BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Herbicidní regulace problematických plevelů na podzim

14. 09. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 287x

K regulaci plevelů v podzimním období je v současnosti registrován široký sortiment herbicidů. Velmi oblíbené jsou především širokospektrální dvou- či třísložkové herbicidy, které obvykle vykazují vysokou účinnost na většinu běžně se vyskytujících druhů, především violky, rozrazily, máky, hluchavky, brukvovité plevele, chundelku metlici, ptačinec prostřední a mnoho dalších plevelů.

Proseeds

V tomto článku bude věnována pozornost plevelům, které nemusejí být podzimními herbicidy dostatečně potlačeny, ale také plevelům, jejichž regulace na jaře je problematická nebo na ně herbicidy používané na jaře často selhávají.

Svízel přítula

Nejčastěji selhává účinnost podzimních herbicidů na svízel přítulu, který vzchází rozvlekle z poměrně velké hloubky. O úspěchu podzimního herbicidního ošetření na tento plevel rozhoduje především správné načasování aplikace, výběr herbicidů a jeho dávky v závislosti na povětrnostních a půdních podmínkách. Pro časnější aplikace jsou vhodnější herbicidy obsahující diflufenican (Diflanil, Kinara, atd. - obr. 1), pendimethalin (např. Stomp) či prosulfocarb (Boxer - obr. 2), nejlépe jejich kombinace či kombinace s účinnou látkou flufenacet (Trinity, Cougar Forte, Chocker, Bizon, Defi Evo, Juventus atd.), přičemž tyto herbicidy je třeba použít v plné dávce, zejména je-li aplikace provedena za sucha. Později na podzim, po masovém vzejití svízele jsou vhodnější kombinace výše uvedených herbicidů s herbicidy působícími přes list. V závislosti na teplotních podmínkách lze použít:

  1. amidosulfuron (Grodyl), často doporučován také v kombinaci iodosulfuronem (Sekator);
  2. florasulam (Kantor či širokospektrální herbicid Bizon);
  3. halauxifen (obsažený v herbicidu Juventus).

Porovnání účinnosti podzimních herbicidů na svízel přítulu je prezentováno v grafu 1. Vysoká konkurenční schopnost svízele neumožňuje tolerovat více než jednu rostlinu na ploše dvou metrů čtverečních. V případě selhání účinnosti podzimního ošetření je proto obvykle třeba zasáhnout proti svízeli na jaře.

Graf 1: Porovnání účinnosti půdních herbicidů používaných v ozimých obilninách na podzim na svízel přítulu
Graf 1: Porovnání účinnosti půdních herbicidů používaných v ozimých obilninách na podzim na svízel přítulu

Obr. 1: Poškození svízele přítuly  účinnou látkou diflufenican (Kinara)
Obr. 1: Poškození svízele přítuly účinnou látkou diflufenican (Kinara)

Obr. 2: Poškození svízele přítuly účinnou látkou prosulfocarb (Boxer)
Obr. 2: Poškození svízele přítuly účinnou látkou prosulfocarb (Boxer)

Heřmánkovec nevonný

Přestože k selhání účinnosti podzimních herbicidů na heřmánkovec nevonný nedochází příliš často, při poddávkování některých herbicidů či jejich opožděném použití k tomu může dojít.

Z půdních herbicidů vykazují velmi dobrou účinnost především chlorotoluron a diflufenican, přičemž synergicky mohou působit také další účinné látky (graf 2). Zatímco chlorotoluron působí na heřmánek až do fáze 4 pravých listů (v případě vhodných povětrnostních podmínek i později), ošetření diflufenicanem je třeba provést časněji (max. 2 pravé listy), případně jej použít se sulfonylmočovinou či jiným ALS inhibitorem (Kantor, Sekator, Bizon atd.).

Graf 2: Porovnání účinnosti půdních herbicidů používaných v ozimých obilninách na podzim na heřmánkovec nevonný
Graf 2: Porovnání účinnosti půdních herbicidů používaných v ozimých obilninách na podzim na heřmánkovec nevonný

Výdrol řepky

K regulaci řepky je vždy vhodné přistoupit ještě na podzim, kdy bývá k herbicidům nejcitlivější a nekonkuruje obilnině. Na vzcházející řepku (do fáze 1 až 2 pravých listů) vykazuje vysokou účinnost mnoho půdních herbicidů (chlorotoluron, metribuzin, diflufenican, beflubutamid, flumioxazin atd.), zejména jsou-li použity v kombinaci (obr. 3, graf 3). V porostech založených v říjnu (za sucha také porosty založené koncem září) se řepka zpravidla špatně prosazuje a obvykle se není třeba na výdrol řepky zaměřovat. Na přerostlou řepku nebo v případě, že půdní přípravou nebyly dostatečně potlačeny všechny rostliny řepky vzešlé na strništi (obr. 4), jsou vhodnější ALS inhibitory (florasulam, pyroxsulam, amidosulfuron, iodosulfuron, atd.). Tyto herbicidy však nelze použít na výdrol Clearfield odrůd řepky. V případě, že selže regulace výdrolu Clearfield řepky půdními herbicidy, je třeba na jaře „dočistit“ porost růstovými herbicidy MCPA či 2,4-D.

