Chemap Agro s.r.o.

Regulace plevelů v cukrové řepě bez účinné látky desmedipham

11. 05. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 607x

V posledních letech dochází k poměrně dynamické restrikci účinných látek pesticidů, přičemž tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v budoucnu. Chystané restrikce herbicidů se nejvíce dotýkají menších plodin, jejichž tolerance k herbicidům je poměrně nízká a sortiment registrovaných herbicidů je proto úzký.

Jednou z těchto plodin je cukrová řepa, kde se od letošního roku nesmí používat desmedipham. Jedná se o základní účinnou látku, která byla až do loňského roku součástí všech vícesložkových širokospektrálních herbicidů registrovaných do cukrové řepy (Betanal Expert a Betanal maxxPro, Belvedere Forte, Betasana Trio). Kromě restrikce této účinné látky, byl nedávno zcela zakázán také chloridazon a mnohé další účinné látky jsou ohroženy, i když prozatím ne bezprostředně. Zejména zákaz phenmediphamu by znamenal nutnost naprosto přepracovat doposud zaběhnuté modely ochrany proti plevelům, přičemž zvládnutí regulace některých plevelů by bylo za určitých povětrnostních situací prakticky nemožné.

Vhodné strategie pro konvenční porosty

Z výše uvedeného důvodu bude třeba od letošního roku výrazně pozměnit herbicidní mixy používané k regulaci plevelů v cukrové řepě. V současnosti není na trhu herbicidní přípravek, který by obsahoval více než dvě účinné látky, přičemž nelze předpokládat, že se to v nejbližší době změní. K dosažení uspokojivé účinnosti na širší plevelné spektrum (obr. 1) bude tedy třeba vytvářet mnohačetné tank-mix kombinace herbicidů, jejichž účinnost a selektivitu bude třeba ověřit v různých povětrnostních podmínkách a růstových fázích plevelů i plodiny.

Kromě vlastních herbicidů bude třeba přidávat do takových tank-mix kombinací také adjuvanty, které zajistí lepší přilnutí na listech plevelů a jejich penetraci. Na druhou stranu mohou některé adjuvanty snižovat selektivitu herbicidů (obr. 2), k čemuž dochází zejména za chladného a vlhkého počasí (viz loňský rok). Může rovněž dojít k navýšení počtu aplikací herbicidů, které bude třeba k dosažení uspokojivé celkové účinnosti, a to zejména v sušších letech, kdy je dynamika růstu cukrové řepy zpomalena.

Obr. 1: Dobře zvládnutá ochrana cukrové řepy proti plevelům
Obr. 1: Dobře zvládnutá ochrana cukrové řepy proti plevelům

Obr. 2: K poškození cukrové řepy konvenčními herbicidy dochází, pokud je ošetření provedeno za nevhodných povětrnostních podmínek
Obr. 2: K poškození cukrové řepy konvenčními herbicidy dochází, pokud je ošetření provedeno za nevhodných povětrnostních podmínek

Obr. 3: Rdesno blešník patří k velmi častým plevelům cukrové řepy
Obr. 3: Rdesno blešník patří k velmi častým plevelům cukrové řepy

Obr. 4: Pokud není ježatka kuří noha dostatečně potlačena půdními a kontaktními herbicidy, je třeba použít listového graminicidu
Obr. 4: Pokud není ježatka kuří noha dostatečně potlačena půdními a kontaktními herbicidy, je třeba použít listového graminicidu

Obr. 5: Laskavec ohnutý se vyznačuje velkou reprodukční schopností
Obr. 5: Laskavec ohnutý se vyznačuje velkou reprodukční schopností

Obr. 6: Merlík bílý vytváří za sucha na povrchu listů silné voskové bariéry, které omezují příjem herbicidů
Obr. 6: Merlík bílý vytváří za sucha na povrchu listů silné voskové bariéry, které omezují příjem herbicidů

Výsledky maloparcelních pokusů

S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsem v předchozích dvou letech testovali na pozemcích ČZU v Praze několik herbicidních tank-mix kombinací, u nichž jsme předpokládali, že by mohly úspěšně nahradit desmedipham (jako referenční varianta byla použita kombinace Betanal maxxPro + Goltix Titan). S ohledem na velké množství zkoušených kombinací prezentujeme v tomto článku jen takové, které byla zkoušeny v obou pokusných letech (graf).

Pokusy neprokázaly negativní vliv absence účinné látky desmedipham v herbicidu Betanal Tandem (phenmedipham + ethofumesate) oproti herbicidu Betanal maxxPro (phenmedipham + desmedipham + ethofumesate + lenacil) v účinnost na rdesno blešník (obr. 3) a ježatku kuří nohu. Oba herbicidy byly testovány v tank-mixu s herbicidem Goltix Titan (metamitron + quinmerac).

