BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Účinná regulace problematických plevelů v kukuřici

24. 05. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 360x

Přestože je spektrum herbicidů registrovaných do kukuřice poměrně široké, často dochází k selhání účinnosti na některé níže popsané plevele, a to především v aridních oblastech či za sucha. Výběr herbicidů je proto třeba přizpůsobit plevelnému spektru pozemku a povětrnostním podmínkám.

Proseeds

Z pohledu omezení konkurenčního působení plevelů je vhodnější preemergentní, případně časné postemergentní ošetření herbicidem s reziduálním působením v půdě.

Preemergentní ošetření je vhodné především ve vyšších polohách s lehčími půdami, přičemž v případě dostatku srážek po výsevu kukuřice může být efektivní i v nižších polohách. Pokud je kukuřice vyseta do suché půdy a nepředpokládají se výraznější srážky (nad 10 mm) krátce po aplikaci, je vhodnější s ošetřením vyčkat až po vzejití kukuřice i plevelů. Je však třeba počítat s tím, že účinnost řady herbicidů na některé plevele (zejména trávy) prudce klesá s růstovou fází plevelů (viz ježatka kuří noha níže). Na plevele ve vyšších růstových fázích je vhodné použít listové, systemicky působící herbicidy.

Plevelné spektrum kukuřice bývá poměrně úzké. Dominují obvykle merlíky, laskavce, rdesna a prosovité trávy (nejčastěji ježatka kuří noha, ale také béry či plevelná prosa). Lokálně mohou způsobovat problémy také další pozdní jarní plevele, především bažanka roční, durman obecný či mračňák Theophrastův, které mohou vzcházet z poměrně velké hloubky. Tím se stávají odolnější vůči půdním herbicidům, což platí také pro opletku obecnou, která rovněž velmi často zapleveluje porosty kukuřice. Časté je také zaplevelení vytrvalými plevely, zejména pýrem plazivým.

V tomto příspěvku jsou popsány možnosti regulace plevelných druhů, se kterými jsou v současnosti největší problémy z pohledu účinnosti herbicidů.

Ježatka kuří noha

Ježatka kuří noha je dnes hospodářsky nejvýznamnější plevel kukuřice. Přestože je proti ní registrováno velké množství herbicidů, je třeba počítat s jejich sníženou účinností za sucha, zejména u přípravků přijímaných převážně kořeny. Preemergentně a časně postemergentně lze použít dimethenamid, pethoxamid, S-metolachlor, flufenacet, isoxaflutole, mesotrione a sulcotrione (graf 1). Po vzejití ježatky účinnost většiny výše uvedených herbicidů prudce klesá (působí do fáze 1–3 listů v závislosti na použitém herbicidu a povětrnostních podmínkách). K potlačení ježatky ve fázi 2–3 listů jsou vhodné především kombinované přípravky (graf 2), kde na ježatku působí dvě účinné látky (Adengo, Lumax). V pozdějších růstových fázích (po vytvoření třetího listu) vykazují dobrou účinnost tembotrione (Laudis) a sulfonylmočoviny nicosulfuron, foramsulfuron, rimsulfuron a thiencarbazone (graf 3). Sulfonylmočovinové přípravky by však měly být použity s vhodným adjuvantem (důležité především u WG formulací a za sucha).

Extrémy jarního počasí posledních let nutí pěstitele kukuřice přizpůsobovat zaběhlé způsoby používání herbicidů právě proti ježatce kuří noze, která často jako jediný plevel odolává běžně používaným herbicidům (obr. 1).

Budoucnost půdních herbicidů

Ukazuje se, že většina půdních herbicidů, primárně vyvinutých k preemergentnímu ošetření, nedokáže v extrémních suchých podmínkách a při sníženém dávkování (postupná restrikce dávkování půdních herbicidů v EU) uspokojivě potlačit ježatku, a to ani při precizním načasování aplikace. Herbicidy založené na kombinaci acetamidu s terbuthylazinem (Aspect Pro, Balaton Plus, Gardoprim Plus Gold, Akris, Koban Top atd.) nemohou v těchto podmínkách proti ježatce uspět.

Za extrémně suchého počasí je proto vhodné proti ježatce používat přípravky obsahující mimo klasických půdních herbicidů také mesotrione či isoxaflutole (Lumax a Adengo), případně TM kombinace na stejném půdorysu (např. Akris + Slalom, či Balaton Plus + Story). Velmi důležité je kombinovat tyto herbicidy/TM kombinace s olejovým adjuvantem, který zvýší penetraci skrze bariéry na povrchu listů ježatky.

