Chemap Agro s.r.o.

Vliv termínu aplikace herbicidů na výnos a kvalitativní parametry pšenice ozimé

23. 09. 2016 Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Plevele Zobrazeno 1591x

Herbicidy patří mezi nejčastěji aplikovaný druh pesticidů. Aplikované herbicidy zpomalují nebo přerušují růst a vývoj plevelných rostlin tím, že narušují některý z důležitých fyziologických procesů nezbytných pro normální růst a vývoj. Zpravidla se jedná o inhibici jednoho nebo více enzymů, které katalyzují některou z reakcí při biosyntéze organických sloučenin.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

U nově zaváděných herbicidů jsou kladeny požadavky na jejich vysokou selektivitu k plodině a necílovým organizmům, vysokou a rychlou účinnost v nízkých dávkách, rychlou a bezpečnou degradaci v prostředí, nízké náklady na jejich výrobu a dostupnou nákupní cenu. Selektivita herbicidu je jeho schopnost poškozovat pouze určité druhy rostlin, aniž by byly poškozeny druhy jiné. Selektivita může být podmíněna fyziologicky (přirozená schopnost rostliny herbicidní látku degradovat), morfologicko-anatomicky (selektivita je založena na morfologických nebo anatomických rozdílech kulturní rostliny a plevelů) a místem dopadu herbicidu = poziční selektivita (bývá využívána u preemergentně aplikovaných herbicidů a spočívá v rozdílné zóně kořenového příjmu herbicidu mezi plevelem a plodinou).

O účinnosti a efektivitě aplikovaných herbicidů rozhoduje kromě vhodně zvolené účinné látky s ohledem na plevelné spektrum (případně půdní zásobu semen plevelných rostlin), stavu půdy a agrotechnice především termín aplikace. Herbicidy se obvykle aplikují v počátečních fázích vegetace, kdy se začínají utvářet konkurenční vztahy mezi plevely a plodinou.

K dispozici máme formy herbicidního ošetření preemegentní (období po zasetí plodiny, před jejím vzejítím), časně postemergentní (období prvních pravých listů plodiny) a postemergentní (v pozdějších růstových fázích plodiny).

Preemergentně aplikované herbicidy jsou převážně přijímány kořeny, koleoptile (trávovité plevele) nebo hypokotylem (dvouděložné plevele). Většina preemergentních herbicidů účinkuje na plevele pouze ve fázi klíčení a vzcházení, maximálně do fáze dvou pravých listů. U preemergentních aplikací je doporučováno aplikovat herbicid s vyšší dávkou vody, na povrchu půdy se lépe vytváří rovnoměrný herbicidní film. Podmínkou dobré účinnosti preemergentně aplikovaných herbicidů je optimální půdní vlhkost - vlhká půda (za sucha hrozí selhání účinnosti) a pečlivé zpracování půdy (hrudovitý pozemek nebo pozemek s vysokým podílem organických zbytků nesou riziko „aplikačního stínu“- půda v okolí klíčivých semen a vzcházejících rostlin není herbicidem zasažena, účinnost na vzcházející plevele není dostatečná a může být snížena.

Postemergentní aplikace patří mezi nejčastěji prováděné aplikace herbicidů, jsou prováděny po vzejití plodiny. Někdy je z této skupiny zvlášť vyčleňována časná postemergentní aplikace. Herbicidy mohou být přijímány pouze listy nebo kořeny i listy současně. Přesný termín aplikace použitého herbicidu je vymezen růstovou fází plodiny a plevelů. Pro zajištění dobré účinnosti je nutná maximální pokryvnost aplikační kapaliny a dobrá penetrace účinné látky, čehož lze dosáhnout volbou vhodného termínu aplikace, optimalizací objemu postřikové kapaliny, použitím adjuvantů a vhodných trysek. Postemergentní aplikace herbicidů je nejúčinnější v časných růstových fázích plevelů (2–4 pravé listy), protože starší rostliny hůře přijímají a rozvádějí účinné látky.

Termín aplikace herbicidů hraje klíčovou roli v regulaci plevelů. Vysoká konkurenční schopnost plevelů v počátečních fázích vývoje negativně ovlivňuje zakládání porostů a tvorbu výnosotvorných prvků (počet odnoží). V následující části textu jsou uvedeny výsledky pokusu založeného za účelem ověření a vyhodnocení vlivu termínu aplikace na herbicidní účinnost použitých herbicidů, výnos a kvalitativní parametry pšenice ozimé.

