Chemap Agro s.r.o.

Regulace plevelů v kukuřici - současný stav a výhled do budoucna

25. 04. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 643x

V posledních letech dochází k velmi přísné restrikci účinných látek pesticidů, přičemž tento trend bude v budoucnu spíše sílit. V oblasti herbicidů jsou v ohrožení především látky s dlouhou perzistencí a pohyblivostí v půdě, které se obvykle používají k preemergentnímu nebo časnému postemergentnímu ošetření. Látek ohrožených restrikcemi je poměrně hodně.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Restrikce účinných látek

Od letošního roku například dochází k úplnému zákazu používání isoproturonu a triasulfuronu používaných v obilninách. V kukuřici byl již v loňském roce částečně omezeno používání terbuthylazinu, což vedlo k úpravě složení některých směsných přípravku obsahující tuto účinnou látku. V současnosti nesmí dávka terbuthylazinu přesáhnout 750 g/ha, což se může negativně projevit na účinnosti a selekci plevelných druhů především u preemergentních aplikací. Úplný zákaz používání této látky by znamenal velké problémy jak pro pěstitelé kukuřice, tak pro některé agrochemické společnosti, neboť většina širokospektrálních půdních herbicidů registrovaných do kukuřice tuto látku obsahuje (podrobněji níže).

Ve velmi blízké budoucnosti dojde pravděpodobně k restrikcím u herbicidů obsahující účinné látky linuron, flurochloridone a bromoxynil, které se sice v kukuřici sice příliš nepoužívají, ale pro pěstitele slunečnice to může představovat velké problémy. Restrikce mnoha dalších účinných látek herbicidů používaných v kukuřici ale i jiných plodinách se zvažují, přičemž dnes není schopen nikdo odhadnout, které látky, v jakém rozsahu a v jakém časovém horizontu budou zakázány.

Klimatická změna a volba termínu aplikace

Kromě výše uvedených restrikcí účinných látek velmi výrazným způsobem ovlivňuje strategii regulace plevelů v kukuřici také klimatická změna, jejíž projevy jsou v posledních dekádách velmi silně patrné. Především dlouhá období beze srážek, které jsou v průběhu dubna a května v posledních letech běžné, často v kombinaci s velmi vysokými teplotami, negativně ovlivňují účinnost půdních herbicidů.

Kombinace dvou výše uvedených negativních faktorů vede k výraznému ústupu od preemergentních aplikaci herbicidů, zejména v níže položených oblastech s těžšími půdami. Preemergentní herbicidní ošetření je stále častěji nahrazováno ošetřením časně postemergentním, které obvykle může být prováděno stejnými herbicidy jako ošetření preemergentní. Mezi registrovanými herbicidy však existují poměrně velké rozdíly v účinnosti na trávovité plevele, především ježatku kuří nohu. Rozdíly jsou zejména v šířce aplikačního termínu (ježatka bývá k půdním herbicidům citlivá do fáze 1–3 listů), v délce reziduálního působení na plevele, ale také v závislosti na vlhkosti půdy.

Přestože je účinnost klasických postemergentních herbicidů (sulfonylmočoviny, tzv. růstové herbicidy, tembotrione atd.) méně závislá na půdní vlhkosti, nedochází prozatím k výraznému rozšíření ploch kukuřice ošetřených po vytvoření 4 listů (obr. 1). Důvodů je několik. Především se účinnost pozdnějšího herbicidního ošetření projevuje pomaleji a plevele tak mohou konkurovat plodině po delší dobu, což se může negativně projevit na výnosu, zvláště v letech s nedostatkem srážek v letních měsících (graf). Rovněž riziko fytotoxicity později aplikovaných sulfonylmočovin a růstových herbicidů bývá vyšší, zejména pokud je v době aplikace kukuřice vystavena nevhodným povětrnostním podmínkám (chladno, silný vítr, intenzivní srážky, poškození kroupami, atd.) nebo pokud je pěstovaný hybrid k herbicidu citlivější. Často používaným podpůrným argumentem při rozhodování o postemergentním herbicidním ošetření je nezávislost takovéhoto terminu aplikace na půdní vlhkosti. Je však třeba si uvědomit, že plevele rostoucí při nedostatku vody jsou fyziologicky méně aktivní a často také vytváří na povrchu listů silnější bariéry, které omezují transpiraci (šetří vodu), ale také brání listovému příjmu herbicidů. Použitím vhodných adjuvantů lze sice tuto barieru částečně porušit a dosáhnout lepšího pronikaní herbicidu do rostliny, ale snížená metabolická aktivita se projeví minimálně pomalejším působením, v horším případě snížením nebo i úplným selháním účinnosti.

Graf: Porovnání výnosů zrna kukuřice po preemergentním (PRE), časném postemergentním a postemergentním (POST) ošetření herbicidy ve dvou srážkově odlišných letech
Graf: Porovnání výnosů zrna kukuřice po preemergentním (PRE), časném postemergentním a postemergentním (POST) ošetření herbicidy ve dvou srážkově odlišných letech

Jde o průměrné hodnoty ze všech testovaných variant maloparcelních pokusů, kterých bylo v každém roce více než 20. Ke snížení výnosu u PRE ošetření v roce 2016 došlo v důsledku selhání účinnosti (nedostatečná půdní vlhkost), naopak ke snížení výnosu u POST ošetření v roce 2014 došlo především v důsledku konkurenčního působení plevelů před ošetřením a absence srážek v červnu a červenci (kukuřice nedokázala dohnat ztrátu).

Obr. 1: V této růstové fázi plevelů již není vhodné použití půdních herbicidů a je třeba přistoupit k ošetření herbicidy, které působí především skrze listy; půdní herbicidy však mohou být použity jako pojistky pro zamezení vzcházení nových plevelů
Obr. 1: V této růstové fázi plevelů již není vhodné použití půdních herbicidů a je třeba přistoupit k ošetření herbicidy, které působí především skrze listy; půdní herbicidy však mohou být použity jako pojistky pro zamezení vzcházení nových plevelů

Časně postemergentní ošetření

Jak již bylo uvedeno, nejčastěji se v ČR používají širokospektrální (vícesložkové) půdní herbicidy aplikované od vzejití kukuřice do fáze 3 listů (obr. 2), tedy v tzv. časné postemergentní ošetření. Herbicidů registrovaných pro tento aplikační termín je poměrně velké množství, ale jejich složení a spektrum účinnosti jsou často podobné. Hlavní rozdíly mezi nejčastěji používanými herbicidy jsou popsány níže.

Obr. 2: Toto je hraniční růstová fáze plevelů (především ježatky kuří nohy), kdy ještě lze očekávat dostatečnou účinnost časného postemergentního ošetření herbicidu Adengo, Lumax (+ Atplus) a Sulcotrek; u herbicidů Akris, Balaton Plus, Successor TX, Koban Top, Bolton TX, Talos T a Aspect Pro je v této růstové fázi vhodné snížit dávkování a použít v kombinaci s herbicidem obsahující mesotrione (Callisto, Story, Slalom, atd.)
Obr. 2: Toto je hraniční růstová fáze plevelů (především ježatky kuří nohy), kdy ještě lze očekávat dostatečnou účinnost časného postemergentního ošetření herbicidu Adengo, Lumax (+ Atplus) a Sulcotrek; u herbicidů Akris, Balaton Plus, Successor TX, Koban Top, Bolton TX, Talos T a Aspect Pro je v této růstové fázi vhodné snížit dávkování a použít v kombinaci s herbicidem obsahující mesotrione (Callisto, Story, Slalom, atd.)

Terbuthylazin + dimethenamid (Akris)

Přestože kombinace účinných látek terbuthylazin + dimethenamid je v ČR dostupná již téměř 10 let (dříve jako TM kombinace Click + Outlook), teprve po zákazu acetochloru a zavedení směsného herbicidu Akris došlo k výraznému rozšíření používání této kombinace. Účinnost dimetheamidu je oproti ostatním acetamidům registrovaným do kukuřice méně závislá na půdní vlhkosti, takže působí poměrně dobře i při mírném nedostatku vody v půdě. Při extrémním suchu však selhává také.

Obě účinné látky obsažené v herbicidu Akris mají synergické působení a vhodně se doplňují s pohledu plevelného spektra, přičemž herbicid dobře působí na merlík bílý, ale také na lilkovité, heřmánkovité, hluchavkovité a kakostovité plevele.

