Chemap Agro s.r.o.

Regulace plevelů v ozimé řepce v extrémních povětrnostních podmínkách

06. 09. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 440x

Doposud byla regulace plevelů v ozimé řepce postavena především na preemergentních herbicidech. Extrémně suchý rok 2018 však ukázal, že na tento aplikační termín nelze spoléhat a je třeba mít v záloze náhradní řešení.

Agronutrition

Zatímco lokality, kde spadlo na přelomu loňského srpna a září dostatek srážek (Českomoravská vrchovina, Jižní Čechy a velká část Moravy), fungovala většina preemergentní herbicidů velmi dobře. Avšak v sušších oblastech (střední, západní, severní a část východních Čech) preemergentní herbicidy často úplně selhávaly. Regionální i ročníkové rozdíly v charakteru počasí jsou v posledních letech velmi extrémní a nelze předpokládat, že by se měla situace v brzké budoucnosti zlepšit. Naopak, je třeba se připravit na ještě větší rozdíly v charakteru počasí, které budou zásadním způsobem ovlivňovat nejen účinnost herbicidů.

V této situaci je třeba hledat nová řešení regulace plevelů v řepce, která by byla schopna zajistit dostatečnou účinnost i v extrémních povětrnostních podmínkách. Z tohoto pohledu je stěžejní volba aplikačního termínu a přípravku, které jsou pro zvolený aplikační termín nejvhodnější.

Rozdíly v účinnosti preemergentních herbicidů v roce 2018

V našich pokusech, které jsme v loňském roce prováděli na dvou srážkově naprosto odlišných lokalitách, byly rozdíly v účinnosti preemergentních herbicidů velmi výrazné.

Na lokalitě na západním okraji Českomoravské vrchoviny (ZD Hořice) všechny testované širokospektrální preemergentní herbicidy (Nimbus Gold, Butisan Complete, Maxraptor a Metazamix) a tank-mix (TM) kombinace (Metarock + Boa) vykázaly téměř 100% účinnost na většinu plevelů, které se na pokusném pozemku vyskytovaly (heřmánkovec nevonný, svízel přítula, kakost maličký, úhorník mnohodílný, kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední, hluchavka nachová a mák vlčí). U některých preemergentních herbicidů (především Nimbus Gold a Metazamix) byla zaznamenána velmi vysoká účinnost (okolo 90 %) také na violku rolní a penízek rolní. Hlavním důvodem výborné účinnosti byly vysoké a pravidelné srážky (od výsevu řepky do poloviny října spadlo téměř 100 mm srážek).

Naopak na pokusné lokalitě v Praze (ČZU) byla účinnost všech testovaných preemergentních herbicidů výrazně nižší, přestože aplikace byla provedena na vlhkou půdu (20 mm srážek spadlo 2 dny před aplikací). Hlavním důvodem nízké účinnosti byla následná absence srážek, které přišly až za 3 týdny, během nichž bylo nadprůměrně teplo (maximální denní teploty se pohybovaly okolo 25 °C, v několika dnech dokonce přes 30 °C). I v těchto suchých podmínkách vykázaly všechny testované preemergentní herbicidy (Nimbus Gold, Nero, Metarock + Boa) dobrou účinnost (přes 95 %) na rozrazil perský a svízel přítulu (obr. 1). Herbicid Nimbus Gold a Metarock (metazachlor) navíc velmi dobře zabraňovaly vzcházení heřmánkovitým plevelům. Dostatečnou účinnost na úhorník mnohodílný a mák vlčí však vykázal pouze herbicid Nimbus Gold (graf 1).

Časné postemergentní ošetření půdními herbicidy

Přestože, pro preemergentní ošetření nebyly na některých lokalitách v roce 2018 ideální podmínky, účinnost půdních herbicidů použitých po vzejití řepky byla v řadě případů ještě nižší. Hlavní důvody selhání časného postemergentního ošetření půdními herbicidy byly dva.

  1. První polovina září byla srážkově poměrně chudá, zejména tam, kde byl významný srážkový deficit již z letního období a navíc velmi slunná a teplá. Kořenový příjem těchto herbicidů byl proto velmi nízký.
  2. Vysoké teploty v první polovině září působily pozitivně na růst plevelů, které se (při dostatku vláhy) vyvíjely tak rychle, že se často nepodařilo tyto plevele zasáhnout včas (děložní listy).

