Chemap Agro s.r.o.

Poslední koncert pro plevele

19. 09. 2021 Ing. Josef Suchánek; Bayer Plevele Zobrazeno 222x

Podzimní herbicidní ochrana obilnin se stala základním kamenem antirezistentní strategie proti plevelům. Nejen z tohoto důvodu nabývá tento termín ošetření na významu. Včasné odstranění konkurence širokého spektra plevelů na počátku vegetace je velmi důležité pro nerušený růst obilnin a je předpokladem pro dosažení maximálního výnosu v daných podmínkách.

Nízká variabilita osevních postupů a agrotechniky přináší vyšší požadavky na udržitelné používání herbicidů, jako rozhodujícího nástroje v integrované ochraně proti plevelům. Rezistence celé řady plevelů k na jaře používaným účinným látkám se stala realitou. Proto je použití podzimních herbicidů Bacara® Trio, Cougar® Forte a nově také Cadou® vysoce účinným preventivním opatřením proti vzniku rezistence, případně rezistenci eliminuje. Herbicid Cadou® přináší nové možnosti v řešení problémových a obtížněji regulovatelných ozimých trav, zejména psárky polní, jílků a sveřepů.

Cadou® - proti širokému spektru trav již na podzim

Cadou® je reziduální půdní herbicid na bázi účinné látky flufenacet pro preemergentní a časně postemergentní použití v obilninách v dávce 0,24–0,5 l/ha s ohledem na termín aplikace, cílové spektrum trav a půdní podmínky. Trávy jsou nejcitlivější krátce po vzejití, optimálně do jednoho listu. Nižší dávku lze použít na lehkých a středně těžkých půdách proti chundelce metlici a lipnici roční. Vyšší dávka je určena pro těžší půdy, proti psárce polní a dalším travám. Plná dávka za dobrých vláhových podmínek velmi efektivně potlačuje také sveřepy. V případě vzcházení sveřepů v podzimním období je třeba začít herbicidní ochranu ihned po jejich vzejití. Herbicid Cadou® je velmi flexibilní pro samostatné použití nebo pro tvorbu výhodných kombinací zejména s herbicidy proti dvouděložným plevelům. V kombinaci s komplexními „chundelkovými“ herbicidy rozšiřuje jejich účinnost o výše zmíněné trávy, například 0,2–0,25 l/ha Cadou® + 0,4–0,5 l/ha Cougar® Forte.

Bacara® Trio - nové složení pro rychlejší účinnost

Herbicid Bacara® Trio je kombinovaný komplexní přípravek s kontaktní a reziduální půdní účinností. Jeho tři účinné látky - flufenacet, diflufenican a metribuzin se vzájemně doplňují v účinnosti proti klíčícím, vzcházejícím i vzešlým plevelům v časných vývojových fázích. Jsou přijímány kořenovým systémem, hypokotylem, klíčícími výhonky, růstovými vrcholy a listy plevelů. Synergie těchto účinných látek s odlišnými mechanizmy působení nabízí rychlé a spolehlivé řešení velmi širokého spektra plevelů.

Dlouhodobá účinnost proti plevelům

Účinnost herbicidu Bacara® Trio je dlouhodobá proti velmi širokému spektru plevelů, do něhož patří chundelka metlice, lipnice roční, ptačinec prostřední, výdrol řepky, výdrol svazenky, svízel přítula, chrpa polní, brukvovité a heřmánkovité plevele, rožec rolní, mák vlčí, kopretina osenní, pryskyřník rolní, úhorník mnohodílný a mnoho dalších plevelů. Účinkuje také proti violkám, rozrazilům, hluchavkám, kakostům, zemědýmu lékařskému, pomněnce rolní a dalším problémovým plevelům. Při dostatečné půdní vlhkosti jsou velmi dobře hubeny i na jaře vzcházející plevele. V dobře zapojených porostech efektivně potlačuje opletku obecnou, konopice, laskavce, rdesna, merlíky a výdrol slunečnice. Účinkuje proti výdrolům ALS tolerantních plodin, včetně řepky ozimé.

Registrace ve všech ozimých obilninách

Herbicid Bacara® Trio je určen pro podzimní časně postemergentní aplikaci v dávce 0,6 l/ha. Ozimé obilniny, pšenici, ječmen, žito, tritikale, je možné ošetřovat od vzejití do fáze 4 listů obilniny (BBCH 10-14). Optimální termín je v době, kdy plevele vzchází nebo jsou krátce po vzejití. Pokud jsou dvouděložné plevele již vzešlé, měly by být do velikosti 2 pravých listů. Svízel přítula je citlivý do 2 přeslenů. Trávovité plevele jsou nejcitlivější od vzcházení do 2 pravých listů. Chundelka metlice a lipnice roční jsou citlivé až do fáze před odnožováním. Následné plodiny je možné po hlubokém zpracování půdy vysévat bez omezení. Přípravek není vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní vody. Nemá rovněž omezení ve vzdálenosti od oblastí používaných zranitelnými skupinami obyvatel.

Široká nabídka pro podzim 2021

Herbicid Bacara® Trio rozšířil portfolio podzimních herbicidů společnosti Bayer v loňském roce. Praxí prověřený herbicid Cougar® Forte zůstává v nabídce. Jeho použití při preemergentní a časně postemergentní aplikaci v dávce 0,5 l/ha je bez omezení. Registrace herbicidu Sekator® OD je také pro podzimní použití ve všech ozimých obilninách v dávce 0,1–0,15 l/ha. V této dávce lze aplikovat samostatně od 2 listů obilniny jako cílené nebo opravné ošetření. V praxi jsou výhodnější jeho kombinace s dalšími herbicidy v případě přerostlých plevelů, zejména svízele přítuly nebo výdrolu řepky v dávce 0,05–0,1 l/ha. Pro letošní podzimní sezónu sledujte nabídku cenového zvýhodnění formou balíčků. Bližší informace na cropscience.bayer.cz nebo u regionálních zástupců společnosti Bayer.

Bacara® Trio zajistí bezplevelný porost pro jarní start (0,6 l/ha, duben 2021, Libčany)
Bacara® Trio zajistí bezplevelný porost pro jarní start (0,6 l/ha, duben 2021, Libčany)

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Související články

Regulace plevelů v semenných porostech trav (2): Obecná doporučení a ochrana ostatních druhů

18. 10. 2021 Ing. Radek Macháč, Ph.D.; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Plevele Zobrazeno 174x

Hustota porostu řepky ozimé a regulace zaplevelení

15. 10. 2021 Ing. Radek Punčochář; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 379x

Vliv počasí na účinnost herbicidů v ozimých obilninách a porovnání účinnosti na dvou odlišných lokalitách v předchozím pěstitelském roce

13. 10. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 363x

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Čičorka pestrá

12. 10. 2021 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 155x

Škodlivost plevelů v porostech ozimé pšenice

05. 10. 2021 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 321x

Další články v kategorii Plevele

detail