Graf 3: Porovnání účinnosti půdních herbicidů používaných v ozimých obilninách na podzim na výdrol řepky
Graf 3: Porovnání účinnosti půdních herbicidů používaných v ozimých obilninách na podzim na výdrol řepky

Obr. 3: Porovnání účinnosti herbicidu Cougar Forte (a), Bizon (b), Bacara Trio (c) oproti neošetřené kontrole (d)  3 týdny po aplikaci v ozimé pšenici
Obr. 3: Porovnání účinnosti herbicidu Cougar Forte (a), Bizon (b), Bacara Trio (c) oproti neošetřené kontrole (d) 3 týdny po aplikaci v ozimé pšenici

Obr. 4: Nedostatečně potlačený výdrol řepky před založením porostu  je výrazně odolnější vůči většině půdních herbicidů a k jeho regulaci je třeba použít herbicidy inhibující ALS
Obr. 4: Nedostatečně potlačený výdrol řepky před založením porostu je výrazně odolnější vůči většině půdních herbicidů a k jeho regulaci je třeba použít herbicidy inhibující ALS

Zemědým lékařský

Zemědým lékařský (obr. 5) se vyznačuje relativně vysokou tolerancí k velkému množství herbicidů používaných v obilninách, což způsobilo jeho výrazné rozšíření v posledních letech. Pro časnou postemergentní aplikaci (ve fázi děložních listů) jsou vhodné herbicidy obsahující pendimethalin (Stomp), prosulfocarb (Boxer) či flumioxazin (Sumimax), přičemž účinnost synergicky podporuje diflufenican (Trinity, Defi Evo). Podobně jako svízel, často vzchází z větších hloubek a etapovitě, což se může, při vyšší intenzitě zaplevelení, projevit sekundárním zaplevelením, zejména pokud je herbicidní ošetření provedeno příliš brzy (před vzejitím zemědýmu) nebo za sucha.

Obr. 5: Zemědým lékařský v porostu ozimé pšenice
Obr. 5: Zemědým lékařský v porostu ozimé pšenice

Trávovité plevele

V posledních letech výrazně stoupá význam trávovitých plevelů v porostech ozimých obilnin. Kromě chundelky metlice (rozsah účinnosti podzimních herbicidů v maloparcelních pokusech je vyjádřen v grafu 4) jsou porosty ozimů zaplevelovány lipnicí roční, sveřepem jalovým, psárkou polní, mrvkou myším ocáskem (obr. 6), ale také plevelnými jílky či kostřavo-jílky, které jsou často velmi odolné vůči listovým herbicidům ze skupiny inhibitorů ALS či ACCasy.

Účinnost těchto herbicidů v jarním období nemusí být dostatečná ani na ostatní uvedené trávovité plevele, zejména v nepříznivých povětrnostních podmínkách (suché a chladné jaro) nebo na populace se sníženou citlivostí k těmto herbicidům, případně na zcela rezistentní populace. Rezistentní populace vůči ALS inhibitorům jsou poměrně časté u chundelky metlice a psárky polní, nicméně do budoucna lze očekávat nárůst rezistentních populací také u sveřepu jalového. Lipnice roční, mrvka myší ocásek a kostřavy (a jejich kříženci) jsou zase přirozeně odolné inhibitorům ACCasy.

Regulace trávovitých plevelů již v podzimním období je proto velmi efektivní, zejména na problematické druhy či rezistentní populace. Velmi vysokou účinnost na široké spektrum trávovitých plevelů vykazují herbicidy obsahující účinnou látku flufenacet (Cadou, Adeto atd. - obr. 7), jejichž účinnost je zpravidla vyšší, pokud jsou kombinovány s další účinnou látkou graminicidní povahy, např. diflufenican, beflubutamid, pendimethalin, chlorotoluron. Ošetření je však třeba vhodně načasovat. Na většinu trávovitých plevelů vykazují tyto herbicidy nejvyšší účinnost při jejich vzcházení. Za sucha může být vhodnější preemergentní aplikace. Naopak ošetření některých trávovitých plevelů (např. sveřep) až po jejich vzejití (více než 2 listy) nemusí být efektivní ani při dostatečné půdní vlhkosti.

Graf 4: Porovnání účinnosti půdních herbicidů používaných v ozimých obilninách na podzim na chundelku metlici

Obr. 6: Intenzivně zaplevelený porost ozimé pšenice mrvkou myším ocáskem
Obr. 6: Intenzivně zaplevelený porost ozimé pšenice mrvkou myším ocáskem

Obr. 7: Poškození sveřepu jalového herbicidem obsahujícím flufenacet (Cadou)
Obr. 7: Poškození sveřepu jalového herbicidem obsahujícím flufenacet (Cadou)

Závěr

Podzimní herbicidní ošetření dokáže eliminovat plevele ozimých obilnin před jejich možným konkurenčním působením. Většina plevelů je v tomto období k herbicidům velmi citlivá a jsou dobře potlačeny i v horších vláhových podmínkách. Velmi efektivní je účinnost podzimních herbicidů, především těch obsahujících flufenacet, na trávovité plevele, které nemusí být na jaře herbicidy dostatečně potlačeny. K selhání účinnosti však může dojít za sucha na plevele vzcházející z větších hloubek, jako jsou svízel přítula, zemědým lékařskývýdrol řepky a u některých herbicidů také na heřmánkovité plevele.

Související články

Suchovzdorné a teplomilné plevele

29. 09. 2022 Ing. Jan Winkler, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Ing. Igor Děkanovský; Fakultní nemocnice Brno Plevele Zobrazeno 150x

Súčasný stav rozšírenia inváznych druhov burín na Slovensku

28. 09. 2022 Ing. Peter Mižík; Agrofert o.z. Agrochémia Plevele Zobrazeno 121x

Problémy s regulací plevelů v ozimé řepce

26. 09. 2022 RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o. Plevele Zobrazeno 151x

Regulace plevelů v meziporostním období

25. 09. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 173x

Regulace trávovitých plevelů a výdrolu obilnin v ozimé řepce

24. 09. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 162x

Další články v kategorii Plevele

detail