Také v našich pokusech vykázaly herbicidy aplikované časně po vzejití řepky poměrně malou účinnost (testovány byly herbicidy Maxraptor, Butisan Complete a Gajus), zejména na úhorníky, kakosty a máky. Naopak účinnost na heřmánek nevonný byla poměrně dobrá (graf 1 a obr. 2). Optimální načasování časně postemergentního ošetření půdními herbicidy je tedy za extrémně teplého počasí velmi obtížné, přičemž jakékoliv opoždění aplikace (často jen o den, či dva), může mít v těchto situacích fatální vliv na účinnost.

Graf 1: Porovnání účinnosti testovaných herbicidů v extrémních povětrnostních podmínkách roku 2018 na lokalitě Praha; hodnoceno na jaře, po obnově vegetace (28. 3. 2019)
Graf 1: Porovnání účinnosti testovaných herbicidů v extrémních povětrnostních podmínkách roku 2018 na lokalitě Praha; hodnoceno na jaře, po obnově vegetace (28. 3. 2019)

Obr. 1: Poškození vzcházejícího svízele přítuly účinnou látkou clomazone (Nimbus Gold) aplikovaného preemergentně; účinkuje velmi dobře i za sucha
Obr. 1: Poškození vzcházejícího svízele přítuly účinnou látkou clomazone (Nimbus Gold) aplikovaného preemergentně; účinkuje velmi dobře i za sucha

Obr. 2: Poškození heřmánkovce nevonného po časném postemergentním ošetřením herbicidem Gajus
Obr. 2: Poškození heřmánkovce nevonného po časném postemergentním ošetřením herbicidem Gajus

Růstové herbicidy

Růstové herbicidy jsou v současné době jedinou možností klasické postemergentní regulace dvouděložných plevelů v konvenčních odrůdách ozimé řepky. U těchto herbicidů převládá listový příjem, zatímco kořenový příjem je omezený, zejména za sucha. Ošetření je proto třeba provést až po vzejití většiny plevelů. Pro dosažení dostatečné účinnosti však potřebuje většina těchto herbicidů vyšší teploty (nad 10 °C) a vyšší intenzitu slunečního svitu (neplatí pro halauxifen). Ošetření je proto účinnější, pokud je provedeno v první polovině září, kdy jsou ještě obvykle teplotní i světelné podmínky uspokojivé. Naopak ošetření později setých porostů, ve kterých vzcházejí plevele později a ošetření se provádí v druhé polovině září, již obvykle nevykazuje dostatečně vysokou účinnost, zejména ve vyšších oblastech a za chladného počasí s častými mlhami.

Galera podzim

Herbicid Galera Podzim (picloram + clopyralid + aminopyralid) je v ČR registrován již několik let. Z výše uvedených důvodů je ošetření tímto herbicidem třeba provést co nejdříve po vzejití plevelů, nejlépe ve fázi 2–6 pravých listů (řepka by v době aplikace měla mít alespoň 3 pravé listy). Spektrum působení tohoto herbicidu je poměrně úzké. Dobrou účinnost vykazuje především na heřmánkovité plevele, chrpu modrou, merlíky, máky (obr. 3), pcháč rolní. Přestože dokáže potlačit také úhorník mnohodílný, violku rolní, svízel přítulu, zemědým lékařský a mnohé další dvouděložné plevele, v řidších porostech dochází často k regeneraci těchto plevelů.

Belkar

V roce 2018 byl v ČR zaveden do řepky nový postemergentní herbicid - Belkar. Tento herbicid obsahuje účinnou látku picloram a novou účinnou látku halauxifen. Očekávání od tohoto herbicidů byla poměrně velká, zejména v aridnějších oblastech nebo tam, kde nejsou pěstitelé dlouhodobě spokojení s účinností půdních herbicidů, či je nemohou používat (v ochranných pásmech vodních zdrojů). Herbicid Belkar testujeme v našich pokusech již od roku 2015, přičemž výsledky z jednotlivých let (včetně roku 2018) jsou vyrovnané s minimálními ročníkovými výkyvy.

