek.

K regulaci jednoděložných plevelů je do jetele bleděžlutého registrována účinná látka propachizafop (Agil 100 EC) v dávce 0,4–0,8 l/ha pro jednoleté a 1,2–1,5 l/ha pro vytrvalé lipnicovité. Pro regulaci vzcházejících plevelů jednoděložných i dvouděložných je možno použít přípravek Corum s účinnou látkou bentazon + imazamox v dávce 0,9–1,25 l/ha.

Jetel luční

Jetel luční je jednou z nejvýznamnějších pícnin pěstovanou v České republice. Při jarním výsevu je regulace plevelů ovlivněna krycí plodinou. Při letním čistosevu je kultura ohrožena plevely do doby zapojení porostu.

K potlačení plevelů dvouděložných jsou registrovány do jetele lučního účinné látky bentazon (Basagran nebo Bentan 480 SL v dávce 2,0 l/ha), MCPA (např. Agritox M 750 v dávce 0,5 l/ha, Dicopur M 750 v dávce 0,3 l/ha) a pyridát (Lentagran WP v dávce 2,0 kg/ha). Kombinaci účinku na jednoděložné i dvouděložné plevele nabízí účinné látky bentazon v kombinaci s imazamoxem (Corum v dávce 1,25 l/ha) a propyzamid (např. Careca 1,4 l/ha, Proper Flo 1,75 l/ha).

Jetel nachový (inkarnát)

Jetel nachový je pěstován jako jednoletá jednosečná kultura (obr. 3). Pro inkarnát jsou dva vhodné termíny výsevu: do 20. srpna a na jaře. Na jaře je pro něj typický rychlý vývoj. I přes svůj rychlý vývoj je vhodné v roce silného tlaku vzcházejících plevelů použití herbicidních přípravků.

K regulaci dvouděložných rostlin v inkarnátu jsou určeny přípravky Basagran (dávka 2,0 l/ha) s účinnou látkou bentazon a Lentagran WP (2,0 kg/ha) s účinnou látkou pyridát. Jednoděložné plevele regulují přípravky Agil 100 EC a Targa Super 5 EC (stejné dávkování jako u jetele alexandrijského). Přípravky Corum (1,25 l/ha) a Escort Nový v dávce 1,0–1,4 l/ha (pendimethalin + imazamox) jsou vhodné k regulaci jak jednoděložných, tak dvouděložných plevelů v roce výsevu.

Obr. 3: Jetel inkarnát
Obr. 3: Jetel inkarnát

Jetel panonský

Vytrvalé kultury jetele panonského poskytují v každém roce pěstování dvě seče. Významný je jako zdroj potravy pro čmeláky. Herbicidní ochranu uplatníme v roce založení kultury a při fázi obrůstání v letech následujících.

Z registrovaných přípravků do jetele panonského jsou k regulaci jednoděložných plevelů vhodné Agil 100 EC (jednoleté 0,4–0,8 l/ha, vytrvalé 1,2–1,5 l/ha) a Targa Super 5 EC (výdrol obilnin 0,7–1,0 l/ha, jednoleté 1,0–1,5 l/ha, vytrvalé 2,0–2,5 l/ha). Výhradně proti dvouděložným plevelům pak Basagran v dávce 1,5–2,0 l/ha (bentazon) Dicopur M 750 v dávce 0,2–0,5 l/ha (MCPA) nebo Butoxone 400 2,0–2,5 l/ha (MCPB). K regulaci dvouděložných i jednoděložných plevelů použijeme přípravky s účinnou látkou imazamox v kombinaci s bentazonem (Corum 0,9–1,25 l/ha) nebo pendimethalinem (Escort Nový 1,0–1,4 l/ha).

Jetel zvrácený (perský)

Jetel zvrácený je pěstován primárně pro píci, která se sklízí v době květu. Pěstování jetele perského na semeno je problematické, v České republice je pěstován pouze na 0,5 ha.

