Chemap Agro s.r.o.

Regulace plevelů před sklizní obilnin a předsklizňové aplikace

23. 07. 2017 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 327x

Hustě seté plodiny, mezi něž patří obilniny, mají poměrně vysokou konkurenční schopnost vůči většině plevelným druhů v případě, že jejich výskyt je menší. Konkurenční schopnost obilnin závisí na několika faktorech. Základem je kvalitní osivo, zpracování půdy, kvalita setí, termín setí a správné hnojení. V příznivých povětrnostních podmínkách je schopen porost obilnin dobře potlačovat plevelné rostliny.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Herbicidní přípravky ve zdravých a dobře vyvinutých obilninách proto pouze pomáhají obilninám, aby uplatnily svoji schopnost potlačovat plevele. V současné době je na trhu poměrně rozsáhlý sortiment herbicidních přípravků s různým spektrem účinku. O výběru proto rozhoduje především cena a spektrum jejich účinku na plevelné rostliny.

Chyby při aplikaci herbicidů

Ne vždy se podaří plevele regulovat na počátku vegetace pěstovaných plodin. Typickým příkladem je průběh povětrnostních podmínek v letošním roce. Dlouhá zima a chladný průběh jara kladl poměrně velké nároky na organizaci ochrany rostlin.

Vysoký podíl pěstovaných obilnin a ozimé řepky na orné půdě, technologie minimálního zpracování půdy a především dlouhodobé jednostranné používání herbicidů se stejným nebo podobným mechanizmem má za následek šíření vytrvalých plevelů, jako například pcháč rolní a pýr plazivý.

Je obecně známo, že zvláště při použití herbicidů proti pcháči rolnímu i pýru plazivému významně rozhoduje právě správné načasování aplikace herbicidů. Především u pcháče rolního při nevhodném termínu naopak podpoříme regeneraci pupenů na kořenových výběžcích, což má za následek vyšší zaplevelení po aplikaci, než před aplikací. Vzhledem k tomu, že proti pcháči rolnímu jsou k dispozici účinné herbicidy přes více než třicet let, pokládáme právě jejich nesprávné používání za rozhodující příčinu tak vysokého výskytu pcháče rolního. K současné situaci též přispěl i vysoký podíl neobdělávaných polí a celkový úpadek údržby nezemědělské půdy, komunální sféry a obecně krajiny. Z těchto zanedbaných ploch se na ornou půdu šiří každý rok obrovské množství diaspor plevelů.

V současných podmínkách mají plevele optimální podmínky k šíření a růstu. Proto jsme často svědky selhání účinku i vysoce účinných herbicidů. Příčinou bývá zpravidla nevhodně provedená aplikace herbicidů. Velmi často se projeví slabý účinek i v případě dodržení všech podmínek pro správnou aplikaci. Zde si musíme uvědomit, že nás zajímá jednak okamžitý účinek zhruba do jednoho měsíce po aplikaci, tak i efekt dlouhodobý, minimálně do příštího roku. Při sledování dlouhodobého efektu je nutné počítat s částečnou regenerací z kořenových výběžků. Při velmi silném zaplevelení i při účinku 100 % po aplikaci musíme počítat s tím, že část rostlin (kořenů, kořenových výběžků) přežije. Při velmi vysokém zaplevelení při herbicidním účinku 99,0 % může i 1 % přeživších vegetativních diaspor znamenat vysoký potenciál pro další zaplevelení. Proto je chybou, myslíme-li si, že aplikace vysoce účinného herbicidu vyřeší problém vytrvalých plevelů.

Aplikace herbicidů je účinná pouze za předpokladu spolupůsobení zpracování půdy, agrotechniky, použití dalších herbicidů a celkové péče o půdu. Musíme si uvědomit, že z jednoho segmentu pýru (7 cm) může v příznivých podmínkách vzniknout rostlina, která je schopna za jedno vegetační období vytvořit až 30 m kořenových výběžků a z jednoho segmentu kořenových výběžků pcháče rolního přes 10 m kořenových výběžků. To představuje vysoký reprodukční potenciál.

Předsklizňové aplikace herbicidů

Z hlediska potlačení vytrvalých plevelů a zabránění jejich vlivu na pěstované plodiny je nutné aplikovat herbicidy na počátku vegetace, jinak dochází k neodstranitelným škodám na porostech pěstovaných plodin. Této zásadě však odporují předsklizňové aplikace herbicidů.

Podstata těchto aplikací spočívá především ve vysoké herbicidní spolehlivosti na pýr plazivý, pcháč rolní, pelyněk černobýl a další plevele. Plevele mají vytvořenou velkou listovou plochu, což příznivě ovlivní množství přijaté účinné látky a její následnou translokaci do kořenů vytrvalých plevelů.

