Chemap Agro s.r.o.

Posouzení účinnosti podzimních a jarních herbicidů v ozimé pšenici

16. 09. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 1033x

V pěstitelských rocích 2017/18 a 2018/19 proběhly na pozemcích ČZU v Praze pokusy, jejichž cílem bylo porovnat účinnost vybraných herbicidů na svízel přítulu, heřmánkovec nevonný, violku rolní, mák vlčí, rozrazil perský, kakost maličký, hluchavku nachovou (pouze 2017/18) a chundelku metlici (pouze v roce 2018/19).

Proseeds

Dominantním druhem byl v obou pokusných ročnících svízel přítula, jehož intenzita výskytu byla 20–40 ks/m2. Intenzita výskytu ostatních druhů byla 5–20 ks/m2. Podzimní ošetření bylo provedeno krátce po vzejití plevelů, kdy pšenice měla vyvinuty 2–3 listy (17. 10. 2017, resp. 1. 11. 2018). Jarní ošetření bylo provedeno krátce po obnově vegetace, kdy pšenice ukončovala odnožování (6. 4. 2018, resp. 1. 4. 2019).

Podzimní ošetření

Oba pokusné ročníky se vyznačovaly dostatkem srážek po výsevu pšenice (říjen a listopad), což se projevilo pozitivně z pohledu účinnosti půdních herbicidů aplikovaných na podzim. Všechny testované podzimní herbicidní varianty vykázaly velmi vysokou účinnost (přes 97 %) na většinu testovaných plevelů (graf 1 a 2).

Rozdíly v účinnosti mezi podzimními variantami se tak projevovaly pouze u svízele přítuly, vůči němuž vykázaly v obou pokusných letech účinnost přes 98 % pouze herbicidy Trinity, Cougar Forte, a Defi Evo. Účinnost herbicidu Battle Delta, Bacara Trio a tank-mix kombinací Diflanil + Roxy a Kitana + Metlin + Nuance na svízel přítulu byla také velmi dobrá, ale v pokusech byly zařazeny pouze v jednom roce.

Graf 1: Účinnost herbicidních variant na hodnocené plevele v pokusu v roce 2018
Graf 1: Účinnost herbicidních variant na hodnocené plevele v pokusu v roce 2018

Graf 2: Účinnost herbicidních variant na hodnocené plevele v pokusu v roce 2019
Graf 2: Účinnost herbicidních variant na hodnocené plevele v pokusu v roce 2019

Jarní ošetření

V loňském i letošním roce bylo extrémně suché jaro (tab. 1), což se projevilo na nižší účinnosti některých herbicidů aplikovaných na jaře, zejména v letošním roce, kdy od 20 března do 25. dubna spadl necelý 1 mm srážek. V důsledku sucha plevele obvykle snižují metabolickou aktivitu a vytvářejí mohutnější bariery na povrchu listů, což vede k horšímu příjmu a translokaci herbicidů. V pokusech proto byly zaznamenány poměrně významné rozdíly v účinnosti na většinu sledovaných plevelů.

Svízel přítula byl naprosto eliminován (100 % účinnost) pouze herbicidy obsahující úč. látku fluroxypyr (Hurler, Omnera, Pixxaro) a kombinovaným přípravkem Zypar (halauxifen + florasulam). Účinnost ostatních herbicidů byla průkazně nižší (75–90 % v roce 2018 a 67–94 % v roce 2019), zejména pokud nebyly použity s vhodným adjuvantem.

Na mák vlčí vykázaly 100% účinnost herbicidy Zypar, Saracen Max, Tripaly, Husar Active Plus (poslední tři byly testovány pouze v roce 2019) a TM kombinace Mustang Forte + Pixxaro (testována pouze v roce 2018). Herbicid Biathlon 4 D vykázal v roce 2018 účinnost 83 %, v roce 2019, kdy byl v pokusu použit v kombinaci herbicidem Avoxa, však bylo dosaženo 100% účinnosti.

Účinnost všech testovaných jarních herbicidů na violku rolní se v roce 2018 pohybovala od 83 do 90 %, bez průkazných rozdílu mezi herbicidy, s výjimkou herbicidu Zypar (účinnost 57 %). V roce 2019 byla účinnost jarních herbicidních ošetření výrazně vyšší (94–99 %), pravděpodobně v důsledku nižší růstové fáze v době aplikace (pozdější setí a pomalejší vývoj violky na podzim).

Všechny testované herbicidní kombinace vykázaly v roce 2019 100% účinnost na heřmánkovec nevonný. V roce 2018 byla účinnost herbicidů aplikovaných na jaře nižší, pravděpodobně v důsledku vyšší intenzity zaplevelení a časnějšího setí. 100% účinnost vykázal pouze herbicid Omnera. Velmi dobrou účinnost (přes 97 %) vykázaly také herbicidy Pelikan Delta, Mustang Forte, Husar Active a TM kombinace Atlantis Star + Sekator OD.