Herbicidní ochrana jetele perského včetně aplikačních dávek je totožná s herbicidní ochranou jetele panonského až na použití herbicidních přípravků s účinnými látkami MCPA a MCPB, které nejsou do jetele perského registrovány.

Jetel zvrhlý

Pěstování jetele zvrhlého jako víceleté kultury je směřováno do chladnějších a vlhčích klimatických podmínek. Herbicidní ošetření jetele zvrhlého je shodné s ošetřením jetele zvráceného.

Jetel plazivý

Pro jetel plazivý se nabízí z jetelovin nejvíce variant herbicidního ošetření.

K regulaci dvouděložných plevelů v roce založení slouží přípravky s účinnou látkou bentazon (Basagran, Bentan 480 SL, Euro-Chem Benta 480 nebo Gusten), bromoxynil (Buctril Extra, Pardner 22,5 EC) nebo MCPB (Butoxone 400 v dávce 2,0–2,5 l/ha). Na vzcházející i vytrvalé plevele dvouděložné je možno použít Dicopur M750 (dávka 0,2–0,5 l/ha) s účinnou látkou MCPA. K hubení plevelů jednoděložných slouží Agil 100 EC (jednoleté 0,5–0,8 l/ha, vytrvalé 1,2–1,5 l/ha). Pro likvidaci plevelů jednoděložných i dvouděložných jednoletých jedním přípravkem je do jetele plazivého registrována účinná látka imazamox v kombinaci s bentazonem (Corum 1,25 l/ha) nebo s pendimethalinem (Escort Nový 1,0–1,4 l/ha).

Komonice bílá

Komonice bílá je pěstována ve formě jednoleté i dvouleté. Vhodná je i na půdy málo úrodné. Kromě pěstování na píci je vhodná i k zelenému hnojení a jako potrava pro včely. Do samotné komonice je registrováno celkem 8 účinných látek nebo jejich kombinací včetně desikantů.

Propachizafop (Agil 100 EC) a chizalofop-P-ethyl k regulaci jednoděložných plevelů, bentazon k regulaci dvouděložných jednoletých plevelů (přípravek Basagran v dávce 2,0 l/ha) a imazamox (Pulsar 40), pendimethalin s imazamoxem (Escort Nový 1,2–1,6 l/ha pro jednoletou komonici, 1,0–1,4 l/ha pro dvouletou formu), bentazon s imazamoxem (Corum) pro regulaci plevelů jednoděložných a dvouděložných (obr. 4).

Obr. 4: Poškození komonice bílé neregistrovaným herbicidem (vpravo)
Obr. 4: Poškození komonice bílé neregistrovaným herbicidem (vpravo)

Štírovník růžkatý

Štírovník růžkatý se řadí mezi víceleté pícniny s velmi kvalitní pící a až třemi sečemi ročně, v monokulturách vytrvává až 7 let. Jeho vývin po zasetí je velmi rychlý, již za dva až tři měsíce je schopen kvetení. Štírovník růžkatý je oproti štírovníku jednoletému méně citlivý na herbicidní přípravky.

Pro eliminaci jednoděložných plevelů je do štírovníku růžkatého registrován Agil 100 EC v dávce 0,5–0,8 l/ha pro jednoleté trávy, 1,2–1,5 l/ha pro trávy vytrvalé a Targa Super 5 EC v dávce 0,7–1,0 l/ha pro výdrol obilnin, 1,0–1,5 l/ha pro jednoděložné plevele jednoleté a 2,0–2,5 l/ha pro regulaci plevelů jednoděložných vytrvalých. Pro potlačení dvouděložných plevelů slouží Butoxone 400 (dávka 2,0–2,5 l/ha) a s plevely jednoděložnými i dvouděložnými si poradí samotná účinná látka imazamox (Pulsar 40 v dávce 0,5–0,8 l/ha) nebo kombinace imazamoxu s pendimethalinem (Escort Nový).