Silné zaplevelení svízelem přítulou na jaře

Pokusy

V roce 2014 byl v pšenici ozimé na odrůdě Bohemia založen maloparcelkový pokus. Cílem pokusu bylo ověřit a vyhodnotit vliv termínu aplikace herbicidu na efektivitu regulace vybraných plevelných druhů a ověřit vliv aplikačního termínu na výnos a kvalitativní parametry pšenice ozimé.

Aplikace herbicidů byla provedena na podzim roku 2014 a na jaře roku 2015 v pěti různých termínech dle růstové fáze pšenice ozimé: preemergentně (dále PRE, T1: BBCH 00), časně postemergentně (dále CPOST, T2: BBCH 11) a postemergentně (dále POST) na podzim v T3: BBCH 12-21 a na jaře v T4 a T5 = T4: BBCH 29-30, T5: BBCH 31. Pro hodnocení účinnosti herbicidů byly vybrány následující plevelné druhy (plevelný druh, BAYER kód): heřmánek nevonný - Matricaria inodora, MATIN; mák vlčí - Papaver rhoeas, PAPRH; svízel přítula - Galium aparine, GALAP; úhorník mnohodílný - Descurainia sophia, DESSO; výdrol řepky ozimé - Brassica napus, BRSNN; chundelka metlice - Apera spica-venti, APESV. Hodnocení účinnosti herbicidů bylo provedeno 14, 28 a 56 dnů po aplikaci podle stupnice EWRC, kde 0 % = rostliny nejeví známky poškození, 100 % = rostliny odumřely. Hodnocení účinnosti na potlačení chundelky metlice bylo provedeno po jejím vymetání v průběhu června.

Pro vyhodnocení vlivu na výnos a kvalitu produkce bylo provedeno výnosové hodnocení a hodnocení kvalitativních parametrů: hmotnost tisíce zrn - HTZ (g), objemová hmotnost - OH (kg/hl) a podíly zrna na sítech nad 2,5 mm, nad 2,2 mm (g). Získaná data hodnocení byla podrobena statistické analýze v programu STATISTICA 12.

Silné zaplevelení heřmánovcem nevonným na jaře

Účinnost herbicidů

Podzimní aplikace (T1, T2, T3)

V podzimním období byla aplikace provedena v termínech PRE, CPOST a POST. Přehled použitých herbicidů a údaje k aplikaci (datum, BBCH pšenice ozimé a plevelů, počet plevelů v době aplikace) je uveden v tabulkách 1 a 2.

Preemergentní aplikace - Herbicidní účinnost zvolených přípravků na potlačení dvouděložných plevelů byla při hodnocení provedeném 28 dnů po aplikaci (4. 11. 2014) velmi dobrá až vynikající. U většiny zvolených herbicidů se pohybovala v rozsahu 90–99 % (graf 1). Vzhledem k dlouhodobému půdnímu účinku většiny herbicidů přetrvávala vynikající účinnost až do jarního období - preemergentně ošetřené porosty nebyly negativně ovlivněny postupným vzcházením plevelů a zůstávaly v bezplevelném stavu i na počátku jara. Následně, a to i díky konkurenčním vlivům pšenice ozimé, zůstávala většina ošetřených variant v bezplevelném stavu až do sklizně. Zaplevelení svízelem přítulou bylo zjištěno pouze u varianty ošetřené Afalonem, a to v důsledku nižší citlivosti svízele k účinné látce linuron obsažené v herbicidu Afalon.

Hodnocení účinnosti zvolených herbicidů na potlačení chundelky metlice bylo provedeno po vymetání chundelky metlice, kdy byl proveden odpočet lat a vypočtena účinnost. Účinnost na potlačení chundelky metlice při preemergentní aplikaci je uvedena v grafu 2. Z grafu je patrné, že u převážné většiny preemergentně aplikovaných herbicidů došlo ke spolehlivému potlačení chundelky metlice.

Časně postemergentní aplikace - Herbicidní účinnost zvolených přípravků na potlačení dvouděložných plevelů byla při hodnocení provedeném 28 dnů po aplikaci (12. 11. 2014) velmi dobrá až vynikající, u většiny zvolených herbicidů se pohybovala v rozsahu 95–100 % (graf 3). Většina ošetřených variant si udržela bezplevelný stav až do sklizně, ojediněle byl pozorován výskyt svízele, její konkurenční možnosti však byla významně omezené (Beflex - účinná látka beflubutamid).

