Chemap Agro s.r.o.

Herbicidní ochrana komonice bílé

05. 09. 2020 Ing. Hana Smejkalová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Plevele Zobrazeno 372x

Komonice bílá (Melilotus albus Medik.) je na našem území volně rostoucí bobovitá rostlina. Kromě pěstování v jetelotravních směskách, kde je komonice lákadlem pro včely, je pěstována v samostatných kulturách jako pícnina nebo pro semenářské využití. V monokultuře, zejména při využití širšího sponu pěstování, může být vyšší zaplevelení porostu, které lze díky několika registrovaným přípravkům úspěšně regulovat.

Proseeds

Pěstování komonice bílé

Velkou výhodou při pěstování komonice bílé jsou její velmi nízké nároky na pěstební podmínky. Lze ji u nás pěstovat ve všech výrobních oblastech. Lze ji využít jako rekultivační a meliorační rostlinu na málo úrodných (např. písčitých) půdách.

U komonice bílé rozeznáváme dvě formy - jednoletá (odrůda Meba) a dvouletá (odrůda Běla). Jednoletá forma je vhodná především k melioračním a rekultivačním účelům a jako zelené hnojení. Dvouletá forma komonice s tvorbou květů a semen v druhém roce pěstování je vhodná pro zisk zelené hmoty s výnosem píce podobným vojtěšce (píce z 2–3 sečí za rok) nebo na semenářské účely (semena z první seče).

Nejčastějším způsobem zakládání porostu je čistosev nebo výsev do krycí plodiny. Pro pěstování na píci je vhodný spon řádků 12,5 cm, pro semenné porosty 25 cm a více. Termín setí je od časného jara do konce dubna nebo v létě pro dvouletou odrůdu. Při sklizni na semeno není nutná její desikace, rostlina při dozrávání semen shazuje listy.

Obr. 1: Květenství komonice bílé
Obr. 1: Květenství komonice bílé

Obr. 2: Pěstování komonice bílé ve smíšené kultuře s kukuřicí
Obr. 2: Pěstování komonice bílé ve smíšené kultuře s kukuřicí

Problémy se zaplevelením

Spektrum a intenzita zaplevelení porostu komonice bílé vždy závisí na výrobní oblasti a konkrétním pozemku, na kterém je pěstována. S vyšší zapleveleností se obecně setkáváme u porostů semenných, kdy jsou rostliny pěstovány v širším sponu, tudíž zapojení porostu trvá déle a plevele mají větší možnost konkurovat plodině. K vyšší intenzitě zaplevelení napomáhá fakt, že oproti plevelům mají jeteloviny nižší rychlost počátečního vývoje.

Při zakládání porostu v jarním období u jednoletých odrůd se můžeme setkat se zapleveleností porostu typickými jarními pleveli, např. heřmánkovcem přímořským, opletkou obecnou, ovsem hluchým, merlíky nebo laskavci. Výjimkou nejsou ani rdesna či ježatky a béry.

U dvouleté formy vysévané v létě se záměrem sklizně v dalším roce jsou hlavním problémem plevele přezimující, např. ptačince, hluchavky, violky, heřmánky, svízel přítula, hlaváček letní, mák vlčí, zemědým lékařský, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka nebo chundelka metlice.

Z hlediska nepřímé ochrany rostlin patří nejen pro komonici doporučení nezakládat porost na pozemcích s vysokým stupněm zaplevelení, zvlášť pak vytrvalými plevely. Kromě klasického použití registrovaných přípravků na ochranu rostlin lze využít k regulaci plevelů v případě letního výsevu předchozí eliminace plevelů v předplodině nebo použití totálního herbicidu před zasetím plodiny.

Aplikace herbicidů

Komonice z hlediska pěstování patří k minoritním plodinám, kde portfolio použitelných herbicidů je značně omezené. Základně rozeznáváme dva typy aplikace herbicidu - preemergentní a postemergentní. Při preemergentní aplikaci je herbicid aplikován na pozemek po zasetí plodiny, ale ještě před jejím vzejití. S tímto způsobem použití herbicidů u komonice nemůžeme počítat. Dosud nejsou do komonice registrované přípravky, které by byly určeny pro tento způsob. Preemergentní aplikace navíc s sebou v jarním období s dlouhou absencí srážek přináší problém se sníženou účinností přípravků.

