Chemap Agro s.r.o.

Možnosti ošetření hrachu proti plevelům

30. 03. 2017 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o., Šumperk Plevele Zobrazeno 944x

Porosty luskovin, jakožto plodiny s nižším konkurenčním potenciálem, jsou zaplevelovány velkým počtem nežádoucích rostlin plevelných druhů, ale i kulturních rostlin.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Spektrum plevelů

Druhové zastoupení plevelů je relativně široké a jen namátkou lze jmenovat některé z jednoletých plevelů: merlíky, lebedy, laskavce, penízek rolní, ježatka kuří noha, oves hluchý, svízel přítula, heřmánkovité plevele a celé spektrum plevelů tzv. spodního patra, aj. Z vytrvalých plevelů to jsou především pýr plazivýpcháč oset. Se zvyšujícím se zastoupením řepky v osevních postupech stoupá také závažnost výskytu těchto rostlin jako silného a konkurenceschopného plevele. Z hlediska pěstitelských ploch a širšího rozšíření v pěstitelských oblastech ČR má dominantní význam především hrách.

Herbicidy proti dvouděložným plevelům

Pro herbicidní ochranu proti dvouděložným plevelům v hrachu setém se podle termínu aplikace nabízí možnost použití herbicidů jak pro preemergentní, tak pro časně postemergentní ošetření, a v neposlední řadě i postemergentní ošetření v pozdějších fázích růstu a vývoje hrachu.

Preemergentní aplikace

Z hlediska použitelných a registrovaných herbicidů je možno jmenovat následující herbicidy s uvedenými účinnými látkami: aclonifen (Bandur), prosulfocarb (Boxer), linuron (např. Afalon 45 SC), pendimethalin (např. Stomp 400 SC), S-metolachlor (Dual Gold 960 EC), clomazone (např. Command 36 CS, aj.) vše určeno pro aplikaci preemergentně do 3 dnů po zasetí.

V případě Afalonu 45 SC, resp. herbicidů s účinnou látkou linuron, se v roce 2017 jedná prakticky o poslední možnost aplikace, před ukončením jeho používání. Herbicidy s účinnou látkou clomazone se zpravidla aplikují v kombinaci s jiným herbicidem, kde posilují účinek na cílové plevele a jsou zároveň specialistou na svízel přítulu. Osvědčená, jak co se týká výborné selektivity, tak také velmi dobré účinnosti, je kombinace s účinnou látkou pendimethalin. V případě použití tank-mixu s herbicidem s účinnou látkou clomazone, snižujeme základní dávku druhého herbicidu (např. Stomp 400 SC) o přibližně 20–30 % při zachování odpovídající herbicidní účinnosti.

Preemergentní ošetření by mělo být aplikováno hlavně tam, kde očekáváme intenzivnější zaplevelení především jednoletými plevely. Jako u všech aplikací preemergentních herbicidů, i zde platí obecné zásady nutné k dosažení očekávané účinnosti, a to především urovnaný pozemek bez hrud a případných posklizňových zbytků. Zároveň nedostatek srážek a celkově na vláhu chudý průběh počátku vegetace mohou snižovat celkovou herbicidní účinnost na cílové plevele.

Plevele vzcházejí velmi rychle, v tomto případě prakticky zároveň s hrachem, nebo již krátce před vzejitím hrachu
Plevele vzcházejí velmi rychle, v tomto případě prakticky zároveň s hrachem, nebo již krátce před vzejitím hrachu

Časně postemergentní aplikace

V případě vynechání předchozího zásahu nebo s vědomím a předpovědí srážkového deficitu, popř. jako opravu, lze využít časně postemergentní ošetření, tj. v době kdy většina plevelů je již vzešlá nebo vzchází a hrách je vysoký 3–5 cm. Při této aplikaci jsou zaznamenávány velmi dobré herbicidní účinky na plevele, při vysoké toleranci použitých herbicidů vůči rostlinám hrachu.

