Chemap Agro s.r.o.

Proč a jak ošetřovat ozimé obilniny na podzim proti plevelům

02. 11. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 1186x

Význam podzimního herbicidního ošetření ozimých obilnin v ČR roste. Hlavní příčinou je skutečnost, že jsme v tomto období schopní zasáhnout široké spektrum plevelů včetně odolných druhů a rezistentních populací, při relativně nízkých nákladech na ochranu. Riziko selhání účinnosti postemergentních herbicidů používaných na podzim je relativně malé, přesto, zejména za sucha, může dojít k potřebě jarního opravného zásahu, nejčastěji proti vytrvalým plevelům, svízeli přítule, mákům, či některým trávovitým plevelům (sveřepy, jílky, oves hluchý, atd.).

Agronutrition

V jakých situacích ošetřovat na podzim

Časně seté porosty (září) bývají vystaveny vysokému konkurenčnímu tlaku plevelů již v podzimním období a při střední a vyšší intenzitě zaplevelení je v těchto porostech vhodné provést zásah proti plevelům již na podzim. V podzimním období konkurují obilninám především plevele spodního patra (rozrazily, hluchavky, ptačinec prostřední, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, atd.), které pokud nejsou včas potlačeny, dokáží vytvořit velmi vysokou pokryvnost, omezit růst obilniny a následně se velmi brzy na jaře reprodukovat (obr. 1).

Významným faktorem, které rozhoduje o úspěchu podzimního herbicidního ošetření, jsou srážky. V případě dostatku srážek (obvykle střední a vyšší polohy) bývá účinnost podzimního herbicidního ošetření velmi vysoká, zejména na lehčích půdách, kde však může dojít k poškození plodiny (především porostů ječmene a žita) v případě velmi intenzivních srážek po aplikaci. Vyšší riziko poškození je při mělčím setí a při použití méně selektivních herbicidů ve vyšších dávkách (obr. 2).

Podzimní herbicidní ošetření je vhodné také v případě výskytu některých plevelů. Na pozemcích zaplevelených chundelkou metlicí (obr. 3) máme na podzim možnost vybrat ze širšího sortimentu herbicidů, resp. herbicidů s odlišným místem působení, což je z pohledu antirezistentní strategie klíčová záležitost. Na pozemcích, kde byly v předchozích letech zaznamenány problémy s účinností ALS inhibitorů (např. sulfonylmočoviny), případně inhibitorům ACCasy (fenoxaprop a pinoxaden), je tento aplikační termín obzvlášť důležitý. V jarním období bývá rovněž problematičtější regulace psárky polní, lipnice roční, violky rolní, rozrazilů, kakostovitých plevelů a za sucha také máků. Podzimní ošetření může být velmi užitečné na pozemcích silně zaplevelených sveřepy, zejména pokud je porost pšenice založen příliš brzy (září). V takovém případě nebo pokud máme podezření na rezistenci vůči ALS inhibitorům, je vhodné zasáhnout proti sveřepům ještě na podzim (flufenacet).

Obr. 1: Rozrazil břečťanolistý patří mezi efemerní plevele, které se vyznačuji velmi krátkým životním cyklem, který může být v teplých zimách ukončen již brzy na jaře, tedy dříve, než dojde k jarnímu herbicidnímu ošetření, které již navíc nebývá příliš účinné
Obr. 1: Rozrazil břečťanolistý patří mezi efemerní plevele, které se vyznačuji velmi krátkým životním cyklem, který může být v teplých zimách ukončen již brzy na jaře, tedy dříve, než dojde k jarnímu herbicidnímu ošetření, které již navíc nebývá příliš účinné

Obr. 2: K poškození ozimého žita či ječmene herbicidem (na obrázku je žito poškozené účinnou látkou diflufenican) dochází nejčastěji na lehčích půdách, při mělkém setí a v případě intenzivních srážek po aplikaci
Obr. 2: K poškození ozimého žita či ječmene herbicidem (na obrázku je žito poškozené účinnou látkou diflufenican) dochází nejčastěji na lehčích půdách, při mělkém setí a v případě intenzivních srážek po aplikaci

Obr. 3: V této růstové fázi již nemusí být účinnost většiny půdních herbicidů na chundelku metlici dostatečná, zejména za sucha
Obr. 3: V této růstové fázi již nemusí být účinnost většiny půdních herbicidů na chundelku metlici dostatečná, zejména za sucha