Účinnost na ježatku kuří nohu však byla u obou kombinací nedostatečná, zejména v sušším roce 2019, kdy účinnost nepřesáhla 50 % a bylo třeba použít opravného graminicidního zásahu (obr. 4). Pokud byl k herbicidu Betanal Tandem a Goltix Titan přidán ještě herbicid Safari, došlo k výraznému zvýšení účinnosti na ježatku kuří nohu (77–87 %), nicméně ještě k výraznějšímu zvýšení účinnosti (na 96–100 %) došlo v případě, že byl v T2 a T3 aplikačním termínu použit herbicid Outlook (dimethenamid).

Účinnost na laskavec ohnutý (obr. 5) byla absencí desmediphamu ovlivněna pouze v suším roce 2019, kdy u kombinace Betanal Tandem + Goltix Titan nepřesáhla 90 %. Naopak v roce 2020, kdy byly od třetí dekády dubna zaznamenávány intenzivní srážky, byla účinnost většiny testovaných variant na laskavec 100%. V sušším roce 2019 však bylo třeba použít kombinace s herbicidem Safari (triflusulfuron), aby bylo dosaženo účinnosti přes 98 %. V tomto roce však byla snížena i účinnost herbicidu Betanal maxxPro (93 %).

Nejrozšířenějším plevelem na cukrovkových polích je merlík bílý. Tento plevel byl v našich pokusech v obou letech zcela potlačen pouze herbicidní kombinací Betanal maxxPro + Goltix Titan. Absence desmediphamu v herbicidní kombinaci Betanal Tandem + Goltix Titan způsobila v sušším roce 2019 neprůkazné snížení účinnosti (99 %), nicméně účinnost kombinací obsahující herbicid Safari byla ještě nižší (96–97 %), pravděpodobně proto, že v těchto kombinacích absentoval olejový adjuvant (Mero), který v sušších podmínkách lépe narušuje ochranné voskové bariéry na povrchu listů merlíku bílého (obr. 6). V kombinacích s herbicidem Safari byl vždy použit doporučovaný adjuvant Trend, který zajišťuje vyšší selektivitu k řepě. To se pozitivně projevilo v roce 2020, kdy z důvodu vyšších srážek a výraznému kolísání teplot na počátku května docházelo často k poškození cukrové řepy herbicidy. Z hlediska účinnosti na plevele, především merlík bílý, je však tento adjuvant méně efektivní a zejména za sucha nemusí zajistit dostatečný penetrační efekt.

Graf: Porovnání účinnosti herbicidních variant testovaných v letech 2019 a 2020 na sledované plevele
Graf: Porovnání účinnosti herbicidních variant testovaných v letech 2019 a 2020 na sledované plevele

Conviso Smart systém

Mnoho pěstitelů cukrové řepy vkládá velké naděje do nové technologii Conviso Smart, která je založena na hybridech cukrové řepy tolerantních k herbicidům ze skupiny ALS inhibitorů.

Do Conviso Smart odrůd cukrové řepy je registrován herbicid Conviso One (foramsulfuron + thiencarbazone) v dávce 1,0 l/ha. Společnost Bayer však správně doporučuje jeho dělenou aplikaci (0,5 + 0,5 l/ha) společně s adjuvantem Mero (0,5–1,0 l/ha v závislosti na povětrnostních podmínkách). V tomto systému použití (obvykle T2 a T3 ošetření) jsme v našich pokusech zaznamenali velmi vysokou účinnost na většinu plevelů běžně se vyskytujících v řepě (obr. 7), přičemž plevele byly zároveň odstraněny z porostu včas, tedy dříve, než začaly cukrovce konkurovat.

Herbicid Conviso One lze sice kombinovat s většinou ostatních herbicidů registrovaných do cukrovky, v našich pokusech však nebyl pozorován žádný nárůst účinnosti na variantách, kde byl herbicid Conviso One použit v TM kombinaci s jiným herbicidem. TM kombinace s klasickými cukrovkovými herbicidy však mohou být opodstatněné v situacích, kdy je třeba posílit účinnost na méně citlivé plevele (např. rozrazily) a jsou také možným antirezistentním opatřením (viz dále).

V případě, že byl v našich pokusech použit herbicid Conviso One pouze jednou v plné dávce ve fázi 4 pravých listů cukrovky, došlo v některých letech k výraznému snížení účinnosti na některé plevele, zejména na merlík bílý a mračňák Theophrastův.