Pro tento termín byl v minulosti s úspěchem používán herbicid Escort a od roku 2012 přípravek Escort Nový. Herbicid Escort Nový obsahuje podobně jako původní přípravek Escirt dvě účinné látky: pendimethalin a imazamox, jen v mírně pozměněném poměru od původního. V případě použití herbicidu Escort Nový však pěstitel nemůže příliš otálet s aplikací, protože bylo, a to nejen pokusně prokázáno, že v případě pozdější aplikace tohoto přípravku (již cca 8 cm výšky hrachu a více), dochází k fytotoxickým projevům, které se vyznačují retardací růstu rostlin, snížení počtu pater lusků, a tím i nižší počet lusků, končící celkem s pochopitelným negativním dopadem na výnos. Navíc toto opoždění a výše uvedené projevy, již není možné eliminovat ani použitím různých stimulátorů růstu či dodatkovou výživou.

Jako novinka je pro pěstitele luskovin, tedy konkrétně hrachu, fazolu, bobu a sóji k dispozici herbicid Corum, který sestává z již osvědčených účinných látek, a to bentazonu a imazamoxu. Velká výhoda tohoto přípravku spočívá především ve skutečnosti, že můžeme využít širší aplikační okno, tj. aplikujeme ve fází BBCH hrachu od 12 do fáze 25. Z praktického pohledu je počátek termínu aplikace podobný jako v případě herbicidu Escort Nový, ovšem ukončení účinné a selektivní aplikace je mnohem pozdnější a to někde až při výšce cca 15 cm. Spektrum herbicidní účinnosti přípravku Corum je poměrně široké a jedná se o celou paletu jednoletých plevelů. Na druhé straně ovšem stojí fakt, že pozdější herbicidní zásahy v době, kdy rostliny hrachu dosahují 12–15 cm a zároveň se jedná o první herbicidní zásah vůči dvouděložným plevelům, lze již označit jako problematické, především proto, že plevele jsou již odrostlejší a herbicidní účinek je tedy slabší. Vzcházející rostliny hrachu jsou totiž dlouho pod konkurenčním tlakem plevelů a zároveň se mohou objevit fytotoxické projevy použitých herbicidů na rostlinách hrachu, což může souviset i s tím, že aplikujeme za poněkud vyšších denních přízemních teplot. Tyto aplikace se používají především již jako zásahy opravné či doplňkově, protože výše uvedené herbicidy mají užší spektrum účinnosti nebo se profilují jako specialista cílící na několik druhů plevelů.

Poměrně velmi konkurenceschopný a široce rozšířený plevel nejen v porostech hrachu - heřmánkovec přímořský
Poměrně velmi konkurenceschopný a široce rozšířený plevel nejen v porostech hrachu - heřmánkovec přímořský

Vytrvalé plevele jako pcháč oset je vhodné řešit v předplodině, popř. aplikací herbicidu Butoxone 400
Vytrvalé plevele jako pcháč oset je vhodné řešit v předplodině, popř. aplikací herbicidu Butoxone 400

Postemergentní aplikace

V tomto termínu se uplatňují především herbicidy s účinnou látkou bentazone (Basagran, Basagran Super aj.) a s účinnou látkou MCPB (Butoxone 400).

Důležitou podmínkou, která už sice byla zmíněna, ale je nutno ji zopakovat, že v případě buď časně postemergentní nebo postemergentní aplikace je, že by neměla být prováděna při teplotách nad 25 °C a při intenzivním slunečním svitu. Pěstitel musí v tomto období počítat a kalkulovat s tím, že přízemní teplota (což je životní zóna hrachu krátce po vzejití) může být při slunečném počasí a např. vlhké tmavé půdě, výrazně vyšší, než je pocitová teplota měřená ve 2 m nad zemí.

