Chemap Agro s.r.o.

Komplexní podzimní herbicidní ochrana obilnin - Mertil

16. 09. 2018 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance Plevele Zobrazeno 528x

V posledních letech si značnou oblibu získalo podzimní komplexní ošetření proti plevelům, a to jak jednoděložným, tak i dvouděložným. Agronomové na mnoha místech republiky zároveň musí řešit problematiku rezistence chundelky metlice na sulfonylmočoviny. A v několika specifických regionech k tomu navíc přistupuje otázka hubení psárky polní. Komplexní herbicid by pak měl hubit i dvouděložné plevele spodního patra - rozrazily, penízky, hluchavky kakosty, zemědýmy apod. Samozřejmostí je pak účinnost na svízel přítulu a heřmánkovité plevele. Všechny tyto parametry splňuje nově registrovaný herbicid Mertil.

Agronutrition

Nový poměr dvou známých účinných látek

Mertil je kombinovaný herbicid do ozimých obilnin pro časně postemergentní aplikaci s kontaktním a reziduálním půdním účinkem. Obsahuje 2 účinné látky, flufenacet a diflufenican. Standardně se používají herbicidy s vyrovnaným poměrem těchto účinných látek 50:50. V novém herbicidu Mertil je jiný poměr, a to ve prospěch flufenacetu, obsahuje jej ve dvojnásobném množství než je obsah diflufenicanu.

Účinná látka diflufenican (200 g/l) patří do chemické skupiny nikotinanilidů a účinkuje jako inhibitor biosyntézy karotenoidů (HRAC skupina F1) v chloroplastech, což vede k fotooxidativní destrukci chlorofylu, buněčných membrán, na listech vznikají chlorotické skvrny, které později nekrotizují, a nakonec vedou k odumření rostlin. Již vytvořené karotenoidy v dospělých buňkách diflufenican přímo neničí, herbicidní účinek se uplatňuje především v nových a vyvíjejících se rostlinných pletivech. Je určen především pro časně postemergentní aplikaci, nejúčinnější je na menší nebo vzcházející rostliny. Když je aplikován na půdu nebo vzešlé rostliny, je přijímán přes klíčky nebo růstové vrcholy vzcházejících rostlin.

Účinná látka flufenacet (400 g/l) patří do chemické skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor dělení buněk (HRAC skupina K3). Inhibice je důsledkem úplného blokování dělení buněk v kořenových a růstových meristematických dělivých pletivech. Jejich nový růst je inhibován a dlouživá pletiva mohou být deformována. Účinná látka flufenacet je přijímána hlavně kořenovým systémem, hypokotylem a klíčícími výhonky, následně je rozváděn převážně xylémem do růstových vrcholů.

Komplexní plevelohubné spektrum

Mertil účinkuje na klíčící, vzcházející i vzešlé plevele v časných vývojových stadiích. Spolehlivě hubí plevele jako chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, rozrazil perský, violka rolní, mák vlčí, výdrol řepky a spoustu dalších dvouděložných plevelů. Velmi odolný plevel - psárku polní hubí pouze v dávce 0,6 l/ha.

Doporučení pro podzimní aplikaci do všech ozimů

Mertil aplikujte na podzim, časně postemergentně nebo postemergentně, od vzejití obilniny (BBCH 10) do fáze vytvoření 1. odnože (BBCH 21). Registrován je dávce 0,6 l/ha do ozimé pšenice, ozimého ječmene, ozimého tritikale a ozimého žita. V mnoha pokusech jsme si ale ověřili, že na běžné plochy (tj. bez psárky polní) je dostačující dávka 0,5 l/ha. Na plochách silně zaplevelených odolnými dvouděložnými plevely upřednostňujeme TM kombinaci Mertil + Delfin. Na plochách zamořených psárkou polní je nutné aplikovat plnou dávku, tj. 0,6 l/ha.

Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, optimálně od vzcházení až do fáze prvních pravých listů, chundelka metlice a psárka polní před fází odnožování. Růstové fáze jednoděložných plevelů (chundelka metlice, psárka polní) do fáze BBCH 19 (před odnožováním). Dvouděložné jednoleté plevele by se měly nacházet do fáze 3 pravých rozvinutých listů (BBCH 13).

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí plodin.

Herbicid Mertil je mísitelný s fungicidy, insekticidy, růstovými regulátory a s listovými hnojivy.

Další informace o tomto herbicidu a konkrétní doporučení na vaše pole obdržíte od našich regionálních zástupců.

Související články

Invazní plevele (3) - Ambrózie peřenolistá

21. 07. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 63x

Rezidua herbicidů v zelenině a možnosti jejich eliminace

18. 07. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. Marie Suchanová, Ph.D.; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Plevele Zobrazeno 141x

Ochrana porostů luskovin proti nežádoucímu zaplevelení

03. 07. 2019 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Plevele Zobrazeno 269x

Mulčování jako alternativa při regulaci plevelů

01. 07. 2019 Ing. Jaroslav Šuk, Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 364x

Invázne a expanzívne druhy rastlín v podmienkach Slovenska (2) - Láskavce

24. 06. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert o.z. Plevele Zobrazeno 285x

Další články v kategorii Plevele

detail