Obr. 7: Působení herbicidu Conviso One na plevele v porostu Conviso Smart odrůdy
Obr. 7: Působení herbicidu Conviso One na plevele v porostu Conviso Smart odrůdy

Regulace plevelné řepy a vyběhlic

Významným přínosem systému Conviso Smart pro pěstitele cukrové řepy je vysoká účinnost herbicidu Conviso One na plevelnou řepu, která je dostatečně potlačována i ve velmi malých dávkách, přičemž reziduální působení herbicidu obvykle nedovolí vzcházení nových rostlin plevelné řepy v dalším průběhu vegetace. Je však třeba věnovat pozornost důkladné kontrole (monitoringu) porostů cukrové řepy a v případě výskytu vyběhlic, či vykvetlic, tyto důsledně odstraňovat z porostu. Nedodržování tohoto doporučení může vést v horizontu několika let k nekontrolovatelnému šíření „nových“ plevelných řep, které budou odolné vůči mnoha ALS inhibitorům a jejich regulace bude v osevním postupu mnohem složitější, než regulace těch, které zaplevelují cukrovková pole dnes.

Antirezistentní strategie

Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti Conviso Smart systému je také třeba dodržovat určitá antirezistentní opatření, která eliminují vývoj rezistentních populací plevelů.

Herbicid Conviso One obsahuje dvě účinné látky, přičemž obě působí jako ALS inhibitory (mechanizmus účinku B dle HRAC). Herbicidy se stejným mechanizmem účinku se často používají také v jiných plodinách, přičemž v cukrové řepě se rezistentní populace projeví daleko dříve než např. v obilninách, které mají vyšší konkurenční schopnost.

V ČR již bylo v obilninách detekováno několik populací heřmánkovce nevonného, či ptačince obecného, přičemž tyto plevelné druhy se dokáží velmi dobře prosadit také v porostech cukrové řepy. Velmi pravděpodobný je vývoj rezistentních populací u druhů s vysokou reprodukční schopností (laskavce a merlíky), u nichž se rezistence vůči herbicidům vytváří snadněji. Přestože v ČR nebyly dosud zaznamenány u těchto druhů populace rezistentní vůči ALS inhibitorům, v jihovýchodní Evropě se již takovéto populace laskavců vyskytují.

Jelikož jsme v našich pokusech nezaznamenali žádný pozitivní aditivní účinek dalších herbicidů na účinnost herbicidu Conviso One, může být taktičtější (levnější) antirezistentní opatřením omezování ALS inhibitorů v ostatních plodinách, především v kukuřici. To je důležité zejména na pozemcích, se kterými se dlouhodobě počítá pro pěstování Conviso Smart cukrové řepy.

Závěr

V letošním roce bude v ČR k dispozici dostatek herbicidů, kterými bude možné desmedipham nahradit. V konvenčních odrůdách lze využít především herbicidy obsahující phenmedipham a ethofumesate (např. Betanal Tandem), které bude třeba vhodně kombinovat s dalšími herbicidy.

S ohledem na vláhové podmínky bude do budoucna třeba více uvažovat nad precizním využitím adjuvantů v herbicidních tank-mix kombinacích, kdy zejména olejové adjuvanty (např. Mero) mohou výrazným způsobem zvýšit účinnost na některé plevele, ale současně mohou v nepříznivých povětrnostních podmínkách snížit selektivitu k řepě.

Další možností, jak vyřešit absenci desmediphamu je využití technologie Conviso Smart. Herbicid Conviso One dokáže dosáhnout velmi vysoké účinnosti na většinu plevelů vyskytujících se v řepě (včetně plevelné řepy), k čemuž obvykle postačí dvě herbicidní ošetření. Nicméně také při použití herbicidu Conviso One je vhodné využít adjuvantu Mero, přičemž v tomto případě se není třeba obávat snížení selektivity ošetření.

Článek vznikl za podpory projektu TAČR TH04030242.

Související články

Regulace plevelů v semenných porostech trav (2): Obecná doporučení a ochrana ostatních druhů

18. 10. 2021 Ing. Radek Macháč, Ph.D.; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Plevele Zobrazeno 123x

Hustota porostu řepky ozimé a regulace zaplevelení

15. 10. 2021 Ing. Radek Punčochář; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 271x

Vliv počasí na účinnost herbicidů v ozimých obilninách a porovnání účinnosti na dvou odlišných lokalitách v předchozím pěstitelském roce

13. 10. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 299x

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Čičorka pestrá

12. 10. 2021 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 129x

Škodlivost plevelů v porostech ozimé pšenice

05. 10. 2021 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 271x

Další články v kategorii Plevele

detail