Účinnost herbicidů na potlačení chundelky metlice aplikovaných časně postemergentně, byla vynikající u všech variant herbicidního ošetření (graf 4). Přípravek Glean 75 WG byl z hodnocení účinnosti vyloučen vzhledem k přítomnosti rezistentní populace chundelky metlice na sledované lokalitě - prokázaná rezistence vůči chlorsulfuronu.

Postemergentní aplikace - Herbicidní účinnost zvolených přípravků na potlačení dvouděložných plevelů byla při hodnocení provedeném 21 dnů po aplikaci (27. 11. 2014) vynikající. U všech zvolených herbicidů se pohybovala v rozsahu 98,5–100 % (graf 5). Bezplevelný stav byl zachován až do sklizně.

Účinnost postemergentně aplikovaných herbicidů na potlačení chundelky metlice byla vynikající u variant ošetřených herbicidy nebo kombinacemi herbicidů: Cougar Forte, Lentipur + Sempra, Bizon a Lexus + Stomp, dobrá účinnost byla zjištěna u variant: Lintur + Isoproturon a Corello + Glean 75 WG (graf 6). Účinnost přípravku Glean 75 WG byla významně snížena. Příčinou je přítomnost rezistentní populace chundelky metlice vůči chlorsulfuronu na sledované lokalitě.

Tab. 1: Přehled variant ošetření - herbicidy aplikované na podzim

Preemergentní aplikace T1
7. 10. 2014

Časně postemergentní aplikace T2
15. 10. 2014

Postemergentní aplikace T3
31. 10. 2014

var.

herbicid

dávka (ml, g/ha)

var.

herbicid

dávka        (ml, g/kg)

var.

herbicid

dávka (ml, g/ha)

1

kontrola

 

11

kontrola

 

21

kontrolní

 

2

Cougar Forte

500

12

Cougar Forte

500

22

Cougar Forte

500

3

Boxer

4000

13

Boxer

4000

23

Corello + Glean 75 WG

125 + 7

4

Maraton

4000

14

Maraton

4000

24

Lentipur + Sempra

2000 + 250

5

Maraton + Glean

3000 + 10

15

Bizon

1000

25

Bizon

1000

6

Delfin + Glean

200 + 20

16

Glean 75 WG

20

26

Glean 75 WG

20

7

Tolurex 50 SC + Glean

2000 + 10

17

Beflex

500

27

Beflex

500

8

Sumimax

60

18

Sumimax

60

28

Lintur 75 WG + Isoproturon

180 + 1500

9

Trinity

2000

19

Trinity

2000

29

kontrola

 

10

Afalon

1000

20

Lexus + Stomp

20 + 3000

30

Lexus + Stomp

20 + 3000

Tab. 2: Růstová fáze plodiny a plevelů, počet plevelů při aplikaci T1–T3

Plodina/plevel

Preemergentní aplikace T1
7. 10. 2014

Časně postemergentní aplikace T2
15. 10. 2014

Postemergentní aplikace T3
31. 10. 2014

BBCH

počet (ks/m2)

BBCH

počet (ks/m2)

BBCH

počet (ks/m2)

Pšenice ozimá

00

-

11

--

12–21

-

Heřmánovec nevonný

00

0

00

0

10–12

5

Mák vlčí

00

0

00

0

10

6

Úhorník mnohodílný

00

0

00

0

00

6

Svízel přítula

00

0

10

5

10

7

Výdrol řepky ozimé

00

0

10

5

11

6

Chundelka metlice

00

0

00

0

11

5

Graf 1: Účinnost preemergentně aplikovaných herbicidů 28 dnů po aplikaci (hodnoceno 4. 11. 2014)
Graf 1: Účinnost preemergentně aplikovaných herbicidů 28 dnů po aplikaci (hodnoceno 4. 11. 2014)

Graf 2: Účinnost preemergentně aplikovaných herbicidů na potlačení chundelky metlice
Graf 2: Účinnost preemergentně aplikovaných herbicidů na potlačení chundelky metlice

Graf 3: Účinnost časně postmergentně aplikovaných herbicidů 28 dnů po aplikaci (hodnoceno 12. 11. 2014)
Graf 3: Účinnost časně postmergentně aplikovaných herbicidů 28 dnů po aplikaci (hodnoceno 12. 11. 2014)