Předpokladem úspěchu je dodržení termínu aplikace herbicidů, aby došlo k odumření nadzemních částí rostlin plevelů. Nespornou výhodou těchto aplikací je rovnoměrně vyzrálý porost obilnin a odumřelé plevele. To podstatně zjednodušuje sklizeň obilnin a výrazně sníží ztráty při sklizni i náklady na dosoušení zrna.

Pro předsklizňové aplikace je povolena celá řada herbicidů na bázi glyphosate a sulphosate. Pro tyto aplikace však platí vesměs omezení v množitelských porostech a aplikace jsou limitovány dávkou vody do 150–200 l/ha. Zpravidla jsou pro aplikace používány speciální samochodné postřikovače zaručující přesné úsporné dávkování.

Z hlediska spolehlivosti aplikací je však nutné upozornit, že při velmi silném zaplevelení převážně pcháčem rolním, je dávka herbicidu i vody na hranici spolehlivosti účinku herbicidu. Rostliny pcháče rolního se převážně vyskytují v tzv. hnízdech. Lodyhy vytvářejí velmi hustý porost, do kterého se herbicid dostane pouze na okraji tzv. hnízd. Většina lodyh tedy není zasažena a neuhyne. Proto lze doporučit tyto aplikace především při výskytu pýru plazivého, jednoletých plevelů, jako je například svízel přítula a nižším až středním zaplevelení pcháčem rolním. Při vysokém zaplevelení by byla možnost pouze při zvýšení dávky herbicidu a vody.

Dalším faktorem, který může negativně ovlivňovat herbicidní efekt, jsou vysoké teploty v době aplikace (nad 26 °C). Vlivem těchto teplot je příjem herbicidu do rostliny velmi rychlý, nadzemní část rostlin rychle zasychá. Translokace do kořenové soustavy je však podstatně vyšší při teplotách kolem 20 °C. Proto býváme někdy svědky vysoké regenerace pcháče po těchto aplikací herbicidů.

Základ úspěchu těchto aplikací herbicidů spočívá v dostatečném ulpěné postřikové kapaliny na listech plevelů.

Vzhledem k velmi příznivé ekonomice, herbicidní spolehlivosti a snížení ztrát při sklizni je používání těchto aplikací velmi oblíbené a do budoucna nadále perspektivní.

Obr. 1: Optimální termín pro předsklizňové aplikace na porost zaplevelený pýrem
Obr. 1: Optimální termín pro předsklizňové aplikace na porost zaplevelený pýrem

Obr. 2: Pcháč rolní se vyskytuje v ohniscích
Obr. 2: Pcháč rolní se vyskytuje v ohniscích

Možnosti regulace plevelů na strništi

V současné době zpravidla v řidších porostech, při dostatku vláhy v druhé polovině vegetace, zejména u obilnin, dochází k masovému vzcházení především jarních plevelů, jako jsou například merlíky, laskavce, ježatka, béry, durmany aj. Tento problém je možné řešit předsklizňovými aplikacemi a někdy je vhodnější provést aplikace na strniště. V případě nižšího zaplevelení nebo výskytu těchto druhů ve spodním patře se předsklizňové aplikace však neprovádějí. Tím se však problém neřeší.

Velmi často po sklizni obilnin, a to zejména za dostatku vláhy, dochází k velmi rychlému růstu a vývoji u jednoletých plevelů. Jednoleté plevelné druhy, jako například merlík bílý, laskavec ohnutý, laskavec zelenoklasý, ježatka kuří noha, béry, durman obecný, blín černý a celá řada dalších plevelných druhů jsou již za 14 až 21 dní schopny vytvořit rostliny vysoké 30–50 cm, které rychle vykvétají a vytvářejí semena. To se stává na polích, kde se neprovádí podmítka, nebo kde se provede podmítka nekvalitně. Reprodukční potenciál těchto rostlin je vysoký a dochází k významnému zvýšení zásoby semen v půdě. Tyto rostliny komplikují zpracování půdy. Velmi často jsou plevelné rostliny nedostatečně zaklopeny a při mírném průběhu zimy velmi často přezimují a komplikují jarní přípravu půdy.

Podobně reagují i vytrvalé plevele. Především pýr plazivý, pcháč rolní, čistec bahenní, ale i mléč rolní po sklizni obilnin při dostatku vláhy rychle regenerují, vytvářejí mnoho výhonů nebo listových růžic. V tomto ročním období je regenerační schopnost velmi vysoká, dochází k rychlé tvorbě oddenků a kořenových výběžků u těchto vytrvalých plevelných druhů a při nechání pozemku bez ošetření velmi často dochází k totálnímu zaplevelení. Při následujícím zpracování půdy dochází sice k poškození kořenového systému vytrvalých plevelů. Ale tyto plevele velmi často opět regenerují a významně konkurují následně setým plodinám. V obilninách nebo ozimé řepce setých na takto zaplevelených pozemcích tyto plevele konkurují již brzy po vzejití, především pýr plazivý a pcháč rolní, a to má za následek nutnost aplikace herbicidů již v podzimních měsících, což klade vysoké nároky na organizaci práci a finanční náročnost také není zanedbatelná. Navíc jsou povětrnostní podmínky vysokým rizikovým faktorem znemožňujícím cílené aplikace v optimální růstové fázi.