Herbicid Belkar působí velmi dobře na řadu problematických plevelů, zejména na kakost maličký a zemědým lékařský. Velmi dobrou účinnost vykázal tento přípravek v našich pokusech také na svízel přítulu, merlík bílý, mák vlčí a hluchavky. Kromě toho významným způsobem retardoval mnohé další problematické plevele, jako úhorník mnohodílný, penízek rolní, kokošku pastuší tobolku (obr. 4) a violku rolní. Poněkud horší účinnost jsme zaznamenali na rozrazily a heřmánkovité plevele, které byly herbicidem Belkar dostatečně potlačeny pouze, pokud byl použit 2× (0,25 + 0,25 l/ha) (graf 1).

Herbicid Belkar se však pravděpodobně bude v systému regulace plevelů ozimé řepky uplatňovat především v kombinaci s dalšími herbicidy. Velmi efektivní se ukázala strategie dočišťovacího ošetření po preemergentní aplikaci půdního herbicidu (testováno s herbicidem Metazamix). Tato strategie je vhodná především do vlhčích oblastí, kde lze od preemergentního ošetření očekávat uspokojivou účinnost. Naopak v aridních oblastech, kde preemergentní herbicidy často selhávají (viz loňský rok), může být účinnější postemergentní TM kombinace Belkar + Metazamix, která v loňském roce vykázala velmi dobrou účinnost na obou zkoušených lokalitách. Určitým problémem při použití této TM kombinace může být nižší účinnost na rozrazily a částečně také na heřmánkovité plevele, a to zejména pokud je ošetření provedeno později na podzim (v druhé polovině září). Možná je také TM kombinace s herbicidem Galera podzim, zejména tam, kde nepožadujeme reziduální půdní působení. Postemergentní TM kombinace herbicidu Belkar s půdními herbicidy obsahující quinmerac se v našich pokusech příliš neosvědčily (antagonistické působení).

Clearfield technologie

Přestože je Clearfield (CL) technologie v řepce v ČR registrována již od roku 2013, dosud není příliš rozšířena. Tato technologie je vhodná zejména do aridních oblastí, kde často selhávají běžně používané půdní herbicidy, ale také na pozemky, kde se neoře a je vyšší tlak trávovitých plevelů a výdrolu obilní předplodiny. Kromě širokého spektra plevelů včetně kakostovitých a brukvovitých druhů (obr. 5) působí herbicid Cleravis (imazamox + metazachlor + quinmerac) na výdrol obilní předplodiny, výdrol konvenční řepky a plevelnou řepu.

CL hybridy jsou odolné nejen vůči imidazolinonovým herbicidům, ale částečně také vůči dalším ALS inhibitorům (sulfonylmočovinám), takže rezidua těchto látek v půdě negativně neovlivňují vzcházivost a počáteční růst CL řepky. To se projevilo zejména v loňském roce, kdy po velmi suchém jaře a létě, kdy nedocházelo k dostatečné degradaci reziduí herbicidů aplikovaných na jaře v obilní předplodině. Na alkalických půdách nebo tam kde následně po výsevu řepky spadlo velké množství srážek, mohly být konvenční odrůdy řepky rezidui ALS inhibitorů významně retardovány.

Na obou výše popsaných lokalitách, kde jsme v loňském roce prováděli pokusy, vykázal herbicid Cleravis (+ Dash) velmi dobou účinnost na všechny sledované plevele s výjimkou violky rolní.

Obr. 3: Poškození máku vlčího herbicidem Galera podzim
Obr. 3: Poškození máku vlčího herbicidem Galera podzim

Obr. 4: Působení herbicidu Belkar na kokošku pastuší tobolku (retardace vegetačního vrcholu)
Obr. 4: Působení herbicidu Belkar na kokošku pastuší tobolku (retardace vegetačního vrcholu)

Obr. 5: Poškození úhorníku mnohodílného herbicidem Cleravis v Clearfield řepce
Obr. 5: Poškození úhorníku mnohodílného herbicidem Cleravis v Clearfield řepce

Související články

Možnosti herbicidní ochrany kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení

06. 01. 2020 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Plevele Zobrazeno 450x

Herbicidní ochrana jetelovin

20. 12. 2019 Ing. Hana Smejkalová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Plevele Zobrazeno 461x

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (6): Iva a konopa

10. 12. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 528x

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (5): Durman a ľuľok

30. 10. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 618x

Herbicidní rezistence v Evropě i v ČR nabývá na významu

21. 10. 2019 Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Jakub Mikulka, Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 969x

Další články v kategorii Plevele

detail