Graf 4: Účinnost časně postmergentně aplikovaných herbicidů na potlačení chundelky metlice
Graf 4: Účinnost časně postmergentně aplikovaných herbicidů na potlačení chundelky metlice

Graf 5: Účinnost postmergentně aplikovaných herbicidů 21 dnů po aplikaci (hodnoceno 27. 11. 2014)
Graf 5: Účinnost postmergentně aplikovaných herbicidů 21 dnů po aplikaci (hodnoceno 27. 11. 2014)

Graf 6: Účinnost herbicidů aplikovaných postmergentně (podzim) na potlačení chundelky metlice
Graf 6: Účinnost herbicidů aplikovaných postmergentně (podzim) na potlačení chundelky metlice

Jarní aplikace (T4, T5)

V jarním období byla provedena aplikace ve dvou různých termínech v závislosti na růstové fázi pšenice ozimé. Aplikace T4 byla provedena ihned po obnovení vegetace (9. 4. 2015, BBCH pšenice ozimé 29–30). Aplikace T5 byla provedena v termínu 23. 4. 2015 (BBCH pšenice ozimé 31). Aplikace graminicidů Axial Plus a Puma Extra u variant ošetřených herbicidem Mustang Forte byla provedena 14 dnů po jeho aplikaci. Přehled použitých herbicidů a růstových fází plevelů a hustotě zaplevelení je uveden v tabulkách 3 a 4.

Účinnost zvolených herbicidů a jejich kombinací na potlačení dvouděložných plevelů byla při hodnocení provedeném 28 dnů po aplikaci (T4: 7. 5. 2015, T5: 21. 5. 2015) vynikající a u většiny variant se pohybovala v rozsahu 98–100 % (tab. 5), bezplevelný stav byl zachován až do sklizně.

Účinnost jarní aplikace herbicidů při regulaci chundelky metlice - Přestože byly použity herbicidy s deklarovanou vynikající účinností na potlačení chundelky metlice, vynikající účinnost byla zjištěna pouze u variant ošetřených graminicidy Axial Plus a Puma Extra. U ostatních přípravků byla zjištěna velmi různá, ve všech případech však nedostatečná účinnost (tab. 5). Příčinou velmi nízké účinnosti byl pravděpodobně nevhodný termín aplikace herbicidů z hlediska růstové fáze chundelky metlice. Přestože byla aplikace herbicidů provedena jakmile to klimatické podmínky dovolovaly (ihned po obnovení vegetace), nacházela se již chundelka metlice ve vysoké růstové fázi (tab. 4) - příčinou byl pravděpodobně velmi mírný průběh zimy 2014/15. Z důvodu podezření na přítomnost rezistentní populace chundelky metlice byly z pokusné lokality odebrány vzorky a na základě testování byla u této populace prokázána rezistence vůči účinné látce chlorsulfuron a snížená citlivost vůči účinné látce chlorotoluron. Z tohoto důvodu bylo na sledované lokalitě hodnocení účinnosti vůči chundelce metlici u dotčených přípravků uvedeno pouze z informativních důvodů a toto hodnocení nevystihuje skutečnou účinnost těchto přípravků při jejich aplikaci u citlivých populací chundelky metlice.

Tab. 3: Přehled variant ošetření - herbicidy aplikované na jaře

Herbicid

Dávka (ml, g/ha)

Termín aplikace

Glean 75 WG

7

T4 - 9. 4. 2015

Huricane + Šaman

200 + 200

T5 - 23. 4. 2015

Husar Active

1000

T4 - 9. 4.2 015

Husar + Mero

200 + 1000

Lintur 70 WG

150

Sekator OD

150

Sekator OD + Mero + Atlantis OD

120 + 500 + 500

Sekator OD + Mero

150 + 600

Sekator OD + Mustang

120 + 600

Corello + Sempra

125 + 250

Attribut + Granstar 75 WG

60 + 25

Kantor Plus + Attribut

33 + 60

Mustang Forte + Attribut

1000 + 60

Pegas + Aurora 40 WG

600 + 40

Aurora Super SG

1000

Zeus

300

Biplay SX

45

Biplay SX + Starane 250 EC

45 + 400

Lexus 50 WG

20

Ergon

70

Caliban Top

300

Caliban Duo + Grodyl 75 WG

250 + 30

Kantor Plus + Puma Extra

33 + 1000

Mustang Forte, následně Axial Plus

1000, 600

T5 - 23. 4. 2015

Mustang Forte, následně Puma Extra

1000, 1000

 

