Chemap Agro s.r.o.

Ochrana a zejména regulace plevelů v sóji v roce 2019

30. 06. 2020 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 410x

Rok 2019 se vyznačoval značně atypickým průběhem počasí, což se v posledních letech začíná stávat téměř pravidlem. Hlavní problematická období z pohledu růstu a ochrany sóji uvádíme níže.

Proseeds

Ochrana sóji v roce 2019

První problém nastal na řadě lokalit již na začátku vegetace, při zakládání porostů a počátečním růstu sóji. Celkově velmi chladný květen výrazně zpomalil vzcházení a počáteční růst sóji, avšak převážné většině plevelů vyhovoval. Nedostatek srážek až do poslední dekády května a celkově pomalý růst sóji způsobil na řadě lokalit špatný efekt preemergentních herbicidů a bylo nutné přistoupit k postemergentním aplikacím.

Další problém nastal na počátku druhé dekády června, kdy se na řadě lokalit postupně objevoval poměrně silný výskyt babočky bodlákové (Vanessa cardui), kterou bylo třeba insekticidně ošetřit. Její výskyt byl zaznamenán nejprve na jihovýchodě republiky a postupně se posouval na severozápad. Babočka bodláková byla zaznamenána i na Východoslovenské nížině, kde se jednalo o jeden z jejích prvních větších výskytů.

Vzhledem k velmi teplému a suchému průběhu počasí jsme se v roce 2019 opět potýkali s výskytem svilušky chmelové (Tetranychus urticae), i když v menší míře než v letech 2018 a 2015. Výhodou bylo, že její výskyt byl zaznamenán později než v předchozím roce, a to až koncem července. Nejvíce napadené porosty sóji sviluškou chmelovou jsme pozorovali jako obvykle na severozápadě našeho území (chmelařské oblasti).

Jelikož počasí na většině území ČR bylo velmi suché a teplé výskyt hlízenky (Sclerotinia sclerotiorum) byl jen ojedinělý. Obdobně tomu bylo i u ostatních houbových chorob, jejichž výskyt byl spíše jen ojedinělý a velmi slabý a byl zpravidla spojený s předchozím poškozením porostů například krupobitím.

V samotném závěru vegetace určité škody způsobil hraboš polní (Microtus arvalis), který se přesunul ze sklizených porostů obilnin. Škody umocnilo i divoké prase (Sus scrofa), které v porostech sóji lovilo výše zmíněného hraboše.

Herbicidní ochrana sóji

Nejvýznamnější hospodářské škody ze všech biotických patogenů, a to nejen v našich agroekologických podmínkách, způsobují plevele, proto je ochrana porostů sóji proti plevelům klíčová. Výrazně jednodušší a ekonomicky efektivnější metodou ochrany proti plevelům je ta herbicidní (využívá se v drtivé většině případů). Nesmíme však opomenout ani ekologické metody ochrany sóji proti plevelům, které spočívají zejména ve vhodném osevním postupu, plevelohubné předseťové přípravě půdy s následným vláčením či plečkováním porostů (z důvodu ekonomické rentability musí být u této sóji zajištěny výrazně vyšší výkupní ceny, než u konvenčního způsobu ochrany).

Pokud se zaměříme na konvenční (masově užívanou) metodu ochrany sóji, i zde není situace příliš jednoduchá, neboť výběr vhodného herbicidu závisí na plevelném spektru daného stanoviště a riziku možné fytotoxicity vůči rostlinám sóji. Problémem je, že celá řada vhodných a účinných přípravků a jejich kombinací není v ČR registrována (netýká se pouze sóji). V posledních letech zaznamenáváme tvrdé restrikce v oblasti pesticidů a sortiment u řady účinných látek se výrazně snižuje, a to bez adekvátních náhrad. Posledním takovýmto případem jsou desikanty s účinnou látkou diquat dibromide, bez kterých je velmi složité si představit sklizeň řady porostů, zejména těch druhotně zaplevelených, a to nejen sóji. Z výše uvedených důvodů v pokusech testujeme nejen pesticidy (herbicidy) registrované, ale i ty, které by bylo možné a vhodné v budoucnu zaregistrovat.

Tab. 1. Přehled pokusných variant a orientační cena ošetření v roce 2019

Var.

Ošetření

Dávka

Cena

1.

