BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Možnosti použití herbicidů u brambor

27. 05. 2022 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 603x

Podle zkušeností řady pěstitelů brambor byla regulace brambor v minulém roce 2021 v mnoha případech problematická. Na řadě lokalit byly aplikace prováděny koncem května a začátkem června - byla opožděná výsadba z důvodu srážek, naopak v období konce května a první poloviny června bylo sucho. V závislosti na zaplevelení vykazovaly nižší účinnost všechny preemergentní herbicidy. Největší problémy byly s merlíkem bílým, laskavcem ohnutým, opletkou obecnou, kakosty apod.

Proseeds

Herbicidy do brambor

Pro preemergentní aplikaci bylo v roce 2021 možné využít sedmi účinných látek - aclonifen (Bandur), clomazone (např. Command 36 CS), flufenacet (Plateen 41,5 WG), flurochloridone (Racer 25 EC), metobromuron (Proman), metribuzin (např. Sencor Liquid, Plateen 41,5 WG, Arcade 880 EC), prosulfocarb (např. Arcade 880 EC, Roxy 800 EC).

Pro postemergentní použití byly k dispozici čtyři účinné látky - bentazone (Basagran), metribuzin (Sencor Liquid), prosulfocarb (Arcade 880 EC) a rimsulfuron (Titus 25 WG). Spektrum účinných látek je stejné i v roce 2022.

Zatím základem preemergentní, ale i postemergentní ochrany brambor zůstávají herbicidy na bázi metribuzinu. Tyto přípravky mají velmi dobrou účinnost na většinu dvouděložných jednoletých plevelů, ale i některých jednoděložných (např. ježatka kuří noha v raných vývojových stadiích).

Samotný metribuzin (např. v přípravku Sencor Liquid) není účinný proti svízeli přítule, proto je nutná pro regulaci tohoto plevelu kombinace s clomazonem (např. Command 36 CS). V dalších přípravcích, kde je metribuzin ve spojení s další účinnou látkou, je posílena účinnost na některé plevelné druhy, včetně svízele. Jedná se o spojení s flufenacetem v herbicidu Plateen 41,5 WG a s prosulfocarbem v herbicidu Arcade 880 EC.

Plateen 41,5 WG patří k základním herbicidům používaným v bramborách. Pro aktivaci účinných látek po aplikaci je však více náročný na půdní vlhkost. Tato vlastnost se stala jeho slabší stránkou v řadě případů v roce 2021.

Herbicid Arcade 880 EC patří se svojí účinností k vynikajícím herbicidům v bramborách. Je účinný na řadu hůře hubitelných plevelů, včetně laskavce ohnutého. K jeho nesporným výhodám patří i možnost aplikace časně postemergentně. Toho lze s úspěchem využít, pokud se např. z organizačních důvodů opozdí preemergentní aplikace nebo k opravným zásahům.

Herbicidy na bázi samotného metribuzinu pak patří ke standardním přípravkům pro postemergentní aplikace. Při těchto aplikacích je však brát ohled na odrůdovou citlivost brambor k metribuzinu.

K další u brambor často využívané účinné látce patří metobromuron, který je zastoupen přípravkem Proman. U této účinné látky je podobně jako u metribuzinu třeba posílit účinnost ke svízeli přítule. Standardně se používá v kombinaci s clomazonem (Command 36 CS). S úspěchem je lze použít i v kombinaci s dalšími účinnými látkami, jako je aclonifen (Bandur) nebo prosulfocarb (Roxy).

Účinná látka aclonifen (Bandur) má dobrou účinnost na široké spektrum plevelů vyskytujících se v bramborách. Mezi středně citlivé plevele patří např. opletka, svízel přítula, téměř neúčinný je na lilek černý. Vhodné je použití v kombinaci s herbicidem Plateen 41,5 WG, kterou lze využít pro pozemky se silným zaplevelením jednoletými dvouděložnými plevely. Často je tato kombinace využívána pěstiteli v ranobramborářské oblasti.

Účinná látka flurochloridon je obsažena v herbicidu Racer 25 EC. Tento herbicid vykazuje k jednoletým dvouděložným plevelům poměrně dobrou účinnost. Nižší účinnost byla v pokusech zaznamenána k opletce, merlíku bílému či ježatce. Vysoká účinnost byla naopak zjištěna k lilku černému. Nevýhodou tohoto herbicidu je riziko fytotoxické reakce u brambor, proto jeho aplikace musí být provedena co nejdříve po sázení (3–5 dní). V současné době se jeho využití rozšířilo mezi pěstiteli brambor hospodařícími v ochranných pásmech zdrojů povrchových vod II. stupně, kde není z použití vyloučen.