Výběr herbicidu

K podzimnímu ošetření obilnin je v současnosti k dispozici poměrně široký sortiment herbicidů, včetně herbicidů širokospektrálních (dvou, či třísložkových). Většina těchto herbicidů je přijímána kořeny i listy plevelů, což zvyšuje jistotu účinku i za horších povětrnostních podmínek. Mezi herbicidy však existují výrazné rozdíly v poměru mezi kořenovým a listovým příjmem. Účinnost podzimního herbicidního ošetření nebývá limitováno růstovou fází plevelů, i když u některých účinnách látek (pendimethalin, diflufenican, flumioxazin) je třeba s ošetřením na odolnější plevele (kakosty, svízel přítula, psárka polní, atd.) příliš nevyčkávat (obr. 4).

Podzimní období je charakteristické kratším dnem, nižší intenzitou slunečního svitu, nižšími teplotami a vyšší vzdušnou i půdní vlhkostí. Tyto povětrnostní podmínky jsou příznivé z hlediska účinnosti herbicidů působících přes půdu, kontaktních herbicidů, ale také některých sulfonylmočovin.

Naopak růstové herbicidy potřebují k dosažení vysoké účinnosti vyšší teploty a vyšší intenzitu slunečního svitu, a proto se jejich podzimní aplikace nedoporučuje.

Při výběru herbicidů pro podzimní aplikaci je třeba posoudit také délku reziduálního působení herbicidu v půdě, která může zabránit vzcházení nových plevelů po aplikaci. Nejdelší reziduální působení vykazují herbicidy obsahující diflufenican či pendimethalin. Naopak u sulfonylmočovin a jiných ALS inhibitorů není příliš dlouhé reziduální působení příliš žádoucí, neboť může způsobit problémy se vzcházením následné plodiny, především řepky, která je k těmto herbicidům velmi citlivá (neplatí pro Clearfield odrůdy).

Obr. 4: Proti kakostovitým plevelům (na obrázku kakost maličký) je třeba zasáhnout včas, nejlépe v děložních listech; v takovém případě bývá účinnost velmi dobrá
Obr. 4: Proti kakostovitým plevelům (na obrázku kakost maličký) je třeba zasáhnout včas, nejlépe v děložních listech; v takovém případě bývá účinnost velmi dobrá

Volba dávky herbicidů

Také dávka herbicidu může významným způsobem ovlivnit úspěšnost zásahu. V řadě případu lze dávku herbicidu snížit v závislosti na intenzitě zaplevelení a druhovém složení plevelného společenstva. V případě, že na pozemku dominují druhy k herbicidu citlivé a porost obilniny dává předpoklady pro vysokou konkurenční schopnost, je možné snížením dávky herbicidů dosáhnout snížení nákladu, aniž by došlo k zásadnímu snížení účinnosti.

Dávku herbicidů přijímaných převážně kořeny plevelů lze snížit v oblastech s dostatkem srážek. Na extrémně lehkých půdách je vhodné snížit dávku půdních herbicidů, také proto, aby nedocházelo k poškození plodiny.

Určitého snížení dávky herbicidu lze také dosáhnout v případě použití vhodného adjuvantu. K méně selektivním herbicidům (flumioxazin) se však přidávat adjuvant nedoporučuje. Větší riziko poškození plodiny je u olejových adjuvantů, které však naopak obvykle působí velmi pozitivně na účinnost herbicidů přijímaných převážně listy plevelů. Použití adjuvantů je efektivní především za sucha, a pokud plevele začínají přerůstat.

Preemergentní ošetření

Preemergentní ošetření se v obilninách příliš nevyužívá, přestože je k tomuto aplikačnímu termínu registrována celá řada herbicidů (herbicidy obsahující diflufenican, pendimethalin, chlorsulfuron, chlorotoluron, flurochloridone, flumioxazin a kombinovaný přípravek Cougar Forte. Hlavním důvodem je vyšší závislost účinnosti na vlhkosti půdy (za sucha bývá nižší) a nutnost následného postemergentního ošetření proti svízeli (obr. 5), či dalším odolnějším plevelům, vzcházejících z větších hloubek (obvykle v jarním období).

Účinnost preemergentního ošetření bývá rovněž snížena při horší kvalitě předseťového zpracováním půdy. Z tohoto pohledu je nežádoucí především velké množství posklizňových zbytků na povrchu půdy a velká hrudovitost.

V případě, že po výsevu obilniny přijdou intenzivní srážky (přes 20 mm) však může být preemergentní ošetření vysoce účinné.

Obr. 5: Za sucha nebývá účinnost většiny preemergentních herbicidů na svízel přítulu dostatečná
Obr. 5: Za sucha nebývá účinnost většiny preemergentních herbicidů na svízel přítulu dostatečná

Časné postemergentní ošetření

Časné postemergentní ošetření nachází v posledních letech stále významnější uplatnění, především s ohledem na skutečnost, že v tomto aplikačním termínu lze při použití vhodného herbicidu dosáhnout velmi vysoké účinnosti na většinu jednoletých plevelů, včetně odolnějších druhů, jako jsou violky (obr. 6), rozrazily, kakosty (obr. 7), či zemědým lékařský.

Další nespornou výhodou tohoto termínu ošetření je fakt, že plevele jsou z porostu odstraněny dříve, než mohou konkurovat plodině. V tomto aplikačním termínu je vhodné ošetřovat především plochy, u nichž se předpokládá, jako následná plodina řepka ozimá. Výběrem vhodného herbicidu dosáhneme vysoké účinnosti na všechny v řepce problematické plevele (violky, brukvovité plevele, zemědým lékařský, prlinu rolní, kakosty) a snížíme tak výrazně následné zaplevelení řepky těmito druhy.

Předpokladem použití herbicidu v tomto termínu je jeho vysoká selektivita k plodině, neboť toto ošetření se provádí v období od vzejití do fáze 3 listů obilniny, tedy v době kdy jsou k herbicidu velmi citlivé nejen plevele (vzcházející), ale také plodina. Herbicidů registrovaných k aplikaci v tomto aplikačním termínu není příliš mnoho - herbicidy obsahující pendimethalin (Stomp, Activus atd.), diflufenican (Sempra, Delfin), beflubutamid (Beflex), flumioxazin (Sumimax) a prosulfocarb (Roxy). Často se používají také herbicidy obsahující chlorotoluron (Lentipur), některé sulfonylmočoviny (Glean, Grodyl, Husar, Atlantis) i jiné herbicidy (Corello). K pokrytí širšího plevelného spektra jsou vhodné tank-mix kombinace výše uvedených herbicidů, případně směsné přípravky, v nichž jsou obvykle účinné látky vhodně nakombinovány (Bizon, Cougar Forte, Trinity, Agility, atd.).

Obr. 6: Violky jsou velmi citlivé k herbicidům obsahujícím diflufenican, a to i v případě opožděné aplikace
Obr. 6: Violky jsou velmi citlivé k herbicidům obsahujícím diflufenican, a to i v případě opožděné aplikace

Obr. 7: Velmi dobrou účinnost na kakostovité plevele vykazují především herbicidy obsahující flumioxazin či chlorsulfuron
Obr. 7: Velmi dobrou účinnost na kakostovité plevele vykazují především herbicidy obsahující flumioxazin či chlorsulfuron

Pozdní podzimní ošetření

Pro pozdnější podzimní ošetření - od 3 listů obilnin až do plného odnožování - je registrováno relativně velké množství herbicidů. Lze použít téměř všechny herbicidy uvedené v předchozím odstavci, nicméně u většiny z nich již dochází ke snížení účinnosti na přerostlé plevele. Z tohoto pohledu je vhodný např. herbicid Bizon (florasulam + penoxsulam + diflufenican), který působí na chundelku metlici a většinu dvouděložných plevelů i v pokročilejších růstových fázích. Mimo výše uvedené herbicidy lze použít přípravky obsahující carfentrazone (Aurora), bromoxynil (Pardner, Bromotril, atd.), které působí na dvouděložné plevele kontaktně přes listy.

Účinnost pozdějších aplikačních termínů však může být v některých letech snížena vlivem méně vhodných povětrnostních podmínek (aplikace se provádí obvykle v druhé polovině října až začátkem listopadu), případně vyšší růstovou fází odolnějších plevelů.

Naopak v sušších letech, kdy plevele vzcházejí až později na podzim, mohou některé herbicidy primárně určené k časné postemergentní aplikaci vykazovat v pozdějším aplikačním termínu vyšší účinnost.

Související články

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (5): Durman a ľuľok

30. 10. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 383x

Herbicidní rezistence v Evropě i v ČR nabývá na významu

21. 10. 2019 Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Jakub Mikulka, Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 699x

Invazní plevele (6): Plevelná řepa

14. 10. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 567x

Chrpa modrá

02. 10. 2019 Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 671x

Invazní plevele (5): Plevelná slunečnice roční

26. 09. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 601x

Další články v kategorii Plevele

detail