Tab. 4: Růstová fáze plevelů, počet plevelů při aplikaci T4 a T5

Plevel

Aplikace T4 - 9. 4. 2015

Aplikace T5 - 23. 4. 2015

BBCH

počet (ks/m2)

BBCH

počet (ks/m2)

Heřmánovec nevonný

30

6

31

6

Mák vlčí

19–30

7

30–31

7

Úhorník mnohodílný

15–30

6

55

6

Svízel přítula

23-25

8

33

8

Výdrol řepky ozimé

30

6

55

6

Chundelka metlice

29–30

7

31

7

Tab. 5: Účinnost herbicidů 28 dnů po aplikaci na jaře

Herbicid

Účinnost na plevel (%)

heřmánovec nevonný

úhorník mnohodílný

mák vlčí

svízel přítula

výdrol řepky ozimé

chundelka metlice

počet lat (ks/m2)

účinnost (%)

kontrola

-

-

-

-

-

20,67

0

Glean 75 WG

100

100

100

99

100

27

0

Huricane + Šaman

100

100

100

100

100

10

52

Husar Active

100

100

100

100

100

14

32

Husar + Mero

100

100

100

100

100

29

0

Lintur 70 WG

100

100

95

99

100

31

0

Sekator OD

100

100

95

99

100

28

0

Sekator OD + Mero + Atlantis OD

100

100

95

100

100

8

61

Sekator OD + Mero

100

100

95

99

100

31

0

Sekator OD + Mustang

95

100

95

99

100

20

3

Corello + Sempra

90

100

30

90

100

10

52

Attribut + Granstar 75 WG

100

100

100

100

100

19

8

Kantor Plus + Attribut

100

100

100

98

100

15

27

Mustang Forte + Attribut

100

100

100

99

100

7

66

Pegas + Aurora 40 WG

100

100

100

100

100

7

6

Aurora Super SG

100

100

100

100

100

8

6

Zeus

100

100

100

95

100

12

42

Biplay SX

99

100

100

95

100

20

3

Biplay SX + Starane 250 EC

100

100

100

100

100

2

3

Lexus 50 WG

100

100

98

99

100

26

0

Ergon

100

100

100

100

100

24

0

Caliban Top

98

100

99

100

100

17

18

Caliban Duo + Grodyl 75 WG

100

100

100

100

100

18

13

Kantor Plus + Puma Extra

100

100

100

100

100

0

100

Mustang Forte, následně Axial Plus

100

100

100

99

100

0

100

Mustang Forte, následně Puma Extra

99

100

99

99

100

0

100

Vliv termínu aplikace na výnos a kvalitativní parametry zrna

Při výnosovém vyhodnocení pšenice ozimé byl prokázán pozitivní vliv termínu aplikace herbicidu. V tabulkovém přehledu (tab. 6a, 6b) jsou uvedeny výnosy zjištěné u jednotlivých herbicidně ošetřených variant v závislosti na zvoleném termínu aplikace. V tabulce 7 je uveden průměrný výnos pšenice ozimé v závislosti na termínu aplikace a vypočtena relace v % průměrného výnosu ošetřených variant v odpovídajícím aplikačním termínu k výnosu dosaženému na neošetřené kontrole.

Výnos preemergentně ošetřených porostů na herbicidně ošetřených variantách se pohyboval v rozsahu 10,29 až 11,80 t/ha (výnos na neošetřené kontrole 7,80 t/ha). Průměrný výnos herbicidně ošetřených variant byl navýšen o 36 %.

Časně postemergentně ošetřené porosty dosáhly výnosu od 9,92 do 11,05 t/ha (výnos na neošetřené kontrole 7,83 t/ha), průměrně byl výnos byl navýšen o 31 %.

Při vyhodnocení výnosů postemergentně aplikovaných herbicidů na podzim a jaře bylo v obou případech zjištěno navýšení výnosu o 23 %, výnos u variant ošetřených postemergentně na podzim se pohyboval od 8,97 do 10,72 t/ha (neošetřená kontrola 7,85 t/ha), u variant ošetřených na jaře pak od 8,70 do 12,48 t/ha (výnos na neošetřené kontrole 8,05 t/ha). Výnosy u podzimního POST termínu aplikace byly ve srovnání s výnosy variant, kde aplikace byly provedeny na jaře, vyrovnanější (tab. 6a, 6b).