Pro postemergentní aplikace je standardní použití účinné látky rimsulfuron (Titus 25 WG). Přípravky na bázi této účinné látky mají v nejvyšších registrovaných dávkách účinnost na pýr plazivý. Účinnost vykazují i na pcháč rolní. Naopak na merlíkovité plevele a opletku jsou téměř neúčinné. Účinnost na tyto plevele je třeba posílit společnou aplikací s metribuzinem (Sencor Liquid).

Od letošního roku se budou pěstitelé setkávat se dvěma novými herbicidy. Prvním je herbicid Sinopia, který je založen na kombinaci účinných látek metobromuron a clomazone. Přípravek je registrován pouze do brambor. Druhou registrovanou novinkou je herbicid Toutatis Dam Tec, který obsahuje účinné látky aclonifen a clomazone. Kromě brambor je registrován i do hrachu, mrkve a bobu.

Herbicidně neošetřená kontrola s výskytem merlíku bílého a laskavce ohnutého
Herbicidně neošetřená kontrola s výskytem merlíku bíléholaskavce ohnutého

Účinnost přípravku Racer 25 EC v roce 2021
Účinnost přípravku Racer 25 EC v roce 2021

Nedostatečná účinnost preeemergentní aplikace herbicidu na merlík bílý v provozních podmínkách
Nedostatečná účinnost preeemergentní aplikace herbicidu na merlík bílý v provozních podmínkách

Regulace plevelů v roce 2021

Průběh jara 2021 se vyznačoval častými srážkami a vysokou vlhkostí půdy. Platilo to zejména v době sázení brambor. V tomto období byl předpoklad dobrých podmínek pro účinnost preemergentních herbicidních zásahů. A to zejména pro časné aplikace herbicidů. Situace se však změnila na konci měsíce května a počátku června. Rychlé vyschnutí půdy spolu s vytvořením půdní krusty na povrchu často bránilo aktivaci účinných herbicidních látek. Vzhledem k opožděné výsadbě brambor na části plochy v bramborářské oblasti byly preemergentní aplikace herbicidů prováděny právě v tuto dobu.

Důsledkem byla snížená účinnost herbicidů. Řada pěstitelů se proto potýkala s částečným zaplevelením porostů i po aplikaci nejúčinnějších herbicidů. V porostech se nejčastěji vyskytovaly takové plevelné druhy jako merlík bílý, opletka obecná, heřmánkovité plevele nebo laskavec ohnutý. Častěji než v jiných letech bylo tedy nutné přistoupit k opravným časně postemergentním a postemergentním aplikacím. Plevele často rychle přerůstaly a opravné aplikace v řadě případů proto také neměly dostatečnou účinnost.

Výsledky polních pokusů s herbicidními přípravky

Účinnost preemergentních aplikací je patrná z výsledků polního pokusu provedeného v roce 2021 ve výzkumné stanici VÚB Valečov. Zařazeny byly preemergentní herbicidy - Racer 25 EC, Sencor Liquid spolu s Commandem 36 CS, Plateen 41,5 WG, Bandur, Proman, Roxy a Arcade 880 EC, který byl aplikován preemergentně a časně postemergentně. Přehled variant uvádí tabulka 1. Aplikace herbicidů na pokusné varianty byla provedena 26. 5., kdy již byly méně příznivé vlhkostní podmínky. Pouze herbicid Racer 25 EC byl aplikován v dřívějším termínu a jedna aplikace herbicidu Arcade 880 EC byla provedena v časně postemergentním termínu.

Výsledky plevelohubné účinnosti jsou uvedeny v grafu 1. Z plevelných druhů se vykytoval merlík bílý, laskavec ohnutý, opletka obecná, heřmánek pravýkakost maličký. Nejvyšší byl výskyt merlíku bílého, jehož pokryvnost na herbicidně neošetřené kontrole dosahovala v době hodnocení až 75 %. Vysoký byl též výskyt laskavce ohnutého. Počet rostlin merlíku bílého dosahoval na neošetřené kontrole průměrně 225 ks/m2, počet rostlin laskavce ohnutého 103 ks/m2.