Trinity PRE

2,5 l/ha

1275 Kč/ha

2.

Trinity + Grounded PRE

2,5 + (0,4) l/ha

1530 Kč/ha

3.

Successor 600 + Sumimax PRE

1,5 l/ha + 0,1kg/ha

1975 Kč/ha

4.

Successor 600 + Sumimax
+ Backrow PRE

1,5 l/ha + 0,1kg/ha + (0,4) l/ha

2175 Kč/ha

5.

Sumimax + Dual Gold 960 EC
+ Backrow PRE

0,1 kg/ha + 1,2 l/ha + (0,4) l/ha

2050 Kč/ha

6.

Plateen 41,5 WG PRE

2,0 kg/ha

1790 Kč/ha

7.

Arcade 880 EC PRE

4,5 l/ha

2245 Kč/ha

8.

Defi Evo PRE

5,0 l/ha

1600 Kč/ha

9.

Quantum + Command 36 CS PRE +

1,8 + 0,2 l/ha

1415 Kč/ha

Refine 50 SX + Trend POST

7,5 g/ha

170 Kč/ha

10.

Gardoprim Plus Gold 500 SC PRE +

4,0 l/ha

1540 Kč/ha

Zetrola POST

0,8 l/ha

880 Kč/ha

11.

kontrola - bez herbicidního ošetření

-

-

12.

Kabuki POST

0,15 l/ha

240 Kč/ha

13.

Ergon + Trend  POST

15 g/ha

150 Kč/ha

Postemergentní ošetření ve fázi 1.–3. trojlístku

Tab. 2: Bonitace pokusných parcel během vegetace

Var.

Ošetření

Stupeň
retardace (fáze 3. až 4. trojlístku)*

Výška
nasazení prvních lusků (cm) **

Počet větví

Výška porostu (cm)

Počet lusků na rostlině

Počet rostlin na 1 m2

1.

Trinity  PRE

3–4

6,15

0,95

65,3

23,80

39,2

2.

Trinity + Grounded  PRE

4

6,36

0,80

69,5

23,90

41,3

3.

Successor + Sumimax  PRE

5

5,71

0,80

74,3

24,30

42,5

4.

Successor + Sumimax + Backrow  PRE

5

7,73

1,20

73,1

26,90

42,3

5.

Sumimax + Dual + Backrow  PRE

4–5

5,25

1,30

69,8

27,10

41,8

6.

Plateen  PRE

5

4,98

1,10

74,4

28,40

40,8

7.

Arcade  PRE

5

5,27

1,10

77,1

31,00

36,8

8.

Defi Evo  PRE

5

6,05

0,80

71,8

23,80

37,2

9.

Quantum + Command  PRE + Refine  POST

5 a 4–5

6,04

1,00

68,7

28,40

44,0

10.

Gardoprim  PRE + Zetrola  POST

4–5

6,51

1,10

75,4

31,80

44,0

11.

kontrola

3 (5)

9,26

0,20

60,8

17,80

27,6

12.

Kabuki  POST

2–3

8,51

0,30

62,5

24,00

34,4

13.

Ergon + Trend  POST

1–2

2,74

5,90

54,8

29,00

19,6

Pozn.: * 1 - (velmi silná retardace) až 5 - (retardace nepozorována); ** - výška nasazení apikálního konce nejspodnějšího lusku od povrchu půdy

Polní pokusy

V našich podmínkách základní ošetření sóji proti plevelům spočívá zejména v preemergentní aplikaci herbicidů. Účinnost preemergentních herbicidů je však do určité míry závislá na množství srážek, resp. vlhkosti půdy v období jejich aplikace. Do pokusů jsme zařadili následující preemergentní herbicidy: Successor 600, Sumimax, Plateen 41,5 WG, Gardoprim plus Gold 500 SC, Arcade 880 EC, Trinity, Defi Evo, Quantum, Command 36 CS, a Dual Gold 960 EC. Postemergentní aplikace herbicidů, která má spíše opravný charakter, je vhodná jen na určité spektrum plevelů. V našich pokusech jsme testovali tyto postemergentní herbicidy: Refine 50 SX, Ergon, Kabuki a graminicid Zetrola.

V rámci našich pokusů v programu „Sója 2019“, které proběhly na třech agroekologicky odlišných lokalitách (Skalička, Studeněves a Sloveč), jsme pesticidní pokusy založili na velmi rané odrůdě sóji Antonia. Přehled jednotlivých variant uvádíme v tab. 1.