Kromě olejových adjuvantů mohou výrazně zlepšit penetraci také některé herbicidy formulované jako emulzní koncentráty (EC), které obsahují syntetická rozpouštědla. Tyto herbicidy (např. Efica, Outlook) sice nemohou v extrémně suchých podmínkách zajistit reziduální působení, ale mohou přispět k výraznému zvýšení účinnosti ostatních herbicidů. Velmi důležitá je formulace také u herbicidů obsahujících mesotrione. Jsou-li tyto herbicidy formulovány jako suspenzní koncentráty (SC) s obsahem účinné látky 100 g/l (Callisto 100 SC, Osorno, Border atd.), dosahují výrazně lepší účinnosti na ježatku, zejména za sucha a při opožděné aplikaci (3–4 listy ježatky).

Využití synergického působení mezi sulfonylmočovinami a půdními herbicidy

Další možností jak dosáhnout poměrně vysoké a rychlé účinnosti na ježatku kuří nohu, a přitom včas eliminovat její konkurenční působení, je využití sulfonylmočovinových herbicidů v kombinaci s půdními herbicidy. Takové TM kombinace je možné aplikovat dříve, než bylo dosud u sulfonylmočovinových herbicidů zvykem. Ošetření by mělo být provedeno ve fázi 3–4 listů kukuřice, tedy o něco později, než se ošetřuje půdními herbicidy časně postemergentně, ale zároveň dříve, než se dosud sulfonylmočovinami ošetřovalo. Výhodou je variabilní volba dávky, což může být v případě snížení dávky sulfonylmočoviny pozitivní z pohledu selektivity ošetření. Půdní herbicid zajišťuje v takových TM kombinacích reziduální působení na nově vzcházející ježatku (za sucha nemusí být u některých herbicidů dostatečné), ale především výrazně urychluje účinnost (obr. 2).

Mnoho agrochemických společností již dnes tuto strategii podporuje a nabízí pěstitelům různé obchodní balíčky (Maister Power + Aspect Pro, Nicogan + Sulcotrek, Elumis + Gardoprim atd). Za sucha může být vhodné doplnit tyto TM kombinace o olejový adjuvant (neplatí pro OD formulace herbicidů, které ho již mají v sobě zabudován).

Klasické postemergentní ošetření

Přestože většina sulfonylmočovinových herbicidů je registrována pro ošetření od 2. do 6. listu kukuřice, bývá ošetření na konci tohoto intervalu méně selektivní a za sucha také méně efektivní, protože plevele odumírají velmi pomalu a dlouho konkurují o vodu. To často vede ke zpomalení růstu kukuřice, což se mnohdy propíše až do výnosu. Pokud je však z nejrůznějších důvodů potřeba pozdější ošetření sulfonylmočovinou provést, jsou vhodné výše popsané TM kombinace s půdními herbicidy.

Pro ošetření v pozdějších růstových fázích ježatky i kukuřice je nicméně vhodnější herbicid obsahující tembotrione (v ČR se zatím prodává pouze Laudis OD), který se kromě vysoké účinnosti na ježatku kuří nohu (graf 3), vyznačuje také vysokou selektivitou ke kukuřici. Přestože na ježatku působí v plné dávce spolehlivě až do počátku prodlužovacího růstu, je strategičtější používat tento herbicid ve snížené dávce v TM kombinacích s jinými herbicidy (např. Aspect Pro).

Graf 1–3: Porovnání účinnosti herbicidů na ježatku kuří nohu (2011–2021)
Graf 1–3: Porovnání účinnosti herbicidů na ježatku kuří nohu (2011–2021)

Obr. 1: Selhání preemergentního ošetření na ježatku kuří nohu
Obr. 1: Selhání preemergentního ošetření na ježatku kuří nohu

Obr. 2: Kombinace sulfonylmočoviny s půdním herbicidem působí rychle a omezí vzcházení nových plevelů - vlevo solo ošetření Maister Power; vpravo ošetření TM Maister Power + Aspect Pro (dva týdny po aplikaci)
Obr. 2: Kombinace sulfonylmočoviny s půdním herbicidem působí rychle a omezí vzcházení nových plevelů - vlevo solo ošetření Maister Power; vpravo ošetření TM Maister Power + Aspect Pro (dva týdny po aplikaci)

Pýr plazivý

Dalším velmi významným trávovitým plevelem kukuřice je pýr plazivý. V posledních několika málo letech dochází k výraznému šíření tohoto vytrvalého plevele, zejména v podnicích, které přestaly používat glyfosátové herbicidy. Zatímco dříve se tento plevel vyskytoval ohniskovitě především na okrajích polí, dnes je řada pozemků zaplevelena prakticky plošně, i když v intenzitě zaplevelení v rámci pozemku jsou stále velmi velké rozdíly. V místech velmi intenzivního zaplevelení pýr prakticky neumožňuje rozvoj kořenového systému kukuřice a ztěžuje i případné kultivační zásahy.