Nejnižší účinnost byla zaznamenána na laskavec ohnutýopletku obecnou. Na laskavec byla nejnižší účinnost u přípravků Sencor Liquid, Plateen 41,5 WG a Arcade 880 EC při časně postemergentní aplikaci. Přitom herbicid Arcade 880 EC aplikovaný preemergentně vykazoval na laskavec poměrně vysokou účinnost, podobně jako Racer 25 EC, Bandur, a kombinace Promanu a Roxy. U všech těchto herbicidů přesahovala průměrná účinnost na laskavec 85 %. Kombinace Banduru s herbicidy Plateen 41,5 WG a Proman vykazovaly 100% účinnost na všechny druhy hodnocených plevelů. Při časně postemergentní aplikaci herbicidu Arcade 880 EC byla zjištěna nižší účinnost na všechny hodnocené druhy plevelů ve srovnání s jeho preemergentní aplikací.

Tyto výsledky nepotvrzují výsledky pokusů z předcházejících let. Příčinou nedostatečné účinnosti všech variant pokusů byly podmínky v době aplikace (především nízká vlhkost půdy), ale také vývoj porostu brambor a tlak plevelů. V případě opletky byla nižší účinnost u herbicidu Racer 25 EC (pod 80 %), u kombinace Sencoru Liquid s Commandem 36 CS, Banduru. Velmi nízká účinnost Plateenu 41,5 WG na opletku byla způsobena nedostatečnou půdní vlhkostí v době aplikace a v období po ní následujícím.

Graf 1: Účinnost preemergentních aplikací herbicidů v roce 2021
Graf 1: Účinnost preemergentních aplikací herbicidů v roce 2021

Tab. 1: Popis variant polních pokusů v roce 2021

Var.

Herbicid

Dávka

Termín aplikace

1

neošetřená kontrola

-

-

2

Racer 25 EC

2,0 l/ha

19. 5. 2021, PRE

3

Arcade 880 EC

4,0 l/ha

26. 5. 2021, PRE

4

Arcade 880 EC

4,0 l/ha

22. 6. 2021, CPOST

5

Sencor Liquid + Command 36 CS

0,6 + 0,2 l/ha

26. 5. 2021, PRE

6

Plateen 41,5 WG

2,5 kg/ha

26. 5. 2021, PRE

7

Bandur

4,0 l/ha

26. 5. 2021, PRE

8

Plateen 41,5 WG + Bandur

2,0 kg + 2,0 l/ha

26. 5. 2021, PRE

9

Proman + Roxy

2,5 + 2,5 l/ha

26. 5. 2021, PRE

10

Proman + Bandur

2,5 + 2,0 l/ha

26. 5. 2021, PRE

Výnos hlíz

Účinnost herbicidů na jednotlivé plevelné druhy přímo ovlivňuje výnos hlíz (graf 2). V pokusu se výnosová úroveň na herbicidně ošetřených variantách pohybovala od 31,3 do 65,6 t/ha. Průměrná hodnota těchto variant byla 49,4 t/ha. Oproti tomu výnos na neošetřené variantě byl pouze 5,9 t/ha. Rozdíl mezi průměrným výnosem na herbicidně ošetřených variantách a kontrolní neošetřené variantě byl 88 %.

Vliv regulace plevelů na výnos hlíz je různý v jednotlivých letech a je ovlivněn více faktory. Při srovnání výnosů v časové řadě od roku 2014 (graf 3) bylo právě v roce 2021 zaznamenáno nejsilnější snížení výnosu hlíz při vynechání herbicidní ochrany, což byl důsledek velmi silného konkurenčního tlaku plevelů. Kromě intenzity výskytu plevelů je velmi důležité i jejich druhové složení. Je třeba také uvést, že plevele velmi silně rostlinám bramboru konkurují z pohledu vláhových poměrů v půdě. Proto byla v minulých sušších ročnících škodlivost plevelů ve vztahu k výnosu hlíz také výraznější.

Výskyt plevelů snížil výnos hlíz na úrovni 29 % (2016), 53 % (2014), v suchých letech bylo snížení výnosu vyšší, tj. 75 % (2015), 68 % (2018 - nižší výskyt plevelů ve srovnání s rokem 2015).

