Chemap Agro s.r.o.

Herbicidní ochrana obilnin na jaře

12. 04. 2018 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 693x

Při výběru herbicidu pro jarní ošetření obilnin je nutné zohlednit kromě spektra plevelů také použitelnost při nižších teplotách. Včasnost zásahů proti plevelům je základem úspěšné technologie pěstování obilnin. Moderní tekuté formulace společnosti Bayer přináší komfortní manipulaci při aplikaci, rychlejší účinnost a spolehlivější působení za méně příznivých podmínek.

Agronutrition

Komplexní řešení plevelů na jaře

Husar® Active při postemergentní aplikaci hubí zejména chundelku metlici, lipnici roční, jílky, výdrol jílků a oves hluchý. Z dvouděložných plevelů to jsou heřmánky, heřmánkovce, chrpu polní, huseníček rolní, hořčici rolní, kokošku pastuší tobolku, kopretinu osenní, laskavce, lebedy, ptačinec žabinec, rmeny, ředkev ohnici, svízel přítulu, výdrol slunečnice, výdrol řepky, výdrol máku, drchničku rolní, hlaváčky, hluchavky, jetel, vojtěšku, merlíky, kolenec rolní, konopice, mák vlčí, mléče, pryskyřník plazivý, ostropestřec mariánský, pěťoury, pcháč oset, pomněnku rolní, opletku obecnou, rdesna, slézy, svlačec rolní, rozrazil perský, starček obecný, šťovíky, vikve, violku rolní a další plevele. Hubí také výdrol kulturních plodin včetně tolerantních k ALS inhibitorům. Husar® Active se aplikuje v dávce 1,0 l/ha a je určen pro jarní postemergentní ošetření pšenice ozimé, žita ozimého a tritikale ozimého během odnožování až fáze 2. kolénka. Z praktického hlediska je aplikace možná od 2 listů do 2 kolének obilniny. Husar Active lze kombinovat s běžně používanými fungicidy, insekticidy, regulátory růstu na bázi chlormequat-chloridu a ověřenými listovými hnojivy. V případě potřeby spojení aplikace s DAM 390, je možné použít WG formulaci herbicidu Husar.

Proti dvouděložným plevelům

Sekator® OD zajistí včasnou eliminaci širokého spektra dvouděložných plevelů, včetně heřmánkovitých a brukvovitých, svízele přítuly, ptačince žabince, pcháče osetu, výdrolu řepky a slunečnice. Sekator působí systémově i za nízkých teplot a neobsahuje těkavé účinné látky. Pokud postřiková kapalina zaschne na listech plevelů, je nutné počítat s odstupem srážek alespoň 1,5 hodiny. Sekator® OD je možné aplikovat na jaře až do fáze 2. kolénka pšenice, ječmene, žita a tritikale, optimálně v době odnožování obilniny. Na pozemky bez trávovitých plevelů se obvykle aplikuje samostatně v dávce 0,15 l/ha. Tuto plnou dávku je třeba použít proti pcháči osetu, merlíkům, violce rolní, rozrazilu perskému a hluchavkám. Kombinace se smáčedlem Mero® výrazně zvyšuje účinnost proti pcháči, merlíkům a středně citlivým plevelům. Nejen za sucha lze doporučit 0,15 l/ha Sekator® OD + 0,6 l/ha Mero. Razanci a účinnost herbicidu proti plevelům také zvyšuje kombinace s kapalným hnojivem DAM 390. Sníženou dávku 0,12 l/ha je možné použít v zapojených porostech, při slabším zaplevelení nebo v kombinacích. Od podzimu 2017 lze Sekator® OD použít také při podzimní aplikaci od 2 listů ozimých obilnin v dávce 0,1–0,15 l/ha.