Jediným možným herbicidním způsobem ošetření pozemku z hlediska registrovaných přípravků do komonice je aplikace postemergentní. Při jarním setí je přípravek na pozemek ve většině případů aplikován k plodině ve vývojové fázi kolem 2 až 3 vyvinutých trojlístků. U porostů dvouletých pak při setí v letním období taktéž ve fázi 2 až 3 vyvinutých trojlístků a v užitkovém roce při obrůstání. Co se účinnosti na plevele týče, máme možnost využití přípravku zaměřeného na likvidaci plevelů jednoděložných, dvouděložných nebo plevelů z obou skupin najednou. Zde platí, že nejvyšší účinnosti dosahují přípravky, které se aplikují na plevele v jejich velmi raných vývojových fázích. Zpravidla se jedná o období od vývoje děložních listů až do konce odnožování. Čím správnější aplikaci provedeme, tím zpravidla bývá účinek vyšší. Významným faktorem v účinnosti herbicidů na plevele jsou také podmínky, ve kterých je aplikace provedena. Samozřejmostí je bezvětrné počasí a ideální absence srážek několik hodin po použití postřiku. U některých přípravků bývá uvedeno i rozmezí teplot, při nichž je účinnost přípravku nejvyšší.

Registrované herbicidy

V registru přípravků na ochranu rostlin nalezneme celkem 6 herbicidních přípravků povolených do komonice. Povolené přípravky s účinnými látkami propachizafop, bentazon, imazamox, chizalofop-P-ethyl a jejich případné kombinace umožňují pouze postemergentní aplikaci. Při postemergentní aplikaci vybíráme herbicid z níže uvedeného výčtu podle aktuálního stavu zaplevelení pozemku a druhového spektra plevelů.

Přípravek Agil 100 EC s účinnou látkou propachizafop umožňuje ochranu komonice proti jednoletým lipnicovitým plevelům, vytrvalým travám a pýru plazivému. K regulaci jednoletých lipnicovitých plevelů je registrován v dávce 0,5–0,8 l/ha. Aplikace se provádí na vzrostlou plodinu (postemergentně). Nejvyšší účinnosti dosahuje při použití na plevele v jejich raných vývojových fázích do konce odnožování. V případě aplikace na výdrol obilnin je nejvyšší účinnosti dosaženo v aplikaci při vývojové fázi od 3 listů do počátku odnožování. Pro regulaci jednoděložných plevelů vytrvalých a pýru plazivého je registrována dávka 1,2–1,5 l/ha. Opět se jedná o postemergentní aplikaci, kdy k dosažení nejvyšší účinnosti je nutno aplikovat herbicid do konce odnožování plevelu. Při hubení pýru je nutné dodržet kultivační klid po dobu 3 týdnů, tj. dobu, po kterou se herbicid dostává do oddenků pýru. Je povolena i dělená aplikace, max. však lze použít množství 1,5 l/ha za sezonu s rozestupem aplikací 14–21 dní.

Basagran s účinnou látkou bentazon je určen k ochraně komonice před dvouděložnými plevely s důrazem na heřmánek a rmen. Kromě heřmánku a rmene je vhodný k regulaci např. svízele přítuly, hořčice polní, pěťoura maloúborného, ředkve ohnice, zemědýmu lékařského, rdesna blešník, ptačince žabince, mléče zelinného, penízku rolního nebo kokošky pastuší tobolky. Není pak vhodný k regulaci hluchavky, bažanky rolní, rdesna ptačího, rozrazilů, svlačce polního nebo šťovíků, tyto plevele jsou vůči přípravku odolné. Jako jednorázové herbicidní ošetření semenných porostů je povolena dávka max. 2,0 l/ha. Pro nejvyšší účinnost na dvouděložné plevele je doporučován termín aplikace ve vývojové fázi komonice 2 listů (trojlístků) a zároveň do vývojové fáze plevelů 6 pravých listů. Při použití přípravku na dvouletou kulturu je doporučována aplikace v termínu začátku obrůstání porostu a ranných vývojových fázích plevelů.