Pokusné parcely jsme bonitovali ve dvou termínech, a to ve fázi 3. až 4. trojlístku a ve fázi konce nalévání lusků (tab. 2). Druhý termín bonitace jsme provedli pouze na dvou lokalitách, a to Skalička a Sloveč. Důvodem bylo extrémně silné zaplevelení lokality Studeněves merlíky. Kromě velmi silné zásoby semen plevelů v půdě této skutečnosti napomohl již zmíněný velmi chladný květen s nedostatkem srážek, který brzdil vzcházení a růst sóji a umožňoval poměrně dobré, a navíc ještě etapovité (silně rozvleklé) vzcházení plevele, které se projevilo nedostatečnou účinností herbicidů, a to i po postemergentních aplikacích. Dále tento stav ještě více prohloubil velmi aridní průběh počasí po celou dobu vegetace, který sóju oproti plevelům ještě více znevýhodnil. Pro dokreslení situace přikládáme dvě fotografie jednoho místa ve Studeněvsi s 2,5měsíčním odstupem (obr. 1a, b).

O dobrém efektu účinných látek obsažených v přípravcích velmi často rozhodují smáčedla (adjuvanty, pomocné látky atd.), která jsou jak součástí prodávaných přípravků, tak se dodávají odděleně. V řadě případů je vhodné tato smáčedla i kombinovat. V pokusném roce 2019 prokázala externě dodávaná smáčedla převážně pozitivní vliv na účinnost herbicidů. U preemergentních herbicidů, jejichž účinnost je závislá na půdní vlhkosti, se velmi dobře osvědčila smáčedla na bázi parafínového oleje Grounded či Backrow, která nejen pozitivně ovlivňovala účinnost herbicidů na plevele (v podobě prodloužení doby jejich účinnosti), ale současně i snižovala případnou toxicitu těchto přípravků k rostlinám sóji. U postemergentních přípravků zajišťují smáčedla nižší povrchové napětí, a tím lepší listovou pokryvnost účinnou látkou. Pozitivním příkladem toho je přípravek Refine 50 SX, který bez použití smáčedla Trend 90 nelze téměř použít. Negativní vliv smáčedla Trend 90 se v letošním roce projevil u přípravku Ergon (15 g/ha), kde docházelo ke značné fytotoxicitě na porostu sóji v porovnání s obdobnou dávkou bez Trendu.

Zakládání porostů sóji na pokusných lokalitách probíhalo v agrotechnické lhůtě (od 17. 4. do 25. 4. 2019), i když vzhledem k povětrnostním podmínkám mohlo ve Studeněvsi a Slovči proběhnout již na počátku dubna. Ve většině případů sója vzcházela velmi pomalu a v některých případech čekala na vláhu potřebnou pro bobtnání a následné vzcházení. Květen byl přesně podle pranostiky „studený máj ve stodole ráj“. Celkově velmi chladný květen s dostatkem srážek prodloužil vegetativní fázi, zejména ozimých obilnin a ozimé řepky, respektive zpomalil jejich vývoj, čímž došlo k posílení výnosových prvků. Dá se říci, že květen 2019 zachránil úrodu ozimů, ale i jarních obilnin. Jednalo se teplotně o silně podnormální měsíc (2,3 °C pod N - nejchladnější za posledních 28 let). Velmi studený květen však růstově brzdil řadu plodin, zejména teplomilných včetně sóji. Výrazně studený květen a silný nedostatek srážek na některých lokalitách růstově brzdil vcházení a růst sóji a podporoval konkurenceschopnost plevelů i přes použití jindy účinných a kvalitních herbicidů. U preemergentních herbicidů se v řadě případů ukázalo jako účelné počkat s touto aplikací (alespoň na malou vláhu) i více dní po setí, než je obvyklé.

Lze konstatovat, že na většině ploch byla v roce 2019 fytotoxicita preemergentních herbicidů nízká. Obdobně jako v předchozích letech růst sóji nejvíce retardovalo silné zaplevelení, které bylo patrné na herbicidně neošetřené - kontrolní variantě. Na řadě provozních ploch bylo nutné aplikovat postemergentní herbicidy i opakovaně. Velmi dobrý herbicidní efekt vykazovaly varianty s kombinací preemergentního a postemergentního ošetření sóji, což je logický důsledek uvedeného průběhu počasí. Největší fytotoxicitu na porostu sóji jsme pozorovali po postemergentním použití přípravku Ergon (15 g/ha) se smáčedlem Trend. Dále poměrně velkou fytotoxicitu jsme pozorovali po postemergentní aplikaci přípravku Kabuki (tab. 2). Nejslabší porost sóji byl však pozorován na herbicidně neošetřené (kontrolní) variantě.

V roce 2019 jsme mírně silnější retardaci sóji po aplikaci preemergentních herbicidů zaznamenali u přípravku Trinity. Snížení fytotoxicity tohoto přípravku zajišťovalo použití smáčedla Grounded na bázi parafinového oleje, které mimo jiné prodlužovalo i jeho účinnost. Velice mírnou retardaci jsme v uplynulém roce pozorovali u kombinací Sumimax + Dual Gold 960 EC + Backrow, Gardoprim plus Gold 500 SC + Zetrola a Refine 50 SX. U ostatních preemergentních herbicidů příp. herbicidních kombinací jsme významnější retardaci nezaznamenali.

Z důvodu odlišných agroekologických podmínek je obtížné vyhodnotit nejefektivněji působící herbicid příp. herbicidní kombinaci, neboť všechny herbicidy vykázaly pozitivní plevelohubný efekt. Výbornou účinností se v roce 2019 vyznačovaly např.: Successor 600 + Sumimax, Plateen 41,5 WG, Trinity, Gardoprim plus Gletošním rold 500 SC a Arcade 880 EC. Výborně působila i komplexní varianta ochrany Quantum + Command 36 CS + Refine 50 SX.

Obr. 1a: Herbicidní pokusy se sójou na lokalitě Studeněves; stav 31. 5. 2019 (ošetřeno 18. 4. 2019 přípravkem Gardoprim plus Gold 500 SC)
Obr. 1a: Herbicidní pokusy se sójou na lokalitě Studeněves; stav 31. 5. 2019 (ošetřeno 18. 4. 2019 přípravkem Gardoprim plus Gold 500 SC)

Obr. 1b: Herbicidní pokusy se sójou na lokalitě Studeněves; stav 16. 8. 2019 (ošetřeno 18. 4. 2019 přípravkem Gardoprim plus Gold 500 SC)
Obr. 1b: Herbicidní pokusy se sójou na lokalitě Studeněves; stav 16. 8. 2019 (ošetřeno 18. 4. 2019 přípravkem Gardoprim plus Gold 500 SC)

Souhrn

Volba konkrétního herbicidu, resp. herbicidní kombinace, však vždy závisí na plevelném spektru, agroekologických podmínkách daného stanoviště a riziku možné fytotoxicity použitých přípravků k rostlinám sóji. V neposlední řadě o použití herbicidní kombinace rozhoduje i její cena (tab. 1). Podrobnější výsledky z ověřování jednotlivých herbicidních kombinací jsou uvedeny v tab. 2.

Autoři děkují za spolupráci zemědělským podnikům - Skalagru a.s., Zemědělské společnosti Sloveč, a.s. a SHR - Miroslavu Sochorovi, zejména agronomům a jednatelům uvedených podniků - Ing. Rostislavu Dvorskému, Ing. Jiřímu Plachému, Ing. Jiřímu Sobotovi, p. Miroslavu Sochorovi, Ing. Josefu Sochorovi, Ing. Václavu Vozákovi a dalším.

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.1, Ing. Pavel Procházka, Ph.D.2, Daniel Štranc1
1
ZEPOR+ - zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec, 2Česká zemědělská univerzita v Praze

Související články

Herbicidní ochrana komonice bílé

05. 09. 2020 Ing. Hana Smejkalová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Plevele Zobrazeno 373x

Zhodnocení výsledků porovnávacích herbicidních pokusů v ozimé řepce

30. 08. 2020 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 423x

Problematika aplikace neselektivních herbicidů na strniště

21. 08. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 529x

Invazní plevele: Ostrožka východní

20. 08. 2020 Ing. Josef Holec, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 419x

Nejpoužívanější kompletní herbicidní řešení v řepce

01. 08. 2020 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 553x

Další články v kategorii Plevele

detail