Chundelka metlice
Chundelka metlice

Svízel přítula
Svízel přítula

Ježatka kuří noha
Ježatka kuří noha

Heřmánkovec přímořský
Heřmánkovec přímořský

Pýr plazivý
Pýr plazivý

Pcháč oset
Pcháč oset

Psárka polní
Psárka polní

Chrpa modrá
Chrpa modrá

Proti širokému spektru trav

Atlantis® OD při postemergentní aplikaci spolehlivě hubí v závislosti na dávce široké spektrum jednoletých trávovitých plevelů, zejména chundelku metlici, oves hluchý, psárku polní, jílky, lipnice, ježatku kuří nohu a některé dvouděložné plevele. Trávy jsou citlivé až do fáze 1–2 kolének. V dávce od 1,0 l/ha silně potlačuje až hubí výdrol ječmene, který je ve fázi do 2–3 listů. Sveřepy jsou citlivé do 3 listů. Atlantis® OD se aplikuje samostatně nebo v kombinacích v rozmezí dávek 0,5–1,2 l/ha podle výskytu trávovitých plevelů. Na lokalitách se silným výskytem trav je nutné používat maximální doporučené dávky. Na jaře se aplikace provádí po obnovení vegetace, na podzim 1–2 týdny před ukončením vegetace. V pšenici lze použít plnou dávku 1,2 l/ha, v tritikale maximálně 1,0 l/ha a v žitě maximálně 0,6 l/ha. Chundelka metlice a lipnice roční se ošetřují na jaře od 2 listů. V praxi lze použít dávku 0,5 l/ha + 0,5 l/ha Mero®. Doporučené kombinace jsou 0,5 l/ha Atlantis® OD + 0,5 l/ha Mero® + 0,12–0,15 g/ha Sekator® OD nebo 30–33 g/ha Kantor® Plus. Oves hluchý je všeobecně nejcitlivější do fáze před začátkem odnožování. Při slabém tlaku postačují dávky 0,6–0,8 l/ha při samostatném použití. Při hubení ovsa hluchého se nejvíce osvědčuje kombinace 0,5–0,6 l/ha Atlantis® OD + 0,5 l/ha Mero® + Sekator® OD 0,12–0,15 l/ha. Psárka polní je citlivá až do fáze 1–2 kolének. Při běžném tlaku postačuje dávka 0,8 l/ha. Pokud vzejde psárka polní na podzim, je nutné provést ošetření dávkou 1,0 l/ha již v této době. V případě silného výskytu, zejména na jaře, je nutno použít dávku 1,2 l/ha. Doporučené kombinace jsou 1,0–1,2 l/ha Atlantis® OD + 0,1–0,12 l/ha Sekator® OD. Sveřepy jsou nejcitlivější krátce po vzejití do fáze 3 listů. Atlantis® OD je použitelný proti nim v zásadě dvěma způsoby. Pokud sveřepy vzejdou na podzim, je nutné aplikovat Atlantis® OD v dávce od 1,0 l/ha nejlépe v kombinaci se smáčedlem. Jarní aplikace proti další vlně sveřepů musí být provedena co nejdříve po obnovení vegetace. Při samostatné aplikaci herbicidu Atlantis® OD na jaře lze použít dávku od 1,0 l/ha. Při silném tlaku sveřepů na jaře je možná kombinace 0,6–1,0 l/ha Atlantis® OD + 60 g/ha Attribut® SG + 1,0 l/ha Mero®.

Řešení ovsa hluchého v pozdější fázi

Standardní řešení ovsa hluchého v pšenici, žitě a tritikale představuje herbicid Puma® Extra v dávce 0,8–1,0 l/ha. V praxi se osvědčuje aplikace v kombinaci s 1,0 l/ha smáčedla Mero® po úplném vzejití ovsa hluchého. Přípravek je velmi účinný proti ovsu hluchému až do fáze 1–2 kolének. Oves ve fázi odnožování lze ošetřit dávkou 0,8 l/ha a plně odnožený dávkou 1,0 l/ha. Puma® Extra hubí také chundelku metlici, ježatku kuří nohu, psárku polní a další jednoleté trávy. Pro rozšíření spektra účinnosti proti dvouděložným plevelům lze například použít Sekator® OD 0,12 l/ha nebo Grodyl® 75 WG 20–30 g/ha.

Efektivní likvidace pýru plazivého a sveřepů

Pokud je třeba řešit v ozimé pšenici zaplevelení pýrem plazivým, lze výhodně využít herbicid Attribut® SG v dávce 60 g/ha. Aplikace proti pýru se provádí v době, kdy jsou rostliny plně vzešlé a vegetují, optimálně od 4 listů do konce odnožování. Ošetření herbicidem Attribut je vysoce efektivní také proti oddenkům pýru. V případě současného hubení jednoletých trav jsou nejlepší časné jarní aplikace při dostatečné vlhkosti půdy pro využití půdního účinku přípravku. Chundelka metlice, psárka polní a sveřepy jsou nejcitlivější krátce po vzejití (nejpozději do začátku odnožování). Kombinace se smáčedlem Mero® podporuje účinnost. V praxi osvědčená je kombinace s DAM 390. Pro rozšíření spektra účinnosti proti dvouděložným plevelům lze kombinovat s herbicidy Grodyl® 75 WG, Sekator® OD, Mustang® nebo Kantor® Plus. Registrovaná dávka 60 g/ha herbicidu Attribut® v kombinaci se smáčedlem Mero® 1,0 l/ha účinkuje také proti sveřepům, pokud je udělána včas a za vlhka.

Související články

Vytrvalé plevele v porostech kukuřice

17. 05. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Světlana Chovancová; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 203x

Invazní plevele (2) - Mračňák Theophrastův

14. 05. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 248x

Efektivní herbicidní ochrana v ozimých obilninách na jaře

10. 04. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 640x

Zaplevelení jarního ječmene a posklizňové hospodaření

29. 03. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 429x

Další články v kategorii Plevele

detail