Chemap Agro s.r.o.

Monsoon + Logano - komplexní odplevelení kukuřice bez omezení

15. 05. 2021 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Plevele Zobrazeno 444x

Díky suchým jarům v uplynulých letech je stále oblíbenější postemergentní ošetření porostů kukuřice proti plevelům. Aplikace preemergentních přípravků je v suchých jarech velmi riskantní, a to z pohledu nedostatečné účinnosti na plevele. Za sucha prováděné preemergentní aplikace díky snížené účinnosti těchto tzv. „půdních“ herbicidů, tak i z důvodu postupného vzcházení některých plevelů (ježatka kuří noha) či pozdnějšího vzcházení teplomilnějších plevelů (laskavce) vyžadují další post- aplikaci, což znamená další nemalé náklady.

V případě chladnějších teplot po vzejití kukuřice budou porosty vyžadovat „regenerační“ přihnojení listovými hnojivy (s obsahem zinku a fosforu a aminokyselin) k snadnějšímu překonání stresu a k nastartování asimilačních procesů (z našeho sortimentu např. Wuxal Super, Wuxal Microstar, Wuxal Top P, Fertiamino, N-Ergy Start nebo Starzinc NP).

Finančně zajímavým řešením postemergentního ošetření kukuřice je aplikace herbicidu Monsoon (22,5 g/l foramsulfuron + safener) v dávce 1,7–2,0 l/ha. Účinná látka foramsulfuron patří do skupiny sulfonylmočovin (ALS inhibitor). Je přijímána prostřednictvím zelených částí rostlin a je systémově rozváděna po celé rostlině včetně kořenů, oddenků a rhizomů vytrvalých plevelných trav. Zasažené citlivé plevele přestávají ihned po aplikaci růst, během 4–10 dnů se na nich objevují chlorózy, nekrózy a postupně během 2–4 týdnů odumírají. Isoxadifen-ethyl (safener) urychluje odbourání účinné látky foramsulfuron v kukuřici, a tím zvyšuje selektivitu přípravku.

Herbicid Monsoon spolehlivě hubí velmi široké spektrum jednoletých a vytrvalých trav a řadu dvouděložných plevelů v kukuřici. Mezi citlivé trávovité plevele patří ježatka kuří noha, rosička krvavá, béry, prosa, lipnice roční, jílky, oves hluchý, pýr plazivý, chundelka metlice, psárka polní, výdrol obilnin a čirok halepský. Z dvouděložných plevelů hubí ptačinec žabinec, konopici polní, laskavec ohnutý, svízel přítulu, výdrol řepky a slunečnice, penízek rolní, kokošku pastuší tobolku, pěťour maloúborný, lilek černý, hořčici polní, ředkev ohnici, dvouzubec trojdílný, ambrózii peřenolistou, durman obecný. Středně citlivé plevele jsou merlíky, lebedy, heřmánky, mléče (listová stádia), hluchavky, violka rolní, mračňák Theophrastův a pcháč oset.

Kdy ošetřovat porosty kukuřice?

Monsoon se aplikuje postemergentně ve fázi 2–6 listů kukuřice s ohledem na fázi plevelů. Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro jejich růst a vývoj. Plevele musí být v době aplikace vzešlé a musí mít dostatečnou listovou plochu. Jednoleté trávy jsou nejcitlivější po vzejití do konce odnožování. Pýr plazivý je nejlépe huben od 2 listů do konce odnožování. Jednoleté dvouděložné plevele jsou nejcitlivější po vzejití do 4–6 listů, méně citlivé v časnějších růstových fázích (do 2–4 listů). Použití je možné v zrnové i silážní kukuřici. Přípravek je vyroben v OD formulaci, která zvyšuje odolnost k dešťovým srážkám. Déšť 1,5 hodiny po aplikaci již zpravidla nemá negativní vliv na účinnost. Postřiková kapalina musí na listech zaschnout.

Dávkování herbicidu Monsoon

Přípravek doporučujeme aplikovat sólo v dávce 1,7–2,0 l/ha podle stavu zaplevelení. Monsoon není zpravidla třeba kombinovat s externím smáčedlem, všechny potřebné látky jsou ve formulaci obsaženy. Ve výjimečných případech (velmi silná vosková vrstva plevelů, dlouhodobé sucho, přerostlé trávy) může být použití dalšího smáčedla vhodné.

Dávka 1,7 l/ha je vhodná pouze při slabším zaplevelení jednoletými travami (ježatka kuří noha atd.), za příznivých podmínek nebo při výskytu plevelů v nižších vývojových fázích růstu. Při tvorbě TM směsí je možné snížit dávku Monsoonu na 1,5 l/ha.

Dávku 2,0 l/ha je nutné použít vždy při hubení vytrvalých plevelů (pýr plazivý, čirok halepský atd.), přerostlých plevelů nebo při silném zaplevelení travami.

Rozšíření plevelného spektra

Při podrobnějších prohlídkách porostů cukrovky a kukuřice v teplejších oblastech byl v posledních dvou až třech letech zjištěn silný výskyt všech druhů rdesen a opletky (pohanky) svlačcovité. Je tedy předpoklad, že se tyto odolné dvouděložné plevele objeví ve větším měřítku i na letošních polích s kukuřicí. Jelikož sulfonylmočoviny vykazují slabou účinnost proti těmto výše uvedeným plevelům, doporučujeme v každém případě při jejich aplikacích tvorbu TM směsí se specializovanými herbicidy proti dvouděložným plevelům. Mezi ně patří i účinná látka mesotrion, obsažená např. v přípravku Logano. Tento herbicid působí dále proti celému širokému spektru plevelů, jako jsou merlíky, durman, heřmánkovité a brukvovité plevele, konopice, laskavce, lilek, pcháč oset, violka, zemědým lékařský apod.

Balíček pro postemergentní hubení plevelů

Pro komplexní hubení plevelů doporučujeme aplikovat TM směs 1,5–2,0 l/ha Monsoon + 0,75 l/ha Logano, v níž přidaný mesotrion rozšiřuje spektrum účinku na řadu odolných dvouděložných plevelů, jako jsou již zmiňovaná rdesna nebo opletka. Za tímto účelem jsme připravili cenově zvýhodněný virtuální balíček - 30 l Monsoon + 15 l Logano, kterým ošetříte minimálně 20 ha kukuřice. Pro zakoupení uvedeného balíčku se informujte u vašeho distributora.

Bez omezení do PHO

Oba herbicidy můžete aplikovat bez omezení v OP II. st. vodních zdrojů, což významně zjednodušuje jejich použití. V současné době není na trhu mnoho takových komplexních řešení pro postemergentní hubení plevelů v kukuřici, která jsou bez omezení.

Související články

Regulace plevelů v semenných porostech trav (2): Obecná doporučení a ochrana ostatních druhů

18. 10. 2021 Ing. Radek Macháč, Ph.D.; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Plevele Zobrazeno 123x

Hustota porostu řepky ozimé a regulace zaplevelení

15. 10. 2021 Ing. Radek Punčochář; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 271x

Vliv počasí na účinnost herbicidů v ozimých obilninách a porovnání účinnosti na dvou odlišných lokalitách v předchozím pěstitelském roce

13. 10. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 299x

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Čičorka pestrá

12. 10. 2021 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 129x

Škodlivost plevelů v porostech ozimé pšenice

05. 10. 2021 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 271x

Další články v kategorii Plevele

detail