Chemap Agro s.r.o.

Spolehlivé odplevelení kukuřice od společnosti AgroProtec

20. 06. 2021 Ing. Josef Svachouček; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 489x

Kukuřice má již dlouhou dobu na českých polích své nezastupitelné místo. Herbicidní ochranu již není možné řešit jednotným standardním postupem, protože vlhkostní podmínky v období setí kukuřice jsou každý rok rozdílné a dopředu často špatně předvídatelné. Proto je třeba nabídnout takové přípravky, které dokážete využít v době vlhka preemergentně, ale nastane-li sušší období, použijete tytéž přípravky spolehlivě v časně postemergentním termínu.

Přípravek tak nezůstane skladem. V současné době se při výběru nejvhodnějšího přípravku a termínu ošetření zohledňuje i omezení aplikace konkrétních přípravků s ohledem na svažitosti pozemků, ochranná pásma vod a další omezení. Podmínky pro herbicidní ošetření kukuřice jsou tudíž velmi různorodé,, a proto společnost AgroProtec připravila herbicidní strategii do kukuřice, která nabízí celou škálu řešení.

Pro správné načasování herbicidního zásahu je nutné si uvědomit, že kukuřice je plodinou, která se nedokáže v raných stadiích vývoje bránit tlaku plevelů nejen z hlediska konkurence o vodu, živiny, ale i světlo, teplo a celkový životní prostor. Čím dříve jsou plevele odstraněny, tím dříve mohou rostlinky kukuřice naplno realizovat svůj genetický potenciál. Za prvních cca 40 dní vývoje stihne tato plodina vytvořit 5–6 listů a vytvoří také základy všech ostatních listů a palic. V tomto období jakýkoliv stres způsobený konkurenčním tlakem plevelů nebo nešetrným zásahem herbicidy s projevy fytotoxicity nenávratně snižuje výnos. Proto je včasná regulace plevelů základní agrotechnické opatření v porostech kukuřice a je vhodné alespoň při částečně optimálních vláhových podmínkách volit preemergentní ošetření porostů, které je plně funkční, levné a šetrné. Navíc musíme zohlednit i možnost, kdy nám případné budoucí vyšší srážky omezí vstup na pozemek a nedovolí již porost ošetřit v optimálním termínu.

Pokud nastane opačná situace a v době zakládání porostů i v po založení lze očekávat nižší půdní vlhkost, je vhodné ošetření posunout do časně postemergentního až postemergentního termínu a na vzcházení plevelů si počkat, výrazně tak posílíme účinek herbicidního zásahu. Základním pravidlem pro efektivní ochranu postemergentními herbicidy je aplikovat max. do pátého až šestého listu kukuřice, kdy plevele jsou v raných růstových fázích. Zkušenosti z posledních let nám také naznačují, že bychom neměli ani při tomto herbicidním zásahu zapomínat na přípravky s dlouhodobou půdní účinností, které nám řeší další vlny zaplevelení do doby, než dojde k plnému zapojení porostu kukuřice, a navíc jejich použití může posilovat účinek kontaktních herbicidů na celou řadu plevelů.

Přípravky a jejich kombinace pro PRE až CPOST aplikace

Koban Top - osvědčený herbicid

Přípravek Koban Top obsahuje dvě účinné látky pethoxamid a terbuthylazin. V kukuřici je registrován v dávce 4,0 l/ha pro preemergentní až časně postemergentní aplikaci proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům. Optimální aplikační termín je u preemergentní aplikace do 3 dnů po zasetí kukuřice vždy před vzejitím plevelů. Koban Top vyniká dlouhodobým půdním účinkem, který je důležitý pro zabezpečení bezplevelného stavu kukuřice v raných růstových fázích. Již při minimálních srážkách se u přípravku projevuje vynikající herbicidní účinek současně při zachování selektivity ke všem běžně pěstovaným hybridům kukuřice. Koban Top je možné použít i postemergentně, viz. dále v článku. Bezproblémové je použití v systémech monokulturního pěstování kukuřice, a také v technologiích, kde se používá plečkování kukuřice. V nabídce je Koban Top samostatně i jako součást balíčku s přípravkem Laudis.