Z pohledu aplikačního termínu vykazuje tento přípravek nejlepších výsledků, pokud je ošetření provedeno při vzcházení plevelů (obvykle tedy i kukuřice). Velmi úspěšné však bývají také preemergentní aplikace, zejména v oblastech s dostatkem srážek. Naopak při pozdnějších aplikacích (kukuřice má 3 a více listů) může dojít ke snížení účinnosti na trávovité plevele, zejména na ježatku kuří nohu (obr. 3). Sólo ošetření herbicidem Akris je proto třeba provést do fáze 2 listů ježatky. Jestliže má ježatka 3 listy, je vhodné přidat k herbicidu Akris mesotrione (registrovaná je kombinace s herbicidem Slalom, který mimo mesotrione obsahuje také florasulam), v případě 4 a více listu je vhodnější tembotrione (Laudis).

Obr. 3: V případě, že je časné postemergentní ošetření provedeno pozdě, dochází často k selhání účinnosti na ježatku kuří nohu, kterou je pak nutné řešit opravným zásahem (nicosulfuron, tembotrione)
Obr. 3: V případě, že je časné postemergentní ošetření provedeno pozdě, dochází často k selhání účinnosti na ježatku kuří nohu, kterou je pak nutné řešit opravným zásahem (nicosulfuron, tembotrione)

Terbuthylazin + pethoxamid (Balaton Plus, Successor TX, Koban Top, Bolton TX, Talos T)

Jde rovněž o kombinaci založenou na terbuthylazinu, který je doplněn pethoxamidem. Pethoxamid zajišťuje především účinnost na ježatku kuří nohu, ale působí také na laskavce, heřmánky a částečně také na některé další dvouděložné plevele. Účinnost pethoxamidu je však oproti dimethenamidu více závislá na půdní vlhkosti. Preemergentní ošetření herbicidy obsahující pethoxamid vykazuje dostatečnou účinnost pouze v oblastech s dostatečnou půdní vlhkostí v době zakládání porostů, nebo pokud po zasetí přijde vlhká a chladnější perioda. V sušších oblastech není preemergentní ošetření příliš vhodné také proto, že od loňského roku došlo u těchto přípravků ke snížení obsahu terbuthylazinu, a jeho náhradou zvýšenou dávku pethoxamidu, což se může projevit kratším reziduálním působením na dvouděložné plevele, především na merlík bílý.

Hlavní těžiště uplatnění těchto přípravků je při časném postemergentním ošetření, kde se tyto herbicidy velmi často používají ve snížené dávce v TM kombinaci s mesotrionem (Callisto, Story). Tím dojde k rozšíření spektra působení, ale hlavně zajištění účinnosti na prosovité trávy, které jsou jinak pethoxamidem dostatečně potlačovány jen do fáze 1 listu (v ideálních podmínkách do 2 listů) ježatky kuří nohy. Mesotrione rovněž omezí růst vytrvalých dvouděložných plevelů, které jsou-li na pozemku v nižší intenzitě, nevyžadují speciální postemergentní ošetření (platí pro všechny kombinace mesotrione s terbuthylazinem).

Terbuthylazin + flufenacet (Aspect Pro)

Jde o kombinaci, která je z pohledu účinnosti velmi podobná kombinaci s pethoxamidem. Drobné rozdíly jsou pouze v účinnosti na některé (méně významné) dvouděložné plevele. Preemergentní ošetření není u tohoto herbicidu registrováno, přičemž by v registrované dávce (1,5 l/ha) nebylo ani dostatečně účinné.

Herbicid Aspect Pro se proto používá především v kombinacích s herbicidy, u nichž převažuje listový příjem (registrovány jsou pouze TM kombinace s herbicidy Callisto, Laudis a Maister), a to jak při časných postemergentních aplikacích (při vyšší intenzitě zaplevelení), tak i později (nižší intenzita zaplevelení).

Terbuthylazin + S-metolachlor (Gardoprim Plus Gold 500 SC)

Jde o nejstarší registrovanou kombinaci terbuthylazinu. Z pohledu spektra působení a závislosti na půdní vlhkosti je tato kombinace také velmi podobná již výše uvedené kombinaci s pethoxamidem.

Gardoprim Plus Gold je vhodný především do oblastí s dostatkem srážek (vyšší polohy), kde se nejčastěji aplikuje před vzejitím plevelů. V aridních oblastech je možné tento herbicid aplikovat před setím kukuřice a mělce zapravit do půdy, v praxi se však tento termín aplikace pro technologickou náročnost a nejistý výsledek příliš nepoužívá.