V kukuřici je sice možné k regulaci pýru použít několik sulfonylmočovin, je však třeba počítat s tím, že pýr mimo silného konkurenčního působení vylučuje do půdy také látky, které inhibují růst kukuřice (žloutnutí listů v ohniscích zaplevelení), přičemž tyto látky jsou do půdy uvolňovány ještě několik týdnů po jeho odumření (obr. 3).

Vysokou účinnost vykazují především herbicidy obsahující foramsulfuron (Equip), zejména jsou-li kombinovány s dalšími graminicidními látkami (herbicidy Maister a Maister Power). O něco nižší účinnost vykazuje nicosulfuron (Milagro, Samson, Nicogan atd.), což je způsobeno jeho nižším dávkováním. Také účinnost rimsulfuronu (Titus) je oproti výše uvedeným herbicidům nižší (graf 4). O něco vyšší účinnost lze očekávat od přípravků, kde je nicosulfuron kombinován s rimsulfuronem (Herold), za sucha však ani tato kombinace nemusí být dostatečně efektivní, zejména pokud není aplikace provedena s vhodným adjuvantem (nejlépe olejovým), což však platí pro většinu sulfonylmočovinových herbicidů.

Při vysoké intenzitě zaplevelení pýrem je vhodné s aplikací příliš neotálet (velmi časné konkurenční působení a alelopatické působení pýru), navíc účinnost některých herbicidů (rimsulfuron) rychle klesá s rostoucí růstovou fází pýru.

Graf 4: Porovnání účinnosti herbicidů na pýr plazivý
Graf 4: Porovnání účinnosti herbicidů na pýr plazivý

Obr. 3: Prožloutnutí a retardace růstu kukuřice v důsledku intenzivního  zaplevelení pýrem plazivým (kombinace konkurenčního a alelopatického působení)
Obr. 3: Prožloutnutí a retardace růstu kukuřice v důsledku intenzivního zaplevelení pýrem plazivým (kombinace konkurenčního a alelopatického působení)

Merlík bílý

Merlík bílý je nejběžnějším plevelem kukuřice, který se vyskytuje na většině pozemků, kde se kukuřice pěstuje. S ohledem na jeho drobná semena vzchází převážně z povrchových vrstev půdy a většina rostlin vzejde během krátkého období obvykle na přelomu dubna a května. V průběhu června již obvykle nevzchází a pokud ano, jsou vzešlé rostliny málo vitální a dobře zapojeným porostům kukuřice příliš nekonkurují.

preemergentních herbicidů vykazují velmi dobrou účinnost především herbicidy obsahující isoxaflutole (Adengo), mesotrione (Callisto), pendimethalin (Stomp) terbuthylazine (Akris, Balaton Plus, Koban Top, Aspect, Sulcotrek atd.) a aclonifen (Bandur) (graf 5). Za sucha však může být účinnost některých půdních herbicidů snížena, zejména těch obsahujících terbuthylazine. V těchto situacích bývá vhodnější jejich časná postemergentní aplikace (neplatí pro Bandur), kdy zejména herbicidy, kde je terbuthylazine kombinován s mesotrione (Lumax, Click Premium atd.) či sulcotrione (Sulcotrek), vykazují na merlík velmi vysokou účinnost, a to i ve vyšších růstových fázích (graf 6).

Kromě herbicidů obsahujících mesotrione a sulcotrione vykazuje postemergentně velmi vysokou účinnost na merlík bílý také tembotrione (Laudis), jehož reziduální působení v půdě je však výrazně kratší, proto je vhodnější jeho pozdější ošetření (obr. 4). V případě časnější aplikace je vhodné snížit dávku a použít jej v kombinaci s půdním herbicidem (ideálně s obsahem terbuthylazinu). K regulaci merlíku bílého lze použít také některé růstové herbicidy (2,4-D, dicamba), některé sulfonylmočoviny (Refine, Maister) a kombinované přípravky (Arrat, Elumis, Maister Power, Mustang, Principal Plus atd. - graf 7).

Graf 5–7: Porovnání účinnosti herbicidů na merlík bílý (2011–2021)
Graf 5–7: Porovnání účinnosti herbicidů na merlík bílý (2011–2021)

Obr. 4: Merlík bílý poškozený herbicidem Laudis OD (týden po aplikaci)
Obr. 4: Merlík bílý poškozený herbicidem Laudis OD (týden po aplikaci)

Opletka obecná

Opletka obecná je odolná vůči celé řadě kukuřičných herbicidů a velmi často vzchází po zeslábnutí jejich reziduálního působení. Na pozemcích s vyšší intenzitou zaplevelení opletkou je proto vhodné přizpůsobit herbicidní regulaci tomuto druhu.