Camix - skvělý mix osvědčených účinných látek

Camix je postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům. Jeho velkou výhodou je použití bez omezení na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Obsahuje účinné látky mesotrione a S-metolachlor. Účinkuje přes půdu i listy, zabezpečuje vysokou a dlouhodobou účinnost proti širokému spektru plevelů v kukuřici a v dávce 1,5 l/ha je výborným partnerem do TM kombinací. Sólo je registrován v dávce 2,5 l/ha pro preemergentní a časně postemergentní ošetření, kdy je optimální přípravek aplikovat ve fázi od děložních listů do 2 listů kukuřice (BBCH 10–12) a v době, kdy citlivé dvouděložné plevele dosahují růstové fáze do 4. pravého listu (BBCH 14), ježatka kuří noha v růstové fázi maximálně do 2 listů.

Successor 600 s Callistem 480 SC - ošetření bez omezení

Kombinace přípravků Successor 600 (pethoxamid) a Callisto 480 SC (mesotrione) se v kukuřici používá preemergentně a časně postemergentně. Předností této kombinace je výborný ekotoxikologický profil, což dokládá jeho bezproblémové použití v OP II. st. vodních zdrojů. Rovněž lze použít Successor 600 s Callistem 480 SC na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Také na lehkých půdách dosahuje tato kombinace spolehlivý účinek bez projevů fytotoxicity. Na středních a lehčích půdách s běžným zaplevelením ježatkou se osvědčila kombinace Successor 600 + Callisto 480 SC v dávce 1,8 + 0,18 l/ha. Pokud se na pozemku očekává silnější tlak ježatky a jedná se o těžkou půdu, doporučujeme Successor 600 + Callisto 480 SC v dávce 2,0 + 0,2 l/ha. Pro úspěšné hubení ježatky touto kombinací je nezbytné, aby ježatka měla maximálně 2–3 listy. Kombinace je efektivní i proti výdrolu slunečnice, durmanu a potlačuje pcháč. Na trhu je kombinace v podobě balíčku 20 + 2 l (na 10–11 ha).

Přípravky a jejich kombinace pro CPOST až POST aplikace

Aspect Pro - originální účinná látka flufenacet v kukuřici

Aspect Pro je herbicidní přípravek určený k základnímu postemergentnímu ošetření kukuřice proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům. Obsahuje účinné látky flufenacet a terbuthylazin. Tato kombinace účinných látek se vyznačuje dlouhodobým účinkem proti širokému spektru plevelů, účinkem přes půdu i listy, vhodností pro monokulturní pěstování kukuřice i jako nový článek v antirezistentních strategiích regulace plevelů v kukuřici. Je také vynikajícím partnerem do TM kombinací s dalšími, zejména postemergentními, herbicidy v kukuřici. Aspect Pro je registrovaný v dávce 1,5 l/ha. Přípravek je nejvhodnější aplikovat ve směsi s postemergentními herbicidy např. s přípravky Camix, Laudis, MaisTer Power, Story. V letošním roce bude herbicid Aspect Pro v nabídce samostatně i ve výhodných balíčcích s herbicidy Camix a Laudis.

Aspect Pro s Camixem

balíček 20 + 20 l na 13 ha, dávka 1,5 + 1,5 l/ha

Kombinace Aspect Pro s Camixem obsahuje 4 účinné látky ze 4 chemických skupin s různým mechanizmem účinku na plevelné rostliny. Tato kombinace účinných látek se vyznačuje dlouhodobým účinkem proti širokému spektru plevelů s účinkem přes půdu i listy. Optimální termín aplikace je časně postemergentně do fáze 2 pravých listů kukuřice (BBCH 12), jednoleté dvouděložné plevele se ošetřují od 2 do 4 pravých listů a ježatka je citlivá od 1 do 3 listů.

