Chemap Agro s.r.o.

Poslední koncert pro plevele

17. 11. 2020 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 349x

Včasné odstranění konkurence širokého spektra plevelů již na počátku růstu obilnin je velmi důležité. Nejen z tohoto důvodu nabývá na významu podzimní herbicidní ochrana. Nízká variabilita osevních postupů a agrotechniky přináší vyšší požadavky na udržitelné používání herbicidů, jako rozhodujícího nástroje v integrované ochraně proti plevelům.

Proseeds

Rezistence celé řady plevelů k účinným látkám používaným na jaře se postupně stává realitou. Nový herbicid Bacara® Trio má odlišný mechanizmus působení proti chundelce metlici než ALS inhibitory, ACC inhibitory nebo inhibitory fotosyntézy ve fotosystému II. Proto je použití podzimních herbicidů Bacara® Trio ale i Cougar® Forte vysoce účinným preventivním opatřením proti vzniku rezistence plevelů nejen k účinným látkám z těchto skupin.

Nové složení pro rychlejší účinnost

Bacara® Trio je kombinovaný komplexní herbicid s kontaktní a reziduální půdní účinností. Jeho tři účinné látky: flufenacet, diflufenican a metribuzin se vzájemně doplňují v účinnosti proti klíčícím, vzcházejícím i vzešlým plevelům v časných vývojových fázích. Jsou přijímány kořenovým systémem, hypokotylem, klíčícími výhonky, růstovými vrcholy a listy plevelů. Synergie těchto účinných látek s odlišnými mechanizmy působení nabízí rychlé a spolehlivé řešení velmi širokého spektra plevelů. Použití herbicidu Bacara® Trio je preventivním opatřením proti vzniku rezistence plevelů k na jaře používaným účinným látkám, případně výskyt těchto plevelů řeší.

Dlouhodobá účinnost proti plevelům

Účinnost herbicidu Bacara® Trio je dlouhodobá proti velmi širokému spektru plevelů, do něhož patří chundelka metlice, lipnice roční, ptačinec prostřední, výdrol řepky, výdrol svazenky, svízel přítula, chrpa polní, brukvovité a heřmánkovité plevele, rožec rolní, mák vlčí, kopretina osenní, pryskyřník rolní, úhorník mnohodílný a mnoho dalších plevelů. Účinkuje také proti violkám, rozrazilům, hluchavkám, kakostům, zemědýmu lékařskému, pomněnce rolní a dalším problémovým plevelům. Při dostatečné půdní vlhkosti jsou velmi dobře hubeny i na jaře vzcházející plevele. V dobře zapojených porostech efektivně potlačuje opletku obecnou, konopice, laskavce, rdesna, merlíky a výdrol slunečnice. Účinkuje proti výdrolům ALS tolerantních plodin, včetně řepky ozimé.

Registrace ve všech ozimých obilninách

Herbicid Bacara® Trio je určen pro podzimní časně postemergentní aplikaci v dávce 0,6 l/ha. Ozimé obilniny, pšenici, ječmen, žito, tritikale, je možné ošetřovat od vzejití do fáze 4 listů obilniny (BBCH 10–14). Optimální termín je v době, kdy plevele vzchází nebo jsou krátce po vzejití. Pokud jsou dvouděložné plevele již vzešlé, měly by být do velikosti 2 pravých listů. Svízel přítula je citlivý do 2 přeslenů. Trávovité plevele jsou nejcitlivější od vzcházení do 2 pravých listů. Chundelka metlice a lipnice roční jsou citlivé až do fáze před odnožováním. Sníženou dávku 0,5 l/ha je doporučeno použít zejména na lehkých, písčitých nebo kamenitých půdách, popřípadě v konkurence schopných porostech ozimého ječmene, při slabém zaplevelení bez výskytu problémových plevelů.

Možnost zařazení do všech osevních postupů

Použití herbicidu Bacara® Trio je bezpečné i pro následné plodiny a pro většinu náhradních plodin. Následné plodiny je možné po hlubokém zpracování půdy vysévat bez omezení. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody. Nemá rovněž omezení ve vzdálenosti od oblastí používaných zranitelnými skupinami obyvatel.

Nabídka pro podzim 2020

Bacara® Trio rozšiřuje portfolio podzimních herbicidů společnosti Bayer. Praxí prověřený herbicid Cougar® Forte zůstává v nabídce i nadále. Jeho použití při preemergentní a časně postemergentní aplikaci v dávce 0,5 l/ha je bez omezení. Registrace herbicidu Sekator® OD byla rozšířena pro podzimní použití ve všech ozimých obilninách v dávce 0,1–0,15 l/ha. V této dávce lze aplikovat samostatně od 2 listů obilniny jako cílené nebo opravné ošetření. V praxi jsou výhodnější jeho kombinace s dalšími herbicidy v případě přerostlých plevelů, zejména svízele přítuly nebo výdrolu řepky v dávce 0,05–0,1 l/ha. Pro letošní podzimní sezónu sledujte nabídku cenového zvýhodnění formou balíčků. Bližší informace na cropscience.bayer.cz nebo u regionálních zástupců společnosti Bayer.

Bacara® Trio - rychlá účinnost proti výdrolu řepky 7 dní po aplikaci
Bacara® Trio - rychlá účinnost proti výdrolu řepky 7 dní po aplikaci

Bacara® Trio - dlouhodobé působení 5 měsíců po aplikaci
Bacara® Trio - dlouhodobé působení 5 měsíců po aplikaci

Související články

BeFlex, Fenix, Foker, Chlortoluron - spolehlivá herbicidní ochrana ozimých obilnin

04. 12. 2020 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 109x

Problematika regulace jednoděložných plevelů v ozimé řepce

09. 11. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 504x

Podmítka - významný nástroj pro regulaci zaplevelení

02. 11. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 672x

Bizon a Rally proti plevelům v ozimých obilninách

18. 10. 2020 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 696x

Změny v citlivosti plevelů k některým herbicidům - pohled do světa

16. 10. 2020 Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D. Plevele Zobrazeno 705x

Další články v kategorii Plevele

detail