Nesprávná, resp. pozdě provedená aplikace herbicidu může způsobit fytotoxické poškození hrachu
Nesprávná, resp. pozdě provedená aplikace herbicidu může způsobit fytotoxické poškození hrachu

Herbicidy proti jednoděložným plevelům

Poněkud příznivější a celkově jednodušší situace panuje v případě herbicidní ochrany hrachu vůči jednoděložným plevelům. Pro účinnou regulaci jednoděložných plevelů je možno použít relativně širokou paletu graminicidních přípravků. Vzhledem k dobré selektivitě graminicidů v porostech luskovin obecně, hrách nevyjímaje, není zásadní problém regulace jednoletých i vytrvalých jednoděložných plevelů. Je však nutno proti těmto plevelům zasáhnout včas, aby nedocházelo k omezování růstu a vývoje rostlin hrachu. Rostliny hrachu, popř. luskovin obecně, by neměly být při aplikaci vyšší než 15 cm a zároveň by termín aplikace měl být uskutečněn před fází tvorby poupat.

Možnosti a sortiment registrovaných přípravků je poměrně široký, a to jak v dávkách proti jednoletým plevelům (především ježatka kuří noha a oves hluchý), tak také proti vytrvalým plevelům (především pýr plazivý). Velkou výhodou některých preemergentně aplikovaných herbicide uvedených výše, např. Afalon 45 SC, Stomp 400 SC aj. je skutečnost, že při správně provedené aplikaci a vhodných podmínkách pro jejich působení vykazují mimo herbicidní účinnosti na dvouděložné plevele, zároveň velmi dobrou účinnost na ježatku kuří nohu.

Z klasických graminicidů lze jen namátkou jmenovat: Agil 100 EC, Focus Ultra, Fusilde Forte 150 EC, Gallant Super, Garland Forte, Gramin, Pantera QT, Pantera EC, Stratos Ultra, Targa Super 5 EC, Targa 10 EC a další. Výše uvedené graminicidy jsou registrovány ve dvou dávkách, a to v tzv. pýrohubné dávce, jak název napovídá především k regulaci pýru plazivého a pak přibližně v poloviční dávce k regulaci jednoletých jednoděložných plevelů (ježatka kuří, noha, oves hluchý, aj.).

Všechna výše uvedená tvrzení a obchodní názvy použitelných přípravků jsou platné při plném respektování platného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Zároveň je nutno podotknout, že se v rámci platného registru nachází spousta dalších výše jmenovitě neuvedených obchodních názvů přípravků, generických přípravků a souběžných dovozů přípravků, které pak opticky zvyšují počet povolených pesticidních přípravků, přičemž spektrum účinných látek zůstává u hrachu a v některých segmentech luskovin celkově velmi úzké.

Tab.: Seznam nejčastěji používaných herbicidů registrovaných do porostů hrachu setého (bez uvedení neselektivních herbicidů)