Aspect Pro s Laudisem

balíček 20 + 20 l na 13 ha, dávka 1,5  + 1,5–2,0 l/ha

Tato kombinace vyniká vysokou a dlouhodobou účinností proti širokému spektru plevelů v kukuřici, rychlým účinkem přes půdu i listy plevelů, funguje i na značně přerostlé dvouděložné plevele i jednoděložné trávy a má široké aplikační okno (časně postemergentní až pozdně postemergentní) nezávislé na růstové fázi plevelů i kukuřice. Zároveň je mimořádně šetrná ke kulturní plodině. Na pozemcích, kde se pravidelně objevuje pozdní vzcházení dvouděložných plevelů je možné tuto kombinaci rozdělit, kdy na první vlnu plevelů se aplikuje sólo Aspect Pro v dávce 1,5 l/ha zpravidla ve fázi kukuřice 2–3 listy. Touto aplikací se vyloučí negativní působení první vlny plevelů. Po vzejití hlavní vlny plevelů se aplikuje samostatně přípravek Laudis (1,5–2,0 l/ha), který odplevelí porost kukuřice i od druhé vlny dvouděložných plevelů a prosovitých trav.

Koban Top s Laudisem

Osvědčený přípravek Koban Top, který při postemergentním použití vyniká zejména v kombinaci s přípravkem Laudis, kde je možnost použít Koban Top 2,0–2,5 l/ha + Laudis 1,5–1,7 l/ha při časnější aplikaci v době kdy ježatka je maximálně ve fázi odnožování a dvouděložné plevele ve fázi 2–8 listů nebo pozdnější aplikaci v době, kdy ježatka má až 2 odnože, prosa, béry a rosičky mají do 5 listů, oves hluchý a výdrol obilnin má 2–3 listy, dvouděložné plevele mohou mít výšku až 25 cm. V tomto případě použijte Koban Top + Laudis v dávce 1,5–2,0 + 2,0 l/ha.

Aspect Pro 1,5 l/ha + Laudis 1,5 l/ha - optimální načasování aplikace, plevele začínají zarůstat prostor mezi řádky kukuřice
Aspect Pro 1,5 l/ha + Laudis 1,5 l/ha - optimální načasování aplikace, plevele začínají zarůstat prostor mezi řádky kukuřice

Závěr

Výše uvedená řešení jsou založena na celkem 6 účinných látkách ze 4 skupin s různým mechanizmem účinnosti a ani jedna z použitých účinných látek není sulfonylmočovinou. Spolehlivé odplevelení kukuřice od společnosti AgroProtec tak působí i jako přerušovač v rámci běžného osevního sledu, kdy dnes často dochází k nadměrném používání sulfonylmočovin zejména v obilovinách, kukuřici i cukrovce.

Věřím, že si z naší pestré nabídky herbicidních přípravků do kukuřice vyberete optimální variantu, která nejvíce vyhovuje Vašim podmínkám a napomůže k nadstandartnímu výnosu kukuřice na Vašich polích.

Související články

Regulace plevelů v semenných porostech trav (2): Obecná doporučení a ochrana ostatních druhů

18. 10. 2021 Ing. Radek Macháč, Ph.D.; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Plevele Zobrazeno 174x

Hustota porostu řepky ozimé a regulace zaplevelení

15. 10. 2021 Ing. Radek Punčochář; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 379x

Vliv počasí na účinnost herbicidů v ozimých obilninách a porovnání účinnosti na dvou odlišných lokalitách v předchozím pěstitelském roce

13. 10. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 363x

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Čičorka pestrá

12. 10. 2021 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 156x

Škodlivost plevelů v porostech ozimé pšenice

05. 10. 2021 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 321x

Další články v kategorii Plevele

detail