Terbuthylazin + S-metolachlor + mesotrione (Lumax)

Přípravek Lumax vývojově vychází z přípravku Gardoprim Plus Gold, přičemž kromě terbuthylazinu (toho je v Lumaxu oproti Gardoprimu méně) a metolachloru obsahuje také mesotrione, díky němuž došlo nejen k rozšíření plevelného spektra, ale především k rozšíření aplikačního termínu.

Přestože je tento přípravek registrován také k preemergentnímu použití, nejvyšší účinnosti lze dosáhnout při jeho časné postemergentní aplikaci. Hraniční termín použití je ve fázi 3 listů ježatky kuří nohy (jednoleté dvouděložné plevele jsou obvykle citlivé i ve vyšších růstových fázích). Za sucha nebo pokud je ježatka kuří noha v hraniční růstové fázi, je vhodné použít tento přípravek s olejovým adjuvantem (doporučován Atplus), což však platí také pro ostatní výše i níže popsané herbicidy.

Terbuthylazin + sulcotrione (Sulcotrek)

V loňském roce byl v ČR zaveden nový širokospektrální herbicid Sulcotrek, který obsahuje terbuthylazin a sulcotrione.

S ohledem na dávky obou účinných látek a mechanizmus působení sulcotrione lze očekávat uplatnění tohoto přípravku především při aplikacích po vzejití plevelů, podobně jako u herbicidu Lumax. Ježatka kuří noha je herbicidem Sulcotrek spolehlivě potlačována do fáze 3 listů (při vhodných povětrnostních podmínkách až do počátku odnožování), citlivé jednoleté dvouděložné plevele mohou být efektivně potlačeny i v pozdějších růstových fázích. Preemergentní ošetření herbicidem Sulcotrek bude pravděpodobně úspěšné pouze ve vlhčích oblastech nebo při dostatku srážek v době setí kukuřice.

Isoxaflutole + thiencarbazone (Adengo)

Herbicid Adengo obsahuje účinné látky isoxaflutole a thiencarbazone a safener cyprosulfamide, který zvyšuje metabolizaci účinné látky isoxaflutole v kukuřici, čímž snižuje riziko fytotoxicity. Kombinace těchto účinných látek vykazuje velmi široké spektrum působení, přičemž účinnost je méně závislá na půdní vlhkosti.

Přesto je vhodnější časné postemergentní ošetření, při kterém je nejlépe využit potenciál tohoto přípravku. Účinnost na ježatku kuří nohu lze očekávat až do fáze 3 listů. V sušších podmínkách se může stát, že dojde po aplikaci Adenga ke vzejití nových rostlin ježatky. Pokud však do vytvoření 3. listu ježatky přijdou dostatečně intenzivní srážky (přes 10 mm), které zajistí dostatečný kořenový příjem herbicidu, účinnost se zpravidla obnoví. U ostatních z výše popsaných herbicidů k tomuto efektu obvykle nedochází nebo jsou projevy výrazně méně patrné. Velkou výhodou herbicidu Adengo je také to, že dosud nemá omezení pro používání v II. ochranném pásmu vodních zdrojů.

Regulace plevelů v kukuřici - současný stav a výhled do budoucna

V této růstové fázi plevelů již není vhodné použití půdních herbicidů a je třeba přistoupit k ošetření herbicidy, které působí především skrze listy; půdní herbicidy však mohou být použity jako pojistky pro zamezení vzcházení nových plevelů
Toto je hraniční růstová fáze plevelů (především ježatky kuří nohy), kdy ještě lze očekávat dostatečnou účinnost časného postemergentního ošetření herbicidu Adengo, Lumax (+ Atplus) a Sulcotrek; u herbicidů Akris, Balaton Plus, Successor TX, Koban Top, Bolton TX, Talos T a Aspect Pro je v této růstové fázi vhodné snížit dávkování a použít v kombinaci s herbicidem obsahující mesotrione (Callisto, Story, Slalom, atd.)
V případě, že je časné postemergentní ošetření provedeno pozdě, dochází často k selhání účinnosti na ježatku kuří nohu, kterou je pak nutné řešit opravným zásahem (nicosulfuron, tembotrione)

Související články

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

25. 09. 2017 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 33x

Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

02. 09. 2017 Ing. Jan Truneček, Ing. Matúš Czakó; BASF Plevele Zobrazeno 223x

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

18. 08. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 275x

Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

15. 08. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 629x

Regulace plevelů před sklizní obilnin a předsklizňové aplikace

23. 07. 2017 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 307x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
23%
4%
51%
detail