Používání herbicidních přípravků po sklizni plodin na strništi na vzešlé plevele zaručuje poměrně spolehlivý účinek. Význam těchto aplikací spočívá v eliminaci jednoletých plevelů i vytrvalých plevelů včetně zasažení jejich kořenového systému a zabránění jejich regeneraci.

Podmínkou pro dosažení optimálního účinku je výskyt plevelných druhů s dostatečně vytvořenou listovou plochou, která zajistí dokonalý příjem účinné látky rostlinami. U vytrvalých plevelů (pýr plazivý, pcháč rolní aj.) je důležité, aby byl vytvořen dostatečný počet výhonů nebo listových růžic. U pýru výhony s 3–4 listy u pcháče listové růžice s 6–8 listy. Účinek těchto aplikací je vysoký za dostatku vláhy, kdy jednoleté plevele masově vzcházejí a vytrvalé plevelné druhy mohutně obrážejí. V období suchých period tyto aplikace však vykazují nedostatečné efekt, který je snížen etapovým vzcházením jednoletých plevelů a postupným rašením vytrvalých plevelů z podzemních orgánů (oddenky, kořenové výběžky).

Je nutné si uvědomit, že v současné době je tlak na snižování používání herbicidů na bázi glyphosate a celkové snížení zátěže životního prostředí.

Obr. 3: Merlík bílý se velmi často stává dominantním plevelem na strništi
Obr. 3: Merlík bílý se velmi často stává dominantním plevelem na strništi

Obr. 4: Rostliny merlíku mají v této době rychlý vývoj, brzy kvetou a vytvářejí velké množství semen
Obr. 4: Rostliny merlíku mají v této době rychlý vývoj, brzy kvetou a vytvářejí velké množství semen

Obr. 5: Laskavec ohnutý má vysokou reprodukční schopnost
Obr. 5: Laskavec ohnutý má vysokou reprodukční schopnost

Obr. 6: Masově vzcházející rostliny durmanu obecného ve vlhkých periodách
Obr. 6: Masově vzcházející rostliny durmanu obecného ve vlhkých periodách

Obr. 7: Optimální růstová fáze pro aplikace herbicidů na bázi glyphosate na strništi
Obr. 7: Optimální růstová fáze pro aplikace herbicidů na bázi glyphosate na strništi

Obr. 8: Za sucha rostliny pcháče po aplikaci rychle obrůstají
Obr. 8: Za sucha rostliny pcháče po aplikaci rychle obrůstají

Obr. 9: Aplikace ve správnou dobu zajistí spolehlivý účinek
Obr. 9: Aplikace ve správnou dobu zajistí spolehlivý účinek

Obr. 10: Statné rostliny durmanu obecného vytvářejí obrovské množství semen
Obr. 10: Statné rostliny durmanu obecného vytvářejí obrovské množství semen

Regulace plevelů před sklizní obilnin a předsklizňové aplikace

Obr. 1: Optimální termín pro předsklizňové aplikace na porost zaplevelený pýrem
Obr. 2: Pcháč rolní se vyskytuje v ohniscích
Obr. 3: Merlík bílý se velmi často stává dominantním plevelem na strništi
Obr. 4: Rostliny merlíku mají v této době rychlý vývoj, brzy kvetou a vytvářejí velké množství semen
Obr. 5: Laskavec ohnutý má vysokou reprodukční schopnost
Obr. 6: Masově vzcházející rostliny durmanu obecného ve vlhkých periodách
Obr. 7: Optimální růstová fáze pro aplikace herbicidů na bázi glyphosate na strništi
Obr. 8: Za sucha rostliny pcháče po aplikaci rychle obrůstají
Obr. 9: Aplikace ve správnou dobu zajistí spolehlivý účinek
Obr. 10: Statné rostliny durmanu obecného vytvářejí obrovské množství semen

Související články

Roundup Flex
- náskok ve vývoji glyfosátů

09. 10. 2017 Ing. Miroslav Hrobský; Monsanto ČR s.r.o Plevele Zobrazeno 152x

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

25. 09. 2017 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 218x

Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

02. 09. 2017 Ing. Jan Truneček, Ing. Matúš Czakó; BASF Plevele Zobrazeno 305x

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

18. 08. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 310x

Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

15. 08. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 696x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail