Chemap Agro s.r.o.

Volba přípravků k postemergentnímu ošetření kukuřice proti plevelům

15. 06. 2018 Ing. Bohumil Štěrba; DuPont CZ s.r.o. Plevele Zobrazeno 359x

Kukuřice potřebuje zpravidla jedno až maximálně dvě herbicidní ošetření. Agronom musí vzít v úvahu při volbě přípravků a termínu aplikace více faktorů (průběh počasí v dané lokalitě, omezení přípravku v OP II. stupně, cenu ošetření, selektivitu přípravku a další). V praxi dnes začíná převažovat CPOST nad PRE termínem. Pro aplikaci přípravků v POST termínu (4.–6. list kukuřice) se rozhodne v ČR přibližně třetina agronomů z důvodu nutnosti pozdnějšího provedení prvního (základního širokospetrálního) ošetření nebo zpravidla kvůli nutnosti provést druhé (opravné) ošetření proti nově vzešlým plevelům.

Agronutrition

Ošetření v PRE nebo CPOST (1. až 3. list)

Pro včasné odstranění konkurenceschopnosti plevelů v kukuřici nadále platí, že nejlepších výsledků se většinou dosahuje aplikací přípravků s delším půdním účinkem v PRE termínu (např. Balaton Plus 4,0 l/ha) nebo stále více preferovaný časně postemergentní termín kombinace 2 přípravků s vyváženým listovým a půdním účinkem, např. Balaton Plus + Story (2,5–3,0 + 0,3 l/ha). Nutností pro spolehlivý účinek v obou termínech je vždy dobře připravený pozemek bez hrud s půdní vláhou, aby přípravky působily po dobu přibližně 6 až 8 týdnů na klíčící a vzcházející plevele. Ideální pro účinnost jsou srážky cca 10 mm do jednoho týdne po aplikaci.

Postemergentní ošetření (4.–6. list kukuřice)

Pokud se z časových důvodů nebo kvůli přísušku v dané lokalitě agronom rozhodl aplikovat herbicidy až ve fázi od 4. listu kukuřice, plevele bývají již zpravidla vzešlé ve vyšších růstových fázích. Ježatka kuří noha a další trávovité plevele mívají více jak 3 listy, dvouděložné plevele zpravidla více jak 4–6 pravých listů. Proto je nutné zvolit přípravek s rychlým účinkem, aby plevele ještě nekonkurovaly kukuřici další 2–3 týdny. Agronom může zvolit v praxi prověřený tank-mix přípravků Story + Samson Extra 6 OD (0,3 + 0,75 l/ha) nebo Story + Equip Ultra (0,3 + 1,5–2,0 l/ha). Přípravek Story je kombinace 2 účinných látek - mesotrionu (s účinkem hlavně přes listy a krátkým půdním účinkem) a florasulamu, který je znám jako širokospetrální účinná látka na dvouděložné plevele. Samson Extra 6 OD je moderní formulace přípravku s účinnou látkou nicosulfuron. V dávce 0,75 l/ha se aplikuje 45 g nicosulfuronu/ha ve srovnání s konkurečními přípravky, kde se aplikuje zpravidla pouze 40 g/ha. Tank-mix Story + Equip Ultra má bezkonkureční účinnost na pýr, oves hluchý, ježatku a další trávovité plevele. Navíc lze tuto směs aplikovat i OP II. st. podzemních vod.

Agronom se může rozhodnout také pro aplikaci směsných širokospetrálních herbicidů se 3 účinnými látkami. Například Arigo 51 WG (330 g/ha) vyhubí pýr, ježatku, další jednoleté trávovité a dvouděložné plevele nebo Principal Plus 66,5 WG (440 g/ha), který vedle pýru, ježatky, trávovitých plevelů je specialistou na hubení velkého počtu dvouděložných plevelů, včetně obtížně hubitelných, jako lilku, durmanu, opletky, zemědýmu a dalších. Spolehlivý je účinek na pcháče a šťovíky. K oběma sulfonylmočovinovým přípravkům je možné přidat i Balaton Plus (1,0–2,0 l/ha) na posílení účinku na merlíky a prodloužení půdního účinku. K přípravkům Arigo, Principal Plus a Grid je navíc zdarma dodáváno smáčedlo Trend 90.

Nabídka přípravků pro OP II. stupně povrchových i podzemních vod.

Nutné je hlídat i povolení aplikace jednotlivých přípravků v ochranných pásmech vodních zdrojů, na svazích a další omezení. Přípravek Grid (20 g/ha) nebo Equip Ultra (1,5–2,0 l/ha) lze použít v  ochranných pásmech vodních zdrojů II. stupně. Oba přípravky nemají také žádná omezení v aplikaci na svažitých pozemcích.

Opravné aplikace na nově vzešlé plevele

Účinek přípravků v PRE nebo CPOST termínu může být negativně ovliněn přísuškem nebo naopak nadbytkem srážek v době aplikace, hrudovitostí pozemku nebo posklizňovými zbytky po sklizené předplodině (sláma po obilnině nebo rostlinné zbytky po meziplodinách). V praxi je potom potřeba ještě jednou aplikovat herbicidní přípravek jako opravný zásah na „dočištění kukuřice“ podle plevelů, které následně vzešly. Zpravidla to bývají nejčastěji ježatka kuří noha, sveřepy nebo pýr plazivý. Z dvouděložných plevelů např. výdrol řepky, slunečnice, mračňák, zemědým, brambor, šťovíky, které vzcházejí etapovitě a z větší půdní hloubky.

V nabídce pro tyto situace jsou přípravky Story, Arigo 51 WG (na ježatku, dvouděložné plevele), Mustang, Principal Plus (na základní dvouděložné plevele, šťovíky) nebo Equip Ultra, Hector, Samson Extra 6 OD (pýr, béry a jednoleté trávy). Při výskytu zemědýmu, opletky obecné, kakostů (Principal Plus) nebo mračňáku (Story, Arigo). Na pcháč oset je výhodné zvolit plošnou nebou bodovou aplikaci přípravků Galera nebo Mustang.

V konkrétních situacích se můžou zvolit i nižší dávky přípravků na nově vzcházející plevele podle růstové fáze plevelů. Vždy je nutno dodržet maximální růstovou fázi kukuřice, která je pro aplikaci každého z přípravku z důvodu selektivity různá.

Strip-till technologie zakládání kukuřice

Pokud je kukuřice setá po sklizených meziplodinách, po kterých zůstávají posklizňové zbytky, bývá často velmi vhodnou technologií nejprve aplikace neselektivního přípravku Dominator na podzim nebo na jaře na strniště před setím kukuřice. Kvůli posklizňovým zbytkům, obrůstající meziplodině (např. ozimé žito nebo svazenka, pokud nevymrze) a další nové vlně vzcházejících plevelů bývá vhodnější až aplikace postemergentních herbicidů ve fázi 4. až 6. listu kukuřice, např. Story, Samson, Equip Ultra, Arigo, Principal Plus, Grid.

Tab. Doporučené přípravky k ošetření kukuřice podle termínu aplikace, listového a půdního účinku:

Druh ošetření

Termín

Doporučené přípravky

Půdní účinek

Základní ošetření

PRE

(před vzejitím kukuřice)

Balaton Plus (4,0 l/ha)

6–8 týdnů

CPOST

(1.–3. list kukuřice)

Balaton Plus + Story (3,0 + 0,3 l/ha)

 

4–6 týdnů

POST

(4.–6. list kukuřice)

Story + Samson Extra 6 OD (0,3 + 0,75 l/ha)

Story + Equip Ultra (0,3 l + 1,5 l/ha - ježatka; 2,0 l/ha - pýr)

Arigo 51 WG (333 g/ha)

Principal Plus (440 g/ha)

Grid (20 g) - lze v OP II. st.

cca 1 týden

Opravné zásahy

Postemergentně

(od 4. listu kukuřice)

 

Story + smáčedlo Šaman (0,3 + 0,2 l/ha)

Samson (0,75 l/ha)

Equip Ultra (1,5–2,0 l/ha) – lze v OP II. st.

Hector (70 g - ježatka, 90 g/ha - pýr)

Mustang (0,6 l/ha)

Galera (0,3–0,35 l/ha)

a další

Velmi krátký, dny, podle přípravku

Pozn: Přípravky Arigo 51 WG, Principal Plus, Grid nebo Hector lze aplikovat sólo nebo lze rozšířit účinnost na plevele a prodloužit půdní účinek přidáním přípravku Balaton Plus (1,0–2,0 l/ha). Vždy přidat smáčedlo Trend 90.

inz

Související články

Vytrvalé plevele v porostech kukuřice

17. 05. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Světlana Chovancová; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 203x

Invazní plevele (2) - Mračňák Theophrastův

14. 05. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 248x

Efektivní herbicidní ochrana v ozimých obilninách na jaře

10. 04. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 640x

Zaplevelení jarního ječmene a posklizňové hospodaření

29. 03. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 429x

Další články v kategorii Plevele

detail