Plevelem nejodolnějším vůči herbicidům aplikovaným na jaře byl v obou pokusných letech rozrazil perský. Většina testovaných herbicidů vykazovala na tento plevele nedostatečnou účinnost (pod 75 %). Nejvyšší účinnost vykázal v roce 2018 herbicid Omnera (82 %) a v roce 2019 herbicidní kombinace Avoxa + Zypar (80 %).

Většina testovaných jarních herbicidních variant nedokázala dostatečně potlačit kakost maličký, zejména pak v suchých podmínkách roku 2019, kdy jsme zaznamenali účinnost 90 % a více jen po aplikaci herbicidu Zypar a Saracen Max. V roce 2018 jsme zaznamenali dostatečnou účinnost také po aplikaci herbicidu Omnera a TM kombinace Mustang Forte + Pixxaro.

Účinnost na hluchavku nachovou byla hodnocena pouze v roce 2018, kdy se účinnost většiny herbicidních variant aplikovaných na jaře pohybovala mezi 90 a 93 %, s výjimkou herbicidu Biathlon (82 %).

Všechny testované herbicidní varianty aplikované na jaře vykázaly v roce 2019 výbornou účinnost (přes 98 %) na chundelku metlici. V roce 2018 se chundelka na pokusném pozemku nevyskytovala.

Tab. 1: Meteorologická charakteristika pokusných ročníků na lokalitě Praha-Suchdol

Ročník

Měsíc

Měsíční úhrn srážek (mm)

Průměrná měsíční teplota (°C)

2017/18

Říjen

59,2

10,8

Listopad

30,6

4,9

Prosinec

22,7

2,2

Leden

17,7

3,6

Únor

4,5

-2,2

Březen

33,1

2,0

Duben

15,3

13,8

Květen

21,7

17,4

2018/19

Říjen

30,9

10,8

Listopad

12,2

4,9

Prosinec

40,9

3,0

Leden

17,6

0,0

Únor

21,4

3,0

Březen

21,3

7,2

Duben

31,5 (z toho 0,9 do 25. 4.)

10,9

Květen

98,4

11,9

Celkové zhodnocení a doporučení

Podzimní herbicidní ošetření ozimých obilnin vykazuje v našich pokusech dlouhodobě (2015–2019) velmi vysokou účinnost na většinu běžně se vyskytujících plevelů (výsledky publikované v tomto článku a v článku z č. 9–10 z roku 2016). V sušších letech nebo na těžších půdách mohou být problémy s plevely, které vzcházejí rozvlekle a z větší hloubky, nejčastěji však se svízelem přítulou.

Ponechání regulace plevelů až na jaro však lze doporučit pouze v případě pozdního setí pšenice (říjnové výsevy) nebo pokud je extrémně suchý podzim, kdy lze důvodně očekávat selhání účinnosti. Při výběru herbicidů pro jarní ošetření je třeba důkladně posoudit povětrnostní podmínky v době před ošetřením. Za sucha (obvykle bývají i vyšší teploty) jsou vhodnější kombinované přípravky typu růstový herbicid a ALS inhibitor, přičemž použitý herbicid, případně tank-mix kombinace herbicidů musí reflektovat plevelné spektrum konkrétního pozemku. Je třeba se soustředit především na plevele s vysokou konkurenční schopností, které musejí být efektivně potlačeny (svízel přítula, heřmánkovité plevele, máky). Při vyšší intenzitě zaplevelení, je však třeba řešit také violky, kakosty, či hluchavky. Účinnost jarního herbicidního ošetření významně ovlivňuje také formulace herbicidu. Zejména pevné formulace (WG, SX, SG, atd.) je třeba používat s vhodným adjuvantem nebo jako nosič použít DAM (neplatí pro herbicidy určené k regulaci sveřepů).

Svízel přítula se v porostech ozimé pšenice vyznačuje velmi vysokou konkurenční schopností
Svízel přítula se v porostech ozimé pšenice vyznačuje velmi vysokou konkurenční schopností

Problémy s mákem vlčím narůstají, zejména v aridnějších oblastech
Problémy s mákem vlčím narůstají, zejména v aridnějších oblastech

Související články

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (7) - Zlatobyle a astry

25. 02. 2020 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 574x

Možnosti herbicidní ochrany kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení

06. 01. 2020 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Plevele Zobrazeno 1120x

Herbicidní ochrana jetelovin

20. 12. 2019 Ing. Hana Smejkalová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Plevele Zobrazeno 1136x

Další články v kategorii Plevele

detail