Na základě výsledků výnosového hodnocení je patrné, že termín aplikace má prokazatelný vliv na výnos pšenice ozimé: časněji provedená aplikace herbicidu (v případě optimálních podmínek při aplikaci herbicidu) pozitivně ovlivňuje výnos (zvyšuje pravděpodobnost dosažení vyššího výnosu ve srovnání s později provedenou herbicidní ochranou).

Hodnocené kvalitativní parametry (HTZ, OH a podíly na sítech) nebyly termínem aplikace významně ovlivněny (tab. 8).

Tab. 6a: Vliv podzimních termínů ošetření na výnos zrna - výnos přepočten na vlhkost 14 %

Preemergentní aplikace

Časně postemergentní aplikace

Postemergentní aplikace - podzim

herbicid

výnos (t/ha)

herbicid

výnos (t/ha)

herbicid

výnos (t/ha)

kontrola

7,80

kontrola

7,83

kontrola

7,85

Cougar Forte

10,53

Cougar Forte

10,16

Cougar Forte

9,19

Boxer

10,34

Boxer

11,05

Corello + Glean 75 WG

9,79

Maraton

10,34

Maraton

10,41

Lentipur + Sempra

9,55

Maraton + Glen

10,35

Bizon

10,21

Bizon

10,72

Delfin + Glean

11,80

Glean 75 WG

10,12

Glean 75 WG

9,76

Tolurex 50 SC + Glean

10,69

Beflex

10,16

Beflex

9,83

Sumimax

10,85

Sumimax

9,92

Lintur 75 WG + IPU

9,88

Trinity

10,56

Trinity

10,03

kontrola

7,85

Afalon

10,29

Lexus + Stomp

10,26

Lexus + Stomp

9,45

Tab. 6b: Vliv jarního ošetření na výnos zrna - výnos přepočten na vlhkost 14 %

Postemergentní aplikace - jaro

herbicid

výnos (t/ha)

herbicid

výnos (t/ha)

kontrola

8,05

Mustang Forte + Attribut

9,61

Glean 75 WG

12,48

Pegas + Aurora 40 WG

10,25

Huricane + Šaman

9,95

Aurora Super SG

9,78

Husar Active

9,95

Zeus

9,75

Husar + Mero

10,10

Biplay SX

9,58

Lintur 70 WG

10,01

Biplay SX + Starane 250 EC

8,70

Sekator OD

10,07

Lexus 50 WG

9,67

Sekator OD + Mero + Atlantis OD

10,95

Ergon

9,17

Sekator OD + Mero

9,79

Caliban Top

9,28

Sekator OD + Mustang

10,25

Caliban Duo + Grodyl 75 WG

8,90

Corello + Sempra

9,74

Kantor Plus + Puma Extra

9,50

Attribut + Granstar 75 WG

10,42

Mustang Forte, následně Axial Plus

9,50

Kantor Plus + Attribut

10,21

Mustang Forte, následně Puma Extra

9,60

Tab. 7: Průměrné výnosy herbicidně ošetřených variant, relace v % herbicidně ošetřených variant k neošetřené kontrole (průměr)

Faktor

Výnos (t/ha)

Preemergentní aplikace

Časně postemergentní aplikace

Postemergentní aplikace - podzim

Postemergentní aplikace - jaro

Neošetřená kontrola

7,80

7,83

7,85

8,05

Herbicidně ošetřeno - průměr

10,64

10,26

9,68

9,89

Relace v % k neošetřené kontrole

136

131

123

123

Tab. 8: Průměrné hodnoty parametrů kvality herbicidně ošetřených variant

Varianty

Parametr kvality zrna

HTZ (g)

objemová hmotnost (kg/hl)

podíl zrna nad 2,5 (g)

podíl zrna nad 2,2 (g)

Preemergentní aplikace

47,0

83,4

90,7

3,7

Časně postemergentní aplikace

46,5

84,1

90,9

3,9

Postemergentní aplikace - podzim

47,0

84,0

91,5

3,4

Postemergentní aplikace - jaro

46,6

83,4

90,2

3,7

 

Závěr

Na základě zjištěných výsledků bylo prokázáno, že časný termín aplikace herbicidů pozitivně ovlivňuje výnos pšenice ozimé. Časně provedená aplikace herbicidů minimalizuje konkurenční vliv plevelných rostlin a optimalizuje tak podmínky růstu a vývoje pšenice ozimé v časných fázích jejího vývoje (zakládání porostu, zakládání a tvorba výnosotvorných prvků, celková vitalita porostu). U hodnocených kvalitativních parametrů nebyl prokázán významný vliv termínu aplikace.