Přípravek

Účinná látka

Termín aplikace

Afalon 45 SC

linuron

PRE

Agil 100 EC

propaquizafop

POST

Bandur

aclonifen

PRE

Basagran

bentazone

POST

Basagran Super

bentazone

POST

Boxer

prosulfocarb

PRE

Butoxone 400

MCPB

POST

Command 36 CS

clomazone

PRE

Corum

bentazone + imazamox

CPOST–POST

Dual Gold 960 EC

S-metolachlor

PRE

Escort Nový

pendimethalin + imazamox

CPOST

Focus Ultra

cycloxydim

POST

Fusilade Forte 150 EC

fluazifop-P-butyl

POST

Gallant Super

haloxyfop-P

POST

Garland Forte

propaquizafop

POST

Gramin

quizalofop-P-ethyl

POST

Pantera OT

quizalofop-P-tefuryl

POST

Stomp Aqua

pendimethalin

PRE, POST

Stomp 330 E

pendimethalin

PRE

Stomp 400 SC

pendimethalin

PRE

Stratos Ultra

cycloxydim

POST

Targa Super 5 EC

quizalofop-P-ethyl

POST

Targa 10 EC

quizalofop-P-ethyl

POST

Neselektivní herbicidy

Samostatnou kapitolou v závěru vegetace hrachu je použití neselektivních herbicidů. Tyto aplikace se využívají především v případě zaplevelených porostů (likvidace plevelné složky a snížení celkové vlhkosti) nebo i v případě porostů „relativně čistých a bezplevelných“, pro sjednocení zralosti co se týče plochy, tak také z hlediska jednotlivých pater a lusků na rostlinách. Pro tyto aplikace jsou registrovány de facto jen dvě účinné látky, a to glyphosate a diquat dibromid, ačkoli obchodních názvů přípravků s těmito účinnými látkami registrovanými do hrachu je několik desítek. Mezi oběma účinnými látkami ovšem existuje několik podstatných rozdílů.

Účinná látka diquat dibromid, resp. přípravky s obsahem této účinné látky se používají pro tzv. desikaci, tj. k ukončení vegetace bez systemického účinku na rostliny a plevele. Aplikujeme je cca 4–5 dnů před plánovaným termínem sklizně.

Naopak neselektivní herbicidy s účinnou látkou glyphosate se aplikuji 10–14 dnů před plánovaným termínem sklizně a mají systemický účinek na rostliny hrachu i plevelů (jsou rozváděny po rostlině včetně kořenů). Tento zásah lze proto také chápat jako odplevelující benefit pro následnou plodinu. Neselektivní herbicidy s účinnou látkou glyphosate se nesmí použít na semenářské porosty hrachu.

Shrnutí

Vzhledem k různorodosti jednotlivých vegetačních ročníků a pěstitelských podmínek není možno jednoznačně určit, který z výše uvedených postupů a jednotlivých herbicidů je nejvhodnější pro konkrétního pěstitele a konkrétní porost luskovin. Právě proto je nutné nejen pečlivě sledovat vývoj a růst založených porostů, ale také v případě předseťových a preemergentních aplikací zvážit aktuálnost a očekávané druhové plevelné spektrum na stanovišti na základě poznatků z minulých let. Na základě těchto informací je pak nutno začít ihned uvažovat o možnostech řešení vzniklé situace. Každé zanedbání tohoto problému, má za následek nejen snížení kvantitativních, ale často i kvalitativních sklizňových ukazatelů a ve svém důsledku snižuje rentabilitu pěstování této skupiny plodin v rámci celého zemědělského podniku.

Závěrem k použití herbicidů v porostech hrachu a pro splnění podmínek použití jednotlivých přípravků v souladu s platnou registrací je nutno dodat, že ačkoli jsou některé přípravky registrovány pro použití do hrachu, tak mají určitá omezení, na které je nutno brát zřetel, aby se pěstitel nedostal do kolize v oprávněnosti a správnosti aplikace. Jedná se především o skutečnost, že některé přípravky mohou být určeny jen pro aplikaci do hrachu ke krmným účelům, problematika aplikace neselektivních herbicidů v semenářských porostech popsaná výše, a podobně.

Možnosti ošetření hrachu proti plevelům

Plevele vzcházejí velmi rychle, v tomto případě prakticky zároveň s hrachem, nebo již krátce před vzejitím hrachu
Poměrně velmi konkurenceschopný a široce rozšířený plevel nejen v porostech hrachu - heřmánkovec přímořský
Vytrvalé plevele jako pcháč oset je vhodné řešit v předplodině, popř. aplikací herbicidu Butoxone 400
Nesprávná, resp. pozdě provedená aplikace herbicidu může způsobit fytotoxické poškození hrachu

Související články

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

25. 09. 2017 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 33x

Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

02. 09. 2017 Ing. Jan Truneček, Ing. Matúš Czakó; BASF Plevele Zobrazeno 223x

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

18. 08. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 275x

Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

15. 08. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 629x

Regulace plevelů před sklizní obilnin a předsklizňové aplikace

23. 07. 2017 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 307x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
23%
4%
51%
detail