Corum je kombinace účinných látek bentazon a imazamox, která umožňuje regulaci jednoletých jednoděložných i dvouděložných plevelů při jednom zásahu. Účinný je v regulaci starčeka přímětníku, heřmánku pravého, kolence, lilku černého, laskavce ohnutého, hluchavky objímavé, šruchy zelné, kokošky pastuší tobolky nebo ptačince prostředního. Mezi méně citlivé plevele pak patří rozrazil perský, merlík bílý, hořčice polní nebo ředkev ohnice. Jedná se opět o postemergentní aplikaci (2 až 3 vyvinuté trojlístky) s registrovanou dávkou přípravku 0,9–1,25 l/ha. Včasná aplikace postřiku je důležitá pro účinnou regulaci plevelů, přípravek je doporučován použít na plevele ve velikosti od rozvinutých děložních listů po 6 vyvinutých listů pravých. Postřik je určen jak pro pícninářské účely, tak i pro semenné porosty. Pro zvýšení účinnosti se používá v kombinaci se smáčedlem Dash HC v dávce 0,5–0,75 l/ha.

Escort Nový je kombinace účinných látek imazamox a pendimethalin, která opět umožňuje regulaci jednoletých jednoděložných i dvouděložných plevelů v jednom zásahu. Použití je omezeno na množitelské porosty. Mezi citlivé plevele k Escortu jsou řazeny např. merlík bílý, ježatka kuří noha, penízek rolní, hluchavka nachová nebo svízel přítula. Méně účinný je na pohanku svlačcovitou nebo violku rolní. Dávkování přípravku je rozdílné pro jednoletou a dvouletou formu komonice. Pro jednoletou formu je registrována dávka 1,2–1,6 l/ha pro jednorázové použití. Pro dvouletou komonici bílou dávka 1,0–1,4 l/ha (opět jednorázové použití). Termín ošetření v roce výsevu je ve fázi 2 až 3 pravých listů, před prodlužovacím růstem. V užitkovém roce u dvouleté formy je termín aplikace přípravku nejvhodnější od začátku obrůstání do začátku prodlužovacího růstu. Postřik je také možné provést po první seči do 10 dnů.

Přípravek Pulsar 40 s účinnou látkou imazamox je určen pro regulaci jednoletých plevelů jednoděložných i dvouděložných. Citlivé plevele k Pulsaru jsou lilek černý, rosička krvavá, řepeň, bažanka roční, ježatku kuří noha, rdesno červivec nebo bér zelený. Je registrován v jednorázové aplikační dávce 0,5–0,8 l/ha v podobě postemergentního postřiku ve vývojové fázi plodiny od 2 trojlístků do začátku odnožování v roce založení porostu, v roce užitkovém do prodlužovacího růstu komonice. K plevelům je doporučován pro maximální účinnost aplikovat v jejich ranné fázi (trávy do 3 listů, u dvouděložných do 4 pravých listů). Přípravek lze použít do všech porostů kromě těch, které jsou určeny pro výživu lidí.

Ošetření herbicidním přípravkem Targa Super 5 EC s účinnou látkou chizalofop-P-ethyl se provádí proti jednoděložným plevelům - jednoletým i vytrvalým a výdrolu plevelů. Rozšíření na minoritní použití je platné do semenných porostů. Proti výdrolu plevelů je registrován v dávce 0,7–1,0 l/ha, jednoděložným jednoletým plevelům v dávce 1,0–1,5 l/ha a v dávce 2,0–2,5 l/ha je registrován proti plevelům vytrvalým jednoděložným. Termín aplikace je pro všechny skupiny plevelů stejný, aplikuje se ke vzešlé plodině podle růstové fáze plevelů od 1 pravého listu do konce odnožování. V případě nového výskytu plevelů je možná i druhá aplikace.

Zkoušené herbicidy a jejich fytotoxicita

V rámci inovace prvků integrované ochrany pícnin a minoritních plodin proběhlo na našem pracovišti testování některých vybraných herbicidních přípravků s cílem rozšíření jejich registrace do komonice bílé. Přípravky byly primárně vybírány s důrazem na možné použití komonice jako meziřádkové plodiny v kukuřici, tedy přípravky již do kukuřice registrované. Byly provedeny nádobové pokusy se zaměřením na hodnocení selektivity (míra poškození plodiny) vůči komonici.