Z hlediska účinnosti použitých herbicidů na potlačení dvouděložných plevelů nehraje termín aplikace významnou roli. Při volbě aplikačního termínu je však vždy nutné vycházet ze znalosti pozemku, zohlednit předpokládaný výskyt plevelů (plevelné spektrum, intenzita zaplevelení), a zajistit optimální podmínky pro zajištění maximální účinnosti použitých herbicidů.

Vyhodnocení účinnosti na potlačení chundelky metlice bylo v důsledku prokázané rezistence komplikované. V souvislosti s tímto faktem je pro lokality s výskytem rezistentních populací chundelky vůči účinné látce chlorsulfuron nebo snížené citlivosti vůči účinné látce chlorotoluron vhodná preemergentní, případně časně postemergentní aplikace herbicidů obsahujících účinnou látku zařazenou do jiné herbicidní skupiny a působící na plevele odlišným mechanizmem účinku, schopnou efektivně regulovat populace chundelky rezistentní vůči chlorsulfuronu. Vhodná, ale finančně nákladnější, je také aplikace graminicidů v jarním období. Z výsledků pokusu je dále patrné, že za předpokladu mírné zimy je na pozemcích s výskytem chundelky metlice vhodnější aplikovat herbicidy v časnějších fázích v podzimním období, optimální je preemergentní případně časně postemergentní aplikace herbicidů.

Koukol polní

 

Tab. 3: Přehled variant ošetření - herbicidy aplikované na jaře

Herbicid

Dávka (ml, g/ha)

Termín aplikace

Glean 75 WG

7

T4 - 9. 4. 2015

Huricane + Šaman

200 + 200

T5 - 23. 4. 2015

Husar Active

1000

T4 - 9. 4.2 015

Husar + Mero

200 + 1000

Lintur 70 WG

150

Sekator OD

150

Sekator OD + Mero + Atlantis OD

120 + 500 + 500

Sekator OD + Mero

150 + 600

Sekator OD + Mustang

120 + 600

Corello + Sempra

125 + 250

Attribut + Granstar 75 WG

60 + 25

Kantor Plus + Attribut

33 + 60

Mustang Forte + Attribut

1000 + 60

Pegas + Aurora 40 WG

600 + 40

Aurora Super SG

1000

Zeus

300

Biplay SX

45

Biplay SX + Starane 250 EC

45 + 400

Lexus 50 WG

20

Ergon

70

Caliban Top

300

Caliban Duo + Grodyl 75 WG

250 + 30

Kantor Plus + Puma Extra

33 + 1000

Mustang Forte, následně Axial Plus

1000, 600

T5 - 23. 4. 2015

Mustang Forte, následně Puma Extra

1000, 1000

 

 

Tab. 4: Růstová fáze plevelů, počet plevelů při aplikaci T4 a T5

Plevel

Aplikace T4 - 9. 4. 2015

Aplikace T5 - 23. 4. 2015

BBCH

počet (ks/m2)

BBCH

počet (ks/m2)

Heřmánovec nevonný

30

6

31

6

Mák vlčí

19–30

7

30–31

7

Úhorník mnohodílný

15–30

6

55

6

Svízel přítula

23-25

8

33

8

Výdrol řepky ozimé

30

6

55

6

Chundelka metlice

29–30

7

31

7

 

Vliv termínu aplikace herbicidů na výnos a kvalitativní parametry pšenice ozimé

Silné zaplevelení svízelem přítulou na jaře
Silné zaplevelení heřmánovcem nevonným na jaře
Koukol polní

Související články

Roundup Flex
- náskok ve vývoji glyfosátů

09. 10. 2017 Ing. Miroslav Hrobský; Monsanto ČR s.r.o Plevele Zobrazeno 152x

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

25. 09. 2017 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 218x

Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

02. 09. 2017 Ing. Jan Truneček, Ing. Matúš Czakó; BASF Plevele Zobrazeno 305x

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

18. 08. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 310x

Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

15. 08. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 696x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail