Chemap Agro s.r.o.

Ochrana porostů řepky ozimé proti plevelům v jarním období

20. 04. 2020 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Agritec, výzkum, šlechtění, služby, s. r. o. Šumperk Plevele Zobrazeno 240x

Letošní průběh zimního období zatím nijak nevybočuje z průběhu zim za posledních několika let zpět. I v letošním vegetačním roce, jsme svědky toho, že prakticky až do začátku ledna jsou teploty nadprůměrně vysoké, zatím bohužel s minimem sněhových srážek, a i průběh počasí nahrává spíše tomu, aby vegetovaly nejen rostliny ozimé řepky, ale bohužel také široké spektrum plevelů. Pochopitelně pokud tomu tak je, bude nutno proti nim na jaře efektivně a účinně herbicidně zasáhnout.

Proseeds

Zatím je zvláštní situace u běžně vymrzajících plevelů, které již zpravidla v tomto období v porostech řepky ozimé nenacházíme. Nyní se však stále vyskytují v porostech životaschopné nepřezimující plevele, včetně některých kulturních plodin. Nicméně obecně se předpokládá, že tyto plevele přeci jen při jarním herbicidním ošetření nebudeme muset řešit, protože přeci jen nějaké silnější mrazy dorazí.

Aplikace herbicidů v řepce ozimé

Herbicidní ošetření ozimé řepky bylo dlouhodobě postaveno na základním preemergentním ošetření, popř. na aplikaci časně postemergentního či klasicky postemergentního herbicidu. Preemergentní herbicidní zásahy a především jejich herbicidní účinnost je silně limitována vláhovými poměry v půdě, přičemž opět v posledních letech se nejen zemědělci potýkají spíše s dlouhodobějším deficitem nežli normálem či dokonce přebytkem. Proto část pěstitelů řepky ozimé provádí herbicidní ošetření až po vzejití plodiny i plevelů a eliminuje tak negativní vliv nedostatku vláhy na sílu a jistotu herbicidní účinnosti. Postemergentní aplikace mohou být tedy postaveny jako první a základní ošetření, především na lokalitách či v ročnících, kde a kdy hrozí slabší herbicidní účinnost z důvodu sucha a zhoršených vláhových podmínek v půdě. Zároveň se také u postemergentních aplikací herbicidů může jednat o doplňkové či opravné zásahy na přeživší plevele, či nově vyrůstající plevele po vypršení reziduálního působení preemergentního herbicidu.

Jarní ochrana řepky ozimé proti plevelům

V případě jarního herbicidního ošetření se však již nepředpokládá, že se jedná o první herbicidní zásah, ale zpravidla je potřeba korigovat dvouděložné nebo jednoděložné plevele, které se v porostu vyskytly v pozdním podzimu nebo plevele, které začaly obrážet po ne úplně ideálním zasažení herbicidem v podzimním období. V neposlední řadě to mohou být také plevele vzcházející v časném jarním období, a to především v mezerovitějších porostech.

Naprosto dominantní postavení v herbicidní ochraně ozimé řepky proti nejzávažnějším dvouděložným plevelům v jarním období, měl zhruba deset let přípravek Galera. Ačkoli od jeho uvedení na český trh uběhla již hezká řádka let, byl to v podstatě jediný možný a efektivní herbicidní zásah, kterým bylo možno proti přezimujícím dvouděložným plevelům na jaře něco podniknout.

Vývoj nových účinných látek a z nich připravovaných finálních herbicidů však nelze zastavit, proto se již v loňském roce objevila náhrada i za dříve unikátní Galeru a je to herbicid s obchodním názvem Korvetto. Tento herbicid, jak bude dále uvedeno a demonstrováno na grafech z pokusů, disponuje významně širším spektrem účinnosti nejen proti nejškodlivějším plevelům v porostech ozimé řepky, ale vykazuje také zajímavou účinnost proti plevelům méně rozšířeným nebo dříve neprávem opomíjeným. Zároveň v případě některých plevelů vykazuje lepší hodnoty herbicidní účinnosti, pochopitelně při zachování selektivity, tj. naprosté bezpečnosti pro aplikovaný porost řepky ozimé.

Pěstování ozimé řepky je dlouhodobě a je předpoklad, že i nadále bude, pro zemědělce lukrativní záležitostí (aktuální cena cca 10 500 Kč/t) a je to zároveň jedna z plodin, které byly v předchozích letech a stále jsou, bez problémů a poměrně rychle a za slušnou cenu obchodovatelné.

Dvouděložné plevele v ozimé řepce na jaře

Vzhledem k rozšiřování ploch ozimých plodin obecně a zužování osevních postupů, dá-li se ještě v některých případech o osevních postupech hovořit, dochází také k nárůstu přezimujících plevelů. Jde především o vysoce konkurenceschopné, a tím velmi škodlivé plevele, jako je například svízel přítula, široce rozšířené heřmánkovité plevele a pcháč oset, ale i mnohé další. V posledních letech jsme svědky také zvyšování zastoupení, a tím i škodlivosti plevelů, tzv. spodního patra jako např. kokošky pastuší tobolky, penízku rolního, hluchavky nachové, violky, rozrazilů, zemědýmu, kakostů a jiných. Prakticky všichni pěstitelé ozimé řepky volí na podzim buď preemergentní, či postemergentní herbicidní ošetření, popř. kombinaci výše uvedených. Pokud by volili první herbicidní zásah proti dvouděložným plevelům až v jarním období, tak musí očekávat výraznou ztrátu výnosu z důvodu konkurenčního tlaku plevelů v podzimním období. Proto herbicidní ošetření řepky ozimé proti dvouděložným plevelům na jaře volí pěstitelé především z důvodu nedostatečné účinnosti zvoleného herbicidu, popř. pro posílení účinku na vybrané plevele, které nebyly úspěšně vyřešeny již podzimní aplikací.

Ačkoli je také možno použít proti části plevelného spektra řepky ozimé na jaře přípravek pouze s účinnou látkou clopyralid (např. Lontrel), jako poněkud problematické se jeví jejich relativně úzké spektrum účinnosti (především hlavně heřmánkovité plevele a pcháč oset). Výše uvedené problémy dobře řešil herbicid Galera. Jeho velkou předností byla možnost aplikace od 1. páru pravých listů řepky až do počátku větvení řepky, a to jak na podzim, tak i na jaře. Ačkoliv už tento herbicid byl významným krokem kupředu, jak co se týká herbicidní účinnosti, tak spektra cílových plevelů, je nutné si přiznat, že herbicid Korvetto posunul laťku pro účinné a selektivní herbicidní ošetření porostů ozimé řepky významně nahoru. Herbicid Korvetto obsahuje vedle již zmiňovaného clopyralidu také arylex, který je známý například z herbicidů Belkar aj. Poměrně široké aplikační okno, a to prakticky až do fáze kvetení řepky, umožňuje pěstitelům správné načasování, a i s ohledem na průběh vegetace a aktuální zaplevelení zvolit optimální termín postřiku. Z pochopitelných a celkem logických důvodů však není vhodné s herbicidní aplikací přespříliš otálet, protože jednak rostou a konkurují plevele, v některých případech mohou být plevele řepkou či vzájemně přikryty, kvetoucí plevele mohou omezovat použití některých insekticidů, atd.

Použití herbicidu Korvetto

Herbicid Korvetto není nutné vždy aplikovat samostatně, ale lze jej s úspěchem kombinovat do tank-mixů s graminicidy, insekticidy, fungicidy. Korvetto lze kombinovat s graminicidními přípravky ve výdrolových dávkách (Garland Forte, Pilot) nebo insekticidy (Nurelle D, Bariard, Rafan Max) nebo morforegulátory (Corinth, Lynx).

Jak už bylo výše uvedeno, Korvetto je velmi selektivní k rostlinám ozimé řepky i ve vyšších růstových fázích, ovšem ideálním nebo spíše optimálním termínem pro aplikaci je období, kdy dochází k otevření jara, teploty se pohybují okolo 10 °C a cílové plevele začínají aktivně růst a budou tedy schopné přijmout účinné látky z provedeného herbicidního ošetření. Pro ošetření volíme dávku 1,0 1/ha, přičemž optimální dávka vody se pohybuje v rozmezí 200 až 300 l/ha. Z důvodu možného vzniku rizika snížení herbicidního účinku na cílové plevele se nedoporučuje kombinovat Korvetto s hnojivy nebo jinými preparáty obsahující bór.

Protože je většině pěstitelů řepky ozimé známa herbicidní účinnost herbicidu s účinnou látkou clopyralid (Lontrel), a také výše zmiňované Galery, v grafech je srovnána jejich herbicidní účinnost s loňskou novinkou herbicidem Korvetto. Je zcela zřejmé, že u části plevelů dochází k významnému posílení účinku na cílové plevele a u části hodnocených plevelů se je hodnocena vysoká účinnost, které u jeho předchůdců nikdy dosahována nebyla. Jak je patrné z grafu 1, tak výborná nebo velmi dobrá účinnost je dosahována vůči těmto plevelům: heřmánkovité plevele a rmeny (MATIN, MATCH), pcháč oset (CIRAR), chrpa (CENCY), kakost maličký (GERPU), mák vlčí (PAPRH), svízel přítula (GALAP), hluchavka nachová (LAMPU), starček obecný (SENVU) a úhorník mnohodílný (DESSO). Graf 2 poté názorně zobrazuje a dokumentuje slabiny a nedostatky předchůdců Korvetta a naopak demonstruje jeho vynikající herbicidní účinnost vůči výše uvedeným závažným a běžně se vyskytujícím plevelům v porostech řepky ozimé v jarním období. K celkové herbicidní účinnosti je nutno dodat, že dobře založený a konkurenceschopný porost tento účinek posiluje.

Vysoká selektivita přípravku Korvetto byla prokázána sériemi pokusů s různými odrůdami ozimé řepky, a to jak liniovými odrůdami, tak také hybridy. Tyto odrůdy byly zařazovány do pokusů, jejichž prvořadým cílem bylo zjistit možnou případnou toxicitu přípravku Korvetto vůči řepce ozimé v „přestřikové (dvojnásobné než je registrovaná)“ dávce, tj. 2,0 l/ha, v případě jarní aplikace v různých termínech a to až do počátku kvetení řepky ozimé. Cílem pokusu bylo zjistit selektivitu řepky právě vůči dvojnásobné dávce herbicidu Korvetto, protože při běžném používání i nejmodernějších postřikovačů, se překrytí ramen postřikovače nedá vždy stoprocentně vyhnout, např. dojíždění souvratí, objíždění překážek - sloupy el. vedení aj. Následnými hodnoceními nebyl však zjištěn žádný negativní vliv použitého přípravku Korvetto v dávce 2,0 l/ha na růst rostlin řepky, následně průběh kvetení a násadu šešulí a semen a v konečné fázi ani negativní vliv na výnos a kvalitu sklizené produkce (HTS, obsah oleje v semeni) ve srovnání se standardně ošetřenou kontrolou.

Ve výčtu vlastností herbicidu Korvetto nesmíme zapomenout, že jeho použití nijak neomezuje výsev následných plodin v rámci osevního postupu.

Graf 1: Porovnání účinnosti herbicidu Korvetto, Galera a účinné látky clopyralid
Graf 1: Porovnání účinnosti herbicidu Korvetto, Galera a účinné látky clopyralid

Graf 2: Herbicidní účinnost přípravku Korvetto v porovnání s herbicidem Galera a úč. l. clopyralid
Graf 2: Herbicidní účinnost přípravku Korvetto v porovnání s herbicidem Galera a úč. l. clopyralid

Regulace jednoděložných plevelů na jaře

Pokud je třeba z jakéhokoli důvodu, např. podcenění zaplevelení jednoděložnými plevely, nedostatečná účinnost zvoleného graminicidu, nemožnost podzimního graminicidního zásahu s ohledem na průběh počasí, apod., ještě na jaře používat herbicidní přípravky proti jednoděložným plevelům, tak zde je situace pěstitele s výběrem graminicidu naprosto odlišná. Paleta graminicidních přípravků je relativně široká a je možno volit mezi nižší dávkou určenou pro likvidaci jednoletých trav nebo mezi tzv. „pýrohubnou dávkou“ určenou k regulaci vytrvalých jednoděložných plevelů, především pak pýru plazivého. Potřeba regulace pýru v porostech řepky ozimá nyní vzrostla i z toho důvodu, že došlo k zákazu předsklizňové aplikace neselektivních herbicidů.

Pro termín aplikace graminicidů v jarním období je důležitá především denní teplota, která by se měla pohybovat alespoň na úrovni od 10 °C a více. Cílové plevele by měly vegetovat, ovšem není důvod dlouho vyčkávat, aby nedošlo k zastínění cílových plevelů rostlinami řepky ozimé, která v tomto období začíná intenzivně růst. Mezi cílové plevele při těchto zásazích bude patřit hlavně pýr plazivý, chundelka metlice nebo ještě může být i výdrol obilní předplodiny.

Souhrn

Ačkoli je sortiment registrovaných herbicidních přípravků pro regulaci dvouděložných plevelů v ozimé řepce na jaře poměrně úzký, lze v případě využití uvedených informací dosáhnout velmi dobré herbicidní účinnosti na běžné plevelné spektrum vyskytující se v porostech ozimé řepky. Navíc lze očekávat, že vitální a rostoucí porost řepky ozimé je schopen zasažené plevele zastínit, a tím podpořit celkový efekt a herbicidní herbicidní účinnost použitého přípravku.

V případě použití různých kombinacích jednotlivých pesticidních přípravků, je mimo jiné nutné striktně respektovat doporučení výrobců a platný „Registr přípravků na ochranu rostlin“, jak s ohledem na možnost vytvoření fytotoxické směsi z přípravků jinak samostatně selektivních, tak i s ohledem na bezpečnost vůči opylovačům a jiným necílovým organizmům.

Související články

Regulace trávovitých plevelů v kukuřici

23. 05. 2020 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 245x

Změny druhového spektra plevelů v jarním ječmeni

18. 05. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 349x

První zkušenosti s Conviso Smart cukrovou řepou v ČR

17. 05. 2020 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 279x

Regulace plevelů v bramborách - současnost a perspektivy

17. 05. 2020 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 464x

Expanze vlhkomilných plevelů na orné půdě

13. 05. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 371x

Další články v kategorii Plevele

detail