Z registrovaných preemergentních herbicidů vykazují nejvyšší účinnost především ty, které obsahují terbuthylazine, nejlépe v kombinaci s dimethenamidem (Akris), S-metolachlorem (Gardoprim) či mesotrionem (Lumax, Click Premium) (graf 8). Tyto přípravky je možné použít také časně postemergentně, kdy bývá (především za sucha) dosahováno lepší účinnosti. V tomto aplikačním termínu je velmi účinný také herbicid Adengo (thiencarbazone + isoxaflutole) (graf 9), Sulcotrek (terbuthylazine + sulcotrione) a Story (mesotrione + florasulam).

Z klasických postemergentních herbicidů vykazují dobrou účinnost především směsné přípravky obsahující účinné látky thiencarbazone (Maister Power) (obr. 4), mesosulfuron (Elumis, Nikita, Onyx Extra) a dicamba (Nikita, Principal Plus). Sulfonylmočoviny jsou obvykle málo účinné, snad s výjimkou nicosulfuronu (graf 10), nicméně jeho účinnost bývá dostatečná pouze pokud je použit v kombinaci s některou z výše uvedených účinných látek (Elumis, Nikita, Principal Plus).

Graf 8–10: Porovnání účinnosti herbicidů na opletku obecnou (2011–2021)
Graf 8–10: Porovnání účinnosti herbicidů na opletku obecnou (2011–2021)

Durman obecný

Preemergentní ošetření nebývá na durman obecný dostatečně účinné, a to především za sucha. Durman totiž vzchází z hlubších vrstev půdního profilu, kde bývá nižší koncentrace herbicidu. Reziduální působení půdních herbicidů navíc nemusí dostatečně pokrýt celé období vzcházení durmanu, který oproti ostatním plevelům vzchází později a rozvlekleji (obr. 5).

půdních herbicidů vykazují nejvyšší účinnost HPPD inhibitory (zejména sulcotrione), nejlépe v kombinaci s terbuthylazinem (Sulcotrek, Lumax, Click Premium), případně thiencarbazonem (Adengo). Ošetření je však obvykle vhodné provést až po vzejití durmanu, zejména za sucha. Preemergentní termín ošetření lze doporučit pouze u herbicidu Sulcotrek (graf 11), jehož reziduální působení na durman bývá dostatečně dlouhé i v sušších podmínkách. Za příznivých vláhových podmínek však vykazují preemergentně dobrou účinnost i jiné směsné přípravky.

Durman je velmi citlivý k většině postemergentních herbicidů. S ohledem na rozvleklé vzcházení je však vhodné používat přípravky nebo TM kombinace, které zajistí alespoň krátké reziduální působení (do zapojení porostu). V tomto ohledu jsou velmi efektivní herbicidy obsahující mesotrione (Callisto, Nikita, Elumis, Onyx Extra) (graf 12). Lze použít také tembotrione (Laudis) či foramsulfuron (Equip, Maister), ty je však vhodné kombinovat s reziduálnější účinnou látkou, jako je tomu u přípravku Maister Power (thiencarbazone), případně použít v TM kombinaci s půdním herbicidem (např. Aspect Pro).

Graf 11–12: Porovnání účinnosti herbicidů na durman obecný (2011–2021)
Graf 11–12: Porovnání účinnosti herbicidů na durman obecný (2011–2021)

Obr. 5: Opletka obecná poškozená účinnou látkou thiencarbazone  (Maister Power)
Obr. 5: Opletka obecná poškozená účinnou látkou thiencarbazone (Maister Power)

Obr. 6: Durman obecný vzcházející po zeslábnutí reziduálního působení  preemergentního herbicidu
Obr. 6: Durman obecný vzcházející po zeslábnutí reziduálního působení preemergentního herbicidu

Související články

Plevele v cukrovce a technologie zpracování půdy

18. 07. 2022 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 196x

Škodliví činitelé sóji v roce 2021 se zřetelem na plevele

10. 07. 2022 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 264x

Možnosti použití herbicidů u brambor

27. 05. 2022 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 604x

Kukuřice pod dohledem

24. 05. 2022 Ing. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o Plevele Zobrazeno 231x

Výskyt plevelů v porostech cukrovky

23. 05. 2022 Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 251x

Další články v kategorii Plevele

detail