Nádobové pokusy

Pro nádobový pokus byly vybrány 4 herbicidní přípravky registrované do kukuřice: Wing-P, Nisshin 4 SC, Laudis a Starane Forte a 2 přípravky, které do kukuřice registrovány nejsou: Goltix Titan a Autor. Všechny přípravky byly aplikovány na komonici odrůdy Meba v růstové fázi 2 pravých listů. Přípravek Wing-P s účinnou látkou dimethenamid-P s využitím proti dvouděložným plevelům a ježatce kuří noze projevil v množství 2,0 l/ha fytotoxicitu (listové deformace a zakrslost) od 15 do 20 %. Deformacemi i zakrslostí se také projevil Starane Forte s účinnou látkou fluroxypyr v dávce 0,6 l/ha, celková fytotoxicita činila až 75 %. Ostatní použité přípravky způsobily na komonici chlorózy listů. Goltix Titan (účinná látka chinmerak a metamitron) určený na regulaci dvouděložných jednoletých plevelů v dávce 1,5 l/ha se z hlediska selektivity projevil nejlépe. Počáteční lehké chlorózy (10–15 %) během jednoho měsíce úplně vymizely. Chlorotické poškození rostlin kolem 15 % zůstalo viditelné na variantách ošetřených přípravky Nisshin 4 SC (nikosulfuron) v dávce 1,0 l/ha, Laudis (tembotrion) v dávce 1,0 l/ha a Autor (metazachlor) v dávce 1,5 l/ha. Po prvotních pokusech jsme z hlediska selektivity pro použití v komonici zcela vyloučili přípravek Starane Forte. Přípravek Goltix Titan bude za účelem hodnocení selektivity zkoušen dále v polních pokusech v čistosevu.

Obr. 3: Komonice bílá ošetřená přípravkem Starane Forte
Obr. 3: Komonice bílá ošetřená přípravkem Starane Forte

Obr. 4: Komonice bílá ošetřená přípravkem Goltix Titan
Obr. 4: Komonice bílá ošetřená přípravkem Goltix Titan

Závěr

Při ošetření komonice bílé v její dvouleté i jednoleté formě máme možnost využití několika málo registrovaných herbicidních přípravků. Použití těchto přípravků by měla však předcházet opatření snižující výskyt plevelů na daném pozemku - mechanická likvidace plevelů, chemická regulace v předplodině nebo využití totálního herbicidu před zasetím plodiny. Možnost využití ochrany porostu před vzejitím plodiny není možná, do komonice nejsou v současné době registrovány žádné preemergentní přípravky.

Reakci na aktuální stav zaplevelení pozemku nám umožňuje až použití postemergentních herbicidů v době vzcházení plodiny. Vybírat můžeme podle spektra plevelů z přípravků určených pro hubení plevelů jednoděložných, dvouděložných nebo jejich kombinaci.

V souvislosti se stávajícím systémem pěstování komonice i zaváděním nových kombinací plodin pěstovaných s komonicí je snahou našeho pracoviště o intenzivní testování herbicidních přípravků na ochranu rostlin s cílem rozšíření jejich registrace v rámci minoritního použití do této plodiny.

Tab.: Fytotoxicita herbicidů u komonice bílé v nádobových pokusech

 

Wing-P

Goltix Titan

Nisshin

Laudis

Autor

Starane Forte

Fytotoxicita (%)

18

6

18

15

13

73

Vysvětlivky
0–20 % dobrá selektivita, 21–30 % uspokojivá fytotoxicita,
31–45 % zvýšená fytotoxicita, nad 45 % silná fytotoxicita

Výsledek vznikl za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO1719.

foto: A. Kintl - 1, 2; H. Smejkalová - 3, 4

Související články

Zhodnocení výsledků porovnávacích herbicidních pokusů v ozimé řepce

30. 08. 2020 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 423x

Problematika aplikace neselektivních herbicidů na strniště

21. 08. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 528x

Invazní plevele: Ostrožka východní

20. 08. 2020 Ing. Josef Holec, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 419x

Nejpoužívanější kompletní herbicidní řešení v řepce

01. 08. 2020 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 553x

Invazní plevele: Laskavce

21. 07. 2020 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 693x

Další články v kategorii Plevele

detail