Tolice dětelová

Tolice je jednoletá až dvouletá medonosná plodina s dobrou snášenlivostí sešlapávání a spásání. Do tolice dětelové je registrováno celkem pět herbicidních účinných látek.

Bentazon určený k likvidaci dvouděložných jednoletých plevelů (přípravek Basagran 1,5–2,0 l/ha), chizalofop-P-ethyl (Targa Super 5 EC ve stejné dávce jako pro jetel panonský) a propachizafop (Agil 100 EC 0,4–0,8 l/ha jednoleté, 1,2–1,5 l/ha vytrvalé) k regulaci jednoděložných plevelů a imazamox v kombinaci s bentazonem (Corum 0,9–1,25 l/ha) a v kombinaci s pendimethalinem (Escort Nový 1,0–1,4 l/ha) pro regulaci jednoděložných i dvouděložných plevelů současně.

Vičenec ligrus

Vičenec je pěstován jako víceletá forma. V roce založení porostu má pomalejší vývoj, z tohoto hlediska je náchylný k zaplevelování. V dalších rocích obrůstá rychle, seč je možné provést dříve než u vojtěšky.

Vičenec ligrus je možno ošetřovat stejnými herbicidními přípravky jako tolici dětelovou. Výjimku tvoří aplikační dávka Escortu Nového, do vičence je registrováno 1,2–1,6 l/ha, a dávka Basagranu s registrací do vičence 2,0 l/ha.

Vojtěška setá

Ačkoliv je vojtěška setá jednou z nejpěstovanějších pícnin u nás, registrováno je do ní pouze pět účinných látek.

Bentazon (Basagran, Bentan 480, Euro-Chem Benta 480, Gusten) je registrován k regulaci dvouděložných plevelů, stejně tak pyridát (Lentagran WP 2,0 kg/ha) a thifensulfuron-methyl (Refine 50 SX v dávce 15–30 g/ha). K regulaci jednoděložných plevelů lze použít přípravek Agil 100 EC (0,5–0,8 l/ha jednoleté, 1,2–1,5 l/ha pýr) s účinnou látkou propachizafop. Jako další přípravky se stejnou účinnou látkou proti jednoděložným plevelům lze použít přípravky Agil S, AKILL, AV Propaq, GAIL CZ, Galeon 100 EC, Garland Forte nebo RexStar 100 EC. Dvouděložné i jednoděložné plevele lze regulovat přípravky Corum (1,25 l/ha) nebo Proper Flo (1,75 l/ha).

Tab. 1: Přehled herbicidních účinných látek do jetelovin
Tab. 1: Přehled herbicidních účinných látek do jetelovin

Závěr

Ačkoliv je portfolio využitelných herbicidních přípravků do výše uvedených plodin úzké, mnohé kombinace přípravků se do rozdílných druhů jetelovin liší. Do většiny pěstovaných jetelovin jsou registrovány takové herbicidní přípravky, s jejichž použitím je možné velmi efektivně zvládnout běžné zaplevelení porostu jednoděložnými i dvouděložnými plevely. Některé druhy jetelovin jsou spojeny s konkrétními druhy plevelů, které znesnadňují agrotechniku pěstování. Stále ale existují druhy, do kterých v současné době není registrován ani jeden herbicidní přípravek (např. jetel jahodnatý). Proto je potřeba věnovat se i minoritním jetelovinám a konkrétním problémům zaplevelování a hledat nová řešení ve formě nových přípravků nebo rozšíření registrací již stávajících.

Výsledek vznikl za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO1718.

Související články

Invazní a nebezpečné druhy plevelů v porostech kukuřice

03. 07. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Barbora Kotlánová, Ing. Igor Děkanovský; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 283x

Ochrana a zejména regulace plevelů v sóji v roce 2019

30. 06. 2020 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 211x

Přípravky pro postemergentní aplikaci v kukuřici

07. 06. 2020 Ing. Martin Běhal, AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 429x

Vliv technologií pěstování plodin na změny ve společenstvech plevelů

01. 06. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 497x

Další články v kategorii Plevele

detail