Chemap Agro s.r.o.

Základní herbicidní ošetření kukuřice

14. 04. 2018 Ing. Karel Sikora, Ph.D.; Dow AgroSciences Plevele Zobrazeno 471x

Kukuřice je svou plochou pěstování druhá nejrozšířenější plodina, celosvětově se pěstuje na přibližně 180 milionech hektarů. V České republice je ročně oseto více než 300 tis. ha. V posledních letech narostlo její využití především pro bioplynové stanice, naopak klesá pěstování kukuřice na zrno. Jako typická širokořádková plodina je v ranných vývojových fázích velmi citlivá na konkurenci plevelů. Pro odplevelení můžeme zvolit jeden ze tří možných zásahů: preemergentní aplikaci před vzejitím plodiny i plevelů, v posledních letech preferovanou časně postemergenntí aplikaci po vzejití kukuřice i některých plevelných rostlin nebo v krajním případě zásah plně postemergentní, a to ve fázi 4 až 6 listů kukuřice.

Agronutrition

Mezi nejběžnější dvouděložné plevelné druhy, které se v porostech kukuřice vyskytují, patří merlíky, laskavce, lebedy, pohanka svlačcovitá, výdrol řepky, heřmánkovec přímořský nebo svízel přítula. V teplejších oblastech je častý i durman obecný, lilek černý nebo mračňák Theophrastův. Z trav je jednoznačně nejrozšířenější ježatka kuří noha, dále se v porostech může vyskytovat oves hluchý, proso seté, rosička krvavá, lipnice roční, béry, čirok halepský nebo i pýr plazivý. Pro dosažení maximálního výnosu je třeba konkurenční tlak plevelů co nejdříve a co nejlépe minimalizovat. Správná volba herbicidního zásahu záleží na aktuální zásobě vody v půdě, předpokládaném vývoji srážek a na vzcházení plevelů i plodiny.

Kukuřice se seje od poloviny dubna do konce první dekády května, a to v závislosti na teplotě půdy. Optimální založení porostu je důležitým předpokladem vysokého výnosu. Pokud je v době výsevu kukuřice dostatek půdní vláhy a je předpoklad dalšího výskytu srážek, nastávají vhodné podmínky pro preemergentní ošetření kukuřice před vzcházením plevelů. Zvolený přípravek by měl mít dostatečné reziduální působení a svou účinností pokrýt běžně se vyskytující plevelné druhy, jako jsou ježatka kuří noha, oves hluchý, béry, merlíky, laskavce, heřmánkovec přímořský, brukvovité plevele včetně výdrolu řepky, konopici polní, svízel přítulu, rdesno červivec, kakosty, ale také v teplejších oblastech se vyskytující durman obecný a blín černý, případně i plevele spodního patra, jako jsou rozrazily nebo hluchavky. Na uvedené plevelné spektrum lze plně využít preemergentní aplikaci přípravku Balaton Plus, který doručí širokospektrální účinnost a dostačující rezidua, aby mohla kukuřice v počátečním období svého růstu dobře prospívat. Balaton Plus se aplikuje v dávce 4,0 l/ha v minimálně 300 l/ha vody a kromě všech již zmíněných plevelů si jeho aplikací vyřešíte i možný problém s lipnicí roční, rosičkou krvavou, lilkem černým, pomněnkou, knotovkou nebo bolehlavem plamatým.

Kukuřice ošetřená po zasetí Balatonem Plus v dávce 4,0 l/ha
Kukuřice ošetřená po zasetí Balatonem Plus v dávce 4,0 l/ha

Pokud přetrvávalo v době výsevu suché období, je vhodnější s aplikací herbicidu počkat na vzejití kukuřice i plevelů. V době, kdy jsou již plevele vzešlé a kukuřice má 1–3 listy, využijeme časně postemergentní ošetření. Pro tento typ aplikace volíme kombinaci reziduálního herbicidu s přípravkem, který doručí kontaktní účinek na již vzešlé plevele. Optimální kombinací, která splňuje požadavek na kontaktní i reziduální působení a je plně selektivní k plodině, je mix přípravků Balaton Plus a Story. Dávka Balatonu Plus se snižuje na 3,0 l/ha a přípravek Story se aplikuje v dávce 0,3 l/ha. Limitujícím faktorem této osvědčené herbicidní kombinace je růstová fáze ježatky kuří nohy, která nesmí překročit fázi tří pravých listů ježatky. Kombinace Balatonu Plus + Story bude velmi dobře působit na již vzešlé dvouděložné plevele a zároveň bude reziduálním působením zabráněno následnému vzcházení plevelů.

Pokud ježatka kuří noha přeroste fázi 3 listů, je nutno zvolit plně postemergentní ošetření kukuřice. Široké spektrum trávovitých a dvouděložných plevelů vyhubí v kukuřici v růstové fázi 4–8 listů tank-mix přípravků Story + Samson Extra 6 OD (0,3 +0,75 l/ha) nebo kombinace Story + Equip Ultra (0,3 + 1,5 l/ha). Jestliže se na pozemku kromě ježatky vyskytuje i pýr plazivý, navýšíme ve zmíněném tank-mixu aplikační dávku Equipu Ultra na 2,0 l/ha. Equip Ultra lze použít v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod a také na svažitých pozemcích.

S herbicidními přípravky Balaton Plus a Story zvládnete komplexní odplevelení kukuřice v základním preemergentním i časně postemergentním termínu. Tímto se snižuje riziko, že by vám zůstaly produkty po sezóně na skladě. Naopak si zvyšujete flexibilitu výběru vhodného termínu ošetření, dle aktuálního průběhu počasí.

Tab.: Spektrum účinnosti preemergentní aplikace herbicidního přípravku Balaton Plus v aplikační dávce 4,0 l/ha

Ježatka kuří noha

+++

Svízel přítula

+++

Béry

+++

Mák vlčí

+++

Merlíky

+++

Pěťour maloúborný

+++

Laskavce

+++

Tetlucha kozí pysk

+++

Heřmánkovité plevele

+++

Rdesno červivec

+++

Výdrol řepky

+++

Hluchavka nachová

+++

Penízek rolní

+++

Hluchavka objímavá

+++

Úhorník mnohodílný

+++

Blín černý

+++

Hořčice rolní

+++

Rozrazily

+++

Kokoška pastuší tobolka

+++

Zemědým lékařský

++

Mračňák Theofrastův

++

Violka rolní

++

Drchnička rolní

+++

Pohanka svlačcovitá

++

Ptačinec žabinec

++

Konopice polní

+++

Durman obecný

+++

Mléče

+++

Kakosty

+++

Výdrol slunečnice

+

+++ účinek nad 95 %; ++ účinek 80–95 %; + účinek nižší než 80 %; - bez účinku

Související články

Rezistence plevelů vůči herbicidům a jak jí předcházet

14. 12. 2018 Prof. Ing. Josef Soukup, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 499x

Statková hnojiva jako možný zdroj zaplevelení

19. 11. 2018 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Ivana Rypová, Ph.D., Ing. Jiří Dvořák; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 747x

Proč a jak ošetřovat ozimé obilniny na podzim proti plevelům

02. 11. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 831x

Postemergentní regulace plevelů v ozimé řepce - Současná situace a trendy do budoucna

31. 10. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 746x

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

27. 10. 2018 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 527x

Další články v kategorii Plevele

detail