Graf 2: Vliv variant pokusu na výnos hlíz v roce 2021
Graf 2: Vliv variant pokusu na výnos hlíz v roce 2021

Graf 3: Vliv herbicidního ošetření na výnos hlíz v závislosti na podmínkách ročníku
Graf 3: Vliv herbicidního ošetření na výnos hlíz v závislosti na podmínkách ročníku

Odrůdová citlivost k postemergentní aplikaci metribuzinu

Jak již bylo uvedeno, docházelo v roce 2021 ve větší míře k postemergentním opravným zásahům herbicidy. Při postemergentní aplikaci herbicidů na bázi účinné látky metribuzin je vždy třeba brát ohled na citlivost pěstované odrůdy. Platí to pro všechny herbicidy obsahující tuto účinnou látku, které jsou aplikovány postemergentně včetně časně postemergentních aplikací herbicidu Arcade 880 EC.

Poškození metribuzinem se projevuje nejčastěji žloutnutím listů, popřípadě nekrózami. V ojedinělých případech může u velmi citlivých odrůd docházet i k nekrózám na stoncích a odumírání částí rostlin. Nejsilnější příznaky poškození se zpravidla projevují kolem sedmého dne po aplikaci. Do dvou týdnů od aplikace obvykle odeznívají, bez znatelných negativních následků.

Odrůdovou citlivost ověřujeme již od roku 2002 každoročně na souboru čítajícím okolo 200 odrůd. Pokusy provádíme ve spolupráci s firmami Bayer, s. r. o., a Zemědělská, a. s., Havlíčkova Borová. Již tradičně zveřejňujeme výsledky pokusů také na stránkách časopisu Bramborářství.

Kromě odrůdové citlivosti ovlivňuje míru poškození rostlin bramboru i průběh počasí při aplikaci a v období před a následně po aplikaci. Jedná se především o teplotu vzduchu, intenzitu slunečního záření a výskyt intenzivnějších srážek. Předcházejí-li postemergentní aplikaci herbicidu silné srážky, může dojít k zeslabení nebo porušení ochranné voskové vrstvičky na listech bramboru, čímž se zvyšuje riziko poškození rostlin. Rovněž suché a teplé počasí následující po aplikaci může zvyšovat poškození rostlin. Z těchto důvodů nemusí být míra poškození jednotlivých odrůd v každém roce stejná.

Praktické výsledky pokusů s metribuzinem u odrůd

Pro pěstitele brambor jsou důležité výsledky hodnocení získané ve více ročnících. Pro bezpečné použití postemergentní aplikace herbicidu na bázi účinné látky metribuzin je považována bodová hodnota do 3 z devítibodové stupnice. Při hodnocení 3–3,5 bodu může být pro danou odrůdu použití metribuzinu riskantní v některých ročnících. Při hodnocení vyšším než 3,5 bodu již nelze metribuzin u dané odrůdy doporučit pro postemergentní aplikaci.

V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky hodnocení jednotlivých odrůd brambor v průměru za ročníky. Hodnoty vyjadřují průměr hodnocení za všechny roky, ve kterých byly dané odrůdy v pokusech zkoušeny. Hodnocené období bylo 2002–2021 a započítán byl v každém roce buď první, nebo druhý termín hodnocení, v závislosti na intenzitě příznaků poškození. Žlutě jsou označeny odrůdy, u nichž hrozí riziko vyššího poškození v některých ročnících (3,0–3,5 bodu). Červeně jsou označeny odrůdy, u nichž postemergentní aplikace metribuzinu již není bezpečná (nad 3,5 bodu).

Tab. 2: Průměrné bodové hodnocení citlivosti zkoušených odrůd k metribuzinu za období 2002–2021 pro vybrané odrůdy
Tab. 2: Průměrné bodové hodnocení citlivosti zkoušených odrůd k metribuzinu za období 2002–2021 pro vybrané odrůdy

Příspěvek vznikl za přispění institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace reg. č. MZe - RO1621.

Související články

Plevele v cukrovce a technologie zpracování půdy

18. 07. 2022 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 196x

Škodliví činitelé sóji v roce 2021 se zřetelem na plevele

10. 07. 2022 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 264x

Kukuřice pod dohledem

24. 05. 2022 Ing. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o Plevele Zobrazeno 231x

Účinná regulace problematických plevelů v kukuřici

24. 05. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 360x

Výskyt plevelů v porostech cukrovky

23. 05. 2022 Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 251x

Další články v kategorii Plevele

detail